Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura

NN 105/2022 (12.9.2022.), Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura

Hrvatska narodna banka

1547

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 38. stavka 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PREDOPSKRBI I POSREDNOJ PREDOPSKRBI GOTOVIM NOVCEM EURA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1) predopskrba banaka gotovim novcem eura

2) sadržaj ugovora o predopskrbi

3) obvezan sadržaj ugovora o posrednoj predopskrbi

4) sadržaj izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

5) sadržaj početnih paketa eurokovanica i uvjeti opskrbe početnim paketima eurokovanica

6) način i rokovi izvješćivanja o predopskrbi banaka

7) apoenska struktura za isplatu euronovčanica na bankomatima za razdoblje koje nije duže od tri mjeseca od dana uvođenja eura i

8) druga pitanja u vezi s predopskrbom gotovim novcem eura.

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na:

1) banku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad

2) banku sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice kada rukuje gotovim novcem eura i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj

3) banku iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem eura i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe glave IV. ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na posrednog primatelja.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1) dan uvođenja eura jest datum usvajanja eura kako je uređeno člankom 1. Uredbe (EZ) br. 974/98

2) fiksni tečaj konverzije jest neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, utvrđen Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku, a koja je donesena u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

3) gotov novac eura jesu euronovčanica i eurokovanica

4) gotovinski centar je mjesto na kojemu Hrvatska narodna banka obavlja predopskrbu banke gotovim novcem eura kako je uređeno ovom Odlukom

5) Jedinstveni registar računa jest elektronička baza podataka kako je uređeno zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

6) mikroposlovni subjekt je poslovni subjekt koji ima manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelaze 15 milijuna kuna

7) ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke jest ovlaštenik po zaposlenju Hrvatske narodne banke koji obavlja poslove kontrole

8) paketić je pakiranje euronovčanica koje se sastoji od 100 komada euronovčanica istog apoena

9) početni paket eurokovanica jest paket eurokovanica koji sadržava točno određenu količinu različitih apoena eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske u unaprijed određenoj vrijednosti

10) pojednostavljena posredna predopskrba jest postupak u kojemu banke opskrbljuju mikroposlovne subjekte gotovim novcem eura najranije pet dana prije dana uvođenja eura

11) poslovna jedinica banke jest prostor banke ili ugovorne institucije, na području Republike Hrvatske, u kojemu su pohranjeni gotov novac eura i početni paketi eurokovanica iz predopskrbe

12) poslovni subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući stečajnu ili likvidacijsku masu, zakladu, fond sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja se bavi proizvodnjom, prodajom robe ili pružanjem usluga radi ostvarivanja dobiti ili dohotka te uključujući neprofitnu organizaciju koja nije proračunski ili izvanproračunski korisnik kako je uređeno propisom kojim se uređuje sustav proračuna, podružnicu, predstavništvo, poslovnu jedinicu stranoga poslovnog subjekta, ili zajednica tih osoba, kao i svako njihovo privremeno udruženje, inozemne pravne i fizičke osobe koje obavljaju isporuke u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisom, trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačko društvo koje je osnovalo takvo društvo, a ne uključujući kreditnu instituciju, kreditnu uniju, instituciju za platni promet, instituciju za elektronički novac, drugog vjerovnika u skladu s propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje Hrvatske banke za obnovu i razvitak i pružatelja financijskih usluga

13) posredna predopskrba je postupak opskrbe gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura od strane banaka

14) posredni primatelj je poslovni subjekt, tijelo javne vlasti, stambena štedionica, kreditna unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, drugi vjerovnik u skladu s propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i pružatelj financijskih usluga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

15) potrošač je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača

16) predopskrba je postupak u kojemu Hrvatska narodna banka u gotovinskim centrima opskrbljuje banke gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura

17) radni dan je svaki dan od ponedjeljka do petka osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj

18) razdoblje predopskrbe/posredne predopskrbe jest razdoblje tijekom kojeg se odvijaju predopskrba i posredna predopskrba, a počinje najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura i završava u 00:00 na dan uvođenja eura

19) središnje prihvatno mjesto jest središnje mjesto preko kojeg se za sve gotovinske centre zaprima propisana dokumentacija vezana uz preuzimanje i polaganje gotovog novca eura iz predopskrbe, obrađuju zahtjevi za preuzimanje i polaganje gotovog novca eura iz predopskrbe te obavljaju drugi administrativni poslovi

20) svežanj je pakiranje euronovčanica koje se sastoji od 10 paketića euronovčanica istog apoena (1.000 komada)

21) tijelo javne vlasti jest proračunski i izvanproračunski korisnik kako je uređeno propisom kojim se uređuje sustav proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, osim trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i trgovačka društva koja je osnovalo takvo društvo

22) ugovorna institucija je pravna osoba koja uime i za račun banke na temelju ugovora obavlja poslove posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

23) Zakon je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.).

II. PREDOPSKRBA

Predopskrba gotovim novcem eura

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja predopskrbu banke gotovim novcem eura preko gotovinskih centara koji su određeni Odlukom o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2002., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019. i 63/2021.).

(2) Hrvatska narodna banka započinje predopskrbu banke euronovčanicama najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura.

(3) Hrvatska narodna banka započinje predopskrbu banke eurokovanicama, uključujući i početnim paketima eurokovanica, najranije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.

(4) Hrvatska narodna banka započet će predopskrbu banke gotovim novcem eura nakon što s bankom sklopi ugovor o predopskrbi.

(5) Banka može povjeriti ugovornoj instituciji obavljanje pojedinih poslova posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica.

(6) Ako banka namjerava povjeriti ugovornoj instituciji obavljanje pojedinih poslova posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica, dužna je s ugovornom institucijom sklopiti ugovor kojim će obvezati ugovornu instituciju na postupanje u skladu s ovom Odlukom.

(7) Ako banka povjeri ugovornoj instituciji obavljanje pojedinih poslova iz stavka 5. ovog članka, za ispunjavanje obveza iz ove Odluke odgovara isključivo banka.

Ugovor o predopskrbi

Članak 5.

(1) Banka je dužna s Hrvatskom narodnom bankom sklopiti ugovor o predopskrbi kojim će se urediti:

1) uvjeti predopskrbe gotovim novcem eura

2) uvjeti pod kojima banka provodi posrednu predopskrbu, pojednostavljenu posrednu predopskrbu i opskrbu početnim paketima eurokovanica te

3) prava i obveze banke u predopskrbi, prava i obveze banke za obavljanje posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka banka i Hrvatska narodna banka detaljnije uređuju:

1) ukupnu nominalnu vrijednost i apoensku strukturu gotovog novca eura koji se naručuje iz predopskrbe

2) raspored ukupne količine naručenoga gotovog novca eura po pojedinom gotovinskom centru i dinamiku preuzimanja gotovog novca eura iz gotovinskog centra

3) obvezu banke na preuzimanje ugovorene nominalne vrijednosti euronovčanica i ugovorene količine eurokovanica, uključujući i početne pakete eurokovanica

4) uvjete i vremenski okvir izmjene podataka o rasporedu ukupne količine naručenoga gotovog novca eura po pojedinom gotovinskom centru i dinamici preuzimanja gotovog novca eura iz predopskrbe

5) način i uvjete pohrane gotovog novca eura iz predopskrbe

6) zabranu raspolaganja gotovim novcem eura iz predopskrbe

7) financijsko osiguranje za preuzeti gotov novac eura iz predopskrbe

8) način podmirivanja obveze prema Hrvatskoj narodnoj banci sredstvima izdvojenima za financijsko osiguranje – postupak oslobađanja financijske imovine banke

9) reklamacije za preuzeti gotov novac eura iz predopskrbe

10) povjeravanje poslova predopskrbe ugovornoj instituciji

11) uvjete i način obavljanja posredne predopskrbe

12) uvjete i način obavljanja pojednostavljene posredne predopskrbe

13) postupanje s početnim paketima eurokovanica

14) način evidentiranja gotovog novca eura iz predopskrbe u knjigovodstvenim evidencijama banke

15) ugovorne kazne u slučaju povreda obveza iz ugovora o predopskrbi

16) način komunikacije i obavještavanja između ugovornih strana.

Količine gotovog novca eura za predopskrbu

Članak 6.

Banka preuzima ugovoreni iznos gotovog novca eura za predopskrbu, prema pojedinom gotovinskom centru, i to tako da je:

1) dužna preuzeti najmanje 80 % ugovorene nominalne vrijednosti euronovčanica za rujan, listopad i studeni 2022. po svakom gotovinskom centru najkasnije do kraja pojedinog mjeseca, a za prosinac 2022. obvezuje se preuzeti najmanje 80 % ugovorene nominalne vrijednosti euronovčanica najkasnije do 12. prosinca 2022. Preostali iznos do ukupno ugovorene nominalne vrijednosti euronovčanica po gotovinskom centru, ako ocijeni potrebnim, može preuzeti do 31. prosinca 2022.

2) dužna preuzeti najmanje 90 % ugovorene količine eurokovanica pojedinog apoena za listopad i studeni 2022. po svakom gotovinskom centru najkasnije do kraja pojedinog mjeseca, a za prosinac 2022. obvezuje se preuzeti najmanje 90 % ugovorene količine pojedinog apoena eurokovanica najkasnije do 24. prosinca 2022. Preostalu količinu do ukupno ugovorene količine eurokovanica po svakom pojedinom apoenu eurokovanica po gotovinskom centru, ako ocijeni potrebnim, može preuzeti do 31. prosinca 2022.

3) dužna preuzeti ukupnu ugovorenu količinu početnih paketa eurokovanica najkasnije do 24. prosinca 2022.

Izmjena ugovorenog rasporeda ukupne količine gotovog novca eura i zahtjev za dodatnim količinama gotovog novca eura za predopskrbu

Članak 7.

(1) Banka može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti zahtjev za izmjenu ugovorenog rasporeda ukupne količine naručenog, a neisporučenoga gotovog novca eura po pojedinom gotovinskom centru i izmjenu dinamike preuzimanja gotovog novca eura do 15. studenoga 2022., pod uvjetom da ukupno ugovorena apoenska struktura ostane nepromijenjena.

(2) Banka može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti zahtjev za dodatnim količinama gotovog novca eura prema ugovorenom roku.

(3) Hrvatska narodna banka sklopit će s bankom dodatak ugovoru iz članka 5. ove Odluke ako bude mogla udovoljiti zahtjevu iz stavaka 1. i/ili 2. ovog članka.

