Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1504

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-022-03/21-05/05, urbroj: 50301-21/22-22-5 od 13. srpnja 2022., donosim

ODLUKU

O ZATVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTANU, SA SJEDIŠTEM U KARACHIJU

Zatvara se Generalni konzulat Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju, na čelu s počasnim generalnim konzulom i konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Islamske Republike Pakistana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-01/06
Urbroj: 71-10-01/2-22-2
Zagreb, 23. kolovoza 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.