Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 104/2022 (9.9.2022.), Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1541

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) ministrica poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zakup ribnjaka).

Članak 2.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje je obuhvaćeno Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program) i Programom je predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Članak 3.

Javni natječaj za zakup ribnjaka raspisuje se za ribnjak kao proizvodno-tehnološku cjelinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države iz članka 51. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)(u daljnjem tekstu: Zakon) koja je obuhvaćena Programom i predviđena je za zakup ribnjaka.

Članak 4.

(1) Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta provodi se elektroničkim putem.

(2) Do uspostave informacijskog sustava za elektroničku provedbu javnog natječaja za zakup iz stavka 1. ovoga članka javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta provodi se pisanim putem.

(3) Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u trajanju od 30 dana. Jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb tekst javnog natječaja može objaviti i na oglasnoj ploči.

(4) Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba i na mrežnoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana.

(5) Informacija o javnim natječajima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.

(6) Proizvodno-tehnološke cjeline (u daljnjem tekstu: PTC) ne mogu se uvećavati u odnosu na postojeće proizvodno-tehnološke cjeline za koje su sklopljeni ugovori na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

(7)Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su za PTC iz stavka 6. ovoga članka dostaviti Ministarstvu kopije ugovora, a za PTC koje se sastoje od dijela/dijelova katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta, dokument o provedenoj parcelaciji ili geodetsku skicu/podlogu.

(8) U javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb može odrediti jamčevinu koju ponuditelj javnog natječaja dužan platiti do isteka roka za podnošenje ponuda, na račun jedinice lokalne samouprave koje raspisuje natječaj.

(9) Jamčevina iz stavka 8. ovoga članka može se odrediti za svaku katastarsku česticu/ PTC u iznosu od maksimalno 10 % visine početne zakupnine koja je određene za tu katastarsku česticu/PTC.

(10) Ako sudionik javnog natječaja ne uplati jamčevinu iz stavaka 8. i 9. ovoga članka, njegova ponuda se neće razmatrati.

Članak 5.

(1) Sudionik javnog natječaja za zakup iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika je dužan za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja

– pisanu izjavu da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– pisanu izjavu s popisom i podacima o svim fizičkim i pravnim osobama koje su povezane sa sudionikom/ponuditeljem javnog natječaja za zakup

– pisanu izjavu da na području Republike Hrvatske sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup nema dugovanje s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta

– pisanu izjavu kojom sudionik/ponuditelj javnog natječaja daje suglasnost da se osobni podaci iz ponude i iz ostale dokumentacije predane uz ponudu na javnom natječaju za zakup koriste za sklapanje ugovora o zakupu i za vođenje Registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru

– pisanu izjavu da sudionik/ponuditelj javnog natječaja za zakup održava poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

– Gospodarski program.

(2) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18,115/18, 98/19 i 57/22, u daljem tekstu: Zakon), dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je ispunjavao Gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje

(3) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki a) Zakona, koji već ima sklopljeni ugovor temeljem kojeg ostvaruje status dosadašnjeg posjednika ali ugovor nema Gospodarski program kao sastavni dio toga ugovora, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je koristio poljoprivredno zemljište sukladno odredbama toga ugovora za sve vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka toga ugovora do raspisivanja javnog natječaja na koji se prijavljuje.

(4) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki c) Zakona koji ostvaruje domicilnost na temelju proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

(5) Sudionik javnog natječaja za zakup sukladno članku 36. stavku 1. točki b) koji ostvaruje bodove na temelju poljoprivredne proizvodnje s preradom, dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i pisanu izjavu u kojoj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću navodi da mu je udio prerađenog primarnog proizvoda najmanje 30 %.

(6) Pisane izjave iz stavka 1. podstavaka 3., 4., 5., 6. i 7., stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka prilažu se na Obrascu 1., Obrascu 2., Obrascu 3. i Obrascu 4. koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(7) Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na primjenu članka 31. i 36. Zakona smatraju se fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, a povezanim fizičkim osobama u smislu Zakona smatraju se fizičke osobe koje su bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

(8) Sudionik javnog natječaja za zakup ribnjaka dužan je za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i očitovanje Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela o podmirenju svih obveza s osnove naknade za korištenje voda.

(9) Da bi sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je uz ponudu priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a sudionik/ponuditelj na javnom natječaju za zakup ribnjaka dokumentaciju navedenu u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(10) Sudionik javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta dužan je uz ponudu dostaviti podatke o svim katastarskim česticama i površinama koje koristi i koje koriste s njim povezane fizičke i pravne osobe na području jedinice lokalne samouprave koja raspisuje javni natječaj.