(4) Ako Hrvatska narodna banka sklopi s bankom dodatak ugovoru prema zahtjevu iz stavka 2. ovog članka, banka je dužna preuzeti:

1) najmanje 80 % novougovorene nominalne vrijednosti euronovčanica za listopad i/ili studeni 2022. po svakom gotovinskom centru najkasnije do kraja pojedinog mjeseca, a za prosinac 2022. najmanje 80 % novougovorene nominalne vrijednosti euronovčanica najkasnije do 12. prosinca 2022. Preostali iznos do ukupno novougovorene nominalne vrijednosti euronovčanica po gotovinskom centru banka je dužna preuzeti do 31. prosinca 2022.

2) najmanje 90 % novougovorene količine eurokovanica pojedinog apoena za listopad i/ili studeni 2022. po svakom gotovinskom centru najkasnije do kraja pojedinog mjeseca, a za prosinac 2022. najmanje 90 % novougovorene količine pojedinog apoena eurokovanica, najkasnije do 24. prosinca 2022. Preostalu količinu do ukupno novougovorene količine eurokovanica po svakom apoenu eurokovanica po gotovinskom centru banka je dužna preuzeti do 31. prosinca 2022.

3) novu ukupno ugovorenu količinu početnih paketa eurokovanica najkasnije do 24. prosinca 2022.

Financijsko osiguranje

Članak 8.

(1) Banka je dužna prije početka predopskrbe Hrvatskoj narodnoj banci dati financijsko osiguranje u obliku prihvatljive imovine za operacije monetarne politike Eurosustava ili druge imovine navedene u članku 8. Smjernice Europske središnje banke od 14. srpnja 2006. o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (ESB/2006/9) i Smjernice Europske središnje banke od 19. lipnja 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2006/9 o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (ESB/2008/4).

(2) Ako je kao financijsko osiguranje ugovoren novčani depozit u svrhu pokrivanja ukupne nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz predopskrbe i osiguranja ispunjenja obveza iz ugovora o predopskrbi, iznos financijskog osiguranja jest iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je banka ugovorila s Hrvatskom narodnom bankom, uvećan za 10 %, a sve u protuvrijednosti u kunama izračunato primjenom fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima preračunavanja i zaokruživanja utvrđenih Zakonom.

(3) Novčani depozit iz stavka 2. ovog članka banka je dužna uplatiti u cijelosti na račun Hrvatske narodne banke najkasnije dva radna dana prije nego što uputi prvu narudžbu za preuzimanje gotovog novca eura iz gotovinskog centra.

(4) Uplatu novčanog depozita iz stavka 2. ovog članka banka je dužna izvršiti na račun Hrvatske narodne banke koji je otvoren u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja, platnom porukom MT202 i vrstom posla: »polog novčanih sredstava u svrhu financijskog osiguranja za predopskrbu gotovim novcem eura«, a kako je to uređeno točkom 6.1. Upute za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

(5) Ako Hrvatska narodna banka sklopi dodatak ugovoru iz članka 7. stavka 3. ove Odluke za dodatne količine gotovog novca eura, banka je dužna sljedeći radni dan nakon sklapanja dodatka ugovora uplatiti dodatni novčani depozit za pokrivanje ukupne vrijednosti financijskog osiguranja iz stavka 2. ovog članka.

(6) Ako Hrvatska narodna banka iz sredstava financijskog osiguranja naplati ugovornu kaznu prema ugovoru o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke, banka je dužna po pozivu Hrvatske narodne banke uplatiti dodatni novčani depozit za pokrivanje ukupne vrijednosti financijskog osiguranja iz stavka 2. ovog članka.

Dokumentacija za preuzimanje gotovog novca eura iz gotovinskog centra

Članak 9.

(1) Banka dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci osobnom dostavom obrazac Prijave potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe (u nastavku teksta: Prijava potpisa) iz Priloga 1. ove Odluke, zajedno s njegovim prilozima, kojom osoba ovlaštena za zastupanje banke obavještava pojedini gotovinski centar o osobama koje su ovlaštene za potpisivanje obrasca Narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe (u nastavku teksta: Narudžba) iz Priloga 2. ove Odluke.

(2) Nakon što Hrvatska narodna banka provjeri valjanost obrasca Prijave potpisa, izvornik tog obrasca, bez priloga, dostavlja središnjem prihvatnom mjestu.

(3) Središnje prihvatno mjesto proslijedit će kopiju obrasca Prijave potpisa gotovinskom centru preko kojeg će banka preuzimati gotov novac eura.

(4) Banka za potrebe preuzimanja gotovog novca eura dostavlja gotovinskom centru Narudžbu osobnom dostavom ili elektronički.

(5) Banka je dužna dostaviti svakom gotovinskom centru preko kojega preuzima gotov novac eura iz predopskrbe:

1) popis ovlaštenih osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe, koji najmanje sadržava ime i prezime, OIB i/ili vrsta i broj osobnog dokumenta i, ako je primjenjivo, broj zaštitarske iskaznice

2) popis registarskih oznaka vozila kojima će gotov novac eura iz predopskrbe biti otpremljen.

Popise iz ovog stavka mora potpisati osoba ovlaštena za zastupanje banke ili osoba koju su osobe ovlaštene za zastupanje banke ovlastile putem specijalne punomoći.

(6) O promjeni bilo kojeg podatka iz stavaka 1. i 5. ovog članka banka je dužna bez odgode obavijestiti Hrvatsku narodnu banku odnosno gotovinski centar.

(7) Obrasce iz ovog članka banka može preuzeti s internetskih stranica Hrvatske narodne banke.

Narudžba gotovog novca eura

Članak 10.

(1) Banka dostavlja jednu Narudžbu u pojedini gotovinski centar najkasnije dva radna dana prije dana preuzimanja u vremenu od 7 do 17 sati.

(2) Hrvatska narodna banka za pojedinu banku utvrđuje raspored preuzimanja gotovog novca eura u pojedinom gotovinskom centru, uzimajući u obzir ukupnu ugovorenu količinu i apoensku strukturu gotovog novca eura.

(3) Najmanja je količina euronovčanica koju banka može naručiti u jednoj narudžbi za pojedini apoen:

1) za apoene od 5, 10, 20 i 50 eura – najmanje jedan svežanj

2) za apoene od 100 i 200 eura – najmanje jedan paketić.

(4) Najmanja količina eurokovanica koju banka može naručiti u jednoj narudžbi jest 1 omot/veća PVC vrećica koji sadržavaju eurokovanice pakirane u 10 rola ili u 10 PVC vrećica po svakom apoenu.

(5) Narudžbe gotovog novca eura moraju biti zaokružene na paketić, svežanj i omot/veću PVC vrećicu.

(6) Banka naručuje količinu početnih paketa eurokovanica za potrošače i količinu početnih paketa eurokovanica za posredne primatelje bez ograničenja broja komada po pojedinoj narudžbi.

Pakiranje gotovog novca eura

Članak 11.

Gotovinski centar će gotov novac eura izdavati na način:

1) novčanice u svežnjevima (apoeni od 5, 10, 20, 50, 100 i 200 eura) i paketićima (apoeni od 100 i 200 eura)

2) kovani novac u omotima/većim PVC vrećicama prema Tablici 1.:

Nominala
EUR
Kovanica u roli/PVC vrećici (kom.)Rola/PVC vrećica u omotu/većoj PVC vrećici/PVC pakiranju (kom.)Omot/veća PVC vrećica
(kom. kovanica)
Vrijednost
EUR
22510250500,00
12510250250,00
0,54010400200,00
0,2401040080,00
0,1401040040,00
0,05501050025,00
0,02501050010,00
0,0150105005,00

Tablica 1. Sadržaj omota/veće PVC vrećice

Preuzimanje gotovog novca eura iz gotovinskog centra

Članak 12.

(1) Gotovinski centar izdaje gotov novac eura samo ako je na račun kod Hrvatske narodne banke izvršena uplata financijskog osiguranja u skladu s člankom 8. ove Odluke.

(2) Banka može gotov novac eura koji je naručila prema članku 10. ove Odluke preuzeti u vremenu od 7 do 17 sati u onom gotovinskom centru u kojemu ga je naručila.

(3) Gotov novac eura može iz gotovinskog centra preuzeti samo ovlaštena osoba banke koja je navedena na popisu ovlaštenih osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe iz članka 9. stavka 5. točke 1. ove Odluke.

(4) U prostor gotovinskog centra dopušten je pristup samo vozilima koja su navedena na popisu registarskih oznaka vozila iz članka 9. stavka 5. točke 2. ove Odluke.

(5) Prije izdavanja gotovog novca eura banci ovlaštena osoba gotovinskog centra utvrđuje identitet ovlaštene osobe banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe. Utvrđivanje identiteta obavlja se uvidom u osobne dokumente ovlaštene osobe banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe i usporedbom podataka s tih dokumenata s podacima iz članka 9. stavka 5. točke 1. ove Odluke.

(6) Na temelju Narudžbe gotovinski centar priprema gotov novac eura za izdavanje banci te u skladu s tim popunjava Specifikaciju preuzetoga gotovog novca eura iz predopskrbe (u nastavku teksta: Specifikacija) iz Priloga 3. ove Odluke, u dva primjerka.

(7) Ovlaštena osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe preuzima gotov novac eura u prostoru gotovinskog centra predviđenom za primopredaju gotovog novca eura na osnovi Specifikacije iz stavka 6. ovog članka.

(8) Ovlaštena osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe preuzima gotov novac eura u ukupnom nominalnom iznosu i apoenskoj strukturi te broju početnih paketa eurokovanica, a kako je to navedeno u Narudžbi i u Specifikaciji.

(9) Ovlaštena osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe obavlja kontrolno brojenje gotovog novca eura tako da:

1) broji svežnjeve i paketiće unutar svežnjeva

2) broji pojedinačno pripremljene paketiće za svaki apoen

3) broji zapakirane vrećice eurokovanica i

4) broji početne pakete eurokovanica posebno za potrošače i posebno za posredne primatelje.

(10) Gotovinski centar dužan je ovlaštenoj osobi banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe, na njezin zahtjev, omogućiti detaljno brojenje preuzetoga gotovog novca eura te joj u tu svrhu osigurati prostor i korištenje odgovarajuće tehničke opreme za brojenje gotovog novca eura.

(11) Detaljno brojenje obuhvaća:

1) razvezivanje svežnja i brojenje euronovčanica iz svežnja

2) brojenje pojedinačno pripremljenih paketića za svaki apoen i brojenje euronovčanica iz paketića

3) otvaranje omota/većih PVC vrećica eurokovanica i brojenje eurokovanica iz omota/većih PVC vrećica.

(12) Početni paketi eurokovanica za potrošače i posredne primatelje ne broje se detaljno, nego se utvrđuje samo broj komada preuzetih početnih paketa eurokovanica.

