Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima

NN 103/2022 (7.9.2022.), Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1509

Na temelju članka 31. stavaka 5. i 6. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljiti ustanove za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ustanove) koje provode programe stručnog osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima, programi stručnog osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima (u daljnjem tekstu: programi osposobljavanja), uvjeti za pristupanje te način provedbe završnoga ispita radi stjecanja svjedodžbe o posebnom poznavanju Europskog sporazuma o prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima – ADN (u daljnjem tekstu: Sporazum), a koju izdaje ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari na unutarnjim vodnim putovima moraju biti odgovarajuće stručno osposobljene (u daljnjem tekstu: ADN stručnjaci).

(2) Stručna osposobljenost ADN stručnjaka dokazuje se svjedodžbom o posebnom poznavanju ADN-a (u daljnjem tekstu: svjedodžba).

(3) Obvezna prisutnost ADN stručnjaka s odgovarajućom osposobljenosti za pojedine vrste opasnih tvari i u pojedinim prijevoznim operacijama određena je Sporazumom i posebnim propisima.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST

Članak 3.

(1) Stručna osposobljenost ADN stručnjaka može biti osnovna i specijalistička.

(2) Osnovnu stručnu osposobljenost ADN stručnjaci stječu za:

– plovila za suhi teret

– tankere

– plovila za suhi teret i tankere (kombinirana).

(3) Specijalističku stručnu osposobljenost ADN stručnjaci stječu za:

– tankere za plinove

– tankere za kemikalije.

Članak 4.

ADN stručnjak ovlašten je sudjelovati u prijevozu opasnih tvari za koje posjeduje stručnu osposobljenost i to kako slijedi:

1. Osnovna stručna osposobljenost za plovila za suhi teret:

– prijevoz opasnih tvari plovilima za suhi teret.

2. Osnovna stručna osposobljenost za tankere:

– prijevoz opasnih tvari za koje je propisan prijevoz tankerima tipa N.

3. Osnovna kombinirana stručna osposobljenost (za plovila za suhi teret i tankere):

– prijevoz opasnih tvari plovilima za suhi teret

– prijevoz opasnih tvari za koje je propisan prijevoz tankerima tipa N.

4. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za plinove:

– prijevoz opasnih tvari za koje je propisan prijevoz tankerima tipa G

– prijevoz opasnih tvari za koje je propisan prijevoz tankerima tipa C, tankerom tipa G, s izvedbom tanka u skladu s posebnim zahtjevima iz Sporazuma.

5. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za kemikalije:

– prijevoz opasnih tvari za koje je propisan prijevoz tankerima tipa C.

Članak 5.

ADN stručnjak ne može biti osoba mlađa od 18 godina života.

Članak 6.

(1) Svjedodžbu o osnovnoj stručnoj osposobljenosti za plovila za suhi teret stječe osoba koja:

– je u punom opsegu izvršila obveze propisane programom osnovne stručne osposobljenosti za plovila za suhi teret, sukladno programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe.

(2) Svjedodžbu o osnovnoj stručnoj osposobljenosti za tankere, stječe osoba koja:

– je u punom opsegu izvršila obveze propisane programom osnovne stručne osposobljenosti za tankere, sukladno programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe.

(3) Svjedodžbu o osnovnoj kombiniranoj stručnoj osposobljenosti (za plovila za suhi teret i tankere) stječe osoba koja:

– je u punom opsegu izvršila obveze propisane programom osnovne stručne osposobljenosti prema programu za plovila za suhi teret i tankere, sukladno programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

– položila ispit za stjecanje takve svjedodžbe.

(4) Svjedodžbu o specijalističkoj stručnoj osposobljenosti za tankere za plinove stječe ADN stručnjak koji:

– je u punom opsegu izvršio obveze propisane programom specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za plinove, sukladno programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

– ima plovidbenu službu od najmanje godinu dana na tankeru tipa G u razdoblju od dvije godine prije polaganja ispita

– ima valjanu osnovnu osposobljenost za tankere ili kombiniranu (za plovila za suhi teret i tankere)

– je položio ispit za stjecanje takve svjedodžbe.

(5) Svjedodžbu o specijalističkoj stručnoj osposobljenosti za tankere za kemikalije stječe ADN stručnjak koji:

– je u punom opsegu izvršio obveze propisane programom specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za kemikalije, sukladno programu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

– ima plovidbenu službu od najmanje godinu dana na tankeru tipa C u razdoblju od dvije godine prije polaganja ispita

– ima valjanu osnovnu osposobljenost za tankere ili kombiniranu (za plovila za suhi teret i tankere)

– je položio ispit za stjecanje takve svjedodžbe.

NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA ZA PROVEDBU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Članak 7.

(1) Program osposobljavanja koji je uvjet za pristupanje ispitu za stjecanje svjedodžbe iz članka 6. ovoga Pravilnika provode ustanove na temelju rješenja ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za provedbu programa osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka uz koji obvezno prilaže dokumentaciju za ishođenje rješenja o provedbi programa obrazovanja propisanu zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih te dokaze o ispunjenosti materijalnih i kadrovskih uvjeta za provedbu programa osposobljavanja iz Priloga 2. i 3.

(3) Za rješavanje zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Povjerenstvo sastavljeno od tri člana, od kojih je jedan član predstavnik Ministarstva, a dva člana su predstavnici nadležnoga tijela, koji se u Povjerenstvo imenuje na prijedlog ministra nadležnog za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: čelnik nadležnoga tijela).

(4) Tijekom postupka Povjerenstvo je obvezno na temelju dokumentacije i očevida utvrditi ispunjenost uvjeta za provedbu programa osposobljavanja, o čemu vodi zapisnik.

(5) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka ministar na prijedlog Povjerenstva odlučuje rješenjem.

(6) Ustanova može početi s izvođenjem programa osposobljavanja nakon izvršnosti rješenja kojim se odobrava provedba programa.

Članak 8.

(1) Ustanova je dužna nastavni program te kadrovske i materijalne uvjete za izvođenje programa osposobljavanja kontinuirano usklađivati s odredbama najnovijeg izdanja Sporazuma.

(2) Stručni nadzor nad usklađenosti iz stavka 1. ovoga članka i provedbom programa osposobljavanja provodi nadležno tijelo.

(3) Ako nadležno tijelo utvrdi da ustanova ne ispunjava neki od uvjeta za izvođenje odobrenog programa osposobljavanja, odredit će rok u kojem je ustanova obvezna otkloniti nedostatke, odnosno ispuniti uvjete potrebne za izvođenje prethodno odobrenoga programa.

(4) Ustanova ne može izvoditi odobreni program osposobljavanja sve dok ne otkloni nedostatke koje je utvrdilo nadležno tijelo.

(5) Ako ustanova u roku iz stavka 3. ovoga članka ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će na zahtjev nadležnog tijela donijeti rješenje o ukidanju rješenja za izvođenje odobrenoga programa osposobljavanja.

