Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

NN 101/2022 (2.9.2022.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1484

Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do dva kilometra od željezničke postaje

– vozni red prilagođen održavanju nastave (redoviti dolazak u školu i povratak iz škole osigurava onaj javni prijevoznik kod kojeg je vozni red organiziran na način da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto školovanja do početka nastave te vrijeme čekanja od završetka nastave do polaska redovite linije prema mjestu stanovanja učenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti dulje od 30 minuta).

II.

Učenik koji je u školskoj godini 2022./2023. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, ostvaruje pravo na sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza ako:

– kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak)

– udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet kilometara.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja

– kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75 % cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75 % ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

Iznimno od stavka 4. ove točke, osnivači srednjih škola mogu organizirati posebni linijski prijevoz ako zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza za svibanj 2022.

Pod međumjesnim javnim prijevozom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Mjestom iz stavka 6. ove točke smatra se naselje sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06., 125/06. – ispravak, 16/07. – ispravak, 95/08. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10. – ispravak, 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

III.

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, iz točke II. ove Odluke veća od:

– 659 kuna/87,46 eura[1](Fiksni tečaj konverzije 7,53450) za relaciju manju ili jednaku od 10 kilometara, sufinancira se 75% od 659 kuna/87,46 eura

– 952 kune/126,35 eura[2](Fiksni tečaj konverzije 7,53450) za relaciju veću od 10 kilometara, a manju ili jednaku od 20 kilometara, sufinancira se 75% od 952 kune/126,35 eura

– 1.171 kuna/155,42 eura za relaciju veću od 20 kilometara, a manju ili jednaku od 30 kilometara, sufinancira se 75% od 1.171 kuna/155,42 eura

– 1.391 kuna/184,62 eura za relaciju veću od 30 kilometara, a manju ili jednaku od 40 kilometara, sufinancira se 75% od 1.391 kuna/184,62 eura

– 1.610 kuna/213,68 eura za relaciju veću od 40 kilometara, a manju ili jednaku od 50 kilometara, sufinancira se 75% od 1.610 kuna/213,68 eura

– 1.903 kune/252,57 eura za relaciju veću od 50 kilometara, sufinancira se 75% od 1.903 kune/252,57 eura.

IV.

Iznimno od točaka II. i III. ove Odluke učenik koji je u školskoj godini 2022./2023. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske ostvaruje pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ako je član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje te ako je učenik dijete bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, a sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i obiteljskih odnosa.

Pravo financiranja troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja

– kojemu se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenik koji ima prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, financira se 100% cijene takve karte

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, financira se 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

V.

Pravo na sufinanciranje 75%, odnosno financiranje 100% troškova javnog prijevoza sukladno ovoj Odluci ostvaruju redoviti učenici srednje umjetničke škole koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole u umjetničkoj školi pohađaju i općeobrazovni program.

Učenici koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađaju i drugu srednju školu ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza samo za jednu mjesečnu učeničku kartu po vlastitom izboru, a sukladno kriterijima iz ove Odluke.

Pravo iz stavka 2. ove točke ostvaruju i učenici koji u jednoj umjetničkoj školi pohađaju posebni stručni dio programa i općeobrazovni program, a u drugoj umjetničkoj školi samo stručni dio programa (učenici koji pohađaju dvije umjetničke škole).

Učenici koji istodobno pohađaju osnovnu školu u kojoj stječu opće obrazovanje i srednju umjetničku školu, ostvaruju pravo na prijevoz sukladno ovoj Odluci.

VI.

Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovu području.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (»Narodne novine«, broj 54/22.), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju.

U slučaju da se, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, praktična nastava i vježbe te stručna praksa moraju produžiti na mjesec kolovoz, isto će se sufinancirati, odnosno financirati sukladno stavku 3. ove točke.

Učenik za odlazak u školu i pohađanje praktične nastave i vježbi te stručne prakse ostvaruje pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje oba troška međumjesnog javnog prijevoza sukladno stavcima 2., 3. i 4. ove točke te točkama II., III. i IV. ove Odluke.

