Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

NN 106/2022 (14.9.2022.), Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1555

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 8., članka 19. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 9., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 6., članka 24. stavka 4., članka 25. stavka 4., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 7., članka 30. stavka 4., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 5., i članka 33. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva i održivog razvoja i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA ULJARICA I PREDIVOG BILJA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti certificiranja sjemena uljarica i predivog bilja, kategorije i uvjeti proizvodnje toga sjemena, postupak službenog nadzora nad njegovom proizvodnjom, način njegove dorade, zahtjevi kvalitete, postupak i način izdavanja certifikata za to sjeme, način i uvjeti njegova pakiranja, plombiranja i označavanja te uvjeti za njegovo stavljanje na tržište i uvoz.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na proizvodnju sjemena uljarica i predivog bilja namijenjenog stavljanju na tržište i stavljanje na tržište sjemena uljarica i predivog bilja namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, osim sjemena uljarica i predivog bilja koje je namijenjeno za ukrasne svrhe.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na sjeme uljarica i predivog bilja namijenjeno izvozu u treće zemlje.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se sljedeća direktiva Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20. 7. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Direktivom Komisije (EU) 2021/971 оd 16. lipnja 2021. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća i Priloga I. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika (SL L 214, 17. 6. 2021.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Uljarice i predivo bilje su biljke sljedećih rodova i vrsta:

Arachis hypogaea L.zemni orašac, kikiriki
Brassica juncea (L.) Czern.smeđa gorušica
Brassica napus L. (partim)uljana repica
Brassica nigra (L.) W.D.J. Kochcrna gorušica
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggskrmna ogrštica
Cannabis sativa L.konoplja
Carthamus tinctorius L.šafranika
Carum carvi L.kim
Glycine max (L.) Merr.soja
Gossypium spp.pamuk
Helianthus annuus L.suncokret
Linum usitatissimum L.predivi i uljni lan
Papaver somniferum L.mak
Sinapis alba L.bijela gorušica

2. Inbred ili samooplodna linija je zadovoljavajuće ujednačena i postojana linija dobivena samooplodnjom i odabirom kroz veći broj generacija ili drugom odgovarajućom tehnikom;

3. Stranooplodna sorta je zadovoljavajuće ujednačena i postojana sorta.

4. Dvolinijski hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između dvije samooplodne linije;

5. Četverolinijski hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između dva dvolinijska hibrida;

6. Trolinijski hibrid je prva generacija križanja koje je definirao oplemenjivač između samooplodne linije i dvolinijskog hibrida;

7. Sintetička sorta je sorta koja je sastavljena od certificiranog sjemena točno određenog o oprašivaču ovisnog hibrida s certificiranim sjemenom jednog ili više točno određenih oprašivača i mehanički kombiniranih komponenti u omjerima koji su zajedno odredile osobe odgovorne za održavanje tih komponenti, nakon što je o toj kombinaciji obaviještena Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija);

8. O oprašivaču ovisan hibrid je muška sterilna komponenta sintetičke sorte (ženska komponenta);

9. Oprašivač je komponenta sintetičke sorte koja praši cvjetni prah (muška komponenta);

10. Sitno pakiranje je pakiranje sjemena uljarica i predivog bilja kategorije certificirano sjeme, certificirano sjeme prve generacije, certificirano sjeme druge generacije, certificirano sjeme treće generacije ili komercijalno sjeme do najveće ukupne mase pakiranja od 2 kg, namijenjeno stavljanju na tržište.

11. Nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

Članak 5.

(1) Na tržište se može staviti sjeme uljarica i predivog bilja kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

A) Osnovno sjeme (sorte osim hibrida) je sjeme:

a) koje je proizvedeno pod odgovornošću oplemenjivača u skladu s prihvaćenom praksom za održavanje sorte

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme ili kategorije certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije ili, gdje je primjenjivo, certificirano sjeme treće generacije

c) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavaka 4. i 5. i članka 28. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i

d) koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 2. ovoga Pravilnika, bilo službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom, utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a), b) i c) ove točke.

B) Osnovno sjeme (hibridi) je sjeme:

1. Osnovno sjeme samooplodnih linija je sjeme:

a) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavaka 4. i 5. i članka 28. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i

b) za koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 2. ovoga Pravilnika, bilo službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočki a) ove točke.