(6) O prestanku provedbe programa osposobljavanja ustanova bez odlaganja mora obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 9.

Popis ustanova koje provode programe osposobljavanja objavljuje se na mrežnim stranicama nadležnoga tijela.

PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Članak 10.

(1) Ustanova je dužna najmanje pet radnih dana prije početka provedbe programa osposobljavanja nadležnome tijelu elektronički ili putem središnje baze podataka nadležnoga tijela prijaviti provedbu istog.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati podatke o vrsti programa osposobljavanja, polaznicima, nastavnicima te datumu početka i završetka provedbe programa osposobljavanja.

(3) Ustanova je dužna, bez odlaganja, izvijestiti o svakoj nastaloj promjeni u dostavljenim podacima ako je do došlo do promjena u razdoblju od prijave do početka provedbe ili tijekom provedbe programa osposobljavanja.

Članak 11.

(1) Program osposobljavanja sadrži teorijsku nastavu i praktične vježbe.

(2) Obvezni sadržaji i trajanje programa osposobljavanja, koji su u skladu sa zahtjevima iz Sporazuma, propisani su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(3) Polaznik programa osposobljavanja može tijekom dana imati najviše osam nastavnih sati.

(4) Teorijski dio programa osposobljavanja može se provoditi i nastavom na daljinu prema stvarnom vremenu pod uvjetima i na način kako je propisano ovim Pravilnikom.

(5) Rok za provedbu programa osposobljavanja koji se provode nastavom na daljinu u stvarnom vremenu prema ovome Pravilniku je devet mjeseci od dana početka izvođenja programa.

(6) Iznimno, kada praktične vježbe nije moguće provesti tijekom izvođenja teorijskoga dijela programa, treba ih provesti najkasnije u roku od tri mjeseca nakon završetka teorijskoga dijela programa.

Članak 12.

Cilj provedbe programa osposobljavanja je stjecanje znanja o opasnostima u prijevozu opasnih tvari, osnovama potrebnim za smanjenje opasnosti od nesreće na najmanju moguću mjeru i poduzimanju potrebnih mjera u pogledu vlastite sigurnosti, opće sigurnosti, zaštite okoliša i ograničavanja posljedica nezgode.

Članak 13.

(1) U obrazovnoj skupini programa osposobljavanja može biti najviše 30 polaznika.

(2) Ograničenje broja polaznika iz prethodnoga stavka ne odnosi se na provedbu teorijskoga dijela nastave putem nastave na daljinu u stvarnom vremenu.

Članak 14.

Ustanove su dužne voditi andragošku dokumentaciju i evidencije o provedenim programima osposobljavanja, polaznicima i nastavnicima sukladno zakonu kojim je uređeno obrazovanje odraslih.

Članak 15.

(1) Ustanova polazniku izdaje potvrdu nakon što je u punom opsegu izvršio obveze propisane programom osposobljavanja.

(2) Potvrda mora sadržavati osobne podatke o polazniku, vrsti osposobljenosti te datum početka i završetka provedbe programa osposobljavanja.

ISPITI ZA STJECANJE SVJEDODŽBI

Članak 16.

(1) Polaznici koji su stekli potvrdu iz članka 15. ovoga Pravilnika mogu pristupiti ispitu za stjecanje svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti ADN stručnjaka.

(2) Pristupnik može pristupiti ispitu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije šest mjeseci od dana izdavanja potvrde iz članka 15.

(3) Ispitu za obnovu svjedodžbe o osnovnoj stručnoj osposobljenosti pristupnik mora pristupiti prije isteka roka valjanosti svjedodžbe.

(4) Ispitu se pristupa na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnome tijelu.

(5) Zahtjev za polaganje ispita sadrži: ime i prezime pristupnika, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu prebivališta, vrstu stručnog osposobljavanja za koje prijavljuje ispit te podatke o vrsti osposobljenosti, roku valjanosti i izdavatelju svjedodžbe na temelju koje prijavljuje ispit iz specijalističkog osposobljavanja ili obnove osposobljavanja.

Članak 17.

(1) Ispite za stjecanje i obnovu svjedodžbi pristupnici polažu pred ispitnim povjerenstvom.

(2) Članove ispitnog povjerenstava na rok od pet godina imenuje čelnik nadležnoga tijela, na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju plovidbu.

Članak 18.

(1) Ispitno povjerenstvo iz članka 17. ovoga Pravilnika čine predsjednik i dva člana.

(2) U sklopu ispitnog povjerenstva imenuju se i zamjenici predsjednika i članova ispitnog povjerenstva koji ih zamjenjuju u slučaju njihove odsutnosti.

(3) Jedan od članova ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove tijekom provedbe ispita.

(4) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva mogu biti osobe koje nisu sudjelovale u provedbi programa osposobljavanja.

Članak 19.

(1) Predsjednik ispitnog povjerenstva mora imati položen ispit znanja za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima.

(2) Članovi ispitnog povjerenstva moraju imati položen ispit znanja za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ili potvrdu o završenome programu obrazovanja naprednog znanja prijevoza opasnih tvari u plovidbi.

Članak 20.

(1) Ispit se provodi pisanim putem.

(2) Ispiti se mogu provoditi u cijelosti ili djelomično kao elektronički ispiti pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Sporazumom.

(3) Sadržaj ispita, ispitna pitanja i programe, način bodovanja odgovora i broj točnih odgovora za prolazak na ispitu te vremensko trajanje ispita utvrđuje ispitno povjerenstvo u skladu sa Sporazumom i sljedećim dokumentima koji su sastavni dio Sporazuma:

• Direktiva Upravnog odbora o korištenju kataloga pitanja za stručni ispit ADN-a

• Katalog pitanja za stručni ispit ADN-a.

Članak 21.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakoga predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena ukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 22.

(1) Za pristupnika koji ne pristupi ispitu na koji je upućen, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom pisanim putem prije ispitnoga roka, smatra se da ispit nije položio.

(2) Pristupniku koji je izostanak valjano opravdao nadležno tijelo će odrediti drugi ispitni rok na kojem će moći pristupiti ispitu.

Članak 23.

(1) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci važni za postupak i ishod na ispitu, a poglavito podaci o pristupnicima, imena članova ispitnog povjerenstva, naziv programa i ocjena.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

(3) Dokumentacija o ispitu i pristupnicima mora se čuvati najmanje 10 godina od dana polaganja ispita.

Članak 24.

Pristupniku koji je uspješno položio ispit izdaje se svjedodžba o stručnoj osnovnoj ili specijalističkoj osposobljenosti za ADN stručnjaka.

Članak 25.

(1) Pristupnik koji nije položio ispit ima pravo neposredno nakon priopćenja ishoda ispita, a najkasnije tijekom sljedećega radnog dana nakon održanoga ispita, uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva.