Za prijevoz maturanata za dane pohađanja ispita državne mature (gimnazijski programi) te maturanata u strukovnim i umjetničkim programima za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja ispita državne mature zbog nastavka školovanja, sufinancirat će se, odnosno financirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja ispita državne mature, odnosno za dane izrade i obrane završnog rada.

Također, učenicima koji, sukladno članku 75. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat će se, odnosno financirat će se najpovoljniji iznos (pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta) za dane pohađanja dopunskog rada.

VII.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za troškove prijevoza učenika jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno osnivačima srednjoškolskih ustanova.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova zahtjeve za isplatu sredstava iz stavka 1. ove točke podnose Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 25. u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno, u mjesecu prosincu zahtjeve za isplatu sredstava osnivači podnose do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Zahtjevi iz stavka 2. ove točke obvezno sadrže ovjerene račune prijevoznika s popisom učenika, sukladno ovoj Odluci, a koji su iskoristili pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje.

VIII.

U slučaju sumnje na nezakonito postupanje prijevoznika, a zbog osiguranja namjenskog korištenja sredstava ostvarenih za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza, osnivač na temelju vjerodostojne dokumentacije može sredstva doznačiti školi koju učenik pohađa ili samom učeniku.

Odredba iz stavka 1. ove točke primjenjuje se na sve nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja sufinanciranja, odnosno financiranja.

Sredstva iz stavka 1. ove točke izuzeta su od ovrhe.

IX.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova obvezuju se da će doznačena financijska sredstva iz točke VII. ove Odluke koristiti isključivo za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza sukladno ovoj Odluci.

Osnivači s prijevoznicima sklapaju ugovore o prijevozu učenika srednjih škola te su dužni brinuti se za namjensko korištenje doznačenih financijskih sredstava od Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i za koordinaciju svih sudionika u procesu ostvarivanja prava (prijevoznike, škole, učenike). Sklopljeni ugovori obvezno moraju sadržavati cjenik svih vrsta karata za sve relacije i sve kategorije putnika. Ukoliko tijekom školske godine dođe do promjene cjenika, osnivači su obvezni potpisati dodatak ugovoru. Ugovori s prijevoznicima i sve njihove izmjene dostavljaju se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte prijevoz@mzo.hr.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pridržava pravo praćenja utroška financijskih sredstava iz točke VII. ove Odluke te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

Iznosi isplaćeni jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu iz državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju dvostrukog financiranja, neistinitih i netočnih podataka ili u slučaju administrativne pogreške, podliježu povratu sredstava u državni proračun.

U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu podloga za cijene iskazane u ovjerenim tablicama uz račune (važeći cjenik i dr.).

Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz stavka 4. ove točke, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR 1210010051863000160, model i poziv na broj povrata 33-363147-5800379-RKP jedinice područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba. Ako se neutrošena financijska sredstva odnose na prethodnu godinu, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su ih vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske HR 1210010051863000160, model 64 i poziv na broj povrata 7196-1222-5800379.

X.

Jedinice područne (regionalne) samouprave koje su s prijevoznicima sklopile ili će sklopiti ugovore o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu putnika sukladno Uredbi o postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama (»Narodne novine«, broj 43/21.) i Odluci o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika (»Narodne novine«, broj 65/21.), u navedenim ugovorima obvezne su:

– osigurati da se učenicima iz točke IV. ove Odluke karta izdaje besplatno

– obuhvatiti poseban linijski prijevoz iz točke II. stavka 5. ove Odluke

– osigurati način izbjegavanja dvostrukog financiranja prijevoza učenika srednjih škola za istu relaciju prema ovoj Odluci i Odluci o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su obvezne u roku od osam dana prije stupanja na snagu ugovora iz stavka 1. ove točke o tome izvijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

XI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će donijeti upute o načinu njezina provođenja.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/348

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 1. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.