2. Osnovno sjeme dvolinijskih hibrida je sjeme:

a) koje je namijenjeno za proizvodnju trolinijskih ili četverolinijskih hibrida

b) koje udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavaka 4. i 5. i članka 28. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika i

c) za koje je službenim nadzorom ili u slučaju uvjeta propisanih u Dodatku 2. ovoga Pravilnika bilo službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a) i b) ove točke.

C) Certificirano sjeme (repica, smeđa gorušica, uljana repica, dvodomna konoplja, šafranika, crna gorušica, kim, suncokret, mak, bijela gorušica) je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili, ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena koje potječe od generacija koje prethode osnovnom sjemenu i koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

b) koje je namijenjeno u druge svrhe osim proizvodnje sjemena uljarica i predivog bilja

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a), b) i c) ove točke.

D) Certificirano sjeme prve generacije (kikiriki, jednodomna konoplja, lan, soja, pamuk) je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena ili, ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena koje potječe od generacija koje prethode osnovnom sjemenu i koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

b) koje je namijenjeno za proizvodnju sjemena kategorije certificirano sjeme druge generacije ili, gdje je primjenjivo, kategorije certificirano sjeme treće generacije ili je namijenjeno u druge svrhe osim proizvodnje sjemena uljarica i predivog bilja

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a), b) i c) ove točke.

E) Certificirano sjeme druge generacije (kikiriki, lan, soja, pamuk) je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od osnovnog sjemena, od certificiranog sjemena prve generacije ili, ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena koje potječe od generacija koje prethode osnovnom sjemenu i koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

b) koje je namijenjeno u druge svrhe osim proizvodnje sjemena uljarica i predivog bilja ili, gdje je primjenjivo, koje je namijenjeno proizvodnji sjemena kategorije certificirano sjeme treće generacije

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a), b) i c) ove točke.

F) Certificirano sjeme druge generacije (jednodomna konoplja) je sjeme:

a) koje je proizvedeno direktno od certificiranog sjemena prve generacije koje je potvrđeno i službeno nadzirano posebno u pogledu proizvodnje certificiranog sjemena druge generacije

b) koje je namijenjeno za proizvodnju konoplje koja će biti požeta u cvatnji

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočke a), b) i c) ove točke.

G) Certificirano sjeme treće generacije (lan) je sjeme:

a) koje direktno potječe od osnovnog sjemena, certificiranog sjemena prve generacije ili druge generacije, ili ako oplemenjivač tako zahtijeva, od sjemena koje potječe od generacija koje prethode osnovnom sjemenu i koje može udovoljiti i za koje je službenim nadzorom utvrđeno da udovoljava uvjetima za osnovno sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika

b) koje je namijenjeno u druge svrhe osim proizvodnje sjemena uljarica i predivog bilja

c) koje udovoljava uvjetima za certificirano sjeme propisanim u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

d) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a), b) i c) ove točke.

H) Komercijalno sjeme je sjeme:

a) koje se može identificirati po vrsti kojoj pripada

b) koje udovoljava zahtjevima za komercijalno sjeme propisanim u Dodatku 2. ovoga Pravilnika ili je predmet iznimke propisane odredbama članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika i

c) za koje je službenim nadzorom ili u nadzoru pod stručnom kontrolom utvrđeno da udovoljava uvjetima u podtočkama a) i b) ove točke.

(2) Sjeme maka, smeđe gorušice i gorušice bijele može se staviti na tržište samo kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme, a sjeme soje i lana može se staviti na tržište samo ako osnovno sjemen, certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije.

(3) Sjeme lana, uljane repice, krmne ogrštice, konoplje, šafranike, kima, pamuka i suncokreta može se staviti na tržište samo kao osnovno sjeme ili certificirano sjeme.

Članak 6.

(1) Sjeme mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sjemena) i registrirane za proizvodnju sjemena.

(2) Dobavljač sjemena registriran za proizvodnju sjemena vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sjeme koje proizvodi.

(3) Dobavljač sjemena obvezan je na zahtjev Agencije dostaviti uzorak sjemena od svake partije (domaće proizvodnje i/ili uvoza) koju koristi za zasnivanje usjeva najkasnije do sjetve sjemenskog usjeva.

(4) Sjeme konoplje i sjeme maka može se proizvoditi samo ako su ispunjeni i uvjeti propisa kojima se uređuje uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge.

(5) Ako je sjeme namijenjeno izvozu označava se certifikatom Organizacije za ekonomsku/gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ukoliko je službenim nadzorom utvrđeno da sjeme ispunjava sve uvjete.

Članak 7.