(11) Da bi sudionik na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta mogao ostvariti pravo prvenstva iz članka 36. stavka 1. točke b) Zakona dužan je uz ponudu priložiti i dokumentaciju iz koje je vidljiva povezanost sudionika/ponuditelja s fizičkim i pravnim osobama, dokumentacija je navedena u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(12) Da bi sudionik javnog natječaja za zakup ribnjaka mogao ostvariti pravo prvenstva na javnom natječaju dužan je uz ponudu priložiti dokumentaciju navedenu u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(13) Pripadajući koeficijent uvjetnih grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje u smislu ovoga Pravilnika naveden je u Tablici 3. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(14) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima sklopljene ugovore, a predmet su javnog natječaja za zakup.

(15) Fizička ili pravna osoba može ostvariti bodove samo po jednom podstavku iz svih točaka iz članka 36. stavka 1. Zakona.

(16) U slučaju sumnje navode u izjavama iz ovoga članka mogu se provjeriti na temelju sljedećih dokumenata:

– očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv sudionika javnog natječaja na području Republike Hrvatske ne vodi postupak predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta,

– podaci iz info BIZ-a vezano za izjavu o povezanim pravnim osobama, a povezane fizičke osobe dokumentacija iz službenih evidencija nadležnih institucija

– očitovanje drugih jedinica lokale samouprave odnosno grada Zagreba na čijem području ponuditelj ima sklopljene ugovore o korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države vezano za dugovanje sudionika/ponuditelja s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

– rješenje službenika jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba koji u opisu posla obavlja poslove nadzora i kontrole provođenja odluke o agrotehničkim mjerama ili zapisnik poljoprivredne inspekcije vezano za održavanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ponuditelja pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju

– zapisnik Povjerenstva za zakup temeljem očevida da je proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje

– evidencija proizvodnje i prerade da ponuditelj ima najmanje 30 % prerađenog primarnog proizvoda.

Članak 6.

(1) Kod utvrđivanja kriterija iz članka 36. stavka 1. točke a) Zakona mirni posjed se priznaje ponuditelju kojemu je istekao ugovor, u posjedu je poljoprivrednog zemljišta koje je predmet isteklog ugovora i koji je od dana isteka ugovora do raspisivanja javnog natječaja za zakup podmirio sve obveze s osnove korištenja tog poljoprivrednog zemljišta.

(2) Ako je jedan ponuditelj na javnom natječaju izabran kao najpovoljniji ponuditelj na više katastarskih čestica/PTC-a pa ukupna površina tih katastarskih čestica/PTC-a prelazi maksimalnu površinu koju je odredila jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb, a koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, ponuditelj pisanom izjavom odlučuje od kojih katastarskih čestica/PTC-a odustaje, a koje prihvaća odnosno za koje želi sklopiti ugovor o zakupu.

(3) Ako ponuditelj ne dostavi pisanu izjavu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva za davanjem izjave, jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb može donijeti odluku na kojim katastarskim česticama/PTC je prijavitelj najpovoljniji ponuditelj u okviru maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama.

Članak 7.

(1) Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup) i Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države za ribnjake (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup za ribnjake) dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Za ponude iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za zakup i Povjerenstvo za zakup za ribnjake dužno je provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti zapisnik.

(3) Ako javno otvaranje ponuda nije moguće provesti zbog više sile, Povjerenstvo za zakup može provesti javno otvaranje ponuda elektroničkim sredstvima komunikacije uz uvjet da se o tome prethodno obavijest objavi na mrežnoj stranici jedinica lokalne samouprave odnosno grada Zagreba u trajanju od 8 dana prije datuma javnog otvaranja ponuda.

(4) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka sadrži: podatke o članovima Povjerenstva koji prisustvuju otvaranju ponuda, podatke o drugim osobama koje prisustvuju otvaranju ponuda, ako je postojala viša sila, koja i kada je nastupila, podatak o tome je li obavijest da se javno otvaranje ponuda provodi elektroničkim sredstvima komunikacije bila objavljena na mrežnoj stranici JLS u trajanju od 5 dana, podatak o broju pristiglih ponuda, podatak o tome koliko je ponuda pristiglo u roku, a koliko ponuda je pristiglo izvan roka, ime i prezime/naziv, adresu i OIB ponuditelja, broj katastarske čestice/PTC za koju se dostavlja ponuda, ponuđena cijena za svaku katastarsku česticu/PTC za koju se dostavlja ponuda, Gospodarski program za svaku katastarsku česticu /PTC za koju se dostavlja ponuda, popis sve dokumentacije koju je ponuditelj dostavio uz ponudu.