(2) O prigovoru pristupnika predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje nadležno tijelo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili prihvatiti prigovor pristupnika.

Članak 26.

(1) Pristupnik koji nije položio ispit ima pravo na vlastiti zahtjev još jednom pristupiti ispitu bez ponovnog pohađanja programa osposobljavanja.

(2) Ponovljeni ispit za stjecanje svjedodžbe može se polagati najranije deset dana nakon prethodnoga roka ispita, odnosno najkasnije tri mjeseca nakon toga.

(3) Ponovljeni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(4) Pristupnik koji ne položi ponovljeni ispit dužan je ponovno pohađati program osposobljavanja.

Članak 27.

(1) Ispite za stjecanje svjedodžbi organizira ispitno povjerenstvo na temelju prispjelih zahtjeva za polaganje ispita.

(2) Ispiti iz stavka 1. ovoga članka u pravilu se održavaju u sjedištu ispitnog povjerenstva.

(3) Iznimno od stavka 2., ispiti se mogu provoditi i u ustanovama koje provode program osposobljavanja.

Članak 28.

(1) Na ispitu može biti prisutno najviše 20 pristupnika.

(2) Ograničenje broja pristupnika iz prethodnoga stavka ne odnosi se na elektroničke ispite iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Pristupnicima nije dopušteno korištenje literature, osim propisa koji se odnose na prijevoz opasnih tvari i Europskoga pravilnika za unutarnje vodne putove (CEVNI).

(2) Pristupnicima nije dopušteno korištenje elektroničkih pomagala, osim kalkulatora koje podijeli ispitno povjerenstvo.

Članak 30.

(1) Troškove ispita snose pristupnici.

(2) Članovi ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu.

(3) Visina naknada za ispite propisana je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(4) Troškovi održavanja ispita koji se provode u ustanovama koje provode program osposobljavanja sukladno članku 27. stavku 3., uz propisane naknade za ispite iz stavka 3. ovoga članka, uključuju i eventualno nastale putne troškove i dnevnice članova ispitnog povjerenstva.

(5) Troškove iz stavka 4. ovoga članka snosi organizator ispita, a obračunavaju se prema posebnim propisima za obračun dnevnica i putnih troškova za državne službenike.

SVJEDODŽBA

Izdavanje i sadržaj svjedodžbe

Članak 31.

(1) Svjedodžba za osnovnu stručnu osposobljenost izdaje se s rokom valjanosti od pet godina.

(2) Svjedodžba za specijalističku stručnu osposobljenost izdaje se s rokom valjanosti osnovne stručne osposobljenosti koja je bila uvjet za stjecanje takve svjedodžbe.

(3) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaje nadležno tijelo kojemu pripada naknada za obrazac svjedodžbe, a koja je propisana u Prilogu 4.

Članak 32.

(1) Dimenzije svjedodžbe moraju biti u skladu s normom ISO / IEC 7810:2003, veličina kartice ID-1 i mora biti izrađena od plastike. Boja mora biti bijela, s crnim slovima.

(2) Svjedodžba mora imati zaštitu hologramom, UV tiskom ili urezanim uzorkom.

(3) Tekst sadržaja na svjedodžbi mora biti na hrvatskom i njemačkom jeziku i pismu.

Članak 33.

Sadržaj svjedodžbe:

Prednja strana

1. Br. svjedodžbe

2. Ime ADN stručnjaka

3. Prezime/na ADN stručnjaka

4. Datum rođenja ADN stručnjaka

5. Državljanstvo

6. Potpis ADN stručnjaka

7. Izdavatelj svjedodžbe

8. Rok valjanosti

9. Fotografija

Poleđina

1. Br. svjedodžbe

2. Vrsta osposobljenosti (s naznakom broja pododjeljka iz Sporazuma i nazivom vrste osposobljenosti).

Obnova svjedodžbe

Članak 34.

(1) Svjedodžba o osnovnoj stručnoj osposobljenosti može se obnoviti nakon što je ADN stručnjak u punom opsegu izvršio obveze propisane programom obnove stečenoga osnovnog stručnog osposobljavanja i položenim odgovarajućim ispitom za obnovu osnovne stručne osposobljenosti u razdoblju od godinu dana prije isteka roka valjanosti te svjedodžbe.

(2) Osim propisanog, u stavku 1. ovoga članka ADN stručnjak koji ima valjanu svjedodžbu o osnovnoj kombiniranoj stručnoj osposobljenosti istu može obnoviti i za samo jednu stručnu osposobljenost, za plovila za suhi teret ili za tankere, ako ADN stručnjak u punom opsegu izvrši obveze propisane programom obnove osnovne stručne osposobljenosti i položi odgovarajući ispit za tu jednu stručnu osposobljenost u razdoblju od godinu dana prije isteka roka valjanosti te svjedodžbe.

(3) Svjedodžba o specijalističkoj stručnoj osposobljenosti može se obnoviti uspješno završenim programom specijalističkog osposobljavanja nakon što ADN stručnjak u punom opsegu izvrši obveze propisane programom obnove specijalističke stručne osposobljenosti u razdoblju od godinu dana prije isteka roka valjanosti te svjedodžbe ili dokazanom plovidbenom službom od najmanje godinu dana na tankeru odgovarajućeg tipa u razdoblju od dvije godine prije isteka roka valjanosti te svjedodžbe.

(4) Rok valjanosti obnovljene svjedodžbe počinje teći od dana isteka valjanosti svjedodžbe koja je bila uvjet za obnovu svjedodžbe ako su poštovani rokovi za obnovu svjedodžbe iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Ako je postupak obnove svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti proveden ranije od godine dana prije isteka roka valjanosti svjedodžbe, tada rok valjanosti obnovljene svjedodžbe počinje teći od dana obnove. Danom obnove svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti smatra se dan položenog ispita za obnovu osnovne osposobljenosti, a svjedodžbe o specijalističkoj osposobljenosti danom obnove smatra se dan stjecanja potvrde iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika ili dan dokazivanja plovidbene službe iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako postupak obnove stručne osposobljenosti nije proveden prije isteka roka valjanosti svjedodžbe, postupak stjecanja nove svjedodžbe provodi se u skladu s uvjetima iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Rok valjanosti svjedodžbe i rok za obnovu svjedodžbe može se u iznimnim slučajevima produljiti za međunarodnu plovidbu na temelju i prema uvjetima iz međunarodnih sporazuma, a u plovidbi vodama Republike Hrvatske na temelju odgovarajućeg akta.

Zamjena svjedodžbe

Članak 36.

(1) Nestanak svjedodžbe ADN stručnjak dužan je prijaviti nadležnom tijelu.

(2) Nestanak svjedodžbe u inozemstvu ADN stručnjak dužan je prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku nadležnom tijelu.

(3) Nadležno tijelo proglasit će rješenjem nestalu svjedodžbu nevažećom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća.