(1) Službeni nadzor nad proizvodnjom sjemena provodi Agencija prema međunarodno prihvaćenim metodama OECD-a koje su dostupne na mrežnim stranicama Agencije.

(2) Agencija može odobriti dobavljaču na vlastitoj proizvodnji provođenje nadzora nad ispunjavanjem uvjeta iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika odnosno nadzor pod stručnom kontrolom za kategoriju komercijalno sjeme.

(3) Agencija odobrava dobavljaču sjemena na vlastitoj proizvodnji obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je osoba u radnom odnosu kod dobavljača na neodređeno vrijeme

b) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

c) nema privatni interes u vezi s provođenjem nadzora

d) ima dvogodišnje radno iskustvo u proizvodnji sjemena

e) je prošao provjeru znanja u Agenciji i stekao uvjerenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom

f) je dao pisanu izjavu da će provoditi nadzor po istim pravilima kao što se provodi službeni nadzor.

(4) Agencija priznaje rezultate nadzora pod stručnom kontrolom iz stavka 2. ovoga članka ako je:

a) dobavljaču odobren nadzor u skladu sa stavkom 2. ovoga članka

b) sjemenski usjev koji se nadzire u skladu sa stavkom 3. ovoga članka proizveden iz sjemena koje je prošlo postkontrolu sa zadovoljavajućim rezultatom

c) nad sjemenskim usjevima nad kojima se provodi nadzor pod stručnom kontrolom iz stavka 3. ovoga članka proveden službeni nadzor od strane Agencije i to na najmanje 5 % površina od ukupno prijavljenih površina

d) proporcionalan broj partija uključen u postkontrolu kako za laboratorijske analize tako i za provjeru sortne autentičnosti i čistoće.

(5) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 3. ovoga članka Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve

(6) U slučaju ponovljene povrede pravila o nadzoru prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom Agencija oduzima odobrenje za obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom, privremeno ili trajno, nadzorniku za kojeg se utvrdi da je povredu počinio s namjerom ili iz nehaja.

Članak 8.

(1) Dobavljač sjemena podnosi Agenciji prijavu za nadzor uljarica i predivog bilja do 15. svibnja tekuće godine.

(2) Prijava se podnosi na Obrascu broj 1. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prijavu se prilaže:

– skica lokacije, table na kojoj je zasijan sjemenski usjev (potrebno je dostaviti identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele i površinu table izraženu u m2)

– uvjerenje održivača sorte ili linije o autentičnosti sorte ili linije za proizvodnju osnovnog sjemena i linija

– Certifikat o sjemenu

– Izvješće o kvaliteti sjemena za kategoriju komercijalno sjeme

– podaci o proizvođaču koji proizvodi sjeme u ime i za račun podnositelja prijave, ako postoje.

Članak 9.

(1) Za svaku vrstu i kategoriju sjemena uljarica i predivog bilja potrebno je obaviti određen broj pregleda u tijeku uzgoja sjemenskog usjeva odnosno poslije žetve kako je propisano u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, a prema metodama navedenim u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom sastavlja se zapisnik na Obrascu 2. i/ili Obrascu 3. iz Dodatka 6 ovoga Pravilnika.

(3) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku parcelu sjemenskog usjeva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka s više parcela iste vrste, sorte i kategorije sjemenskog usjeva i istog dobavljača sjemena koje nisu udaljene više od 10 km jedna od druge, može se sastaviti jedan zajednički zapisnik ako se obaveznim pregledom utvrdi da su na tim parcelama svi bitni elementi nadzora iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika potpuno identični.

(5) Nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača sjemena koji je prijavio sjemenski usjev za nadzor.

(6) Nakon obavljenog službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom Agencija podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevima (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 10.

(1) Nakon obavljenih pregleda iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika i ako je utvrđeno da sjemenski usjev udovoljava uvjetima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, usjev se priznaje kao sjemenski i izdaje se uvjerenje iz članka 27. stavka 2. Zakona.

(2) Obrazac Uvjerenja propisan je na Obrascu broj 4. u Dodatku 6 ovoga Pravilnika.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim uvjerenjima i certifikatima.

Članak 11.

(1) Dobavljač sjemena registriran za doradu vodi evidenciju o masi preuzetog naturalnog i dorađenog sjemena na Obrascu broj 5. koji se nalazi u Dodatku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Nadzor nad postupanjem sa sjemenom u fazama iz članka 19. stavka 1. Zakona vodit će se uvidom u evidencije i kontrolu stanja u objektima dobavljača.

