Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu

NN 103/2022 (7.9.2022.), Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1510

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/22 i 46/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA POLAZNIKA SREDNJE ŠKOLE RADI PLAĆANJA TROŠKOVA SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji slabijeg imovnog stanja djeteta ili mlađe punoljetne osobe, polaznika srednje škole čije troškove smještaja u učeničkom domu plaća ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način podnošenja zahtjeva za plaćanje troškova smještaja te odlučivanje o zahtjevu.

Članak 2.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju isto značenje koje je propisano zakonom kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

(2) Proračunska osnovica je osnovica za obračun naknada i drugih primanja prema posebnim propisima čija se visina utvrđuje zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku pojedinu godinu.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod.

Članak 3.

(1) Troškove smještaja u učeničkom domu Ministarstvo plaća djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole ako ukupni prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice.

(2) Prihod svih članova kućanstva u prethodna tri mjeseca umanjuje se za iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru. Dobiveni iznos dijeli se s ukupnim brojem članova kućanstva, a količnik čini prihod člana kućanstva.

Članak 4.

(1) Ministarstvo za svaku školsku godinu na svojim mrežnim stranicama te mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje objavljuje javni poziv (u daljnjem tekstu: Poziv) za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu.

(2) U Pozivu iz stavka 1. ovoga članka navodi se predmet Poziva, kriteriji za plaćanje smještaja u učeničkom domu, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev te način podnošenja zahtjeva.

(3) Poziv iz stavka 1. ovoga članka otvoren je cijelu školsku godinu na koju se odnosi.

(4) Zahtjev i dokumentacija dostavljaju se Ministarstvu.

Članak 5.

(1) O zahtjevu iz članka 4. ovoga Pravilnika odlučuje Povjerenstvo koje osniva Ministarstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine tri člana. Svaki član ima svoga zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

(3) Člana i zamjenika člana Povjerenstva imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

(4) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama i odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

(5) Povjerenstvo se sastaje po potrebi.

(6) Odluka Povjerenstva je neupravni akt.

(7) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.

Članak 6.

(1) Ako je zahtjev iz članka 4. nerazumljiv ili nepotpun, podnositelj zahtjeva poziva se da u roku od osam dana od dana zaprimanja poziva uredi ili nadopuni zahtjev.

(2) Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne postupi sukladno pozivu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je odustao od zahtjeva.

Članak 7.

(1) Privremeni rezultati javnoga poziva objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Na privremene rezultate nezadovoljan stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.

Članak 8.

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/5
Urbroj: 524-08-04-02/8-22-10
Zagreb, 26. kolovoza 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.