Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

NN 101/2022 (2.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1493

Na temelju članka 178. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.), ministar nadležan za energetiku, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRAĐENJU NAFTNO-RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, broj 95/18.), u članku 2. iza riječi: »ugljikovodika« dodaju se zagrada i riječi: »u daljnjem tekstu: Zakon«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »odgovorna« dodaje se riječ: »stručna«.

U stavku 3. broj: »178.« zamjenjuje se brojem: »130.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – postupati s građevnim otpadom nastalim tijekom građenja sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom i«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač radova na građenju istih naftno-rudarskih objekata i postrojenja.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. podstavku 5. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju i druge inspekcije« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju u području naftnog-rudarstva i druge relevantne inspekcije Državnog inspektorata«.

Članak 6.

U članku 16. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Elektroničku adresu izvoda iz sudskog registra iz kojega je vidljivo da je pravna osoba koja izrađuje projekte (u daljnjem tekstu: pravna osoba) registrirana za izradu projekata građenja«.

U točki 2. riječi: »naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja« zamjenjuju se riječima: »odgovorne osobe ovlaštenika istražnog prostora ili eksploatacijskog polja«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Važeću dozvolu za istraživanje ili dozvolu za eksploataciju ili ugovor o eksploataciji sukladno članku 6. točkama 5., 10., 98., 99. i 100. Zakona«.

U točki 7. riječi: »postupku utjecaja na okoliš« zamjenjuju se riječima: »postupku procjene utjecaja na okoliš«.

Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Troškovnik projektiranih radova s podacima potrebnim za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa te građevinske pristojbe«.

Dosadašnja točka 11. koja postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Ostalu dokumentaciju i akte bitne za glavni projekt, uključujući, ali ne isključivo, građevinske dozvole, uporabne dozvole i ostalu odgovarajuću dokumentaciju i akte ovisno o vrsti i sadržaju glavnog projekta«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 13.

Članak 7.

U članku 17. točki 2. riječ: »tehničkh« zamjenjuje se riječju: »tehničkih«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »iz« dodaju se riječi: »članka 15. stavka 4.«.

U stavku 2. riječi: »s otiskom pečata odgovornog projektanta« brišu se.

Članak 9.

U članku 22. stavku 4. riječ: »karakteru« zamjenjuje se riječju: »specifičnostima«.

Članak 10.

U članku 25. podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – vrstu projekta«.

Članak 11.

U članku 28. stavku 5. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«, a broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 12.

U članku 30. stavku 4. točki 1) broj: »3« zamjenjuje se brojem: »2«.

Članak 13.

U članku 36. stavku 1. zagrada i riječi: »dalje u tekstu: tehnička specifikacija« brišu se.

Članak 14.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i osobe koji upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište tijela od kojih je formirano povjerenstvo za tehnički pregled, investitor je dužan nadoknaditi putne troškove i dnevnice predstavnicima povjerenstva za tehnički pregled koji su bili na tehničkom pregledu, a za koje investitor uplaćuje predujam u visini i roku određenima zaključkom o osnivanju povjerenstva za tehnički pregled.«.

Dosadašnji stavci 5. – 7. postaju stavci 6. – 8.

Članak 15.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik povjerenstva o obavljenom tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unose i pisana mišljenja članova povjerenstva iz članka 43. stavka 4. ovoga Pravilnika.«.

U stavcima 2. i 5. iza riječi: »zbog kojeg naftno-rudarski objekt« dodaju se kosa crta i riječ: »ili«.

Članak 16.

U članku 51. stavku 2. riječi: »koja se obavlja radom naftno-rudarskog objekta i postrojenja« brišu se.

U stavku 4. riječi: »Naftno-rudarski gospodarski subjekt dužan je« zamjenjuju se riječima: »Investitor je dužan«.

U stavku 6. riječi: »Naftno-rudarski gospodarski subjekt« zamjenjuju se riječju: »Investitor«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Investitor je dužan početak i završetak izvođenja probne eksploatacije prijaviti Ministarstvu i energetskoj inspekciji u području naftnog-rudarstva Državnog inspektorata.«.

U stavku 8. riječi: »lokacijskom dozvolom« zamjenjuju se riječima: »uvjetima iz lokacijske dozvole«.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 392-01/22-01/13

Urbroj: 517-07-3-22-6

Zagreb, 17. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.