Članak 12.

(1) Za potrebe provjere sortne pripadnosti i ispitivanja kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorke uzima ovlašteni uzorkivač upisan u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik uzorkivača) iz partija sjemena pakiranih, plombiranih i označenih za stavljanje na tržište.

(2) Za ispitivanje kvalitete sjemena u procesu certifikacije uzorci sjemena se mogu uzimati samo iz homogenih partija, a najveća masa partije i najmanja masa uzorka propisani su u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(4) Uzorak za potrebe certificiranja dostavlja se Agenciji uz izvješće o kvaliteti sjemena iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika do sjetvenih rokova.

Članak 13.

(1) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi laboratorij koji je upisan u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz članka 13. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik laboratorija).

(2) Ispitivanje kvalitete sjemena provodi se prema međunarodnim metodama.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom laboratorija postkontrolom.

(4) Postkontrolom iz stavka 3. ovoga članka Agencija ponovno ispituje kvalitetu sjemena.

(5) Postkontroli iz stavka 3. ovoga članka podliježe najmanje 5 % od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Kao mjeru ujednačavanja primijenjenih metoda ispitivanja sjemena Agencija organizira usporedna ispitivanja svih ovlaštenih laboratorija na istom uzorku sjemena za sve vrste sjemena i sve analize.

(7) U slučaju povrede čistoće, vrste, sorte te pravila o ispitivanju kvalitete sjemena svako certificiranje ispitivanog sjemena Agencija obustavlja certificiranje ispitivanog sjemena, osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

(8) U slučaju ponovljene povrede pravila o ispitivanju kvalitete sjemena Ministarstvo postupa u skladu s odredbama članka 13. stavka 9. Zakona.

(9) Sjeme koje se stavlja na tržište mora udovoljavati uvjetima iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Osposobljavanje uzorkivača za uzorkovanje sjemena organizira i provodi Agencija na zahtjev i o trošku kandidata za uzorkivača.

(2) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Agencija izdaje svjedodžbu temeljem koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača.

(3) Agencija provodi nadzor nad radom uzorkivača postkontrolom.

(4) Postkontrolom iz stavka 3. ovoga članka Agencija ponovno uzorkuje dio partija sjemena prijavljenih za službenu certifikaciju.

(5) Postkontroli podliježe najmanje 5 % od ukupno certificiranih partija sjemena u tijeku jedne godine, a taj postotak će, što je moguće bolje, biti raspoređen na pravne i fizičke osobe uključene u certifikaciju sjemena, vrste uključene u certifikaciju ili može biti usmjeren na rješavanje određenih dvojbi.

(6) Agencija će obaviti ispitivanje sjemena na uzorku iz stavka 4. ovoga članka te usporediti rezultate sa rezultatima ispitivanja iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(7) Agencija je dužna izvijestiti laboratorij o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Kada uzorkivač ne pripada istom poslovnom subjektu kao laboratorij Agencija je dužna izvijestiti i uzorkivača o rezultatima postkontrole iz stavka 6. ovoga članka.

(9) U slučaju kada se utvrde nesukladnosti u rezultatima iz postkontrole iz stavka 6. ovoga članka Agencija je dužna izvijestiti i nadležnu inspekciju.

(10) U slučaju povrede pravila o uzorkovanju sjemena Agencija poništava svako certificiranje uzorkovanog sjemena uz obavijest nadležnoj inspekciji osim ako se dokaže da takvo sjeme i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 15.

(1) Dobavljač sjemena upisan i registriran za doradu sjemena u Upisniku dobavljača sjemena podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje Certifikata o sjemenu uz otpremnicu i Certifikata o sjemenu na pakiranju (u daljnjem tekstu: zahtjev) na Obrascu broj 7. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev se dostavlja i izvješće o kvaliteti sjemena ovlaštenog laboratorija koji je izvršio ispitivanje kvalitete sjemena i uvjerenje iz članka 27. stavka 2. Zakona.

(3) Na zahtjev dobavljača sjemena iz stavka 1. ovoga članka i ako su ispunjeni uvjeti u skladu sa OECD shemom za certificiranje Agencija izdaje OECD certifikat.

