Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1513

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gordane Jalšovečki i Mirte Matić, članova Vijeća, na 76. sjednici održanoj 7. srpnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu imenuje se ANTE DRMIĆ, viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: IS-32/21-13

Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.