Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

NN 97/2022 (22.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Ministarstvo poljoprivrede

1442

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROVEDBU ŠKOLSKE SHEME VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA OD ŠKOLSKE GODINE 2017./2018. DO 2022./2023.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (»Narodne novine«, br. 93/21. i 16/22.), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2022/246, оd 13. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/39 u pogledu zahtjeva za potporu, isplate potpore i kontrola na terenu (SL L 41/8, 22. 2. 2022.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL 5, 10. 7. 2017.), kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/245 оd 13. prosinca 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 u pogledu pratećih obrazovnih mjera te odabira i odobravanja podnositelja zahtjeva za potporu (SL L 41/5, 22. 2. 2022.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2017/40).«

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Obrazac Zahtjev za odobravanje podnositelja zahtjeva za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda iz stavka 4. ovoga članka sadrži i podatke o iskazu interesa škola za sudjelovanje u mjeri Prateće obrazovne mjere, uključujući i aktivnost u kojoj bi škola željela sudjelovati te podatke o potrebi za plakatom, a koje je osnivač škola dužan popuniti prema informacijama prikupljenima u prethodnoj komunikaciji sa školama.

»(10) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa smjernicama Europske komisije za provedbu Školske sheme, mogu se prijaviti i zainteresirani dobavljači iz drugih država članica Europske unije s kojima Republika Hrvatska graniči, pri čemu isti, u okviru postupaka odobravanja i vrednovanja iz članka 5. ovoga Pravilnika moraju Agenciji za plaćanja dostaviti dokaze da su upisani u istovjetne i /ili jednakovrijedne evidencije/upisnike u matičnoj državi u kojoj imaju poslovni nastan.«

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

(6) Za potrebe provedbe postupka ažuriranja iz stavka 5. ovoga članka dobavljači iz stavka 4. ovoga članka kao i dobavljači koji su se prijavili do roka navedenog u stavku 1. ovoga članka i koji se nalaze na prvom Popisu odobrenih i vrednovanih dobavljača iz stavka 2. ovoga članka, a žele ažurirati svoj status, dužni su poslati svoje podatke Agenciji za plaćanja najkasnije do 25-og u mjesecu.

(7) Agencija za plaćanja, po obradi dostavljenih podataka iz stavka 6. ovoga članka, do kraja mjeseca, za sljedeći mjesec (obračunsko razdoblje) objavljuje novi ažurirani Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača prema pojedinoj županiji na temelju kojega škole u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika provode odabir dobavljača i sklapaju Ugovor o opskrbi škole.«

Članak 4.

Naziv poglavlja III. mijenja se i glasi:

»III. ODABIR I ODOBRAVANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 6. mijenja se i glasi:

Članak 6.

(1) Podnositelji zahtjeva za potporu odabiru se u skladu s člankom 5. i 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 i Poglavljem Školske sheme »Nadležna tijela i njihove uloge«.

(2) U slučaju da se u okviru provedenih postupka javne nabave u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16) ne prijavi niti jedan ponuditelj usluge za provedbu mjera iz članka 8. ovoga Pravilnika ili niti jedan od prijavljenih ponuditelja ne udovoljava uvjetima koje ponuditelj usluge treba ispuniti, Ministarstvo poljoprivrede može, sa svrhom osiguravanja provedbe i ispunjavanja ciljeva Školske sheme, za podnositelja zahtjeva za potporu odobriti ustrojstvenu jedinicu nadležnu za poslove stručne podrške razvoju poljoprivrede i ribarstva.

(3) U slučaju da se u okviru provedenih postupaka javne nabave u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16) ne prijavi niti jedan ponuditelj usluge za provedbu mjere iz članka 9. ovoga Pravilnika ili niti jedan od prijavljenih ponuditelja ne udovoljava uvjetima koje ponuditelj usluge treba ispuniti, Ministarstvo zdravstva može, sa svrhom osiguravanja provedbe i ispunjavanja ciljeva Školske sheme, za podnositelja zahtjeva za potporu odobriti Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odabir i odobravanje podnositelja zahtjeva za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se na temelju Javnog poziva, a u skladu s člancima 4. i 7. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

(1) U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo poljoprivrede odlukom odobrava:

a) podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme, njegov Godišnji plan aktivnosti za provedbu istih, najkasnije do 31. prosinca godine u kojoj započinje školska godina,

b) podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Promocija u okviru Školske sheme, njegov Godišnji plan aktivnosti za provedbu istih, najkasnije do 1. travnja tekuće školske godine.«

(2) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu iz stavka 1. podstavka a) ovoga članka dostavit će Agenciji za plaćanja, najkasnije do 1. veljače tekuće školske godine, odobreni Godišnji plan aktivnosti, a odobreni podnositelj zahtjeva za potporu iz stavka 1. podstavka b) dostavit će Agenciji za plaćanja odobreni Godišnji plan aktivnosti najkasnije do 1. svibnja tekuće školske godine.

(3) Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

(6) Uz odobrene Godišnje planove aktivnosti iz stavka 5. ovoga članka odobreni podnositelji zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostavljaju i pisane izjave iz stavka 4. ovoga članka.«

Članak 6.

(1) U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo zdravstva u godini u kojoj započinje školska godina:

– najkasnije do 1. prosinca odlukom odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za provedbu mjere Praćenje i ocjenjivanje i njegov Godišnji plan aktivnosti.

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru Praćenje i ocjenjivanje dostavlja Agenciji za plaćanja, najkasnije do 31. prosinca u godini u kojoj započinje školska godina, odobreni Godišnji plan aktivnosti iz stavka 1. i pisanu izjavu iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni nadležna tijela će na zahtjev podnositelja zahtjeva za potporu ponovno odobriti podnositelja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40.«

Članak 8.

