Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja

NN 97/2022 (22.8.2022.), Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja

Hrvatska narodna banka

1443

Na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/2022.), i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O SADRŽAJU OBAVIJESTI O BITNIM ELEMENTIMA PRERAČUNAVANJA

OPĆE ODREDBE

Područje primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom pobliže uređuje sadržaj obavijesti kojom obveznici primjene ove Odluke obavještavaju klijenta o:

1) pravilima preračunavanja koja se odnose na sklopljene ugovore o depozitu, kreditu i druge novčane iskaze vrijednosti te

2) pravu na zatvaranje jednog ili više računa bez naknade.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon).

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuje se na:

1) kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2) podružnicu kreditne institucije sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati uzajamno priznate usluge u Repub­lici Hrvatskoj,

3) podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje,

4) kreditnu uniju,

5) instituciju za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

6) podružnicu i zastupnika institucije za platni promet iz druge države članice, koja pruža usluge na teritoriju Republike Hrvatske,

7) instituciju za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

8) podružnicu i zastupnika institucije za elektronički novac iz druge države članice, koja pruža usluge na teritoriju Republike Hrvatske i

9) drugog vjerovnika sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje.

OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA I SADRŽAJ OBAVIJESTI

Obavještavanje klijenta o pravilima preračunavanja

Članak 3.

(1) Obveznik primjene ove Odluke dužan je poslati klijentu općenitu obavijest o bitnim elementima preračunavanja koja sadržava najavu predstojećeg preračunavanja te, ako je primjenjivo, imatelju računa u kuni i u euru, obavijest o pravu na zatvaranje jednog ili više računa bez naknade.

(2) Obveznik primjene ove Odluke dužan je klijentu poslati obavijest iz stavka 1. ovog članka, korištenjem najmanje jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem, najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.

Sadržaj obavijesti o bitnim elementima preračunavanja

Članak 4.

(1) Obavijest iz članka 3. ove Odluke sadrži najmanje sljedeće informacije:

1) dan uvođenja eura,

2) fiksni tečaj konverzije,

3) da se preračunavanje koje se odnosi na sklopljeni ugovor o depozitu, kreditu i drugom novčanom iskazu vrijednosti provodi primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog člankom 14. Zakona, uz detaljnu informaciju o matematičkom pravilu zaokruživanja koje se primjenjuje na takvo preračunavanje,

4) da će obveznik primjene ove Odluke preračunavanje i zaokruživanje provesti na dan uvođenja eura, na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i u ostalim evidencijama u kuni u iznose u euru, bez naknade i bez izmjene jedinstvenog broja računa,

5) ako je primjenjivo, da je nalog klijenta za plaćanje u kuni koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, obveznik primjene ove Odluke dužan izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje i

6) ako je primjenjivo, o pravu klijenta koji prije dana uvođenja eura kod obveznika primjene ove Odluke ima otvoren zaseban račun i u kuni i u euru, da bez naknade zatvori jedan ili više računa i prenese sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovom izboru koji se vodi kod istog obveznika primjene ove Odluke te da to pravo može ostvariti u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, a ukoliko ne iskoristi to pravo, nastavit će plaćati naknade za sve račune kao i prije dana uvođenja eura.

(2) Uz informacije navedene u stavku 1. ovog članka, obveznik primjene ove Odluke dužan je izvijestiti klijenta koji je potrošač o razdoblju dvojnog iskazivanja te o bitnim informacijama iz članka 46. stavka 2. Zakona koje će potrošaču dvojno iskazati.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 289-091/08-22/BV
Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.