Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga

NN 99/2022 (26.8.2022.), Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1454

Na temelju članka 254. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22 i 46/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE STRUČNIH RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD, OBITELJSKOG CENTRA, DOMA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRUŽATELJA USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik iskaznice kojom stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi, udruga, vjerskih zajednica i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te fizičke osobe koje djelatnost socijalne skrbi obavljaju kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik, osim za pružanje usluge pomoći u kući (u daljnjem tekstu: stručni radnik), dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Stručni radnici iz članka 1. ovoga Pravilnika iskaznicu mogu koristiti samo u službene svrhe.

Članak 4.

Iskaznica se izrađuje sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, kao plastična kartica pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 85,6 × 54 mm.

Članak 5.

Obrazac iskaznice tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog I).

Članak 6.

Iskaznica stručnog radnika sadrži:

a) na prednjoj strani:

– naziv i sjedište Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe koja obavlja djelatnost socijalne skrbi te obrta, odnosno osobno ime fizičke osobe koja socijalne usluge pruža kao profesionalnu djelatnost i adresu obavljanja djelatnosti fizičke osobe

– naziv »Iskaznica stručnog radnika«

– mjesto za fotografiju veličine 28 x 32 mm

– osobno ime nositelja iskaznice

– serijski broj iskaznice

b) na poleđini:

– tekst koji glasi:

»Ova iskaznica služi za dokazivanje službenog svojstva, identiteta i ovlasti stručnog radnika i ne može se koristiti u druge svrhe. Nositelj ove iskaznice dužan je iskaznicu pokazati na zahtjev korisnika socijalne skrbi i nositi je tijekom obavljanja posla na vidljivom mjestu«.

– datum izdavanja

– mjesto za potpis ovlaštene osobe.

Članak 7.

(1) Iskaznicu iz članka 6. ovoga Pravilnika izdaje Hrvatski zavod za socijalni rad, Obiteljski centar, dom socijalne skrbi i drugi pružatelj usluga te vodi evidenciju o izdanim iskaznicama.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži osobno ime stručnog radnika kojemu je iskaznica izdana, broj iskaznice, datum izdavanja, datum uručenja, datum povratka iskaznice te rubriku napomene.

Članak 8.

(1) Stručni radnik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice dužan je o tome odmah obavijestiti osobu ovlaštenu za zastupanje ili fizičku osobu koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost/obrtnika.

(2) Do izdavanja nove iskaznice Hrvatski zavod za socijalni rad, Obiteljski centar, dom socijalne skrbi i drugi pružatelj usluga će stručnom radniku izdati pisanu ovlast koja zamjenjuje iskaznicu.

Članak 9.

Stručni radnik kojemu prestaje radni odnos obvezan je vratiti iskaznicu danom prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku 3 dana od dana prestanka radnog odnosa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stručni radnici centra za socijalnu skrb, doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici i druge pravne osobe koja pruža socijalne usluge do izdavanja novih iskaznica na temelju ovog Pravilnika, službeno svojstvo, identitet i ovlasti dokazuju iskaznicom izdanom na temelju Pravilnika o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 66/15).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 66/15).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 029-02/22-01/3

Urbroj: 524-08-01-01/1-22-16

Zagreb, 19. kolovoza 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ISKAZNICE STRUČNOG RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD, OBITELJSKOG CENTRA, DOMA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRUŽATELJA USLUGA

(prednja strana)

(poleđina)