(13) Gotovinski centar predaje ovlaštenoj osobi banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe potpisan prvi primjerak Specifikacije iz stavka 6. ovog članka. Ovlaštena osoba banke za preuzimanje gotovog novca eura iz predopskrbe potvrđuje primitak gotovog novca eura na drugom primjerku Specifikacije, koji zadržava gotovinski centar.

(14) Ako se kontrolnim ili detaljnim brojenjem utvrdi razlika u odnosu na ukupni nominalni iznos ili apoensku strukturu iskazanu na Specifikaciji iz stavka 6. ovog članka, gotovinski centar uskladit će ukupni nominalni iznos i apoensku strukturu gotovog novca eura i početnih paketa eurokovanica s podacima iskazanima u Specifikaciji.

(15) Banka snosi sve rizike oštećenja i propasti gotovog novca eura (uključujući rizik uništenja, gubitka te bilo kojeg oblika krađe ili razbojništva) od trenutka preuzimanja gotovog novca eura u prostoru gotovinskog centra.

Pohrana gotovog novca eura iz predopskrbe u poslovnoj jedinici banke

Članak 13.

(1) Banka je dužna gotov novac eura iz predopskrbe pohraniti u trezorima ili sefovima poslovne jedinice banke.

(2) Banka je dužna gotov novac eura iz predopskrbe držati odvojeno od svojega ostaloga gotovog novca eura, kune, ostalih valuta i imovine, na način koji sprječava oštećenje, uništavanje, krađu, razbojništvo ili preuranjeno stavljanje u optjecaj gotovog novca eura iz predopskrbe prije dana uvođenja eura.

(3) Banka je dužna poduzeti organizacijske, sigurnosne i tehničke mjere kako bi se spriječilo oštećenje, uništavanje, krađa, razbojništvo ili preuranjeno stavljanje u optjecaj gotovog novca eura iz predopskrbe prije dana uvođenja eura.

Zabrana raspolaganja

Članak 14.

Banka ne smije raspolagati gotovim novcem eura iz predopskrbe prije 00:00 na dan uvođenja eura, osim na način utvrđen ovom Odlukom i Ugovorom o predopskrbi.

Reklamacije preuzetoga gotovog novca eura

Članak 15.

(1) Banka nema pravo na reklamaciju iznosa preuzetoga gotovog novca eura nakon njegova preuzimanja iz gotovinskog centra na način opisan člankom 12. ove Odluke.

(2) Banka ima pravo na reklamaciju originalnih pakiranja početnih paketa eurokovanica ako potrošač, posredni primatelj ili zaposlenik banke pri otvaranju početnog paketa u poslovnoj jedinici banke utvrde manjak odnosno višak eurokovanica.

(3) Banka može pisanu reklamaciju o razlici u početnom paketu eurokovanica utvrđenoj do dana uvođenja eura podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 15 radnih dana od dana uvođenja eura, uz prihvatljiv dokaz o utvrđenoj razlici. Prihvatljivim dokazom smatra se zapisnik o utvrđenim razlikama u početnom paketu eurokovanica koji su potpisali potrošač ili posredni primatelj i zaposlenik banke ili najmanje dva zaposlenika banke te snimka videonadzora ako je prostor opremljen videonadzorom, koju je banka dužna dostaviti na zahtjev HNB-a. Ako je prostor opremljen videonadzorom, banka je dužna čuvati snimku videonadzora za predmetnu reklamaciju najmanje tri mjeseca od dana reklamacije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, banka može za početne pakete eurokovanica koji su joj preostali, a koje će sama raspakiravati nakon dana uvođenja eura, podnijeti pisanu reklamaciju Hrvatskoj narodnoj banci do 31. prosinca 2023., uz prihvatljiv dokaz o utvrđenoj razlici iz stavka 3. ovog članka.

(5) Hrvatska narodna banka očitovat će se banci na zaprimljenu reklamaciju iz stavaka 3. ili 4. ovog članka u roku od 30 dana od zaprimanja uredne reklamacije.

(6) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi da je reklamacija iz stavaka 3. ili 4. ovog članka osnovana, postupit će na sljedeći način:

1) u slučaju utvrđenog manjka, u roku od pet radnih dana od dana kada je utvrdila osnovanost reklamacije, Hrvatska narodna banka uplatit će na račun banke razliku do punog iznosa vrijednosti početnog paketa eurokovanica

2) u slučaju utvrđenog viška Hrvatska narodna banka pozvat će banku da u roku od pet radnih dana od zaprimanja poziva na plaćanje uplati razliku koja prelazi puni iznos vrijednosti početnog paketa eurokovanica na račun Hrvatske narodne banke.

(7) Banka je dužna u poslovnim jedinicama banke u kojima obavlja opskrbu početnim paketima eurokovanica na jasno vidljiv način istaknuti obavijest o mogućnosti i uvjetima podnošenja reklamacije na početne pakete eurokovanica.

Podmirivanje obveze prema Hrvatskoj narodnoj banci sredstvima izdvojenima za financijsko osiguranje

Članak 16.

(1) Hrvatska narodna banka će se, nakon dana uvođenja eura, za ukupan iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je banka preuzela u razdoblju predopskrbe namiriti iz sredstava financijskog osiguranja u skladu s linearnim modelom terećenja, u tri jednaka obroka, na datum namire prve, četvrte i pete glavne operacije refinanciranja Eurosustava.

(2) Hrvatska narodna banka vratit će banci razliku između ukupnoga novčanog iznosa koji je dan kao financijsko osiguranje iz članka 8. ove Odluke i nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je banka preuzela od Hrvatske narodne banke u predopskrbi, u skladu s linearnim modelom terećenja, u tri jednaka obroka, na datum namire prve, četvrte i pete glavne operacije refinanciranja Eurosustava u sljedećim slučajevima:

1) ako Hrvatska narodna banka nije do dana uvođenja eura utvrdila kršenje ugovora o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke ili ugovora o posrednoj predopskrbi iz članka 18. ove Odluke ili Izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta (u nastavku teksta: Izjava) iz članka 20. ove Odluke zbog kojeg je banka obvezna platiti ugovornu kaznu

2) ako je Hrvatska narodna banka utvrdila kršenje ugovora o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke ili ugovora o posrednoj predopskrbi iz članka 18. ove Odluke ili Izjave iz članka 20. ove Odluke zbog kojeg je banka obvezna platiti ugovornu kaznu, a koju je banka podmirila na osnovi poziva na plaćanje do dana uvođenja eura

3) ako je Hrvatska narodna banka utvrdila kršenje ugovora o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke ili ugovora o posrednoj predopskrbi iz članka 18. ove Odluke ili Izjave iz članka 20. ove Odluke zbog kojeg je banka obvezna platiti ugovornu kaznu, a kazna je naplaćena iz sredstava financijskog osiguranja do dana uvođenja eura i za koju je banka uplatila dodatni novčani depozit za pokrivanje ukupne vrijednosti financijskog osiguranja prema članku 8. stavku 6. ove Odluke do dana uvođenja eura.

(3) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi kršenje ugovora o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke ili ugovora o posrednoj predopskrbi iz članka 18. ove Odluke ili Izjave iz članka 20. ove Odluke zbog kojeg je banka obvezna platiti ugovornu kaznu, a kazna je naplaćena iz sredstava financijskog osiguranja do dana uvođenja eura, ali za koju banka nije uplatila dodatni novčani depozit za pokrivanje ukupne vrijednosti financijskog osiguranja prema članku 8. stavku 6. ove Odluke do dana uvođenja eura, Hrvatska narodna banka vratit će banci razliku između ukupnoga novčanog iznosa koji je dan kao financijsko osiguranje iz članka 8. ove Odluke, umanjen za iznos naplaćene ugovorne kazne iz sredstava financijskog osiguranja i nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je banka preuzela od Hrvatske narodne banke u predopskrbi, u skladu s linearnim modelom terećenja, u tri jednaka obroka, na datum namire prve, četvrte i pete glavne operacije refinanciranja Eurosustava.

(4) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi kršenje ugovora o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke ili ugovora o posrednoj predopskrbi iz članka 18. ove Odluke ili Izjave iz članka 20. ove Odluke zbog kojeg je banka obvezna platiti ugovornu kaznu, a ta obveza nije podmirena do dana uvođenja eura, Hrvatska narodna banka vratit će razliku između ukupnoga novčanog iznosa koji je dan kao financijsko osiguranje iz članka 8. ove Odluke i ukupne nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je banka preuzela od Hrvatske narodne banke u predopskrbi najkasnije 30 dana nakon isteka roka za očitovanje banke na zapisnik o kontroli, odnosno 30 dana nakon primitka obavijesti Hrvatske narodne banke iz članka 29. i 30. ove Odluke, umanjen za iznos ugovorne kazne.

(5) Za gotov novac eura isporučen bankama na dan uvođenja eura ili nakon njega Hrvatska narodna banka tereti račun Banke kod Hrvatske narodne banke, a za gotov novac eura koji Banka vrati na dan uvođenja eura ili nakon njega Hrvatska narodna banka odobrava račun Banke kod Hrvatske narodne banke.

III. POSREDNA PREDOPSKRBA, POJEDNOSTAVLJENA POSREDNA PREDOPSKRBA I OPSKRBA POČETNIM PAKETIMA EUROKOVANICA

Uvjeti isporuke gotovog novca eura radi posredne predopskrbe

Članak 17.

(1) Banka obavlja posrednu predopskrbu posrednih primatelja nakon sklapanja ugovora o posrednoj predopskrbi, uz uvjet da je banka s Hrvatskom narodnom bankom prethodno sklopila ugovor o predopskrbi iz članka 5. ove Odluke.

(2) Banka obavlja posrednu predopskrbu posrednih primatelja u skladu s rokovima, pravilima i postupcima utvrđenima ovom Odlukom.

Ugovor o posrednoj predopskrbi

Članak 18.

(1) Banka može obaviti posrednu predopskrbu posrednih primatelja gotovim novcem eura samo ako je s posrednim primateljem prethodno sklopila ugovor o posrednoj predopskrbi.

