Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

NN 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1521

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Članak 1.

U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, broj 31/22.), u članku 2. stavku 2. riječi: »400,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500,00 kuna«.

Članak 2.

Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata kojima je na dan stupanja na snagu ove Uredbe priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata u visini utvrđenoj člankom 2. stavkom 2. Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (»Narodne novine«, broj 31/22.), od dana stupanja na snagu ove Uredbe naknadu ostvaruju u visini utvrđenoj ovom Uredbom.

Članak 3.

Financijska agencija će korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata iz članka 2. ove Uredbe prilikom plaćanja računa za troškove energije obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom Uredbom od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 022-03/22-03/68

Urbroj: 50301-04/25-22-2

Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.