Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

NN 106/2022 (14.9.2022.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Vlada Republike Hrvatske

1549

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.) i člankom 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

(1) U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, broj 104/22.), članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

(2) Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom.

(3) Posebne mjere iz stavka 1. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023.

(4) Posebne mjere iz stavka 2. ovoga članka su privremene i propisuju se za razdoblje od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31. ožujka 2024.«.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a i 5.b koji glase:

»Članak 5.a

(1) Proizvođač prirodnog plina INA – Industrija nafte d.d. dužan je, radi osiguranja zaliha plina te povećanja raspoloživosti prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, u razdoblju iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe, cjelokupni proizvedeni prirodni plin u Republici Hrvatskoj prodati Hrvatskoj elektroprivredi d.d.

(2) Cjelokupni proizvedeni prirodni plin iz stavka 1. ovoga članka, odnosi se i na prirodni plin koji je do dana stupanja na snagu ove Uredbe proizveden, neovisno je li za njega proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka sklopio ugovor o prodaji plina prije stupanja na snagu ove Uredbe, a čije važenje uključuje razdoblje iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe.

(3) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je prodavati prirodni plin iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u iznosu od 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) za razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe do 1. listopada 2022., odnosno u iznosu od 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) sukladno trošku nabave plina koji je reguliran odlukom kojom se određuje iznos tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024.

(4) Plinom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka raspolaže Hrvatska elektroprivreda d.d. za potrebe: distributera plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe.

(5) Hrvatska energetska regulatorna agencije dužna je, na zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostaviti potrebne podatke o kupcima, količinima i cijenama za distributere plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, za javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe, kao i druge potrebne podatke.

(6) Na temelju podataka iz stavka 5. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o raspodjeli kapaciteta plina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te cijeni plina po kojoj je Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna prodavati energetskim subjektima, za potrebe iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Kupci iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, isključujući kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe, koji nemaju ili koji nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31. ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu plinom sukladno uvjetima koji vrijede za zajamčenu opskrbu do 31. ožujka 2024.

Članak 5.b

(1) Proizvođač prirodnog plina iz članka 5.a stavka 1. ove Uredbe, radi osiguranja zaliha plina te povećanja raspoloživosti prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, povećat će proizvodnju prirodnog plina za 10 % u odnosu na planiranu proizvodnju prirodnog plina, sukladno tehničkim i tehnološkim mogućnostima, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024.

(2) Proizvođač prirodnog plina iz stavka 1. ovoga članka dužan je prodavati prirodni plin iz stavka 1. ovoga članka, u iznosu od 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) za razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe do 1. listopada 2022., odnosno u iznosu od 0,3086 kn/kWh (0,0410 EUR/kWh) sukladno trošku nabave plina koji je reguliran odlukom kojom se određuje iznos tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024.

(3) Prirodnim plinom iz stavka 1. ovoga članka raspolaže Hrvatska elektroprivreda d.d. za potrebe i na način određen sukladno članku 5.a stavcima 4., 5. i 6. ove Uredbe.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/74

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.