(2) Ugovor o posrednoj predopskrbi sadržava najmanje sljedeće odredbe:

1) obvezu posrednog primatelja da omogući Hrvatskoj narodnoj banci provjeru prisutnosti gotovog novca eura iz posredne predopskrbe i kontrolu ispunjavanja obveza posrednog primatelja iz točaka 2. i 3. ovog stavka na način opisan u glavi IV. ove Odluke

2) obvezu posrednog primatelja da osigura prisutnost gotovog novca eura iz posredne predopskrbe u njegovim poslovnim prostorima, obvezu da gotov novac eura ne bude pušten u optjecaj, odnosno da s njim ne raspolaže kao zakonskim sredstvom plaćanja prije dana uvođenja eura

3) obvezu posrednog primatelja da gotov novac eura iz posredne predopskrbe pohranjuje u svojim poslovnim prostorima odvojeno od ostalog gotovog novca eura, kune, ostalih valuta i imovine u odgovarajućim iznosima i na sigurno mjesto kako bi se izbjeglo oštećenje, uništavanje, krađa, razbojništvo ili stavljanje u optjecaj gotovog novca eura iz posredne predopskrbe prije dana uvođenja eura

4) ugovornu kaznu za slučaj da posredni primatelj povrijedi obveze iz točaka 1. do 3. ovog stavka bez obzira na to je li povredu utvrdila Hrvatska narodna banka u tijeku kontrole ili je posredni primatelj obavijestio Hrvatsku narodnu banku o povredi u skladu s točkom 8. ovog stavka

5) obvezu posrednog primatelja na plaćanje ugovorne kazne Hrvatskoj narodnoj banci u ugovorenom iznosu, i to u roku od pet radnih dana od dana primitka poziva Hrvatske narodne banke na plaćanje

6) pravo banke da od posrednog primatelja zahtijeva povrat gotovog novca eura iz posredne predopskrbe u slučaju da se utvrdi kako zaprimljen gotov novac eura nije pohranjen na sigurno mjesto kojim bi se izbjeglo oštećenje, uništavanje, krađa, razbojništvo ili preuranjeno stavljanje u optjecaj gotovog novca eura iz posredne predopskrbe prije dana uvođenja eura

7) obvezu posrednog primatelja da odmah obavijesti banku ako dođe do promjene lokacije pohrane gotovog novca eura iz posredne predopskrbe i

8) obvezu posrednog primatelja da odmah po saznanju obavijesti Hrvatsku narodnu banku o ukupnom nominalnom iznosu raščlanjenom prema apoenima gotovog novca eura iz posredne predopskrbe koji je ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura te da o tome obavijestiti i banku

9) e-adresu za komunikaciju s bankom i Hrvatskom narodnom bankom.

(3) Ako banka ugovara s posrednim primateljem financijsko osiguranje u obliku novčanog depozita kao osiguranje za ispunjenje obveza iz ugovora o posrednoj predopskrbi, ono ne može iznositi više od 10 % iznosa nominalne vrijednosti posredne predopskrbe.

Solidarna odgovornost banke u posrednoj predopskrbi

Članak 19.

(1) Ako Hrvatska narodna banka u obavljanju kontrole iz glave IV. ove Odluke utvrdi da posredni primatelj krši obvezu ugovora o predopskrbi iz članka 18. stavka 2. točaka 1., 2. ili 3. ove Odluke, pozvat će posrednog primatelja na plaćanje ugovorne kazne u roku od pet radnih dana od primitka poziva na plaćanje i o tome obavijestiti banku.

(2) Banka solidarno odgovara s posrednim primateljem za sve obveze plaćanja ugovorne kazne na temelju ugovora iz članka 18. stavka 2. točke 5. ove Odluke ako posredni primatelj to nije učinio u roku i na način koji je Hrvatska narodna banka odredila u svojem pozivu.

Pojednostavljena posredna predopskrba

Članak 20.

(1) Banka obavlja pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikroposlovnih subjekata gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura.

(2) Banka obavlja pojednostavljenu posrednu predopskrbu mikroposlovnog subjekta ako je prethodno od njega pribavila potpisanu Izjavu iz Priloga 4. ove Odluke.

(3) Za iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz stavka 1. ovog članka banka će onemogućiti raspolaganje novčanim sredstvima na računu mikroposlovnog subjekta navedenom u Izjavi, a na dan uvođenja eura banka se namiruje iz tih sredstava.

Mikroposlovni subjekt

Članak 21.

(1) Mikroposlovni subjekt je poslovni subjekt, pravna ili fizička osoba, koji ispunjava sljedeće uvjete:

1) ima manje od 10 radnika i godišnji prihod iz Godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu koji se predaje u 2022. ne prelazi 15 milijuna kuna i/ili

2) ima manje od 10 radnika i visina aktive iz Godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu koji se predaje u 2022. ne prelazi 15 milijuna kuna.

(2) Banka može obaviti pojednostavljenu posrednu predopskrbu i poslovnog subjekta fizičke osobe koji nije obveznik predaje Godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu, a koji ima manje od 10 radnika i koji utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka i čiji je primitak manji od 7,5 milijuna kuna u 2021. godini.

(3) Poslovni subjekt koji nije predao Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu koji se predaje u 2022., a obveznik je prema Zakonu o računovodstvu, ili poslovni subjekt koji je osnovan u 2022. godini ne može preuzeti novac iz pojednostavljene posredne predopskrbe.

(4) Banka može obaviti pojednostavljenu posrednu predopskrbu poslovnog subjekta iz stavaka 1. i 2. ovog članka koji je posebno označen u Jedinstvenom registru računa.

Solidarna odgovornost banke u pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

Članak 22.

(1) Ako Hrvatska narodna banka u obavljanju kontrole iz glave IV. ove Odluke utvrdi da mikroposlovni subjekt krši obveze preuzete Izjavom, pozvat će mikroposlovni subjekt na plaćanje ugovorne kazne u roku od pet radnih dana od dana primitka poziva na plaćanje i o tome obavijestiti banku.

(2) Banka solidarno odgovara s mikroposlovnim subjektom za sve obveze plaćanja ugovorne kazne na temelju Izjave iz članka 20. ove Odluke ako mikroposlovni subjekt to nije učinio u roku i na način koji je Hrvatska narodna banka odredila u svojem pozivu.

Početni paketi eurokovanica

Članak 23.

(1) Hrvatska narodna banka će u postupku predopskrbe banaka gotovim novcem eura opskrbiti banke dvjema vrstama početnih paketa eurokovanica, i to početnim paketima eurokovanica za potrošače i početnim paketima eurokovanica za posredne primatelje.

(2) Banka opskrbljuje početnim paketima eurokovanica potrošače i posredne primatelje.

(3) Pri opskrbi posrednog primatelja početnim paketom eurokovanica banka je dužna utvrditi identitet posrednog primatelja.

(4) Banka može nakon dana uvođenja eura početne pakete eurokovanica kojima nije opskrbila posredne primatelje ili potrošače iskoristiti za svoje potrebe i ne može ih nakon dana uvođenja eura vratiti u gotovinske centre.

Početni paketi za potrošače

Članak 24.

(1) Početni paket eurokovanica za potrošače sadržava 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13 eura i 28 centa, prema Tablici 2. u nastavku:

Apoen EURBroj kovanica po apoenuVrijednost (EUR)
236,00
133,00
0,5052,50
0,2051,00
0,1050,50
0,0530,15
0,0240,08
0,0150,05
UKUPNO:3313,28

Tablica 2. Početni paket za potrošače

(2) Banka je dužna obaviti opskrbu početnim paketom eurokovanica za sve potrošače bez iznimke.

(3) Banka može obaviti opskrbu potrošača s najviše dva početna paketa po jednoj transakciji.

(4) Za jedan početni paket eurokovanica potrošač plaća iznos od 100,00 kuna.

(5) Hrvatska narodna banka nadoknadit će banci trošak razlike između vrijednosti iz stavka 4. ovog članka i kunske protuvrijednosti početnog paketa eurokovanica za potrošače utvrđene prema fiksnom tečaju konverzije.

(6) Uz izdani početni paket banka potrošaču daje potvrdu koja najmanje sadržava podatke o:

1) broju komada preuzetih početnih paketa eurokovanica za potrošače

2) vrijednosti jednoga početnog paketa eurokovanica za potrošače izraženoj u kunama i eurima

3) ukupnom iznosu u kunama koji je potrošač platio za početne pakete eurokovanica te ukupnom iznosu vrijednosti početnih paketa eurokovanica izraženom u eurima.

(7) Osim podataka iz stavka 6. ovog članka, banka će kod izdavanja početnog paketa eurokovanica upoznati potrošača sa sljedećim informacijama koje mogu biti dane kao sastavni dio potvrde ili zaseban dokument:

1) napomena da se ne uvažavaju naknadne reklamacije na početne pakete eurokovanica izdane potrošaču

2) zabrana puštanja u optjecaj eurokovanica, odnosno korištenja eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja prije dana uvođenja eura

3) upozorenje da je za puštanje u optjecaj eurokovanica, odnosno korištenje eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja prije dana uvođenja eura člancima 87. i 88. Zakona propisana prekršajna kazna u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna odnosno od 660,00 do 1.320,00 eura.

Početni paketi za posredne primatelje

Članak 25.

(1) Početni paket eurokovanica za posredne primatelje sadržava 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145 eura i 50 centa, prema Tablici 3. u nastavku:

Apoen (EUR)Broj kovanica po apoenuVrijednost (EUR)
22550,00
15050,00
0,504020,00
0,20408,00
0,1012012,00
0,05502,50
0,021002,00
0,011001,00
UKUPNO525145,50

Tablica 3. Početni paket za posredne primatelje

(2) Za jedan početni paket eurokovanica posredni primatelj plaća u kunama protuvrijednost od 145 eura i 50 centa, utvrđenu prema fiksnom tečaju konverzije.

(3) Uz izdani početni paket banka posrednom primatelju izdaje i potvrdu koja najmanje sadržava podatke o:

1) posrednom primatelju (naziv posrednog primatelja, OIB, adresa sjedišta i adresa lokacije pohrane početnog paketa)

2) broju komada preuzetih početnih paketa eurokovanica za posrednog primatelja

3) vrijednosti jednoga početnog paketa eurokovanica za posrednog primatelja izraženoj u kunama i eurima

4) ukupnom iznosu u kunama koji je posredni primatelj platio za početne pakete eurokovanica i ukupnom iznosu vrijednosti početnih paketa eurokovanica izraženom u eurima.

(4) Osim podataka iz stavka 3. ovog članka, banka će kod izdavanja početnog paketa eurokovanica upoznati posrednog primatelja sa sljedećim informacijama koje mogu biti dane kao sastavni dio potvrde ili zaseban dokument:

1) napomena da se ne uvažavaju naknadne reklamacije na početne pakete izdane posrednom primatelju

2) zabrana puštanja u optjecaj eurokovanica, odnosno korištenja eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja prije dana uvođenja eura

3) upozorenje da je posredni primatelj dužan omogućiti Hrvatskoj narodnoj banci provođenje kontrole načina čuvanja i utvrđivanja vrijednosti preuzetih početnih paketa eurokovanica

4) obavijest banci u slučaju promjene lokacije pohrane početnog paketa eurokovanica iz stavka 3. točke 1. ovog članka

5) upozorenje da je za puštanje u optjecaj eurokovanica, odnosno korištenje eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja prije dana uvođenja eura člancima 87. i 88. Zakona propisana prekršajna kazna u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna odnosno od 2.650,00 do 13.270,00 eura.

