Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj

NN 96/2022 (19.8.2022.), Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1437

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (»Narodne novine«, broj 89/92.), članka III. Sporazuma o Međunarodnom udruženju za razvoj (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 5/93.) te članaka 35. i 36. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U 20. NADOPUNI SREDSTAVA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ

I.

Prihvaća se sudjelovanje Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (eng. International Development Association, u daljnjem tekstu: IDA) na temelju Rezolucije Odbora guvernera IDA-e broj 248, od 31. ožujka 2022. (u daljnjem tekstu: Rezolucija).

II.

Sukladno Rezoluciji, za Republiku Hrvatsku nastaje obveza deponiranja pri IDA-i dokumenta (eng. Instrument of Commitment) kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje uplatiti 21.000.000,00 kuna donacije kroz tri godišnje rate.

III.

Republika Hrvatska prema dosadašnjem statusu u IDA-i ima pravo na 93.103 glasa, odnosno 0,27 % ukupne glasačke snage zemalja članica IDA-e.

Nakon uplate iznosa iz točke II. ove Odluke, IDA će dodijeliti Republici Hrvatskoj dodatnih 3.935 glasova, slijedom čega će Republika Hrvatska ostvariti pravo na 97.038 glasova, odnosno 0,26 % u ukupnoj glasačkoj snazi IDA-e.

IV.

Sredstva potrebna za plaćanje prve rate donacije iz točke II. ove Odluke planirana su u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 62/22.), dok će sredstva za plaćanje preostale dvije rate biti planirana prilikom izrade financijskog plana Ministarstva financija za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

V.

Zadužuje se Ministarstvo financija da, u ime i za račun Republike Hrvatske, izvrši obveze iz točaka II. i IV. ove Odluke.

VI.

Ovlašćuje se guverner Republike Hrvatske u IDA-i i ministar financija da dostavi IDA-i, u odgovarajućem obliku, sve potrebne dokumente za sudjelovanje Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava IDA-e temeljem Rezolucije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/314
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.