Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

NN 99/2022 (26.8.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1446

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96., 72/13., 127/13., 39/18. i 98/19.), na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLAĆAMA, DODACIMA I NAKNADAMA U SLUŽBI VANJSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03., 48/03., 39/06., 36/07., 25/13., 48/18. i 15/19.) u članku 2. stavku 3. riječi: »u kunama« zamjenjuju se riječima: »u eurima«, a riječi: »u devizama« zamjenjuju se riječima: »u eurima.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. na dva mjesta riječi: »devizne« brišu se, a na dva mjesta iza riječi: »vrijednosti koeficijenta« dodaju se riječi: »za plaću u predstavništvu u inozemstvu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prosječni koeficijenti troškova života usklađuju se, primjenom metodologije iz stavka 1. ovoga članka, dvaput godišnje, najkasnije do 31. ožujka odnosno do 30. rujna, odlukom ministra vanjskih i europskih poslova, a primjenjuju se od 1. travnja odnosno od 1. listopada tekuće godine.«.

U stavku 4. riječ: »deviznu« briše se, a iza riječi: »vrijednost koeficijenta« dodaju se riječi: »za plaću u predstavništvu u inozemstvu«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »kunska plaća« zamjenjuju se riječima: »plaća u sjedištu«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. riječ: »deviznu« briše se, a iza riječi: »vrijednost koeficijenata« dodaju se riječi: »za plaću u predstavništvu u inozemstvu.«.

U stavku 3. riječi: »u valuti u kojoj se isplaćuje i devizna plaća« zamjenjuju se riječima: »u eurima.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječ: »devizne« briše se, a iza riječi: »vrijednosti koeficijenta« dodaju se riječi: »za plaću u predstavništvu u inozemstvu«.

Članak 6.

U članku 16. stavku. 2. riječ: »devizna« briše se, a iza riječi: »plaća« dodaju se riječi: »u predstavništvu u inozemstvu.«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. riječi: »30 % cijene bezolovnog benzina« zamjenjuju se riječima: »neoporezivo priznatog iznosa sukladno hrvatskim propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka«.

U stavku 2. iza riječi: »naloga« briše se zarez i dodaje veznik »i«, a riječi: »i maloprodajne cijene bezolovnog benzina u državi primateljici« brišu se.

Članak 8.

U članku 21. stavku 6. riječi: »u blagajnu predstavništva« brišu se.

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. točki b) na dva mjesta riječi: »devizne« brišu se, a na dva mjesta iza riječi: »vrijednosti koeficijenta« dodaju se riječi: »za plaću u predstavništvu u inozemstvu«.

Iza točke b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) u slučaju da diplomat iz točke a) ovoga stavka želi koristiti prijevozno sredstvo različito od navedenog, ima pravo na naknadu putnih troškova u visini vrijednosti koeficijenta za plaću u predstavništvu u inozemstvu.«.

Članak 10.

U članku 28. stavku 1. riječ: »devizne« briše se, a iza riječi: »plaće« dodaju se riječi: »isplaćene u predstavništvu u inozemstvu.«.

Članak 11.

U članku 31. stavku 2. točki a) riječi: »kunske plaće« zamjenjuju se riječima: »plaće u sjedištu«.

Članak 12.

U naslovu iznad članka 32. riječi: »Kunska plaća« zamjenjuju se riječima: »Plaća u sjedištu«.

U stavku 1. riječi: »kunske plaće« zamjenjuju se riječima: »plaće u sjedištu«.

U stavku 2. riječi: »deviznu plaću« zamjenjuju se riječima: »plaću u predstavništvu u inozemstvu.«.

U stavku 3. riječi: »deviznu plaću« zamjenjuju se riječima: »plaću u predstavništvu u inozemstvu«, a riječi: »kunska plaća« zamjenjuju se riječima: »plaća u sjedištu«.

Članak 13.

U naslovu iznad članka 36. riječ: »Pozajmice« zamjenjuje se riječima: »Akontacija odlaska na dužnost«.

U članku 36. stavku 1. riječi: »deviznu pozajmicu« zamjenjuju se riječima: »akontaciju odlaska na dužnost«, a riječi: »devizne plaće« zamjenjuju se riječima: »plaće u predstavništvu u inozemstvu.«.

U stavku 2. riječi: »devizne pozajmice« zamjenjuju se riječju: »akontacije«.

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-03/22-03/58

Urbroj: 50301-21/21-22-2

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.