Knjigovodstvene evidencije u razdoblju predopskrbe

Članak 26.

(1) Banka je dužna gotov novac eura iz predopskrbe evidentirati izvanbilančno i do dana uvođenja eura ne iskazuje ga kao imovinu u svojim poslovnim knjigama.

(2) Banka će na dan uvođenja eura ukinuti izvanbilančnu evidenciju i iskazati obvezu prema Hrvatskoj narodnoj banci za gotov novac eura koji je primila u razdoblju predopskrbe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju da je gotov novac eura ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura, banka je dužna odmah po saznanju ukinuti izvanbilančnu evidenciju i evidentirati obvezu prema Hrvatskoj narodnoj banci u visini nominalne vrijednosti gotovog novca eura koji je ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura.

(4) Banka je dužna ukinuti izvanbilančnu evidenciju za početne pakete eurokovanica odmah po njihovu izdavanju potrošaču i posrednom primatelju.

(5) Banka knjiži potraživanje zaključno sa stanjem 31. prosinca 2022. prema Hrvatskoj narodnoj banci za iznos razlike za izdani početni paket eurokovanica potrošačima i kunske protuvrijednosti početnog paketa eurokovanica za potrošače utvrđene prema fiksnom tečaju konverzije.

(6) Hrvatska narodna banka uplatit će obvezu iz stavka 5. ovog članka na račun banke u roku od pet radnih dana od dana primitka obračuna razlike iz stavka 5. ovog članka.

(7) Hrvatska narodna banka na svojim će internetskim stranicama objaviti smjernice za vođenje knjigovodstvenih evidencija banke za predopskrbu.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke

Članak 27.

(1) Banka je dužna o predopskrbi, posrednoj predopskrbi, pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi te opskrbi početnim paketima eurokovanica izvješćivati Hrvatsku narodnu banku kako je propisano Uputom o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica iz Priloga 5. (u nastavku teksta: Uputa) ove Odluke.

(2) Izvještajno razdoblje je jedan dan i obuhvaća svaki kalendarski dan u mjesecu.

(3) Banka je dužna svaki dan do 9 sati dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješća koja se odnose na prethodni izvještajni dan:

1) Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica i

2) Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe.

(4) Banka je dužna svaki dan do 12 sati dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke, a koje se odnosi na prethodni izvještajni dan.

(5) Izvješća iz stavaka 3. i 4. ovog članka za dane vikenda obveznik mora dostaviti najkasnije do 9 sati u ponedjeljak, koji slijedi vikendu. Za dane koji su prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj proglašeni neradnim danima obveznik mora izvješća dostaviti najkasnije do 9 sati prvoga sljedećeg radnog dana.

(6) Prvo izvješće banka je dužna dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci prvi radni dan koji slijedi iza dana kada je prvi put zaprimila gotov novac eura iz predopskrbe.

(7) Banka je dužna dnevno izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o:

1) broju komada po apoenskoj strukturi i seriji izdanja, odnosno ukupnom iznosu primljenih euronovčanica iz predopskrbe te izdanih euronovčanica u posrednoj predopskrbi i pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

2) broju komada po apoenskoj strukturi, odnosno ukupnom iznosu primljenih eurokovanica iz predopskrbe te izdanih eurokovanica u posrednoj predopskrbi i pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

3) broju primljenih i izdanih početnih paketa eurokovanica

4) stanju euronovčanica, eurokovanica i početnih paketa eurokovanica

5) identitetu posrednog primatelja kojeg je posredno predopskrbila, pojednostavljeno posredno predopskrbila ili opskrbila početnim paketima eurokovanica i vrijednosti gotovog novca eura po svakom posrednom primatelju.

(8) Banka je dužna bez odgode pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o:

1) osnovanoj sumnji da je gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura

2) ukupnom iznosu (raščlanjenom prema apoenima) gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica koji je ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura

3) promjeni lokacije pohrane gotovog novca eura od strane posrednog primatelja kojeg je posredno predopskrbila, pojednostavljeno posredno predopskrbila ili opskrbila početnim paketima eurokovanica.

IV. KONTROLA

Vrste kontrole

Članak 28.

(1) Hrvatska narodna banka provodi neposrednu i posrednu kontrolu primjene ove Odluke.

(2) Predmet kontrole je gotov novac eura iz predopskrbe u poslovnim jedinicama banke te gotov novac eura koji je posredni primatelj preuzeo u posrednoj predopskrbi, pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi i opskrbi početnim paketima eurokovanica u poslovnim prostorima posrednog primatelja.

(3) Hrvatska narodna banka kontrolom utvrđuje:

1) je li gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica pohranjen odvojeno od ostaloga gotovog novca eura, kune, ostalih valuta odnosno ostale imovine kako bi se izbjeglo preuranjeno stavljanje u optjecaj gotovog novca eura prije dana uvođenja eura, a na način utvrđen ovom Odlukom i u odgovarajućim iznosima

2) postupak i način na koji banka obavlja posrednu predopskrbu, pojednostavljenu posrednu predopskrbu i opskrbu početnim paketima eurokovanica

3) postupanje u skladu s Ugovorom o predopskrbi.

Način obavljanja neposredne kontrole banke

Članak 29.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja neposrednu kontrolu u poslovnim jedinicama banke.

(2) Hrvatska narodna banka dostavit će obavijest o neposrednoj kontroli banci najkasnije tri radna dana prije početka neposredne kontrole. Obavijest sadržava predmet kontrole, podatke o planiranom početku i trajanju kontrole, mjestu obavljanja kontrole te ime i prezime ovlaštenih osoba Hrvatske narodne banke koje će obaviti kontrolu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke može dostaviti obavijest o neposrednoj kontroli najkasnije uoči početka obavljanja neposredne kontrole ako su okolnosti takve da je nužno bez odgode izvršiti kontrolu.

(4) Banka je dužna na zahtjev Hrvatske narodne banke prije početka neposredne kontrole dostaviti informaciju o imenu i prezimenu, nazivu radnog mjesta i broju identifikacijskog dokumenta ovlaštene osobe banke koja će prisustvovati neposrednoj kontroli. Ako neposrednoj kontroli prisustvuje zaposlenik banke koji nije ovlaštenik po zaposlenju, taj zaposlenik za prisustvovanje neposrednoj kontroli mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje banke.

(5) Ako banka ne postupi na način iz stavka 4. ovog članka, odnosno ako ne dostavi ili ne dostavi u roku ime i prezime predstavnika koji će prisustvovati kontroli, Hrvatska narodna banka obavit će kontrolu, a u zapisniku o obavljenoj kontroli evidentirat će se ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta osobe koju je ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke zatekla na mjestu obavljanja kontrole.

(6) Nakon obavljene neposredne kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli koji sadržava činjenice utvrđene u kontroli. Zapisnik potpisuje ovlašteni predstavnik banke koji je prisustvovao kontroli i ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke. Zapisnik se izrađuje u dva primjerka od kojih jedan zadržava ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke, a drugi se uručuje ovlaštenoj osobi banke.

(7) U slučaju da je zapisnikom o neposrednoj kontroli utvrđena povreda odredbi ove Odluke, Hrvatska narodna banka taj će zapisnik dostaviti upravi banke uz pisano obrazloženje i pozvat će banku da dostavi očitovanje na zapisnik u roku od pet radnih dana.

(8) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja iz stavka 7. ovog članka utvrdi da su primjedbe banke osnovane, sastavit će dodatak zapisniku kojim će izmijeniti utvrđene činjenice o kontroli. Dodatak zapisniku sastavlja se u roku od osam dana od zaprimljenog očitovanja iz stavka 7. ovog članka i dostavlja se upravi banke. Na dodatak zapisniku uprava ne može stavljati svoje primjedbe.

(9) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke utvrdi da primjedbe banke nisu osnovane, o tome će pisanim putem, u roku od osam dana od dana primitka očitovanja iz stavka 7. ovog članka, obavijestiti upravu banke.

(10) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke utvrdi da primjedbe banke nisu osnovane odnosno ako se banka na zapisnik ne očituje u roku iz stavka 7. ovog članka, a zapisnikom su utvrđene povrede, Hrvatska narodna banka pokreće postupak naplate ugovorne kazne ili postupak propisan zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

Neposredna kontrola posrednog primatelja

Članak 30.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja kontrolu posrednih primatelja u poslovnim prostorima u kojima je posredni primatelj pohranio gotov novac eura iz predopskrbe.

(2) Hrvatska narodna banka dostavit će obavijest o neposrednoj kontroli posrednom primatelju na e-adresu iz članka 18. stavka 2. točke 9. ove Odluke. Hrvatska narodna banka istodobno s obavijesti posrednom primatelju o namjeri obavljanja kontrole na pojedinoj lokaciji iz stavka 1. ovog članka obavještava i banku. Obavijest posrednom primatelju i banci Hrvatska narodna banka dostavit će najkasnije tri radna dana prije početka obavljanja kontrole. Hrvatska narodna banka u obavijesti navodi najmanje predmet kontrole, podatke o planiranom početku i trajanju kontrole, mjestu obavljanja kontrole te ime i prezime ovlaštenih osoba Hrvatske narodne banke koje će obaviti kontrolu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke može dostaviti obavijest o neposrednoj kontroli najkasnije uoči početka obavljanja neposredne kontrole ako su okolnosti takve da je nužno bez odgode izvršiti kontrolu.

(4) Posredni primatelj dužan je po primitku obavijesti iz stavka 2. ovog članka, a najkasnije sljedeći radni dan, Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti elektroničkom poštom ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta ovlaštenog predstavnika posrednog primatelja koji će prisustvovati neposrednoj kontroli. Predstavnik posrednog primatelja mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje posrednog primatelja.

(5) Ako posredni primatelj ne postupi na način iz stavka 4. ovog članka odnosno ako ne dostavi ili ne dostavi u roku ime i prezime predstavnika koji će prisustvovati kontroli, Hrvatska narodna banka obavit će kontrolu. Ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke zatražit će od osobe koja je zatečena pri obavljanju kontrole ime i prezime, broj identifikacijskog dokumenta i potpisivanje zapisnika. Ako se zatečena osoba odbije identificirati i/ili potpisati zapisnik, Hrvatska narodna banka odbijanje će evidentirati u zapisniku.

(6) Kontroli iz stavka 1. ovog članka uz ovlaštenu osobu posrednog primatelja može biti prisutan i ovlašteni predstavnik banke. U tom slučaju banka će nakon primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka, a najkasnije sljedeći radni dan, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci elektroničkom poštom ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta ovlaštenog predstavnika banke koji će prisustvovati kontroli posrednog primatelja i koji mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje banke.

