Odluka o donošenju Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijskog plana za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine

NN 99/2022 (26.8.2022.), Odluka o donošenju Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijskog plana za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1448

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVITKA VODNIH PUTOVA, LUKA I PRISTANIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2031. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU SREDNJOROČNOG PLANA RAZVITKA VODNIH PUTOVA, LUKA I PRISTANIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD
2022. DO 2024. GODINE

I.

Donosi se Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijski plan za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture aktom, klasa: 345-01/17-03/68, urbroj: 530-05-2-22-236, od 16. kolovoza 2022.

II.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela i nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Srednjoročnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da Srednjoročni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/336

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.