(5) Nakon uspostave informacijskog sustava za elektroničku provedbu javnog natječaja za zakup ne provodi se javno otvaranje ponuda iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je podnesena izvan roka za podnošenje ponuda, ako je ponuditelj nije potpisao, ako ne sadrži podatke iz stavka 4. ovoga članka koji se odnose na ponudu ponuditelja, te dokumentaciju iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(7) Ako se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica/PTC koje su predmet javnog natječaja, može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice/PTC za koje podnosi ponudu.

(8) Za svaku katastarsku česticu/PTC iz ponude navedene u stavku 7. ovoga članka, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i Gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu/PTC iz ponude tog ponuditelja.

(9) Povjerenstvo za zakup će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(10) Popis svih ponuditelja u javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijih ponuditelja Povjerenstvo za zakup je dužno prikazati u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(11) Popis svih ponuditelja u javnom natječaju za zakup ribnjaka i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstvo za zakup ribnjaka je dužno prikazati u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

(1) Ako Ministarstvo umjesto jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba raspolaže poljoprivrednim zemljištem, tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta objavljuje se na mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi i na mrežnoj stranici Ministarstva u trajanju od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

(2) Stručne poslove u svezi provedbe javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva za zakup, kojeg odlukom imenuje ministar nadležan za poljoprivredu.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka ministar nadležan za poljoprivredu i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

(5) Na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu iz stavka 4. ovoga članka zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed kojeg odlukom imenuje ministar.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 47/19.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/12
Urbroj: 525-06/185-22-19
Zagreb, 5. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

OBRAZAC 1.

OBRAZAC 2.

OBRAZAC 3.

OBRAZAC 4.

TABLICA 1

OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
PTC/K.Č.BR.
R. br.KriterijPodkriterijBodoviDokazujeIzvor dokumentaNaziv dokumentaPonuditelj 1Ponuditelj 2
a)Dosadašnji posjednikkoji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog nakon provedenog javnog natječaja pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru20dosadašnji posjedpodnositelj ponudeUgovor 
 
ispunjava obveze iz Ugovorapodnositelj ponudeizjava o provođenju GP 
 
koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru15dosadašnji posjedpodnositelj ponudeUgovor 
 
ispunjava obveze iz Ugovorapodnositelj ponudeizjava o provođenju odredbi Ugovora 
 
b)Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavimliječnim govedarstvom i isporučuje mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili je upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili je upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat i kojem od ukupnog broja krava na gospodarstvu, na dan objave javnog natječaja više od 50 % krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminama i do objave javnog natječaja ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu30bavi se mliječnim govedarstvomMinistarstvo poljoprivrede**Aplikacija JRDŽ-a 
 
isporučuje mlijeko u odobreni objekt/ upisan u upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla /upisan u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomatMinistarstvo poljoprivredeugovor s odobrenim objektom /Rješenje i izvod iz upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/ Izvod iz upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla 
 
više od 50 % krava pripada mliječnim i/ili kombiniranim pasminamaMinistarstvo poljoprivredeAplikacija JRDŽ-a 
 
ne ispunjava uvjet prosječnog broja grla stoke i poljoprivrednih površinaMinistarstvo poljoprivrede i APPRRRAplikacija JRDŽ-a i potvrda iz ARKODA i kod javnog bilježnika ovjereni ugovor o zakupu sa fizičkim osobama za zemljište koje je upisano u ARKOD 
 
* povezane osobe 
 
stočarstvom pri čemu na dan objave javnog natječaja više od 30 % uvjetnih grla ponuditelja na javni natječaj i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak goveda, ovaca, koza i kopitara ili pri čemu na dan objave javnog natječaja više od 10 % uvjetnih grla ponuditelja na javni natječaj i svih povezanih osoba ponuditelja čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni podmladak svinja uz uvjet da ponuditelj i sve njegove povezane osobe do objave javnog natječaja ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu25više od 30 % uvjetnih grla čine ženska rasplodna grla i ženski rasplodni pomladak (goveda, ovaca, koza i kopitara)/ više od 10 % ženska rasplodna grla i ženski rasplodni pomladak svinjaMinistarstvo poljoprivredeAplikacija JRDŽ-a i potvrda iz ARKODA i kod javnog bilježnika ovjereni ugovor o zakupu sa fizičkim osobama za zemljište koje je upisano u ARKOD 
 

ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu

* povezane osobe

 
 
trajnim nasadima i/ili proizvodnjom povrća i/ili proizvodnjom šećerne repe i/ili sjemenarstvom i rasadničarstvom na najmanje 20 % ukupnih oraničnih i/ili površina pod trajnim nasadima ponuditelja i svih njegovih povezanih osoba upisanih u ARKOD ili se bavi poljoprivrednom proizvodnjom s preradom pri čemu je udio prerađenog primarnog proizvoda u godini koja prethodi godini objave javnog natječaja najmanje 30 %25trajni nasadi, povrće, šećerna repa sjemenarstvo, rasadničarstvo na min 20 % površine/prerada – udio prerađenog primarnog proizvoda 30 %APPRRR/HAPIH – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvojedinstveni zahtjev za povrće i šećernu repu/potvrda HAPIHA za sjemensku proizvodnju i rasadničarstvo /potvrda iz ARKODA za trajne nasade/izjava ponuditelja da udio prerađenog primarnog proizvoda iznosi najmanje 30 % 
 
kombiniranom ratarskom i stočarskom proizvodnjom uz uvjet da ponuditelj i sve njegove povezane osobe do objave javnog natječaja ne ispunjavaju uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu odnosno najmanje 2 ha pašnjaka po uvjetnom grlu odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu25kombinirana ratarska i stočarska proizvodnjaMinistarstvo poljoprivrede i APPRRRjedinstveni zahtjev i Aplikacija JRDŽ-a 
 
ne ispunjava uvjet prosječnog broja grla stoke i poljoprivrednih površinaMinistarstvo poljoprivredeAplikacija JRDŽ-a i potvrda iz ARKODA i kod javnog bilježnika ovjereni ugovor o zakupu sa fizičkim osobama za zemljište koje je upisano u ARKOD 
 
* povezane osobe 
 
tovnim stočarstvom pri čemu je minimalno 30 % ukupnog uzgoja u godini koja prethodi objavi javnog natječaja iz domaćeg uzgoja i do objave javnog natječaja ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke u razdoblju od 12 mjeseci koji prethodi objavi javnog natječaja i poljoprivrednih površina u vlasništvu ponuditelja i njegovih povezanih osoba i poljoprivrednih površina u vlasništvu države od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu20bavi se tovnim stočarstvom, min30 % ukupnog uzgoja iz domaćeg uzgoja,Ministarstvo poljoprivredeAplikacija JRDŽ-a 
 

ne ispunjava uvjet prosječnog broja grla stoke i poljoprivrednih površina

* povezane osobe

Ministarstvo poljoprivrede i APPRRRAplikacija JRDŽ-a i potvrda iz ARKODA i kod javnog bilježnika ovjereni ugovor o zakupu sa fizičkim osobama za zemljište koje je upisano u ARKOD 
 
ostalim vrstama poljoprivredne proizvodnje15ostale vrste proizvodnjeAPPRRRJedinstveni zahtjev

c)Prebivalište i sjedište ponuditeljanositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta kojem je poljoprivreda primarna djelatnost s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja20nositelj OPG/vlasnik poljoprivrednog obrtaAPPRRR / nadležno upravno tijelo županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 
poljoprivreda primarna djelatnostPodručni ured ili ispostava HZMO-aElektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem sustave e-Građani (podnositelj ponude) ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO. 
 
prebivalište na području JLSMUPosobna iskaznica ili isprava kojom se dokazuje identitet ili uvjerenje o prebivalištu 
 
fizička ili pravna osoba kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost i vlasnik je proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja10poljoprivreda primarna djelatnostPodručni ured ili ispostava HZMO-a/nadležni trgovački sud i Državni zavod za statistikuElektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem sustave e-Građani (podnositelj ponude) ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO /izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 
 
vlasnik proizvodnog objekta na području JLSpodnositelj ponude i APPRRR

izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji i

izvod iz Upisnika poljoprivrednika / izvod iz Upisnika OPG-ova i izjava ponuditelja da je objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje

 
 
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja12nositelj opg/vlasnik poljoprivrednog obrtaAPPRRR / nadležno upravno tijelo županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 
prebivalište na području JLSMUPosobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu 
 
