Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

1519

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

UREDBU

O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

(2) Posebne mjere iz stavka 1. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.

Električna energija

Članak 2.

(1) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,5295 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) za kupce iz kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,5635 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,2765 kn/kWh (0,04 EUR/kWh) u nižoj tarifi (NT) za kupce iz kategorije kućanstvo, do visine 2.500 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije.

(2) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,5295 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,5635 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,2765 kn/kWh (0,04 EUR/kWh) u nižoj tarifi (NT), odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, za koje se, za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 1,356210 kn/kWh (0,18 EUR/kWh), odnosno za koje se, za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 1,732935 kn/kWh (0,23 EUR/kWh).

(3) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,5295 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,5635 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,2765 kn/kWh (0,04 EUR/kWh) u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za sljedeće kupce iz kategorije poduzetništvo, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije:

1. ustanove, udruge i zadruge – sukladno Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14., 70/17. i 98/19.), Zakonu o zadrugama (»Narodne novine«, br. 34/11., 125/13., 76/14., 114/18. i 98/19.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, br. 71/10. i 136/20.), uključujući župne urede, vjerske domove, pučke kuhinje, dobrotvorna vjerska društva koja skrbe za materijalne potrebe vjernika i pružaju socijalne usluge građanima u potrebi, te druge pravne i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge građanima u potrebi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), sportske udruge, trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, ustanove te školska sportska društva upisana u registre sportskih djelatnosti koje vodi nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19. i 47/20.), braniteljske socijalne-radne zadruge koje su upisane u evidenciju o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima, koju vodi tijelo nadležno za hrvatske branitelja, te ustanove čiji je osnovač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja, samostalne umjetnike i umjetničke organizacije sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96.) te registru koji se vodi pri Ministarstvu kulture i medija

2. općine, gradove i županije sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14., 98/19. i 144/20.) i pravne osobe kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

3. pružatelje vodnih usluga sukladno Zakonu o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.)

4. vjerske zajednice sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02. i 73/13.)

5. turističke zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19. i 42/20.)

6. kaznionice, zatvore i odgojne zavode sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21.)

7. ustanove predškolskog i školskog obrazovanja, visoka učilišta i njihove sastavnice, ustanove čiji su osnivači visoka učilišta te javne znanstvene institute sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

8. zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatne prakse za obavljanje zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.) i Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)

9. davatelje poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.)

10. Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) i Zakonu o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 96/01.)

11. subjekte koji obavljaju komunalne djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), uključujući javni električni prijevoz

12. komore i druga strukovna, gospodarska i profesionalna udruženja, uključujući sindikate

13. vijeće nacionalne manjine i koordinaciju vijeća nacionalnih manjina upisane u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 80/11., 34/12. i 98/19.)

14. tijela državne uprave, druga državna tijela (Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske, državno odvjetništvo, pučki pravobranitelj, sudovi, agencije, zavodi, fondovi), pravne osobe s javnim ovlastima te neprofitne organizacije kako su definirane zakonom kojim se uređuje proračun.

(4) Za kupce iz kategorije kućanstvo cijena se obračunava pojedinačno za svako obračunsko mjerno mjesto, a za kupca iz kategorije poduzetništvo cijena se obračunava prema osobnom identifikacijskom broju (OIB) poduzetnika.

(5) Ako kupci iz stavka 1. ovoga članka prelaze visinu šestomjesečne potrošnje iz stavka 1. ovoga članka, za razliku potrošnje energije plaća se iznos uvećan za 50 % iznosa iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto kupca iz kategorije kućanstvo iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, koji u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe nema podatke o potrošnji električne energije za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022., njihova potrošnja električne energije računa se na temelju prosjeka potrošnje električne energije kategorije kućanstva za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022.

Članak 3.

(1) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije s kojim je ugovorena cijena niža od one određene člankom 2. ove Uredbe, takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz tako sklopljenog ugovora.

(2) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije i ako je ugovorena cijena niža od one određene člankom 2. ove Uredbe, a ugovorom je predviđena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe povećanje cijena je moguće sukladno sklopljenom ugovoru najviše do cijena utvrđenih člankom 2. ove Uredbe.

(3) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije koji je član HEP grupe i ako je ugovorena cijena viša od one određene člankom 2. ove Uredbe ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz članka 2. ove Uredbe, a tako sklopljeni ugovori nastavljaju se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na ugovorenu cijenu po prestanku važenja ove Uredbe.

(4) Ako je prije stupanja na snagu ove Uredbe, sklopljen ugovor o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačem električne energije koji nije član HEP grupe, i ako je ugovorena cijena viša od one određene člankom 2. ove Uredbe ili ako je ugovorena mogućnost povećanja cijene, za vrijeme važenja ove Uredbe, takav opskrbljivač električne energije ima pravo na naplatu isporučene električne energije isključivo po cijeni iz članka 2. ove Uredbe, a tako sklopljeni ugovori nastavljaju se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na ugovorenu cijenu po prestanku važenja ove Uredbe.

(5) Opskrbljivači električnom energijom iz stavka 4. ovoga članka dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima električne energije ispostavljati račune za isporučenu električnu energiju na način da se iskaže razlika iz stavka 4. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(6) Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači električnom energijom dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 5. ovoga članka za sve svoje krajnje kupce električne energije iz stavka 4. ovoga članka, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun.

Toplinska energija

Članak 4.

(1) Krajnja cijena isporučene toplinske energije, koja uključuje naknade i porez na dodanu vrijednost, za krajnje kupce toplinske energije na toplinskim sustavima, osim za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ostaje nepromijenjena u ogrjevnoj sezoni 2022./2023. u odnosu na krajnje cijene važeće na dan donošenja ove Uredbe.

(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija će, do 30. rujna 2022., za ogrjevnu sezonu 2022./2023., odrediti jediničnu cijenu za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave, temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta o cijeni ulaznog energenta i cijeni emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

(3) Temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska energetska regulatorna agencija određuje jediničnu cijenu koja čini razliku između cijene ulaznog energenta (goriva), cijene emisijskih jedinica stakleničkih plinova i krajnje cijene za ogrjevnu sezonu 2021./2022. koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

(4) Hrvatska energetska regulatorna agencija će, do 15. listopada 2022., za ogrjevnu sezonu 2022./2023., odrediti iznos jedinične cijene za toplinsku energiju za zatvorene toplinske sustave, temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta o cijeni ulaznog energenta (goriva).

(5) Temeljem dostavljenih podataka energetskog subjekta iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska energetska regulatorna agencija određuje iznos jedinične cijene koja čini razliku između cijene ulaznog energenta, cijene emisijskih jedinica stakleničkih plinova i krajnje cijene za ogrjevnu sezonu 2021./2022. koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

(6) Na temelju jediničnih iznosa određenih u skladu sa stavcima 2. i 4. ovoga članka, a uzimajući u obzir stavak 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske će odlukom odrediti iznos razlike između jediničnih cijena određenih sukladno stavcima 2. i 4. ovoga članka i cijene iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Opskrbljivači toplinskom energijom dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže razlika iz stavka 6. ovoga članka i za taj iznos umanji račun.

(8) Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači toplinskom energijom dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za naknadu razlike iz stavka 6. ovoga članka za sve svoje krajnje kupce iz stavka 1. ovoga članka, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

Članak 5.

(1) Društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., PLINACRO d.o.o., te operatori distribucijskih sustava plina, te distributeri toplinske energije, za vrijeme trajanja privremenih mjera iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, odnosno do 31. ožujka 2023. neće podnositi zahtjev Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji za promjenom iznosa tarifnih stavki.

(2) Opskrbljivači električne energije dužni su ugovore o opskrbi električnom energijom, osim za univerzalnu opskrbu i zajamčenu opskrbu električnom energijom dostaviti Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji u roku od 15 dana od dana stupanja na snage ove Uredbe.

(3) Na zahtjev, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, opskrbljivači električne energije iz stavka 2. ovoga članka dužni su dostaviti sve potrebne podatke za provedbu ove Uredbe iz ugovora o opskrbi iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 30 dana od zaprimljenog zahtjeva.

(4) Hrvatska energetska regulatorna agencija prati primjenu ove Uredbe, te nadzire primjenu cijena određenim odredbama ove Uredbe.

(5) Glavna skupština društva HEP d.d. ovlaštena je za osiguranje provedbe ove Uredbe.

(6) O poduzetim mjerama određenim odredbama ove Uredbe, ministarstvo nadležno za energetiku obavijestit će nadležna tijela Europske unije.

Članak 6.

(1) Društvo HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužno je očitati stanje brojila za kupce iz članka 2. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe do 1. listopada 2022. i svakom kupcu iz članka 2. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti podatke o njegovoj potrošnji električne energije za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022.

(2) Društvo HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. će za kupce iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe dostaviti podatak o prosječnoj potrošnji električne energije iz članka 2. stavka 6. ove Uredbe.

(3) Opskrbljivač električne energije će za kupce iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, sukladno dostavljenim podacima društva HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz stavka 2. ovoga članka, po završetku šestomjesečnog razdoblja, izvršiti konačni obračun potrošenog i uplaćenog iznosa.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske će odluku iz članka 4. stavka 6. ove Uredbe donijeti do 31. listopada 2022.

(2) Obračunavanje cijena električne energije u eurima iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, počinje na dan uvođenja eura, kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/70
Urbroj: 50301-05/27-22-1
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.