Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro

NN 103/2022 (7.9.2022.), Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro

Hrvatska narodna banka

1516

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRERAČUNAVANJU VREMENSKIH SERIJA PODATAKA U NADLEŽNOSTI HRVATSKE NARODNE BANKE IZ VALUTE KUNA
U VALUTU EURO

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis vremenskih serija podataka iz djelokruga Hrvatske narodne banke iskazanih u kuni, koje će se preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Popis vremenskih serija iz članka 1. ove Odluke, koji se sastoji od obilježja 1) naziv serije, 2) dinamika objave, 3) razdoblje preračunavanja u euro te 4) vrsta i institucija objave, nalazi se u Prilogu 1. ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

O.br: 300-091/08-22/BV
Zagreb, 31. kolovoza 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

Popis vremenskih serija podataka iz djelokruga Hrvatske narodne banke iskazanih u kuni, koje će se preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022.)

Naziv serije podatakaDinamikaRazdoblje preračunavanja serije u euroVrsta i institucija objave
oddo
Tablica T1 Stanja financijske imovine i obveza na kraju godine (nekonsolidirano)godišnja19952022nacionalna (HNB)
Tablica T2 Stanja financijske imovine i obveza na kraju godine (konsolidirano)godišnja19952022nacionalna (HNB)
Tablica T610 (NASEC_T0610_A): Financijski računi prema sektorima (transakcije), konsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica T620 (NASEC_T0620_A): Financijski računi prema sektorima (transakcije), nekonsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica T621 (NASEC_T0621_A): Računi ostalih promjena u obujmu, nekonsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica T622 (NASEC_0622_A): Računi revaluacije financijskih instrumenata, nekonsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica 710 (NASEC_0710_A): Bilanca financijske imovine i obveza (stanja), konsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica 720 (NASEC_0720_A): Bilanca financijske imovine i obveza (stanja), nekonsolidiranogodišnja19952022međunarodna (Eurostat)
Tablica T3 Stanja financijske imovine i obveza na kraju tromjesečja (nekonsolidirano)tromjesečna2012T12022T4nacionalna (HNB)
Tromjesečni financijski računi za ESB u skladu s odredbama Smjernice ESB/2013/24tromjesečna2012T12022T4međunarodna (ESB)
Tablica A1: Monetarni i kreditni agregatimjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica C1: Bilanca Hrvatske narodne bankemjesečna1991M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D1: Konsolidirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D2: Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D3: Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnostimjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D3a: Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnostimjesečna2006M062022M12nacionalna (HNB)
Tablica D4: Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektoramjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D4a: Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektoramjesečna2006M062022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorimamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5a: Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorimamjesečna2006M062022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5b: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijećumjesečna2010M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5c: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valutnoj strukturimjesečna2010M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5d: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema namjeni i valutnoj strukturimjesečna2010M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D5e: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društvamjesečna2010M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D6: Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D7: Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D8: Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D8a: Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društavamjesečna2006M062022M12nacionalna (HNB)
Tablica D8b: Ročna struktura oročenih depozita po sektorimamjesečna2010M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D9: Obveznice i instrumenti tržišta novcamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D10: Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D11: Depoziti središnje države i fondova socijalne sigurnosti kod drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica D12: Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucijamjesečna1993M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica F3: Obvezne pričuve banakamjesečna1993M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica F4: Indikatori likvidnosti banakamjesečna1993M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica H7: Međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke i devizne pričuve banakamjesečna1991M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G1a: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite bez valutne klauzule (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G1b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G1c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G2a: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima bez valutne klauzule (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G2b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G2c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G3a: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima bez valutne klauzule (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G3b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G3c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G4: Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G5a: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (stanja)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G5b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G5c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G6a: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G6b: Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica G6c: Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije)mjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja)mjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije)mjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP1 Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP2 Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP3 Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagateljamjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavateljamjesečna2014M032022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP7 Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavateljamjesečna2012M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagateljamjesečna2011M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavateljamjesečna2014M032022M12nacionalna (HNB)