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji graniče s jedinicom lokalne samouprave odnosno Gradom Zagrebom koji raspisuju javni natječaj i pravna osoba koja ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koji raspisuju javni natječaj ili jedinice lokalne samouprave koja graniči s jedinicom lokalne samouprave odnosno Gradom Zagrebom koji raspisuju javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja5nositelj opg/vlasnik poljoprivrednog obrta/pravna osobaAPPRRR / nadležno upravno tijelo županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 
Prebivalište/sjedište na području JLS koja graniči s JLS koja raspisuje natječajMUPosobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu 
 
fizička ili pravna osoba u rangu mikro ili malih poduzeća koja je vlasnik proizvodnog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba koja raspisuje javni natječaj najmanje tri godine prije objave javnog natječaja8Fizička osoba/pravna osoba u rangu mikro malih poduzećaFINABON 1 *dostavlja samo pravna osoba 
 
vlasnik proizvodnog objektaMinistarstvo poljoprivrede

izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt
o gradnji

i izvod iz Upisnika poljoprivrednika / izvod iz Upisnika OPG-ova i izjava ponuditelja da je objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje

 
 
d)Mladi poljoprivrednik i žene poljoprivrednicenositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku objave javnog natječaja nije napunio 41 godinu života8nositelj OPG/vlasnik poljoprivrednog obrtaAPPRRR /upravni odjel županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 
nije napunio 41 godinupodnositelj ponudeOsobna iskaznica 
 
većinski vlasnik pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća, s 50 % i više vlasničkih prava u pravnoj osobi, kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost koji u trenutku objave javnog natječaja nije napunio 41 godinu života3većinski vlasnik pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća s 50 % i više vlasničkih prava u pravnoj osobiFINA i podnositeljbon 1 i osnivački akt 
 
poljoprivreda primarna djelatnostNadležni trgovački sud i Državni zavod za statistikuIzvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 
 
nije napunio 41 godinu životapodnositelj ponudeOsobna iskaznica/isprava kojom se dokazuje identitet 
 
žena nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnica poljoprivrednog obrta koja ne pripada kategoriji »mladog poljoprivrednika«5žena nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnica poljoprivrednog obrtaAPPRRR/ nadležno upravno tijelo županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 
e)Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredinositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku ili višu stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera4nositelj opg/vlasnik poljoprivrednog obrta/minimalno jedan zaposleniAPPRRR / nadležno upravno tijelo županije I HZMORješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra i Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem sustava e-građani (podnositelj ponude)/ ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO 
 
VSS/VŠS poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjerapodnositelj ponudeDiploma 
 
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima najmanje srednju stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera ili najmanje deset godina radnog iskustva u poljoprivredi3nositelj opg/vlasnik poljoprivrednog obrta/ minimalno jedan zaposleniAPPRRR / nadležno upravno tijelo županije I HZMORješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra i Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO 
 
SSS poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera/najmanje 10 godina radnog iskustva u poljoprivredipodnositelj ponudesvjedodžba/Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem sustave e-Građani (podnositelj ponude) ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO. 
 
pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjera3pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom koji ima visoku stručnu spremu poljoprivrednog, prehrambeno-tehnološkog ili veterinarskog smjerapodnositelj ponudepopis zaposlenika/diploma 
 
f)Ekološki uzgoj i autohtone pasmineekološki proizvođač na najmanje 25 % površina poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD5ekološki proizvođač na najmanje 25 % površina poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKODMinistarstvo poljoprivrederješenje ili drugi akt 
 
uzgaja hrvatske izvorne zaštićene
(autohtone) pasmine najmanje tri godine do objave natječaja
5uzgaja hrvatske izvorne zaštićene (autohtone) pasmineMinistarstvo poljoprivredeAplikacija JRDŽ-a 
 
g)Sudjelovanje u Domovinskom ratunositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja5nositelj OPG/vlasnik poljoprivrednog obrtaAPPRRR /Područni nadležno upravno tijelo županijeRješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Rješenje o upisu u Upisnik OPG-ova i Izvod iz obrtnog registra 
 

hrvatski branitelj ili dijete

smrtno stradalog ili nestalog

hrvatskog branitelja

Ministarstvo branitelja/Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministarstvo obrane/nadležno upravno tijelo županije odnosno grada ZagrebaZa hrvatskog branitelja potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata/za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja potvrda o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
 
većinski vlasnik pravne osobe, s 50 % i više vlasničkih prava u pravnoj osobi, kojoj je poljoprivreda primarna djelatnost koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja5većinski vlasnik pravne osobe s više od 50 % vlasničkih pravapodnositelj ponudeosnivački akt 
 
