Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Suhopolje

NN 101/2022 (2.9.2022.), Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Suhopolje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1490

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 86. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. kolovoza 2022. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUHOPOLJE

1. Imenuje se GORAN DOLEŽAL povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Suhopolje.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 081-01/22-01/04

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 25. kolovoza 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.