Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1506

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/22-05/09, urbroj: 50301-21/22-22-5 od 13. srpnja 2022., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KAZAHSTANU, SA SJEDIŠTEM U SHYMKENTU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća regiju Turkestan.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-02/22-01/08
Urbroj: 71-10-01/2-22-2
Zagreb, 23. kolovoza 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.