poljoprivreda primarna djelatnostNadležni trgovački sud i Državni zavod za statistikuizvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 
 
hrvatski branitelj ili dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog braniteljaMinistarstvo branitelja/Ministarstvo unutarnjih poslova/Ministarstvo obrane/nadležno upravno tijelo županije odnosno grada Zagrebapotvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata/potvrda o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
 
h)Udruživanje i zapošljavanjepoljoprivredni proizvođač, član proizvođačke organizacije priznate od strane ministarstva5član proizvođačke organizacijeproizvođačka organizacijaRješenje / Potvrda proizvođačke organizacije 
 
pravna osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 25 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD i ima sklopljen kolektivni ugovor za zaposlenike odnosno fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na puno i neodređeno radno vrijeme na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 25 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD3fizička/pravna osoba koja ima 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede na svakih 25 haHZMOugovor o radu 
 
površina zemljišta upisana u ARKODARKODpotvrda ARKOD-a 
 
ima potpisani kolektivni ugovor (pravna osoba)Podnositelj ponudekolektivni ugovor 
 
pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede najmanje tri godine prije objave javnog natječaja na svakih 50 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD2fizička/pravna osoba koja ima 1 zaposlenog zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na poslovima poljoprivrede najmanje na svakih 50 haHZMOugovor o radu 
 
površina zemljišta upisana u ARKODARKODpotvrda ARKOD-a 
 
i)

Udio izravnih plaćanja u ukupnim prihodima

od poljoprivrede

prosjek udjela prihoda/primitaka fizičke osobe odnosno pravne osobe po osnovi izravnih plaćanja u njihovim ukupnim prihodima odnosno primicima od poljoprivredne djelatnosti za tri godine koje prethode godini objave javnog natječaja nije veći od 30 %5

prosječni trogodišnji

udio prihoda od izravnih

plaćanja u ukupnim prihodima/primicima

od poljoprivrede

nije veći od 30 %

APPRRRiznos primljenih izravnih plaćanja za tri godine 
 
podnositelj ponudeukupni prihodi/primici od poljoprivrede za tri godine /evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji 
 
UKUPAN BROJ BODOVA
CIJENA
NAPOMENA
PRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA


** podatci iz aplikacija JRDŽ-a kontroliraju se samo za ponuditelje koji su u gospodarskom programu koji je sastavni dio ponude naveli da se bave stočarstvom

TABLICA 2

ZAKUP RIBNJAKA
OPĆINA/GRAD
JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP OD
K.O.
K.Č. BR. /PTC
KRITERIJDOKUMENTACIJAPONUDITELJ 1PONUDITELJ 2PONUDITELJ 3
1. DOSADAŠNJI POSJEDNIK U MIRNOM POSJEDUODGOVARAJUĆI UGOVOR SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM (UGOVOR O DUGOGODIŠNJEM ZAKUPU/UGOVOR O ZAKUPU/ UGOVOR O PRIVREMENOM KORIŠTENJU), ODNOSNO UGOVOR O KONCESIJI ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE KOPNENIH VODA ZA UZGOJ RIBA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU O VODAMA (KOPIJA) 
 
 
2. ZAINTERESIRANA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBAIZVADAK/RJEŠENJE O UPISU IZ ODGOVARAJUĆEG REGISTRA NADLEŽNOG TIJELA (KOPIJA) 
 
 
DODATNI KRITERIJI (isto prvenstveno pravo)
1. VIŠI IZNOS PONUĐENE ZAKUPNINEPONUDA 
 
 
2. VIŠA UKUPNA VRIJEDNOST PLANIRANE INVESTICIJE NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM 
 
3. VEĆI BROJ PLANIRANIH NOVOZAPOSLENIH RADNIKA NA RIBNJAKU KOJI SE DAJE U ZAKUPGOSPODARSKI PROGRAM 
 
 
CIJENA 
 
 
 
NAPOMENA 
 
 
 
PRIJEDLOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

Članovi Povjerenstva:

TABLICA 3

Pripadajući koeficijent UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJAUG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
Goveda starija od 24 mjeseca1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca0,3
Rasplodni bikovi1,4
Telad0,15
Konji1,2
Ždrebad0,5
Magarci1,0
Pulad0,5
Ovce i koze0,10
Janjad, jarad0,05
Krmače0,3
Nerasti0,4
Svinje u tovu0,15
Odojci0,02
Kokoši nesilice0,004
Tovni pilići0,0025
Purani0,02
Kunići i pernata divljač0,002