(7) Nakon obavljene neposredne kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli koji sadržava činjenice utvrđene u kontroli. Zapisnik potpisuje ovlašteni predstavnik posrednog primatelja i ovlašteni predstavnik banke ako je prisustvovao kontroli te ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke. Zapisnik se izrađuje u dva odnosno tri primjerka od kojih jedan zadržava ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke, drugi se uručuje ovlaštenom predstavniku posrednog primatelja, a treći ovlaštenom predstavniku banke ako je prisustvovao kontroli.

(8) U slučaju da je zapisnikom o neposrednoj kontroli utvrđena povreda odredbi ove Odluke, Hrvatska narodna banka taj će zapisnik dostaviti osobi ovlaštenoj za zastupanje posrednog primatelja uz pisano obrazloženje povrede odredbi i pozvat će posrednog primatelja da dostavi očitovanje na zapisnik u roku od pet radnih dana uz upozorenje o posljedicama izostanka očitovanja.

(9) Hrvatska narodna banka će na način propisan u stavku 8. ovog članka postupiti i u odnosu na banku ako je kontroli prisustvovao ovlašteni predstavnik banke. U suprotnom, Hrvatska narodna banka pisanim će putem obavijestiti banku o pozivu na očitovanje upućenom posrednom primatelju uz upozorenje o posljedicama za banku u slučaju da HNB ne naplati kaznu od posrednog primatelja.

(10) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja iz stavka 8. ovog članka utvrdi da su primjedbe posrednog primatelja (ili banke ako je pozvana na očitovanje) osnovane, sastavit će dodatak zapisniku kojim će izmijeniti utvrđene činjenice o kontroli. Dodatak zapisniku sastavlja se u roku od osam dana od zaprimljenog očitovanja iz stavka 8. ovog članka i dostavlja se posrednom primatelju i upravi banke ako je kontroli prisustvovao predstavnik banke. Na dodatak zapisniku posredni primatelj i banka ne mogu stavljati svoje primjedbe.

(11) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja posrednog primatelja (ili banke ako je pozvana na očitovanje) utvrdi da primjedbe nisu osnovane i da je posredni primatelj počinio povredu odredbi ove Odluke, o tome će pisanim putem u roku od osam dana od dana primitka očitovanja iz stavka 8. ovog članka obavijestiti posrednog primatelja i upravu banke.

(12) Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja posrednog primatelja (ili banke ako je pozvana na očitovanje) utvrdi da primjedbe posrednog primatelja (ili banke ako je pozvana na očitovanje) nisu osnovane odnosno ako se na zapisnik nisu očitovali u roku iz stavka 8. ovog članka, a zapisnikom su utvrđene povrede, Hrvatska narodna banka pokreće postupak naplate ugovorne kazne ili postupak propisan zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

Posredna kontrola

Članak 31.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja posrednu kontrolu prikupljanjem i analizom izvješća te prikupljanjem drugih informacija koje se odnose na ispunjavanje obveza iz Zakona ili ove Odluke.

(2) Nakon obavljanja posredne kontrole ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ako posrednom kontrolom nije utvrđeno postupanje protivno Zakonu i odredbama ove Odluke, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke ne sastavlja zapisnik.

(4) Na sastavljanje i dostavljanje zapisnika Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 30. ove Odluke.

V. APOENSKA STRUKTURA NOVČANICA U BANKOMATIMA

Apoenska struktura novčanica u bankomatima

Članak 32.

(1) Banka je dužna omogućiti da bankomati i drugi samoposlužni uređaji u bankovnom poslovanju od dana uvođenja eura isključivo isplaćuju gotov novac eura.

(2) U razdoblju od tri mjeseca od dana uvođenja eura banka je dužna bankomate koji se koriste jednom kasetom za isplatu novčanica isključivo puniti apoenom od 10 eura, a bankomate koji se koriste dvjema ili trima kasetama za isplatu novčanica isključivo puniti apoenima od 10 i 20 eura.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, bankomati koji se koriste četirima kasetama za isplatu novčanica mogu se puniti i apoenom od 50 eura, uz uvjet da se za isplate do visine manje ili jednake 100 eura uvijek isplaćuju apoeni od 10 i 20 eura. Za iznose više od 100 eura isplaćuju se i apoeni od 50 eura uz uvjet da se iznos od 100 eura uvijek isplaćuje u apoenima od 10 i 20 eura.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2022.

O. br.: 311-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

IZJAVA O POJEDNOSTAVLJENOJ POSREDNOJ PREDOPSKRBI MIKROPOSLOVNOG SUBJEKTA

Podaci o davatelju izjave – mikroposlovnom subjektu:

NAZIV MIKROPOSLOVNOG SUBJEKTA:

OIB:

ADRESA/SJEDIŠTE:

IZJAVA

U skladu s člankom 22. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022 i 88/2022.; u nastavku teksta: Zakon), pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kao mikroposlovni subjekt u postupku pojednostavljene posredne predopskrbe:

a)potvrđujem da sam dana ___________ 2022. od NAZIV BANKE (u nastavku teksta: Banka) u svrhu pojednostavljene posredne predopskrbe preuzeo iznos od _________ eura (slovima: _________________)
b)suglasan sam da u svrhu financijskog osiguranja za iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave Banka onemogući raspolaganje novčanim sredstvima:
i.na transakcijskom računu u kunama koji imam otvoren u Banci, IBAN: ____________ u iznosu od _______ (slovima: _________________)
ii.na transakcijskom računu u eurima koji imam otvoren u Banci, IBAN: ____________ u iznosu od _______ (slovima: _________________)
iii.na računu koji imam otvoren u Banci, broj: _________ u kunama
iv.na računu koji imam otvoren u Banci, broj: _________ u eurima
c)suglasan sam da Banka u svrhu financijskog osiguranja sredstva iz točke b) ove Izjave koja su dana u kuni za iznos nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave preračuna u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i prema pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona
d)suglasan sam da se Banka na dan uvođenja eura namiri naplatom s računa iz točke b) ove Izjave, i to za iznos iz točke a) ove Izjave
e)obvezujem se da ću primljen gotov novac eura iz točke a) ove Izjave pohraniti na lokaciji/lokacijama (poslovna jedinica /adresa/ iznos po lokaciji): __________________ te o svakoj promjeni lokacije/lokacija pohrane odmah obavijestiti Banku slanjem elektroničke pošte na adresu _________
f)obvezujem se da ću gotov novac eura iz točke a) ove Izjave pohraniti odvojeno od svojega ostaloga gotovog novca eura, kune, ostalih valuta i imovine, na sigurnom mjestu kako bi se izbjeglo oštećenje, uništavanje, krađa, razbojništvo ili preuranjeno stavljanje u optjecaj gotovog novca eura iz pojednostavljene posredne predopskrbe prije dana uvođenja eura i u odgovarajućim iznosima
g)obvezujem se da gotov novac eura iz točke a) ove Izjave neću pustiti u optjecaj, odnosno koristiti se njime kao zakonskim sredstvom plaćanja prije 00:00 na dan uvođenja eura
h)obvezujem se omogućiti Hrvatskoj narodnoj banci provođenje kontrole poslovnih prostora iz točke e) ove Izjave radi kontrole odgovarajućih iznosa gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave i radi kontrole načina njegove pohrane iz točke f) ove Izjave
i)obvezujem se odmah dostaviti informacije o ukupnom nominalnom iznosu, raščlanjenom prema apoenima i lokaciji pohrane, gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave koji je ušao u optjecaj prije dana uvođenja eura Hrvatskoj narodnoj banci slanjem elektroničke pošte na gotovina-predopskrba@hnb.hr i obavijestiti Banku slanjem elektroničke pošte na ____________
j)obvezujem se platiti Hrvatskoj narodnoj banci ugovornu kaznu u iznosu od:
i.10 % nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave za povrede obveze propisane u točki h) ove Izjave
ii.10 % nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave pohranjenog u pojedinom poslovnom prostoru, ali ne manje od 5.000,00 kuna za svaku utvrđenu povredu obveze iz točke g) ove Izjave
iii.10 % nominalne vrijednosti gotovog novca eura iz točke a) ove Izjave pohranjenog u pojedinom poslovnom prostoru, ali ne više od 5.000,00 kuna za svaku utvrđenu povredu obveze iz točke f) ove Izjave
k)suglasan sam i poduzet ću sve radnje potrebne da se kontrola iz točke h) obavi na sljedeći način:
i.Hrvatska narodna banka elektroničkom će poštom obavijestiti mikroposlovni subjekt i Banku o kontroli iz točke h) ove Izjave najkasnije dva radna dana prije početka obavljanja kontrole te će u obavijesti navesti podatke o predmetu kontrole, planiranom početku i trajanju kontrole, mjestu obavljanja kontrole te imenu i prezimenu ovlaštenih osoba Hrvatske narodne banke koje će obaviti kontrolu. Iznimno, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke može dostaviti obavijest o neposrednoj kontroli najkasnije uoči početka obavljanja neposredne kontrole, ako to okolnosti zahtijevaju.
ii.Mikroposlovni subjekt dužan je po primitku obavijesti iz (i.) ove točke, a najkasnije sljedeći radni dan, Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti elektroničkom poštom ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta predstavnika mikroposlovnog subjekta koji će prisustvovati neposrednoj kontroli. Predstavnik mikroposlovnog subjekta mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje mikroposlovnog subjekta. Ako mikroposlovni subjekt ne dostavi ili ne dostavi u roku ime i prezime predstavnika koji će prisustvovati kontroli, Hrvatska narodna banka obavit će kontrolu, a u zapisniku o obavljenoj kontroli evidentirat će se ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta osobe koju je ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke zatekla na mjestu obavljanja kontrole. Ako se zatečena osoba odbije identificirati i/ili potpisati zapisnik, Hrvatska narodna banka odbijanje će evidentirati u zapisniku. Kontroli mora biti prisutna najmanje jedna osoba koja je ovlašteni predstavnik mikroposlovnog subjekta, a može biti prisutan i ovlašteni predstavnik Banke, koji u tom slučaju mora imati ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje banke.
iii.O provedenoj kontroli ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke sastavlja zapisnik o obavljenoj kontroli koji sadržava činjenice utvrđene u kontroli, a koji potpisuje ovlašteni predstavnik mikroposlovnog subjekta i ovlašteni predstavnik Banke, ako je prisustvovao kontroli, te ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke. Ako ovlašteni predstavnik mikroposlovnog subjekta ili Banke odbije potpisati zapisnik, ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke tu će činjenicu naznačiti u zapisniku.
iv.Zapisnik iz (iii.) ove točke izrađuje se u dva odnosno tri primjerka te će ovlašteni predstavnik Hrvatske narodne banke uručiti po jedan primjerak ovlaštenom predstavniku mikroposlovnog subjekta i ovlaštenom predstavniku Banke, ako je prisustvovao kontroli.
v.Ako ovlašteni predstavnik Hrvatske narodne banke iz zapisnika utvrdi postojanje osnovane sumnje da je mikroposlovni subjekt počinio povredu obveza iz točke f) do h) ove Izjave, dostavit će osobi ovlaštenoj za zastupanje mikroposlovnog subjekta zapisnik i obrazloženje povrede obveze te ju pozvati da se u roku od pet radnih dana od dana primitka zapisnika očituje na navedene dokumente, uz upozorenje o posljedicama izostanka očitovanja.
vi.Hrvatska narodna banka će na način propisan pod (v.) ove točke postupiti i u odnosu na Banku ako je kontroli prisustvovao ovlašteni predstavnik Banke. U suprotnom, ako kontroli nije prisustvovao ovlašteni predstavnik Banke, Hrvatska narodna banka pisanim će putem obavijestiti Banku o pozivu na očitovanje upućenom mikroposlovnom subjektu uz upozorenje o posljedicama za Banku u slučaju da Hrvatska narodna banka ne naplati ugovornu kaznu od mikroposlovnog subjekta.
vii.Ako se mikroposlovni subjekt ili Banka (ako je Banka pozvana na očitovanje) po proteku ostavljenog roka ne očituju na zapisnik i obrazloženje povrede obveze, Hrvatska narodna banka će na temelju činjenica utvrđenih u zapisniku pozvati mikroposlovni subjekt na plaćanje odgovarajuće ugovorne kazne iz točke j) u roku od pet radnih dana od dana primitka poziva na plaćanje i o tom pozivu obavijestiti Banku.
viii.Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke nakon zaprimljenog očitovanja iz (v.) ove točke utvrdi da su primjedbe mikroposlovnog subjekta (ili banke ako je pozvana na očitovanje) osnovane, sastavit će dodatak zapisniku kojim će izmijeniti utvrđene činjenice o kontroli. Dodatak zapisniku sastavlja se u roku od osam dana od zaprimljenog očitovanja iz (v.) ove točke i dostavlja se mikroposlovnom subjektu i upravi banke ako je kontroli prisustvovao predstavnik banke. Na dodatak zapisniku mikroposlovni subjekt i banka ne mogu stavljati svoje primjedbe.
ix.Ako ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke, nakon zaprimljenog očitovanja mikroposlovnog subjekta i Banke (ako je Banka pozvana na očitovanje), utvrdi da je mikroposlovni subjekt počinio povredu obveza iz točaka f) do h) ove Izjave, pozvat će mikroposlovni subjekt na plaćanje odgovarajuće ugovorne kazne iz točke j) u roku od pet radnih dana od dana primitka poziva na plaćanje i o tom pozivu obavijestiti Banku.
l)obvezujem se ugovornu kaznu iz točke j) ove Izjave platiti Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka poziva na plaćanje
m)suglasan sam da je Hrvatska narodna banka ovlaštena naplatiti ugovornu kaznu zbog povreda obveza iz točke g) na temelju činjenica iz obavijesti o preuranjenom optjecaju iz točke i) ove Izjave, bez provođenja neposredne kontrole Hrvatske narodne banke, i to na način propisan u točki l) ove Izjave
n)ako se Hrvatska narodna banka za iznos ugovorne kazne iz točke j) ove Izjave naplati izravno od Banke, suglasan sam da Banka ima pravo regresirati naknadu plaćene ugovorne kazne sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana plaćanja
o)suglasan sam da Banka dostavi podatke vezane uz pojednostavljenu posrednu predopskrbu (naziv mikroposlovnog subjekta, OIB, sjedište/adresu, lokaciju pohrane te iznos gotovog novca iz točke a) ove Izjave i apoensku strukturu) Hrvatskoj narodnoj banci
p)ako gotov novac eura iz točke a) ove Izjave ne preuzima osoba ovlaštena za isplatu po računu, suglasan sam da gotov novac eura iz točke a) preuzme: __________ (ime i prezime te broj identifikacijskog dokumenta)
r)izjavljujem da ću obavijesti iz točaka e) i i) slati s e-adrese: ________.


