Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

NN 99/2022 (26.8.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1456

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 7. i 9. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU RONJENJEM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem (»Narodne novine«, br. 30/21, 72/21 i 53/22) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u 2023. godini sakupljanje koralja zabranjeno je od 1. siječnja do 31. srpnja te od 1. prosinca do 31. prosinca.«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Ukupna dopuštena količina ulova koralja u Republici Hrvatskoj iznosi 425 kg za svako pojedinačno razdoblje koje traje:

– od 1. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine

– od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

(2) Najveća dopuštena količina koralja po odobrenju za pojedinačno razdoblje iz stavka 1. ovoga članka odgovara najvećoj dopuštenoj količini koralja po Odobrenju kako je utvrđeno za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine u skladu s člankom 6. stavkom 9. ovog Pravilnika.«.

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Plovila na koja je bilo izdano važeće Odobrenje u 2022. godini u skladu s člankom 11. ovog Pravilnika, a uzimajući u obzir članak 15. ovog Pravilnika, Ministarstvo će autorizirati Odlukom u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona, za razdoblja iz članka 6.a stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Pojedinačne količine ulova koralja po plovilima iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka određuju se u skladu s člankom 6.a ovog Pravilnika.

(3) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje Odobrenje koje se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(4) Odobrenja izdana na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti 31. prosinca 2023. godine.

(5) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo izdaje novo Odobrenje.«.

Članak 5.

U članku 13. riječi: »u Prilogu 2.« zamjenjuju se riječima: »u Prilogu 1.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječi: »članka 11. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 11.a stavka 1.«.

Članak 7.

Dosadašnji Prilog 2. zamjenjuje se Prilogom 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/41
Urbroj: 525-12/717-22-53
Zagreb, 22. kolovoza 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.