Odluka o sadržaju Izjave o interesima i nepristranosti

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o sadržaju Izjave o interesima i nepristranosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1436

Na temelju članka 23.a stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O SADRŽAJU IZJAVE O INTERESIMA I NEPRISTRANOSTI

I.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj Izjave o interesima i nepristranosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i posebnog savjetnika pojedinog člana Vlade Republike Hrvatske te člana savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izjava).

II.

Izjava s propisanim sadržajem nalazi se u Prilogu 1. i Prilogu 2. ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Zadužuje se Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske da o ovoj Odluci izvijesti imenovanog posebnog savjetnika predsjednika Vlade i člana savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave da o ovoj Odluci izvijesti ministarstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/329
Urbroj: 50301-21/21-22-2
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZJAVA O INTERESIMA I NEPRISTRANOSTI POSEBNOG SAVJETNIKA

Ja __________________________, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske/potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske koji nije ministar/ministra ________________________ izjavljujem da ću svoje poslove kao posebni savjetnik obavljati zakonito i nepristrano posebno pazeći da svoj privatni interes ne stavljam ispred javnog interesa.

Izjavljujem da imam:

1. poslovne udjele i dionice u trgovačkim društvima i udjele u društvima osoba:

__________________________________________________

2. udjele u vlasništvu drugih poslovnih subjekata i subjekata samostalne djelatnosti:

__________________________________________________

3. poslovnu suradnju ili poslovni interes u sljedećim pravnim osobama, udrugama i organizacijama:

__________________________________________________

Potvrđujem točnost iznesenih podataka i obvezujem se da ću u slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti moju nepristranost kao posebnog savjetnika ili nastanka okolnosti koje predstavljaju postojanje sukoba interesa ili moguće postojanje sukoba interesa o tome, bez odgode, izvijestiti predsjednika Vlade ili drugog člana Vlade za kojeg obavljam savjetničke poslove. U slučaju promjene podataka iz točke 1., 2. i 3. ove Izjave istu ću dopuniti.

Obvezujem se da ću čuvati povjerljivost informacija i svih radnih dokumenata koje bih u okviru svog rada kao posebni savjetnik mogao dobiti na uvid radi davanja stručnog mišljenja, što znači da ih neću ustupati neovlašteno trećim stranama.

U ________________, _____________ 2022.

_________________________
(vlastoručan potpis)

PRILOG 2.

IZJAVA O INTERESIMA I NEPRISTRANOSTI ČLANA SAVJETA

Ja ___________________________, član Savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ___________________________ izjavljujem da ću svoje poslove kao član Savjeta obavljati zakonito i nepristrano posebno pazeći da svoj privatni interes ne stavljam ispred javnog interesa, pridržavajući se pritom svih moralnih, etičkih, znanstvenih i profesionalnih načela.

Izjavljujem da imam:

4. poslovne udjele i dionice u trgovačkim društvima i udjele u društvima osoba:

__________________________________________________

5. udjele u vlasništvu drugih poslovnih subjekata i subjekata samostalne djelatnosti:

__________________________________________________

6. poslovnu suradnju ili poslovni interes u sljedećim pravnim osobama, udrugama i organizacijama:

__________________________________________________

Potvrđujem točnost iznesenih podataka i svjestan sam obveza koje proizlaze iz ove Izjave te u slučaju promjene podataka iz točke 1., 2. i 3. ove Izjave istu ću dopuniti, a o nastanku okolnosti koje predstavljaju postojanje sukoba interesa ili moguće postojanje sukoba interesa bez odgode izvijestiti predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Obvezujem se da ću čuvati povjerljivost informacija i svih radnih dokumenata koje bih u okviru svog rada kao član Savjeta mogao dobiti na uvid radi davanja stručnog mišljenja, što znači da ih neću ustupati neovlašteno trećim stranama.

U ________________, _____________ 2022.

_________________________
(vlastoručan potpis)