Odluka o promjeni naziva Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u Nacionalnu memorijalnu bolnicu »Dr. Juraj Njavro« Vukovar

NN 99/2022 (26.8.2022.), Odluka o promjeni naziva Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u Nacionalnu memorijalnu bolnicu »Dr. Juraj Njavro« Vukovar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1447

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08. i 127/19.) i članka 4. stavka 2. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, od 20. svibnja 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O PROMJENI NAZIVA NACIONALNE MEMORIJALNE BOLNICE VUKOVAR U NACIONALNU MEMORIJALNU BOLNICU
»DR. JURAJ NJAVRO« VUKOVAR

I.

Naziv Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar sa sjedištem u Vukovaru, Županijska 35, OIB 54896856295, mijenja se i glasi: »Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar«.

II.

Obvezuje se Upravno vijeće Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar da, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, uskladi Statut i druge opće akte s odredbama ove Odluke.

III.

Obvezuje se Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar da, u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, podnese zah­tjev za promjenu naziva u sudskom registru.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/301
Urbroj: 50301-04/04-22-2
Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.