(4) Za svaku partiju sjemena Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu sadrži i referentni broj partije koji se sastoji od četiri grupe znamenki:

– prva grupa znamenki – broj dobavljača registriranog za doradu koji mu odredi Agencija

– druga grupa znamenki – redni broj pod kojim je sjeme zavedeno u Evidenciji o masi preuzetog i dorađenog sjemena kod dobavljača registriranog za doradu sjemena

– treća grupa znamenki – broj partije unutar rednog broja u Evidenciji o masi preuzetog i dorađenog sjemena

– četvrta grupa znamenki – proizvodna godina u kojoj se obavlja certificiranje sjemena.

(5) Agencija vodi evidenciju o izdanim certifikatima o sjemenu, a dobavljač vodi evidenciju o sjemenu za koje se podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu broj 5. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(6) Proizvodna godina traje od 1. lipnja tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine.

Članak 16.

(1) Agencija priznaje službeni nadzor i kategoriju certificirano sjeme u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika kada je nad tim sjemenom obavljen službeni nadzor i udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1. i Dodatku 2. ovoga Pravilnika za navedenu kategoriju, te izdaje Certifikat o sjemenu za sjeme uljarica i predivog bilja:

– koje je proizvedeno izravno od osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena prve generacije službeno certificiranog u jednoj ili više država članica ili u trećoj zemlji kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona ili koje je proizvedeno izravno križanjem od osnovnog sjemena službeno certificiranog u državi članici sa osnovnim sjemenom službeno certificiranim u trećoj zemlji kojoj je priznata istovjetnost u skladu s odredbama članka 31. stavka 3. Zakona i

– koje je požeto u drugoj državi članici i

– kada je sjeme uljarica i predivog bilja proizvedeno izravno iz službeno certificiranog sjemena proizvedenog od generacija koje prethode osnovnom sjemenu.

(2) Agencija može izdati Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu za sjeme koje nije konačno certificirano uz priznatu kategoriju ili može priznati kategoriju u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika i prema tome izdati odgovarajući Certifikat o sjemenu na pakiranju i Certifikat o sjemenu uz otpremnicu ukoliko je dobavljač sam obavio službeni nadzor u polju ili je o tome postigao suglasnost sa nadležnim tijelom države članice koje je obavilo nadzor u polju i izdalo Certifikat o sjemenu koje nije konačno certificirano te je time priznao rezultate obavljenog nadzora u polju.

Članak 17.

(1) Sjeme uljarica i predivog bilja kategorija osnovno, certificirano svih generacija i komercijalno može se staviti na tržište samo u ujednačenim partijama, originalno pakirano i plombirano i označeno u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka sjeme uljarica i predivog bilja kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija može se staviti na tržište označeno OECD certifikatom ukoliko je na njemu naznačeno »EU pravila i standardi«.

(3) Pakiranja sjemena uljarica i predivog bilja kategorija osnovno, certificirano svih generacija i komercijalno moraju biti plombirana i označena pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(4) Pakiranje sjemena iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(5) Agencija odobrava dobavljaču plombiranje i označavanje pod stručnom kontrolom za sve kategorije sjemena.

(6) Agencija odobrava dobavljaču plombiranje i označavanje prema stavku 5. ovoga članka ako ima zaposlenog djelatnika kao nadzornika za obavljanje poslova nadzora pod stručnom kontrolom, a koji:

a) je inženjer ili diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno prvostupnik agronomije/poljoprivrede ili magistar agronomske/poljoprivredne struke

b) je završio obuku i ovlašten je za obavljanje službenog nadzora pri Agenciji

c) nema privatni interes u vezi provođenja nadzora

d) je dao pismenu izjavu da će plombiranje, pakiranje i označavanje te vođenje evidencija provoditi sukladno Zakonu i ovome Pravilniku.

(7) Kod dobavljača iz stavka 6. ovoga članka, Agencija provodi službeni nadzor tako da postupak plombiranja i označavanja pakiranja koji provodi dobavljač nadzire kod najmanje 5 % partija sjemena.

(8) Kada Agencija kod dobavljača u okviru službenog nadzora iz stavka 7. ovoga članka, utvrdi neispravno plombirana i označena pakiranja sjemena, odmah o tome obavještava nadležnu inspekciju radi daljnjeg postupanja.

(9) Agencija određuje popravne mjere, a ako se iste ne izvrše, Agencija postupa u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona.

Članak 18.

(1) Pakiranja su plombirana kada su zatvorena prošivanjem ili lijepljenjem strojem (toplinski, pod tlakom) i na drugi način (vreće s ventilom) ako su konačno zatvorena na način da se pakiranje ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili certifikatu o sjemenu na pakiranju.