(5) Nadležno tijelo će na zahtjev ADN stručnjaka izdati novu svjedodžbu.

(6) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 5. ovoga članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene svjedodžbe.

Članak 37.

(1) Znatno oštećenje svjedodžbe ADN stručnjak dužan je prijaviti nadležnom tijelu.

(2) Znatno oštećenje svjedodžbe u inozemstvu ADN stručnjak dužan je prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku nadležnom tijelu.

(3) Nadležno tijelo će na zahtjev ADN stručnjaka izdati novu svjedodžbu ako ADN stručnjak oštećenu svjedodžbu priloži zahtjevu.

(4) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavka 3. ovoga članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti oštećene svjedodžbe.

Članak 38.

Zamjenu svjedodžbe ovlašten je provoditi samo izdavatelj svjedodžbe.

Priznavanje svjedodžbi koje izdaju nadležna tijela strane države

Članak 39.

Svjedodžbe izdane u skladu sa Sporazumom od nadležnih tijela ili ovlaštenih organizacija država potpisnica Sporazuma priznaju se u Republici Hrvatskoj.

Članak 40.

Ako je nova svjedodžba izdana na temelju svjedodžbe koju je prethodno izdalo tijelo odnosno organizacija iz članka 39. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo koje je izdalo novu svjedodžbu bez odgode o tome mora obavijestiti tijelo, odnosno organizaciju koja je izdala prethodnu svjedodžbu.

Oduzimanje svjedodžbi

Članak 41.

(1) Nadležno tijelo donijet će rješenje kojim se svjedodžba proglašava ništavnom i ADN stručnjaku oduzeti svjedodžbu ako:

– ADN stručnjak stekne svjedodžbu na temelju krivotvorenih ili neistinitih dokaza potrebnih za stjecanje svjedodžbe

– se u prekršajnom ili kaznenom postupku ADN stručnjaku izreče mjera oduzimanja svjedodžbe.

(2) ADN stručnjak kojemu je svjedodžba oduzeta i/ili proglašena ništavnom može steći novu svjedodžbu postupkom za stjecanje inicijalne osnovne stručne osposobljenosti u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ako nadležno tijelo u prekršajnom postupku ili sud u kaznenom postupku oduzme svjedodžbu, bez odlaganja će o tome izvijestiti tijelo, odnosno organizaciju iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Upisnici svjedodžbi

Članak 42.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti vode se u upisniku svjedodžbi.

(2) Upisnik svih svjedodžbi izdanih sukladno ovome Pravilniku vodi nadležno tijelo.

Članak 43.

(1) Upisnik svjedodžbi je javna knjiga.

(2) Podaci iz upisnika svjedodžbi izdaju se na zahtjev brodara, nadležnih vlasti druge države ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes.

Članak 44.

Upisnik svjedodžbi sadržava najmanje:

– podatke o svjedodžbama o osposobljenosti (broj svjedodžbe, vrsta osposobljenosti s naznakom broja pododjeljka iz Sporazuma, vrsta, broj i datum valjanosti prethodne svjedodžbe)

– podatke o ADN stručnjaku koji posjeduje svjedodžbu (ime i prezime, OIB, datum rođenja, državljanstvo, spol, fotografija, broj osobne isprave, datum izdavanja, datum valjanosti, izdavatelj svjedodžbe) podatke o valjanosti svjedodžbe (valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma promjene).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Svjedodžbe koje su izdane prema ranijim propisima ostaju valjane do isteka roka valjanosti i mogu se obnoviti ako su ispunjeni uvjeti za njihovu obnovu u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Svjedodžbe koje su izdane prema ranijim propisima mogu se zamijeniti novima, na zahtjev ADN stručnjaka, isključivo ako su izdane u Republici Hrvatskoj.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 47.

(1) Sve naknade izražene u kunama i propisane u Prilogu 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se do posljednjeg dana primjene kune kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) Sve naknade izražene u eurima i propisane u Prilogu 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 602-01/21-01/00292

Urbroj: 533-05-21-0003

Zagreb, 24. kolovoza 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM OBRAZOVANJA

1. OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA
(obvezni sadržaji)

1.1. Osnovna stručna osposobljenost za plovila za suhi teret

Nastavne cjeline/temeIshodi učenja
ADN općenito

Navesti ciljeve i strukturu Sporazuma;

Objasniti važnost Sporazuma i njegove uloge u prijevoznom procesu unutarnjim vodnim putovima

Konstrukcija i oprema plovila koji podliježu ADN-uNabrojiti vrste konstrukcija i opremu plovila koji podliježu Sporazumu
Tehnike za mjerenje toksičnosti, sadržaja kisika i koncentracije zapaljivih plinova u prostorijama plovila koji podliježu ADN-uNabrojiti vrste i načine mjerenja toksičnosti, sadržaja kisika i koncentracije zapaljivih plinova u prostorijama plovila koji podliježu Sporazumu
Klasifikacija i svojstva opasnih tvari prema ADN-uNabrojiti klasifikaciju i svojstva opasnih tvari prema Sporazumu
Utovar, istovar i prijevoz opasnih tvari u prijevoznom procesu unutarnjim vodnim putovimaOpisati proces utovara, istovara te navesti opće zahtjeve vezane uz održavanje i prijevoz opasnih tvari prema Sporazumu
Dokumenti potrebni na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvariNabrojiti i objasniti ulogu dokumenta koji moraju biti na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvari prema Sporazumu
Opasnosti i mjere za sprječavanje opasnosti prilikom prijevoza opasnih tvariNavesti opasnosti i općenite sigurnosne upute u prijevozu opasnog tereta prema Sporazumu
Stabilnost plovila koje prevozi opasne tvari

Navesti parametre za stabilnost plovila koje prevozi opasne tvari i nagibne momente;

Primijeniti osnovne formule izračuna stabilnosti plovila;

Identificirati stabilnost u oštećenom stanju, prijelazna stanja i konačno stanje naplavljivanja plovila koje prevozi opasne tvari;

Identificirati utjecaj slobodnih površina na plovilo koje prevozi opasne tvari;

Objasniti ocjenu stabilnosti na temelju postojećih kriterija stabilnosti za plovila koje prevozi opasne tvari (tekst Pravila);

Objasniti ocjenu stabilnosti plovila koje prevozi opasne tvari u neoštećenom stanju uz pomoć krivulja poluga;

Navesti sredstva utovara na plovilima koja prevoze opasne tvari u skladu sa Sporazumom;

Opisati korištenje utovarnih instrumenata na plovilu koje prevozi opasne tvari;

Objasniti način korištenja knjige stabilnosti sukladno poglavlju 9.3.13.3. Sporazuma

Osnove zaštite od eksplozije pri prijevozu opasnih tvari

Opisati načine zaštite od eksplozije pri prijevozu opasnih tvari;

Prepoznati odgovarajuće uređaje i instalacije za sprječavanje eksplozija pri prijevozu opasnih tvari