Ovjera osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje[1](Ako Izjavu potpisuje punomoćnik osobe ovlaštene za zastupanje, potrebna je specijalna punomoć u kojoj su sadržani svi bitni elementi Izjave.):

Osoba ovlaštena za zastupanje (ime i prezime): _______________,

Potpis: _________________

Osoba ovlaštena za zastupanje (ime i prezime): _______________,

Potpis: _________________

U ____________ _______ 2022.

Preuzeo (ime i prezime): ________________________________

Potpis: ______________________________________

U ____________ _______ 2022.

Ovjera banke:

U ____________ _______ 2022.

Potpis: _________________

PRILOG 5.

Uputa o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

(Uputa je sastavni dio Odluke o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura)

1. Opće odredbe

Ovom Uputom, u svrhu provedbe članka 27. Odluke o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura (u nastavku teksta: Odluka), uređuje se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

2. Objašnjenje pojmova

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

klijent je posredni primatelj koji u banci ima otvoren transakcijski račun i s kojim je banka sklopila ugovor o posrednoj predopskrbi ili koji je banci dao Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta, odnosno kojeg je banka opskrbila početnim paketima eurokovanica za posredne primatelje

OIB izvora podataka jest OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije koja ugovorno obavlja poslove uime obveznika, ako se dostavljaju podaci iz poslovne mreže ugovorne institucije obveznika. OIB ugovorne institucije mora biti unaprijed dostavljen Hrvatskoj narodnoj banci

serija euronovčanica je serija izdanja euronovčanica s karakterističnim obilježjima motiva i zaštitnih elemenata, a označuje se oznakama 1 ili 2

• šifra poslovne jedinice/uređaja jest šifra poslovne jedinice ili uređaja na koji se podaci odnose, a koja je prethodno usuglašena s Hrvatskom narodnom bankom u skladu s Odlukom o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 84/2020.)

uređaj je samoposlužni uređaj za obradu gotovog novca kojim rukuje klijent, a koji omogućuje uplate/isplate gotovog novca.

Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uputi definirani su Odlukom.

3. Obveznici izvješćivanja

Obveznici izvješćivanja (u nastavku teksta: obveznici) jesu obveznici kako su definirani člankom 2. stavkom 1. Odluke.

4. Vrste izvješća

Obveznik Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja sljedeća izvješća:

1. Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica (»prometGN«)

2. Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica poslovnih subjekata koji su klijenti banke (»posrednaPP«)

3. Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe (»stanjeGN«).

4.1.     Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

Izvješće sadržava podatke o primitku gotovog novca eura iz predopskrbe (u nastavku teksta: primitak gotovog novca eura) i izdavanje gotovog novca eura kroz posrednu predopskrbu, pojednostavljenu posrednu predopskrbu i opskrbu početnim paketima eurokovanica (dalje u tekstu: izdani gotov novac eura) po pojedinoj poslovnoj jedinici/uređaju obveznika i ugovornoj instituciji za izvještajni datum.

Primitak gotovog novca eura iz predopskrbe je ulaz gotovog novca eura u pojedinu poslovnu jedinicu/uređaj obveznika ili ugovornu instituciju, iz gotovinskog centra, druge poslovne jedinice obveznika ili druge poslovne jedinice ugovorne institucije.

Izdani gotov novac eura je izlaz gotovog novca eura iz poslovne jedinice obveznika ili ugovorne institucije u drugu poslovnu jedinicu obveznika, drugu poslovnu jedinicu ugovorne institucije ili je izdan klijentima, uključujući i početne pakete eurokovanica.

Obveznik dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci sljedeće podatke o primljenom i izdanom gotovom novcu eura za svaku poslovnu jedinicu/uređaj obveznika ili ugovorne institucije, i to:

– broj komada po apoenskoj strukturi i seriji izdanja, odnosno ukupan iznos primljenih euronovčanica iz predopskrbe te izdanih euronovčanica u posrednoj predopskrbi i pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

– broj komada po apoenskoj strukturi, odnosno ukupan iznos primljenih eurokovanica iz predopskrbe te izdanih eurokovanica u posrednoj predopskrbi i pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi

– ukupan broj primljenih i izdanih početnih paketa eurokovanica.

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoju poslovnu jedinicu/uređaj, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

Primjer Izvješća 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

OIB obveznika:
OIB izvora podataka:
Primatelj:
OIB:
Šifra poslovne jedinice/uređaja:
Klijenti: DA
Izdavatelj:
OIB:
Šifra poslovne jedinice:
 
APOEN EURAKOMADAIZNOS
200 – 100,00
100 – 100,00
50 – 100,00
20 – 100,00
10 – 100,00
5 – 100,00
200 – 200,00
100 – 200,00
50 – 200,00
20 – 200,00
10 – 200,00
5 – 200,00
200,00
100,00
0,5000,00
0,2000,00
0,1000,00
0,0500,00
0,0200,00
0,0100,00
POČETNI PAKETI – potrošači00,00
POČETNI PAKETI – posredni primatelji00,00
Sveukupno eura0,00

U polja koja se odnose na »Primatelja« popunjavaju se podaci o OIB-u i šifri poslovne jedinice/uređaja obveznika ili ugovorne institucije, koji su primili gotov novac eura, a u polja koja se odnose na »Izdavatelja« popunjavaju se podaci o OIB-u i šifri poslovne jedinice obveznika ili ugovorne institucije obveznika, koji je izdao gotov novac eura poslovnoj jedinici/uređaju »Primatelja«.

Ako se gotov novac izdaje klijentu na temelju Ugovora o posrednoj predopskrbi i/ili Izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta ili se radi o izdavanju početnih paketa za potrošače i posredne primatelje, tada se u polje »Klijenti« upisuje DA. U tom slučaju popunjava se apoenska struktura zbirno za sve klijente kojima je za izvještajni datum izdan novac na temelju Ugovora o posrednoj predopskrbi i/ili Izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta. Također, u tom slučaju ne popunjavaju se podaci u polja: OIB i Šifra poslovne jedinice/uređaja primatelja.

Broj prodanih početnih paketa eurokovanica unosi se zbirno, posebno za potrošače i posebno za posredne primatelje. Broj izdanih početnih paketa eurokovanica za potrošače popunjava se za sve izdane početne pakete eurokovanica bez obzira na to je li potrošač klijent banke.

4.2. Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke

Obveznik dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o posrednim primateljima koji su klijenti banke, a kojima je izdan gotov novac eura u posrednoj ili pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi i za koje je obavio opskrbu početnim paketima eurokovanica na temelju:

– Ugovora o posrednoj predopskrbi

– Izjave o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnih subjekata ili

– opskrbe početnim paketima eurokovanica za posredne primatelje.

