Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

NN 96/2022 (19.8.2022.), Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1438

Na temelju članka 8. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) ZA RAZDOBLJE OD 2022. – 2024. GODINE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore sufinanciranja sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. do 2024. godine, klasa: 022-03/22-04/233, urbroj: 50301-05/31-22-2 od 15. lipnja 2022. godine.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s:

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena korisnicima za sufinanciranje provedene analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) u razdoblju od 2022. – 2024. godine

b) korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i registrirani su za doradu sjemena.

c) podnositelj zahtjeva je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Programa

d) dvostruko financiranje podrazumijeva radnje kojima se dovodi do primanja potpore iz mjera Programa za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na potporu iz drugog izvora.

Članak 5.

(1) Iznos potpore iz Programa određuje se proporcionalnom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa.

(2) Iznos potpore po korisniku izračunava se na temelju broja partija sjemena soje analiziranih na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) u razdoblju od 2022. – 2024. godine, a koje su obavljene u službenom laboratoriju za GMO u skladu s odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 126/19), bez PDV-a, a najviše do iznosa od 100.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Članak 6.

Prihvatljivi korisnici potpore su korisnici iz članka 4. točke b) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Korisnik potpore podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za sufinanciranje (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu zahtjeva – koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev je obvezno priložiti jasno čitljivu presliku originala plaćenih računa za provedenu analizu sjemena soje na prisutnost genetskih modificiranih organizama (GMO) za svaku godinu provedbe Programa.

(3) Uz zahtjev se prilaže i potpisana Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju plaćanja transakcijskim računom uz zahtjev se prilaže i jasno čitljiva preslika dokaza o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime korisnika potpore, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potvrda banke o izvršenoj transakciji.

(5) Na računu iz stavka 2. ovoga članka, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB korisnika potpore.

(6) Zahtjev i prateća dokumentacija dostavljaju se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i prezime i adresa pošiljatelja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom za Sufinanciranje analize sjemena soje na GMO »NE OTVARATI« do 30. rujna za tekuću godinu.

(7) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog u stavku 6. ovoga članka smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(8) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Ministarstvo na svojoj službenoj mrežnoj stranici (www.poljoprivreda.gov.hr).

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za sufinanciranje.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva Ministarstvo će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan traženu dokumentaciju dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu Ministarstva u roku od osam dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni dokumentacije.

Članak 9.

(1) Po završetku administrativne kontrole Ministarstvo donosi Odluku o sufinanciranju analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: Odluka) i podnositeljima zahtjeva za sufinanciranje dostavlja pisanu obavijest o dodjeli određenog iznosa ili o odbijanju zahtjeva za sufinanciranje.

(2) Nakon donošenje Odluke Ministarstvo sa korisnicima potpore sklapa Ugovor o sufinanciranju analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: Ugovor) te provodi isplatu financijskih sredstava prema utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima sufinanciranja po korisnicima potpore.

(3) Ministarstvo će isplatu odobrenog iznosa sufinanciranja izvršiti na žiro-račun korisnika potpore dostavljenog uz zahtjev.

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Članak 11.

Prilozi 1. i 2. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegove sastavne dijelove.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/38
Urbroj: 525-06/245-22-5
Zagreb, 2. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

1. DOBAVLJAČ SJEMENA:

Naziv: _____________________________________________

OIB: ______________________________________________

Upisnički broj dobavljača: _______________________________

IBAN: ____________________________ otvoren u: __________

(naziv banke)

2. ADRESA:

Ulica i kućni broj: ____________________________________

Poštanski broj: __________________ Mjesto: _______________

Telefon: _______________________ Mobitel: _______________

Adresa e-pošte: _____________________________________

PODACI O PROIZVODNJI SJEMENA SOJE:

3. PROIZVODNJA SJEMENA SOJE

Vegetacijska sezona: ___________________________________

Broj analiziranih partija: ________________________________

Broj računa: _________________________________________

IZJAVA:

Prijavljujem se za sufinanciranje analiza sjemena soje proizvedenih u Republici Hrvatskoj na prisutnost genetski modificiranih organizama.

Izjavljujem da su svi podaci u prijavi i prilozima potpuni i točni.

Datum: ____________

______________________
Potpis podnositelja zahtjeva

PRILOG 2.

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

U______,____20__. godine

Podnositelja Prijave

____________ (ime i prezime)

__________________ (potpis)