Konstrukcija i oprema plovila za prijevoz suhog teretaPrepoznati konstrukciju i opremu na plovilima za prijevoz opasnog suhog tereta u skladu sa Sporazumom
Tretman skladišnih i ostalih prostora na plovilu koje prevozi suhi opasni teret

Objasniti načine ispuštanja plina, čišćenje i održavanje skladišnih prostora za prijevoz suhoga opasnog tereta;

Nabrojiti postupke ventilacije skladišnih prostora i prostora izvan zaštićenog područja

Utovar, istovar, prijevoz i održavanje opasnoga suhog tereta

Opisati proces utovara, istovara te zahtjeve vezane uz održavanje i prijevoz opasnoga suhog tereta;

Objasniti označavanje paketa opasnoga suhog tereta

Dokumenti potrebni na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvariNabrojiti dokumente koji moraju biti na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvari
Opasnosti i mjere za sprječavanje opasnosti pri prijevozu opasnih tvari

Navesti općenite sigurnosne upute za prijevoz suhoga opasnog tereta;

Navesti sredstva zaštite i sigurnosnu opremu na plovilima koja prevoze opasne tvari

Praktične vježbe
Načini ulaska u prostore, korištenje protupožarnih uređaja, protupožarne opreme i osobne zaštitne opreme te korištenje detektora plina, mjerača kisika i toksimetaraDemonstrirati načine ulaska u prostore plovila koji prevoze opasne tvari, korištenje protupožarnih uređaja, protupožarne opreme i osobne zaštitne opreme, kao i korištenje detektora plina, mjerača kisika i toksimetara


Napomena: Minimalno razdoblje trajanja osposobljavanja za plovila za suhi teret iznosi 25 sati teorijske nastave i 7 sati praktičnih vježbi po 45 minuta

1.2. Osnovna stručna osposobljenost za tankere

Nastavne cjeline/temeIshodi učenja
ADN općenito

Navesti ciljeve i strukturu Sporazuma

Objasniti važnost Sporazuma i njegove uloge u prijevoznom procesu unutarnjim vodnim putovima

Konstrukcija i oprema plovila koji podliježu ADN-uNabrojiti vrste konstrukcija i opremu plovila koji podliježu Sporazumu
Tehnike za mjerenje toksičnostiNabrojiti vrste i načine mjerenja toksičnosti, sadržaja kisika i koncentracije zapaljivih plinova u prostorijama plovila koji podliježu Sporazumu
Klasifikacija i svojstva opasnih tvari prema ADN-uNabrojiti klasifikaciju i svojstva opasnih tvari prema Sporazumu
Utovar, istovar i prijevoz opasnih tvariOpisati proces utovara, istovara te navesti opće zahtjeve vezane uz održavanje i prijevoz opasnih tvari prema Sporazumu
Dokumenti potrebni na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvariNabrojiti i objasniti ulogu dokumenata koji moraju biti na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvari prema Sporazumu
Opasnosti i mjere za sprječavanje opasnosti prilikom prijevoza opasnih tvariNavesti opasnosti i općenite sigurnosne upute u prijevozu opasnog tereta prema Sporazumu
Stabilnost plovila koje prevozi opasne tvari

Navesti parametre za stabilnost plovila koje prevozi opasne tvari i nagibne momente;

Primijeniti osnovne formule izračuna stabilnosti plovila;

Identificirati stabilnost u oštećenom stanju, prijelazna stanja i konačno stanje naplavljivanja plovila koje prevozi opasne tvari;

Identificirati utjecaj slobodnih površina na plovilo koje prevozi opasne tvari;

Objasniti ocjenu stabilnosti na temelju postojećih kriterija stabilnosti za plovila koja prevoze opasne tvari (tekst Pravila);

Objasniti ocjenu stabilnosti plovila koja prevoze opasne tvari u neoštećenom stanju uz pomoć krivulja poluga;

Navesti sredstva utovara na plovilima koja prevoze opasne tvari u skladu sa Sporazumom;

Opisati korištenje utovarnih instrumenata na plovilu koje prevozi opasne tvari;

Objasniti način korištenja knjige stabilnosti sukladno poglavlju 9.3.13.3. Sporazuma

Osnove zaštite od eksplozije pri prijevozu opasnih tvari

Opisati načine zaštite od eksplozije pri prijevozu opasnih tvari;

Prepoznati odgovarajuće uređaje i instalacije za sprječavanje eksplozija pri prijevozu opasnih tvari

Konstrukcija i oprema plovila za prijevoz tekućega opasnog tereta

Prepoznati konstrukciju i opremu plovila koje prevozi tekući opasni teret;

Objasniti važnost ventilacije na plovilu koje prevozi tekući opasni teret;

Opisati proces utovara i istovara tereta na plovilu koje prevozi tekući opasni teret

Tretman spremnika i ostalih prostora na plovilu za prijevoz tekućega opasnog tereta

Objasniti načine ispuštanja plinova u atmosferu i prijemne objekte, čišćenje i održavanje spremnika na plovilima koja prevoze tekući opasni teret;

Opisati utjecaj grijanja i hlađenja na tekući opasni teret;

Opisati rukovanje spremnicima za ostatke tekućega opasnog tereta

Tehnike mjerenja i uzimanja uzoraka tekućega opasnog tereta

Opisati način mjerenja toksičnosti, sadržaja kisika i koncentracije zapaljivih plinova u prijevozu tekućega opasnog tereta;

Navesti metode uzimanja uzoraka tekućega opasnog tereta

Utovar, istovar i prijevoz opasnoga tekućeg teretaOpisati proces utovara, istovara te zahtjeve vezane uz održavanje i prijevoz opasnoga tekućeg tereta
Dokumenti potrebni na plovilu tijekom prijevoza opasnih tvariNabrojiti dokumente koji moraju biti na plovilu tijekom prijevoza tekućega opasnog tereta
Opasnosti i mjere sprječavanja opasnosti prilikom prijevoza opasnih tvari

Navesti načine sprječavanja opasnosti i opće sigurnosne mjere u prijevozu tekućega opasnog tereta;

Prepoznati nastajanje i formaciju iskrenja;

Nabrojiti osobnu zaštitnu i sigurnosnu opremu u prijevozu opasnoga tekućeg tereta;

Objasniti vrste požara i protupožarnih postupaka u prijevozu tekućega opasnog tereta.

Osnove zaštite od eksplozije pri prijevozu opasnih tvari

Opisati načine zaštite od eksplozije u prijevozu opasnoga tekućeg tereta;

Prepoznati odgovarajuće uređaje i instalacije za sprječavanje eksplozija prilikom prijevoza tekućega opasnog tereta

Praktične vježbe
Načini ulaska u prostore, korištenje protupožarnih uređaja, protupožarne opreme i osobne zaštitne opreme te korištenje detektora plina, mjerača kisika i toksimetaraDemonstrirati načine ulaska u prostore plovila koja prevoze opasne tvari, korištenje protupožarnih uređaja, protupožarne opreme i osobne zaštitne opreme, kao i korištenje detektora plina, mjerača kisika i toksimetara.


Napomena: Minimalno razdoblje trajanja obrazovanja osnovne stručne osposobljenosti za tankere iznosi 25 sati teorijske nastave i 7 sati praktičnih vježbi po 45 min.

1.3. Osnovna kombinirana stručna osposobljenost (za plovila za suhi teret i tankere)

Obuhvaća obrazovanje 1.1. – Osnovna stručna osposobljenost za plovila za suhi teret i 1.2. – Osnovna stručna osposobljenost za tankere.

Minimalno razdoblje trajanja obrazovanja je 25 sati teorijske nastave i 15 sati praktičnih vježbi po 45 min.

2. PROGRAM OBNOVE OSNOVNE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI (obvezni sadržaji)

2.1. Obnova osnovne stručne osposobljenosti za plovila za suhi teret

Obuhvaća minimalno ciljeve iz Priloga 1., 1.1. – Osnovna stručna osposobljenost za plovila za suhi teret s naglaskom na novim saznanjima.

Minimalno razdoblje trajanja obrazovanja je 11 sati teorijske nastave i 5 sati praktičnih vježbi po 45 min.

2.2. Obnova osnovne stručne osposobljenosti za tankere

Obuhvaća minimalno ciljeve iz Priloga 1., 1.2. – Osnovna stručna osposobljenost za tankere s naglaskom na novim saznanjima.

Minimalno razdoblje trajanja obrazovanja je 11 sati teorijske nastave i 5 sati praktičnih vježbi po 45 min.

2.3. Obnova osnovne kombinirane stručne osposobljenosti
(za plovila za suhi teret i tankere)

Obuhvaća minimalno ciljeve iz Priloga 1., 1.1. – Osnovna stručna osposobljenost za plovila za suhi teret i 1.2. – Osnovna stručna osposobljenost za tankere s naglaskom na novim saznanjima.

Minimalno razdoblje trajanja obrazovanja je 11 sati teorijske nastave i 5 sati praktičnih vježbi po 45 min.

3. PROGRAM OBRAZOVANJA SPECIJALISTIČKE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI (obvezni sadržaji)

3.1. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za plinove

Nastavne cjeline/temeIshodi učenja
Osnovni plinski zakoni vezani uz prijevoz opasnih tvariNabrojiti i objasniti Boyleov, Gay-Lussacov osnovni plinski zakon
Parcijalni tlakovi i smjese plinova u teretnim spremnicima na ploviluIzračunati parcijalne tlakove i smjese plinova u spremniku plovila koje prevozi opasne plinove
Masa idealnog plina u teretnom spremniku plovilaPrimijeniti formulu za izračun mase idealnog plina i formulu za masu primjenom Avogadrova broja
Gustoća, relativna gustoća i volumen tekućih opasnih teretaPrimijeniti formulu za izračun gustoće, relativnu gustoću i volumen tekućih opasnih tereta u skladu sa Sporazumom
Kritični tlak i temperature plinovitih opasnih tvariPrimijeniti formulu za izračun kritičnog tlaka i temperature opasnih plinova
Osnove polimerizacije plinovaObjasniti osnovne procese polimerizacije opasnih plinova
Osnove procesa isparavanja i kondenzacijeObjasniti i identificirati proces isparavanja i kondenzacije opasnih plinova
Smjese plinova pri prijevozu opasnih tvariIdentificirati smjese opasnih plinova te opasnosti koje mogu nastati pri prijevozu
Kemijske veze i formule opasnih plinovaPrepoznati kemijske veze i formule opasnih plinova u prijevozu opasnih plinova
Tjelesne ozljede u prijevozu opasnih plinovaIdentificirati vrste ozljeda i moguće tjelesne ozljede tijekom rukovanja opasnim plinovima
Nepravilnosti povezane s teretom u prijevozu opasnih plinovaIdentificirati nepravilnosti povezane s teretom u prijevozu opasnih plinova
Praktične vježbe
Ispuštanje plinova iz teretnih tankovaDemonstrirati i opisati ispuštanje plinova iz teretnih prostora plovila koje prevozi opasne plinove
Uzimanje uzoraka plinovaNabrojiti i demonstrirati načine uzimanja uzoraka plinova na plovilu koje prevozi opasne plinove
Opasnost od eksplozije opasnih plinova u prijevozu opasnih tvari plovilomOtkriti i prepoznati situacije na plovilu, koje mogu dovesti do nastanka eksplozije opasnih plinova u prijevozu
Opasnost za zdravlje pri izloženosti opasnim plinovima na ploviluIdentificirati rizike za zdravlje koji su posljedica rada s opasnim plinovima na plovilu
Koncentracija plinova na plovilu koje prevozi plinovite opasne tvariNabrojiti i demonstrirati načine mjerenja koncentracije plina na plovilu odgovarajućim mjernim uređajima
Nadzor i ulazak u zatvorene prostore na plovilu koje prevozi opasne plinovePokazati način nadzora plinova u teretnim prostorima plovila i postupak ulaska u te prostore
Potvrđivanje odsutnosti plina i dopuštanje radova na plovilu koje prevozi opasne plinoveProvesti postupak potvrđivanja odsutnosti plina na plovilu u cilju dopuštanja radova
Stupanj punjenja i preopterećenje teretnog prostora plovila koje prevozi opasne plinovePrepoznati stupanj opterećenosti i preopterećenja nosivosti plovila
Sigurnosne instalacije na ploviluPokazati sigurnosne instalacije na plovilu
Pumpe i kompresori na ploviluObjasniti i demonstrirati način korištenja pumpa i kompresora na plovilu koje prevozi opasne plinove
Rukovanje rashlađenim tekućim plinom na ploviluOpisati i demonstrirati proces rukovanja s rashlađenim tekućim plinom


Napomena: Minimalno razdoblje trajanja specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za plinove iznosi 11 sati teorijske nastave i 5 sati praktičnih vježbi.

