Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

NN 104/2022 (9.9.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1523

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima doplatka za djecu iz točke I. ove Odluke koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022.

Iznos jednokratnog novčanog primanja iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Broj djece po korisnikuIznos jednokratnog novčanog primanja
1 dijete300,00 kuna
2 djeteta500,00 kuna
3 djeteta700,00 kuna
4 djeteta900,00 kuna
5 djece i više1.100,00 kuna

III.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do dana 30. rujna 2022.

IV.

Jednokratno novčano primanje korisnicima iz točke II. ove Odluke isplatit će se u mjesecu listopadu 2022., a korisnicima iz točke III. ove Odluke isplatit će se u mjesecu prosincu 2022.

V.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu doplatka za djecu, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VI.

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 11. stavku 13. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 86/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.).

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

VII.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, unutar Razdjela 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Glave 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/358
Urbroj: 50301-04/25-22-5
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.