Tablica PB: Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u RHgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PB: Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u RHmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PE1 Transakcije izravnog terećenja u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PE1 Transakcije izravnog terećenja u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PG1 Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PG1 Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PG2 Isplate gotovog novca u RH u HRK prema opisu načina plaćanjamjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PG2 Isplate gotovog novca u RH u HRK prema opisu načina plaćanjagodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PG3 Uplate gotovog novca u RH u HRK prema opisu načina plaćanjamjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PG3 Uplate gotovog novca u RH u HRK prema opisu načina plaćanjagodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PK3 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema vrsti transakcijemjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PK3 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema vrsti transakcijegodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PK4 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema prihvatnim uređajimamjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PK4 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema prihvatnim uređajimagodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PK5 Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanima u RHmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PK5 Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanima u RHgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PK6 Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PK6 Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PL2 Prekogranične/međunarodne novčane pošiljkemjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PL2 Prekogranične/međunarodne novčane pošiljkegodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PN1 Odobrenje i terećenje bez nalogamjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PN1 Odobrenje i terećenje bez nalogagodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PP1 Broj i vrijednost transakcija prihvata (ukupno) na teritoriju u RHmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PP1 Broj i vrijednost transakcija prihvata (ukupno) na teritoriju u RHgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PP3 Ukupna vrijednost transakcija prihvata platnih instrumenata u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PP3 Ukupna vrijednost transakcija prihvata platnih instrumenata u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PS1 Transakcije usluge plaćanja računa u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PS1 Transakcije usluge plaćanja računa u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PT1 Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PT1 Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PT2 Prekogranični/međunarodni kreditni transferimjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PT2 Prekogranični/međunarodni kreditni transferigodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica PT3 Transakcije trajnog naloga u RH u HRKmjesečna2014M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica PT3 Transakcije trajnog naloga u RH u HRKgodišnja20142022nacionalna (HNB)
Tablica V1: Hrvatski sustav velikih plaćanja – statistika platnih transakcijagodišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica V2: Ukupna vrijednost platnih transakcija u HSVP-umjesečna2017M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica V2: Ukupna vrijednost platnih transakcija u HSVP-ugodišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica V4: Prosječna vrijednost platne transakcije u HSVP-umjesečna2017M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica V6: Indeks koncentracije u HSVP-u (5 banaka)godišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica K1: Nacionalni klirinški sustav – statistika platnih transakcijagodišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica K2: Ukupna vrijednost platnih transakcija u NKS-umjesečna2017M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica K2: Ukupna vrijednost platnih transakcija u NKS-ugodišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica K4: Prosječna vrijednost platne transakcije u NKS-umjesečna2017M012022M12nacionalna (HNB)
Tablica K6: Indeks koncentracije u NKS-u (5 banaka)godišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica K7: Ukupna vrijednost platnih transakcija prema ciklusima NKS-agodišnja20172022nacionalna (HNB)
Tablica K9: Vrijednost platnih transakcija prema ciklusima NKS-agodišnja20212022nacionalna (HNB)
Bilanca sektora monetarnih financijskih institucija – BSI (Balance sheet items) statistikamjesečna2011M122022M12međunarodna (ESB)
Statistika imovine i obveza investicijskih fondova (Investment fund balance sheet)mjesečna2012M012022M12međunarodna (ESB)
Statististika izdanja vrijednosnih papira (Securities issues statistic)godišnja20132022međunarodna (ESB)
Statistika držanja vrijednosnih papira (Securities holdings statistics)mjesečna2018M012022M12međunarodna (ESB)
Tablica I3: Dug opće državemjesečna1995M122022M12nacionalna (HNB)
Tablica 27 (ESAP2QFG_2700_Q) Tromjesečni financijski računi opće državetromjesečna1999T12022T4međunarodna (Eurostat)
Tablica 28 (ESAP2DBT_2800_Q) Tromjesečni dug države (Maastrichtski dug)tromjesečna1995T42022T4međunarodna (Eurostat)
Tablica 2899 (ESAP2DBT_2899_Q) Tromjesečne pozajmice unutar sektora države prema protusektorima državetromjesečna2000T12022T4međunarodna (Eurostat)
Struktura državnog dugagodišnja20192022međunarodna (Eurostat)
Statistika državnih financija (GFS) za ESB u skladu s odredbama Smjernice ESB/2013/23godišnja19952022međunarodna (ESB)
Tromjesečna platna bilanca: BPM6_BOP_Q tablicatromjesečna1999T42022T4međunarodna (Eurostat)
Mjesečna platna bilanca: BPM6_BOP_M tablicamjesečna2013M012022M12međunarodna (Eurostat)
Inozemna FATS statistika: BOP_FATS_A tablicagodišnja20132022međunarodna (Eurostat)
Inozemna izravna ulaganja: BPM6_FDI_A tablicagodišnja20002022međunarodna (Eurostat)
Međunarodna trgovina uslugama: BPM6_ITS_A tablicagodišnja20002022međunarodna (Eurostat)