3.2. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za kemikalije

Nastavne cjeline/temeIshodi učenja
Osnove reakcija kemikalija vezane uz prijevoz opasnih tvariNavesti kemijske elemente i njihove reakcije
Gustoća, relativna gustoća i volumen opasnih tekućih kemikalijaPrimijeniti formule za gustoću, relativnu gustoću i volumen opasnih tekućih kemikalija
Kritična temperatura opasnih kemikalijaPrepoznati kritičnu temperaturu opasnih kemikalija
Osnove polimerizacije opasnih kemikalijaObjasniti proces polimerizacije kemikalija i mjere za sprječavanje procesa polimerizacije u prijevozu opasnih kemikalija
Smjese kemikalija pri prijevozu opasnih tvari plovilomIdentificirati smjese kemikalija te opasnosti koje mogu nastati pri prijevozu opasnih tvari plovilom
Kemijske veze i formule kemikalijaPrepoznati kemijske veze i formule kemikalija
Tjelesne ozljede u prijevozu opasnih kemikalija plovilomIdentificirati vrste ozljeda i moguće tjelesne ozljede tijekom rukovanja opasnih kemikalija na plovilu
Nepravilnosti povezane s teretom u prijevozu opasnih kemikalijaIdentificirati nepravilnosti povezane s teretom u prijevozu opasnih kemikalija
Praktične vježbe
Čišćenje teretnih tankova plovila od kemikalijaDemonstrirati i opisati čišćenje teretnih tankova plovila od kemikalija
Utovar i istovar kemikalija na ploviluOpisati i pokazati proces utovara, istovara te specifične zahtjeve vezane uz prijevoz opasnih kemikalija
Uzimanje uzoraka kemikalija na ploviluNabrojiti i demonstrirati načine uzimanja uzoraka kemikalija na plovilu koje prevozi opasne kemikalije
Opasnost od eksplozije kemikalija pri prijevozu plovilomOtkriti i prepoznati mogućnosti i situacije koje mogu dovesti do nastanka eksplozije pri prijevozu opasnih kemikalija plovilom
Opasnosti za zdravlje pri izloženosti kemikalijama na ploviluIdentificirati rizike za zdravlje koji su posljedica rada s kemikalijama na plovilu koje prevozi opasne kemikalije
Mjerenje koncentracije plina na plovilu pri izloženosti kemikalijamaNabrojiti i demonstrirati načine mjerenja koncentracije plina na plovilu koje prevozi opasne kemikalije
Nadzor zatvorenih prostora i ulazak u prostore izložene kemikalijama na ploviluPokazati način nadzora plinova u teretnim prostorima na plovilu i ulaska u te prostore
Potvrda o odsutnosti plina i dopuštenju radova na ploviluProvesti postupak osiguravanja i potvrđivanja odsutnosti plina u teretnim prostorima na plovilu koje prevozi opasne kemikalije
Stupanj punjenja i prepunjivanje teretnog prostora plovilaPrepoznati stupanj opterećenosti nosivosti plovila i preopterećenje nosivosti plovila koje prevozi opasne kemikalije
Sigurnosne instalacije na ploviluPokazati sigurnosne instalacije na plovilu koje prevozi opasne kemikalije
Pumpe i kompresori na ploviluObjasniti i demonstrirati način korištenja pumpa i kompresora na plovilu koje prevozi opasne kemikalije


Napomena: Minimalno razdoblje trajanja specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za kemikalije iznosi 11 sati teorijske nastave i 5 sati praktičnih vježbi.

4. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OBNOVE SPECIJALISTIČKE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI (obvezni sadržaji)

4.1. Obnova specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za plinove

Obuhvaća minimalno ciljeve iz Priloga 3., 3.1. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za plinove s naglaskom na novim saznanjima.

Minimalno trajanje obrazovanja je 5 sati teorijske nastave i 3 sata praktičnih vježbi po 45 min.

4.2. Obnova specijalističke stručne osposobljenosti za tankere za kemikalije

Obuhvaća minimalno ciljeve iz Priloga 3., 3.2. Specijalistička stručna osposobljenost za tankere za kemikalije s naglaskom na novim saznanjima.

Minimalno trajanje obrazovanja je 5 sati teorijske nastave i 3 sata praktičnih vježbi po 45 min.

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA –
MINIMALNI SADRŽAJ

Zahtjev za povjeravanje programa osposobljavanja koji podnosi ustanova mora sadržavati dokaze za ispunjavanje kadrovskih i materijalnih uvjeta u skladu s Prilogom 3., odnosno najmanje:

a) broj, veličinu, kapacitet i opis prostorija s opremom za izvođenje nastave

b) popis i opis opreme, objekata, te popis nastavnih pomagala i literature za izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi (s navedenim standardima gdje je to uvjetovano)

c) podatke o nastavnicima koji izvode teorijsku nastavu i praktične vježbe, uključujući: ime i prezime, dob, vrstu i razinu obrazovanja, stručnu osposobljenost sigurnosnog savjetnika (najmanje za jednog nastavnika), radno iskustvo te razdoblje za koje je pojedini nastavnik zaposlen

d) detaljni nastavni program iz kojeg su vidljive nastavne teme i trajanje teorijske nastave i praktičnih vježbi

e) valjani ugovor o korištenju prostora, opreme, uređaja i objekata s vlasnikom ako ustanova ne posjeduje takav ugovor

f) izvadak iz sudskog registra

g) predložak obrasca potvrde o završenom programu obrazovanja za polaznika programa obrazovanja koju će ustanova izdavati polaznicima koji su potpuno i uspješno pohađali i završili program obrazovanja, a koji najmanje mora sadržavati osobne podatke o polazniku, vrsti osposobljenosti te datum početka i završetka programa obrazovanja.

PRILOG 3.

MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI

Opći uvjeti za provedbu programa osposobljavanja

Ustanova ovlaštena za provedbu programa osposobljavanja mora raspolagati:

1. odgovarajućim nastavnim prostorom

2. objektima, opremom, nastavnim pomagalima i literaturom za izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi

3. kvalificiranim nastavnicima odgovarajuće razine obrazovanja za izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi.

Nastavni prostor

Učionica u kojoj će se izvoditi program osposobljavanja mora biti odgovarajuće veličine za prihvat najmanje pet polaznika te mora imati:

1. nastavnu ploču ili prikazni blok

2. projekcijski uređaj (komplet za projiciranje prezentacija, vizualnih i audio sadržaja)

3. odgovarajući broj radnih stolova i stolaca s obzirom na broj polaznika programa osposobljavanja

4. odgovarajući namještaj za pohranu opreme, nastavnih pomagala i literature.

Oprema, nastavna pomagala i literatura

Obvezna oprema, nastavna pomagala i literatura ustanova za izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi:

1. Komplet prikladne zaštitne opreme koje se sastoji od: zaštitnog odijela za rad s opasnim tvarima, zaštitnih rukavica, cipela ili čizama, naočala i maske.

– Zaštitno odijelo je odijelo koje štiti tijelo nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućeg odijela odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Zaštitno odijelo treba biti u skladu s normom ISO 13688:2013. U slučaju opasnosti uzrokovanih elektrostatičkim punjenjem/pražnjenjem, zaštitno odijelo treba biti u skladu s normom EN 1149-5:2008.

– Zaštitne rukavice su rukavice koje štite ruke nositelja tijekom rada u opasnom području. Odabir odgovarajućih rukavica mora odgovarati opasnostima koje se mogu pojaviti (u skladu s normom EN 374-1:2016, EN 374-2:2015 ili EN 374-4: 2013). U slučaju opasnosti od elektrostatičkog punjenja/pražnjenja, one moraju ispunjavati zahtjeve norme EN 16350:2015.

