Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1434

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Članovi Vijeća jesu:

1. šest predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača i održivi razvoj

2. predstavnik ministarstva nadležnog za financije

3. predstavnik ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

4. predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

5. predstavnik ministarstva nadležnog za pravosuđe i upravu

6. predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

7. predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

8. predstavnik ministarstva nadležnog za turizam

9. predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo

10. predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

11. predstavnik tijela državne uprave nadležnog za demografiju i mlade

12. dva predstavnika Državnog inspektorata

13. predstavnik Agencije za elektroničke medije

14. predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

15. predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

16. predstavnik Hrvatske energetske regulatorne agencije

17. predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

18. predstavnik Hrvatske narodne banke

19. predstavnik Hrvatske gospodarske komore

20. predstavnik Hrvatske obrtničke komore

21. predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

22. predstavnik Hrvatske udruge banaka

23. tri predstavnika reprezentativnih sindikalnih središnjica

24. predstavnik Vijeća za vodne usluge

25. predstavnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

26. dva predstavnika akademske zajednice

27. tri predstavnika udruga za zaštitu potrošača.

III.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

IV.

Čelnici tijela i pravnih osoba iz točke II. podtočke 1. do 26. ove Odluke upućuju ministarstvu nadležnom za zaštitu potrošača prijedlog članova Vijeća u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članovi Vijeća iz točke II. podtočke 27. ove Odluke predlažu se temeljem objavljenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Članovi Vijeća iz točke II. podtočke 1. do 22. predlažu se iz redova rukovodećih državnih službenika, odnosno rukovodećih zaposlenika.

Iznimno od stavka 3. ove točke predsjednik Vijeća je rukovoditelj unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za pitanja zaštite potrošača, a zamjenik predsjednika Vijeća je državni službenik unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za pitanja zaštite potrošača.

Članove Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Tajnik Vijeća, koji nije član Vijeća, državni je službenik ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača kojeg imenuje nadležni ministar u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Po potrebi, na poziv predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća mogu nazočiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, bez prava glasa.

VI.

Članovi Vijeća ne ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad u Vijeću.

VII.

Javni poziv iz točke IV. stavka 2. ove Odluke raspisuje ministar nadležan za zaštitu potrošača u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti tijela i pravne osobe iz točke II. ove Odluke.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 57/19.).

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača koje je osnovano Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, broj 57/19.) nastavlja s radom do osnivanja Vijeća sukladno odredbama ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/309
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.