Zaključak u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane

NN 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1535

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ZAKLJUČAK

1. S ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvat­ske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da predloži izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, prvenstveno Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), kako bi se olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, ali i omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno, a u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.

2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da, u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. poduzme potrebne radnje i aktivnosti u cilju ubrzanja realizacije investicija u sunčane elektrane, kroz prilagodbu postupaka ishođenja potrebnih dozvola, suglasnosti, rješenja i drugih akata, odnosno pojednostavljivanje i ubrzanje postupaka, što će rezultirati izmjenama i dopunama zakonodavnog okvira iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prvenstveno Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.) i Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), kao i prilagodbom podzakonskih akata.

3. Za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za provedbu ovoga Zaključka određuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-07/322
Urbroj: 50301-05/20-22-1
Zagreb, 8. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.