– Zaštitne naočale i maske su naočale ili zaštita za lice koja štiti oči ili lice nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor odgovarajućih naočala ili maski odgovara opasnostima za koje je vjerojatno da će se pojaviti. Zaštitne naočale ili zaštitne maske trebaju biti u skladu s normom EN 166:2001.

– Zaštitne cipele (ili zaštitne čizme) su cipele ili čizme koje štite stopala nositelja tijekom rada u opasnom području. Izbor prikladnih zaštitnih cipela ili čizmi mora odgovarati opasnostima koje se mogu pojaviti, poput onih koje su uzrokovane elektrostatičkim punjenjem/pražnjenjem, te udovoljiti zahtjevima međunarodne norme ISO 20345:2012 ili ISO 20346:2014.

2. Komplet za reanimaciju.

3. Aparat za disanje:

– Aparat za disanje (koji ovisi o okolnom zraku) je aparat koji uz pomoć prikladnog filtra štiti osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi. Takvi aparati trebaju biti u skladu s normom EN 136:1998. Filtri koji se koriste moraju biti u skladu s normom EN 14387:2004 + A1:2008.

– Aparat za disanje (samostalni) je aparat koji opskrbljuje osobu koja ga nosi dok radi u opasnoj atmosferi zrakom za disanje uz pomoć zraka pod tlakom koji nosi sa sobom ili vanjskom opskrbom preko cijevi. Takvi aparati trebaju biti u skladu s normom EN 137:2006 ili EN 138:1994.

4. Uređaj za napuštanje opasnog područja:

– Aparat s kisikom kojim se lako rukuje, koji pokriva usta, nos i oči nositelja i koji se koristi za napuštanje opasnog područja. Za takve uređaje vidi primjerice europski standard EN 13794:2002, EN 402:2003, EN 403:2004 ili EN 1146:2005.

5. Prijenosni aparati za gašenje požara (pjena, CO2, voda i suhi prah).

6. Cjevčice osjetljive na različite plinove:

– Uređaj za uzimanje uzoraka (zatvoren) je uređaj koji je proveden kroza zidove tankova za teret ili preko cjevovoda za utovar i istovar, ali predstavlja dio zatvorenog sustava konstruiran tako da se tijekom uzimanja uzorka ni plin ni tekućina ne mogu osloboditi iz tanka za teret.

7. Prijenosni detektor plina za mjerenje značajnije koncentracije zapaljivih plinova ispod donje granice eksplozije s kojim je moguće mjeriti bez ulaska u prostore koji se provjeravaju (uređaj u skladu sa standardom IEC/EN7 60079-29-1:2016).

8. Prijenosni mjerni uređaj za količinu kisika s kojim je moguće mjeriti bez ulaska u prostore koji se provjeravaju (uređaj u skladu sa standardom IEC / EN7 50104:2010):

– Mjerač kisika je prijenosni uređaj koji omogućava mjerenje svakog značajnog smanjenja sadržaja kisika u zraku. Mjerač kisika može biti ili uređaj za mjerenje samo kisika ili dio kombiniranog uređaja za mjerenje zapaljivih plinova i kisika. Ovaj uređaj mora biti konstruiran tako da su mjerenja moguća bez ulaska u prostore koji se provjeravaju. Ispituje se u skladu s normom IEC / EN 50104:2010. Ako se koristi u područjima opasnim od eksplozije, također mora udovoljavati zahtjevima za uporabu u predmetnoj zoni i dokazima o takvoj sukladnosti (npr. Ocjena sukladnosti u skladu s Direktivom 2014/34/EU, sustav IECEx, dokument ECE/ TRADE/391 ili ekvivalentom).

9. Komplet laboratorijske opreme za praktične vježbe.

10. Toksimetar – prijenosni uređaj za mjerenje značajnije koncentracije otrovnih plinova i para (uređaj u skladu s normom EN 45544-1:2015, EN 45544-2:2015, EN 45544-3:2015 i EN 45544-4:2016 ili normom ISO 17621:2015).

11. Sporazum – najnovije izdanje na službenom jeziku i službeni prijevod na hrvatskome jeziku.

12. Komplet nacionalnog zakonodavstva iz područja prijevoza opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima.

13. Komplet međunarodnog zakonodavstva iz područja prijevoza opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima.

14. Objekti (prostorije/plovilo) koji služe za provedbu praktičnih vježbi u programu osposobljavanja.

Za svakog polaznika programa obrazovanja mora biti osigurana literatura prilagođena nastavnom programu kao što su knjige, priručnici, skripta, nastavna pisma i sl. te odgovarajući uredski pribor, oprema, objekti (prostorije/plovilo) koji služe za provedbu praktičnih vježbi te mora biti na raspolaganju polaznicima za vrijeme teorijske nastave, odnosno praktičnih vježbi.

* Ako ustanova ne posjeduje obveznu opremu, uređaje i objekte u svome vlasništvu, njihovo korištenje može se osigurati valjanim ugovorom s vlasnicima takve opreme, uređaja, odnosno objekta.

* Sva oprema, nastavna pomagala i literatura treba biti valjana i pratiti razvoj sustava i zakonodavstva prijevoza opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima.

Kvalifikacije nastavnika

Ustanove koje izvode program osposobljavanja za ADN stručnjaka moraju imati najmanje jednog nastavnika sa stečenim uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika u prijevozu opasnih tvari.

Nastavnik mora imati najmanje završen sveučilišni ili stručni ili integrirani preddiplomski studij iz područja tehničkih znanosti, odnosno sljedećih polja sukladno pravilniku kojim se reguliraju znanstvena i umjetnička područja, polja i grane:

2.07. Kemijsko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.15. Temeljne tehničke znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti.

Uz nastavnika, ustanova za potrebe izvođenja nastave o pojedinim područjima iz Sporazuma može osigurati više nastavnika koji su završili sveučilišni ili stručni ili integrirani preddiplomski studij iz područja tehničkih znanosti, odnosno sljedećih polja sukladno pravilniku kojim se reguliraju znanstvena i umjetnička područja, polja i grane:

2.07. Kemijsko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.15. Temeljne tehničke znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti.

PRILOG 4.

1. Naknade za ispite:

NAZIV ISPITA

NAKNADA ZA ISPIT

(HRK)

NAKNADA ZA ISPIT

(EUR)

ADN – osnovni ispit (suhi teret, tankeri i kombinirani)800,00100,00
ADN – specijalistički ispit (plinovi, kemikalije)800,00100,00
ADN – obnovni ispit osnovne osposobljenosti (suhi teret, tankeri i kombinirani)650,0080,00
ADN – popravni ispit (osnovni, specijalistički i obnovni ispit)500,0060,00

2. Naknada za obrazac svjedodžbe: 100,00 HRK, odnosno 10,00 EUR.