(1) U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Škole odabiru dobavljače s Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača iz članka 5. ovoga Pravilnika za sklapanje Ugovora o opskrbi škole, na način da se odabir provodi na kraju mjeseca (obračunskog razdoblja) za sljedeći mjesec (obračunsko razdoblje) u kojem se planira početak isporuke, na temelju ažuriranog Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača u skladu s člankom 5. stavcima 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika.«

(2) Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Zbog poštivanja načela iz stavka 1. ovoga članka, pri izboru dobavljača najmanje vremensko trajanje Ugovora o opskrbi škole je jedan, a najviše tri mjeseca (obračunska razdoblja), na način da se Ugovor o opskrbi škole sklapa od početka do kraja trajanja obračunskog razdoblja u skladu s člankom 23. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika.«

(3) Iza stavka 14. dodaje se stavak 15. koji glasi:

»(15) Ako škole zbog opravdanog razloga ne uspiju sklopiti ugovor s prvo-odabranim dobavljačem u postupku iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, slobodne su kontaktirati druge dobavljače s područja svoje županije, prema redu odabira, sve dok ne uspiju sklopiti ugovor za željeni proizvod, uz obvezu čuvanja pisanog traga kao dokaza o razlogu neuspješnosti sklapanja ugovora sa svakim prethodnim, više-rangiranim dobavljačem.«

Članak 9.

U članku 14. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Škola može raskinuti Ugovor o opskrbi škole u slučaju da dobavljač učestalo dostavlja zdravstveno neispravne proizvode koji nisu usklađeni s odgovarajućim tržišnim standardom za iste ili ne poštuje uvjete dostave proizvoda na koje se obvezao na temelju odredbi ovoga članka i sklopljenog Ugovora o opskrbi škole.«

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Mjeru Prateće obrazovne mjere provodi podnositelj zahtjeva za potporu odobren u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(2) U okviru Školske sheme provodi se jedna ili više sljedećih podmjera mjere iz stavka 1. ovoga članka:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane.

(3) Odabrani (u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika) i odobreni (u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika) podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka dužan je uspostaviti transparentan sustav prijave škola za sudjelovanje u mjeri Prateće obrazovne mjere i pri tome omogućiti prijavu svim zainteresiranim školama, pri čemu mora biti osiguran jasan revizijski trag o svim provedenim aktivnostima iz stavka 2. ovoga članka, od iskaza interesa za sudjelovanje i/ili prijave škole, do provedbe (realizacije) aktivnosti, kao i svim troškovima koji proizlaze iz provedbe navedenih aktivnosti.

(4) Ako je, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Pravilnika, odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za stručnu podršku poljoprivredi i ribarstvu, na nju se odnose odredbe stavka 3. ovoga članka, a ista, sa svrhom uspostave transparentnog sustava prijave škola za sudjelovanje u mjeri Prateće obrazovne mjere, može provesti Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje škola u te sa svim školama koje su iskazale interes za sudjelovanje sklopiti Sporazum o provedbi jedne ili više podmjera Prateće obrazovne mjere.

(5) U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 40/2017, svakoj školi koja sudjeluje u mjeri Distribucija i/ili isporuka i koja odobrenom Podnositelju zahtjeva za mjeru Prateće obrazovne mjere u odgovarajućem roku i na odgovarajući način iskaže interes za sudjelovanje u istoj mjeri, treba biti omogućeno sudjelovanje i provedba.

(6) Odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Godišnje izvješće o provedbi koje sadrži najmanje podatke o:

– provedenim podmjerama Prateće obrazovne mjere;

– mjestu provedbe pojedine podmjere;

– datumu održavanja pojedine podmjere;

– broju sudionika;

– troškovima i drugim podacima o provedenim aktivnostima.

(7) Izvješće iz stavka 6. ovoga članka podnositelj zahtjeva za potporu za mjeru iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Ministarstvu poljoprivrede do 30. rujna za prethodnu školsku godinu.«

Članak 11.

(1) U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjeru Promocija provodi podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu iste odobren u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.«

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U skladu s člankom 23.a., stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 12. i Prilogom Delegirane uredbe (EU) br. 2017/40 odobreni podnositelj zahtjeva za potporu za provedbu mjere Promocija u okviru svojeg odobrenog Godišnjeg plana rada obavezno izrađuje plakat Europska unija Školska shema.«

Članak 12.

U članku 21. stavak 1. točka 3. podtočka d) mijenja se i glasi:

»d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi, snimanja i produkcije video materijala, raznih oblika digitalne komunikacije i slično.«

Članak 13.

U članku 25. stavak 1. točka 1. podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) izvornik ili preslika računa potpisanog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća/mlijeka i mliječnih proizvoda. Računi dobavljača bez potpisa prihvatljivi su isključivo ako su izdani i poslani u elektroničkom obliku i ako su ovjereni potpisom škole i/ili osnivača školske ustanove ili dodatnim dokumentom koji sadrži elektronski pečat škole kao potvrdu da je račun valjan i prihvaćen.«

Članak 14.

U Prilogu I. Tablici:« KRITERIJI ZA VREDNOVANJE DOBAVLJAČA VOĆA I POVRĆA« točka 6. mijenja se i glasi:

»

6.

Broj godina sudjelovanja u Školskoj shemi

(od šk. god. 2013/2014; zaključno sa šk. god. 2021/2022)

Najviše 8 bodova
6.1Osam i više8
6.2Sedam7
6.3Šest6
6.4Pet5
6.5Četiri4
6.6Tri3
6.7Dva2
6.8Jedan1

«

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/77

Urbroj: 525-06/215-22-39

Zagreb, 17. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.