Izvješće sadržava podatke o ukupnom iznosu gotovog novca eura po pojedinoj lokaciji posrednog primatelja na kojoj je pohranjen gotov novac eura iz posredne, pojednostavljene posredne predopskrbe ili opskrbe početnim paketima eurokovanica. Pod adresom klijenta podrazumijeva se adresa lokacije klijenta na kojoj se pohranjuje gotov novac eura iz posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica.

U slučaju promjene lokacije pohrane gotovog novca eura iz predopskrbe posrednog primatelja obveznik dostavlja obavijest Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu: gotovina-predopskrba@hnb.hr.

Ukupan iznos po klijentima iz izvješća Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke mora odgovarati iznosu svih isplata klijentima iz izvješća Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica u slučaju kada je označeno polje »Klijenti« s DA, uključujući i vrijednost početnih paketa eurokovanica za posredne primatelje. U Izvješće 2. ne popunjavaju se podaci o izdanim početnim paketima eurokovanica potrošačima.

U slučaju kada obveznik izdaje gotov novac eura putem svoje poslovne jedinice, podatke dostavlja za tu poslovnu jedinicu, a u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kada obveznik izdaje gotov novac eura putem ugovorne institucije, podatke dostavlja za poslovnu jedinicu ugovorne institucije, a u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica klijenata označuje se ovisno o pravnoj osnovi na temelju koje je provedena popunjavanjem polja: ugovor/izjava/početni paketi.

Primjer Izvješća 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke

OIB obveznika:

OIB izvora podataka:

Šifra poslovne jedinice:

Ugovor/izjava/
početni paket
OIB klijentaNAZIV klijentaADRESA klijenta –
grad
ADRESA klijenta –
ulica i broj
Ukupan iznos eura
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
 
 
0,00
Sveukupno eura0,00

4.3. Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca eura iz predopskrbe na kraju izvještajnog dana, a obuhvaća stanja u trezoru svake pojedine poslovne jedinice obveznika i poslovne jedinice ugovorne institucije. Podaci se evidentiraju po apoenu i seriji euronovčanica te apoenu eurokovanica i po vrsti početnog paketa. Početni paketi nisu uključeni u količine po apoenskoj strukturi, već samo po broju komada po vrsti paketa.

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB obveznika.

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje »OIB izvora podataka« unosi se OIB ugovorne institucije.

Primjer Izvješća 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe za datum

OIB obveznika:
OIB izvora podataka:
Šifra poslovne jedinice/uređaja:
APOEN EURAKOMADAIZNOS
200 – 100,00
100 – 100,00
50 – 100,00
20 – 100,00
10 – 100,00
5 – 100,00
200 – 200,00
100 – 200,00
50 – 200,00
20 – 200,00
10 – 200,00
5 – 200,00
200,00
100,00
0,5000,00
0,2000,00
0,1000,00
0,0500,00
0,0200,00
0,0100,00
Sveukupno eura0,00
POČETNI PAKETIKOMADA 
POČETNI PAKETI – potrošači 
 
POČETNI PAKETI – posredni primatelji 
 


5. Način dostave izvješća

Sva su izvješća koja obveznik dostavlja dnevna izvješća i obuhvaćaju podatke koji se odnose na određeni dan.

Izvještajno razdoblje jest jedan dan i obuhvaća svaki kalendarski dan u mjesecu.

Za jedan izvještajni dan obveznici dostavljaju izvješća u dvije datoteke, i to:

– datoteka_1 – sadržava Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica i Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe

– datoteka_2 – sadržava Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica poslovnih subjekata koji su klijenti banke.

Svaki obveznik dostavlja sva izvješća. Ako obveznik nema podataka za određeni izvještajni dan, obvezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznik će prije početka dostave izvješća usuglasiti s Hrvatskom narodnom bankom postojeće šifarnike poslovnih jedinica i uređaja za koje će dostavljati izvješća.

Obveznik će prije početka dostave izvješća dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci osnovne podatke o osobama za kontakt odgovornima za dostavu izvješća (ime i prezime, e-adresa, broj telefona) i osobama za komunikaciju povezanu s dostavom izvješća te slanje »Obavijesti o naknadnoj dostavi datoteke«. Sve naknadne promjene podataka o odgovornim osobama za dostavu izvješća obveznici će dostaviti odmah po nastanku promjene.

6. Rokovi dostave datoteka

Obveznik dostavlja datoteke u razdoblju predopskrbe/posredne predopskrbe počevši od dana koji slijedi iza dana kada je prvi put zaprimio gotov novac eura iz predopskrbe.

Obveznik dostavlja datoteke u sljedećim rokovima:

Datoteka_1 koja sadržava Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica i Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe dostavlja se svaki dan najkasnije do 9 sati, za podatke koji se odnose na prethodni izvještajni dan

Datoteka_2 koja sadržava Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke dostavlja se svaki dan najkasnije do 12 sati s podacima o klijentima koji su posredno predopskrbljeni, pojednostavljeno posredno predopskrbljeni i opskrbljeni početnim paketima eurokovanica prethodnog dana.

Datoteke za dane vikenda obveznik mora dostaviti najkasnije do 9 sati u ponedjeljak, koji slijedi vikendu. Za dane koji su prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj proglašeni neradnim danima, obveznik mora datoteke dostaviti najkasnije do 9 sati prvoga sljedećeg radnog dana.

7. Obilježja i sadržaj datoteka

Datoteke se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci elektronički u XML formatu preko:

– SWIFT komunikacije

– web-aplikacije.

Obveznik datoteku dostavlja putem web-adrese: https://www.hnb.hr/hnbapp u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu te prema dvije XSD sheme. Jedna XSD shema je za datoteku 1 u kojoj će se dostavljati Izvješće 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica i Izvješće 3. Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe te druga XSD shema za datoteku 2 u kojoj će se dostavljati Izvješće 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke.

Kodna je stranica: UTF-8.

Popis elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u prilogu ove Upute.

Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSPO_<OIB>_<YYYYMMDD>_EUR_<TIP>_<RBR>.xml
TSPO − oznaka grupe izvješća
<OIB> − OIB obveznika
<YYYYMMDD> − datum izvješća
EUR – oznaka valute
TIP − označuje vrstu datoteke koja se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost:
1 – za datoteku koja sadržava izvješća Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica i Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe
2 – za datoteku koja sadržava izvješće Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke
<RBR> − označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma i vrste datoteke (1/2), broj (01-99).

8. Zaprimanje i provjera ispravnosti XML datoteke

Prije dostave izvješća obveznik obavlja validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi u privitku ove Upute. XSD datoteka validira samo osnovne parametre i strukturu datoteke. Ostale provjere Hrvatska narodna banka izvršava pri obradi datoteke u sustavu.

Obveznik dostavlja datoteku u izvornom formatu ili komprimiranu (ZIP). U komprimiranoj datoteci može dostaviti samo jednu datoteku za jedan izvještajni dan, propisane strukture naziva i s ekstenzijom.zip.

Datoteka s najvećim RBR-om za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog dana smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Hrvatska narodna banka neće prihvatiti datoteku ako:

■ format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan

■ OIB nije ispravan

■ datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci

■ šifra poslovne jedinice/uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika

■ ne zadovoljava XML shemu (XSD):

– oznaka izvješća ne postoji u šifarniku

– nisu poslana sva izvješća u datoteci koja obveznik dostavlja

– u jednoj datoteci obveznik pošalje dva ili više istih zaglavlja izvješća

– u jednoj datoteci obveznik pošalje dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju datoteka za svaki pojedini izvještajni dan Hrvatska narodna banka provjerava odgovara li ukupan iznos isplate klijentima iz Izvješća 1. Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica (kada banka označi polje »Klijenti« s DA), uključujući i početne pakete za posredne primatelje i ukupnom iznosu po klijentima iz Izvješća 2. Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke.

9. Ispravci datoteka

Ispravak datoteke obveznik može dostaviti najkasnije do 9 sati u ponedjeljak, za podatke koji se odnose na razdoblje od ponedjeljka do nedjelje za tjedan koji je prethodio tom ponedjeljku.

U slučajevima slanja datoteka nakon proteka roka za dostavu iz naslova »Rokovi dostave izvješća« obveznik dostavlja obrazac »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«, koji je prilog ovog dokumenta, na e-adresu gotovina-predopskrba@hnb.hr.

Hrvatska narodna banka nakon zaprimanja navedene obavijesti omogućit će učitavanje datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Navedene datoteke bit će obrađene s autorizacijom zaposlenika Hrvatske narodne banke.

Obveznik ispravlja podatke tako da dostavlja cijelu datoteku s novim ispravnim podacima. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni izvještajni dan zaprimljena u roku za dostavu ispravka smatra se važećom.

Omogućavanjem učitavanja datoteke Hrvatska narodna banka nije opravdala nepravodobno ili nepravilno dostavljanje izvješća, već isključivo tehnički omogućuje obvezniku da dostavi datoteku s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili da ispravi pogrešno dostavljena izvješća.

»Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke« sadržava:

■ Naziv Obavijesti − »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

■ Datum slanja − upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u Hrvatsku narodnu banku

■ Podaci o pošiljatelju:

– Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

– Adresa obveznika: upisuje se adresa sjedišta obveznika koji dostavlja »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

– Odgovorna osoba: upisuje se ime i prezime osobe za kontakt odgovorne za komunikaciju

– Broj telefona: upisuje se broj telefona odgovorne osobe

■ Podaci o datoteci:

– Naziv izvješća: upisuje se Izvješće 1. za izvješće Promet gotovog novca eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica, Izvješće 2. za izvješće Posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba i opskrba početnim paketima eurokovanica posrednih primatelja koji su klijenti banke i Izvješće 3. za izvješće Stanje gotovog novca eura iz predopskrbe

– Datum izvješća: upisuje se datum izvješća koje se naknadno dostavlja

– Oznaka datoteke – upisuje se slovo R – za redovnu datoteku koja se dostavlja nakon isteka roka dostave ili slovo I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka

■ Razlog slanja:

– Pri slanju redovnih datoteka ili datoteka ispravaka obvezno je pojašnjenje razloga slanja tih datoteka nakon proteka roka za dostavu izvješća i/ili razloga ispravka.

– Ako postoje dodatna pojašnjenja razloga ispravaka, obveznik ih upisuje u ovo polje.

– Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a Hrvatska narodna banka procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, Hrvatska narodna banka pozvat će obveznika na dopunu zahtjeva.

■ Potpis odgovorne osobe.

Prilozi:

1. Obrazac »Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke«

2. Elementi i pripadajući atributi XML datoteka

3. xsd shema za datoteku 1

4. xsd shema za datoteku 1

Prilog Uputi o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz ­predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljenje posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

Prilog Uputi o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz ­predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima

Prilog Uputi o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz ­predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljenje posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica