Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika

NN 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1520

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

UREDBU

O NADOKNADI DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos i postupak nadoknade dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika.

Članak 2.

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023. (u daljnjem tekstu: korisnici prava).

Članak 3.

(1) Nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 1,47 kuna.

(2) Korisnici prava na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika pravo na nadoknadu dokazuju rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave kojim se odobrava povrat plaćene trošarine, a podatak o broju litara za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine smatra se temeljem za obračun i isplatu nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe.

(3) Ako se rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave odobrava povrat plaćene trošarine za godišnje razdoblje za 2022. godinu, obračun i isplata nadoknade dijela troška dizelskog goriva temeljem ove Uredbe odobrit će se za 50 % od ukupne količine dizelskog goriva za koje je tim rješenjem utvrđeno pravo povrata trošarine.

Članak 4.

(1) Korisnici prava pisani zahtjev za nadoknadu dijela troškova podnose Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tromjesečno, najkasnije do 30. lipnja 2023.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnici prava nakon predaje zahtjeva za nadoknadu dijela troškova za prvo tromjesečje primjene ove Uredbe, za gorivo nabavljeno od 1. srpnja do 30. rujna 2022., mogu sljedeće zahtjeve za nadoknadu dijela troškova, umjesto za tromjesečno razdoblje, podnijeti na mjesečnoj osnovi.

(3) Zahtjev treba sadržavati naziv i OIB podnositelja zahtjeva, podatak o razdoblju za koje se traži nadoknada, količinu litara goriva po mjesecima za koje se traži nadoknada, te podatke o transakcijskom bankovnom računu na koji je potrebno izvršiti uplatu nadoknade. Zahtjev u prilogu mora sadržavati presliku rješenja Ministarstva financija – Carinske uprave kojim se odobrava povrat plaćene trošarine za razdoblje i količine goriva iz zahtjeva.

(4) Zahtjevi podneseni nakon 30. lipnja 2023. bit će odbačeni kao nepravodobni.

(5) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o podnesenom zahtjevu odlučuje rješenjem. Protiv rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture žalba nije dopuštena, ali je u roku od 30 dana moguće pokrenuti upravni spor.

Članak 5.

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture osigurat će se sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu za provedbu ove mjere u 2022. godini u iznosu od 21.600.000,00 kuna, a za 2023. godinu će se za provedbu ove mjere osigurati 53.400.000,00 kuna.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/69
Urbroj: 50301-05/20-22-1
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.