(2) Kada se pakiranje zatvara vezivanjem vez se mora osigurati metalnom ili plastičnom plombom na kojoj mora biti vidljivo ispisana oznaka pravne ili fizičke osobe koja je sjeme pakirala.

Članak 19.

(1) Prilikom stavljanja na tržište pakiranje svih kategorija sjemena mora:

– biti označeno s vanjske strane Certifikatom o sjemenu na pakiranju koji prethodno nije upotrebljavan, pričvršćen je plombom na pakiranje, te je označen bojom propisanom za kategoriju sjemena s podacima propisanim u Dodatku 4. ovoga Pravilnika na bilo kojem službenom jeziku Europske unije

– pratiti Certifikat o sjemenu uz otpremnicu, odnosno službeni dokument, u boji istoj kao i Certifikat o sjemenu na pakiranju, koji sadrži najmanje podatke sa Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane u Dodatku 4. dio A. a) točkama 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika ili u slučaju komercijalnog sjemena propisane u Dodatku 4. dio A. b) točkama 2., 6. i 7. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, upotrebljava certifikat s perforacijom takav se certifikat pričvršćuje uz pakiranje plombiranom uzicom.

(3) Boje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka jesu:

– bijela sa dijagonalnom ljubičastom crtom za predosnovno sjeme

– bijela za osnovno sjeme

– plava za certificirano sjeme prve generacije nakon osnovnog sjemena

– plava sa dijagonalnom zelenom crtom za certificirano sjeme sintetičke sorte

– crvena za certificirano sjeme sljedećih generacija

– siva za sjeme koje nije konačno certificirano

– smeđa za komercijalno sjeme

– narančasta za sjeme koje je u postupku upisa u Sortnu listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sortna lista) ili ima Rješenje na temelju Odluke Komisije 2004/842/EZ

– bijele boje sa crvenim kvadratićima uz desni rub za sjeme sa drugih sortnih lista iz članka 53. stavka 6. Zakona.

(4) Certifikat, odnosno službeni dokument iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nije potreban ako su ti podaci neizbrisivo otisnuti na pakiranju ili ako je pakiranje u skladu sa stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju u vidu naljepnice ili Certifikatom o sjemenu na pakiranju od nepoderivog materijala sa kojeg se podaci ne mogu obrisati.

(5) Uz certifikat na pakiranju, Agencija izdaje Certifikat o sjemenu uz otpremnicu koji sadrži podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju propisane Dodatkom 4. ovoga Pravilnika.

(6) Pakiranja sjemena mogu biti označena i Certifikatom o sjemenu na pakiranju u obliku naljepnice koja mora biti pričvršćena tako da njeno skidanje ili zamjena ne izazove oštećenja certifikata ili pakiranja.

Članak 20.

(1) Iznimno od članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, na tržište se može staviti pakiranje sjemena na kojemu su podaci sa Certifikata o sjemenu na pakiranju u obliku neizbrisivog otiska na pakiranju, a izgled otisnutog certifikata mora biti službeno odobren od Agencije.

(2) Kada se Certifikat o sjemenu na pakiranju otiskuje na pakiranje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, poslovni subjekt koji proizvodi ambalažu obvezan je otisnuti serijski broj na ambalaži, te dostaviti Agenciji podatke o količini i serijskim brojevima isporučene ambalaže.

(3) Agencija može odobriti dobavljaču označavanje u skladu s člankom 19. stavkom 6. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka u okviru nadzora pod stručnom kontrolom.

(4) Označavanje u skladu s člankom 19. stavkom 6. ovoga Pravilnika i stavkom 1. ovoga članka Agencija može odobriti dobavljaču koji stavlja na tržište sjeme pakirano i plombirano u skladu s člankom 17. stavcima 1. i 4. ovoga Pravilnika uz uvjet da dobavljač osigurava pouzdan sustav evidentiranja broja otisnutih certifikata i o tome izvještava Agenciju.

(5) Dobavljač i Agencija vode evidenciju o označavanju iz stavka 3. ovoga članka s podacima o količini sjemena označenog u skladu s člankom 20. stavkom 3. ovoga Pravilnika, uključivo broj i sadržaj pakiranja svake partije, kao i dodijeljene serijske brojeve.

Članak 21.

(1) Pakiranja sjemena uljarica i predivog bilja mogu biti i dodatno označena proizvođačkom informacijom na način da je proizvođačka informacija odvojena od Certifikata iz članka 19. ovoga Pravilnika ili je otisnuta na pakiranju.

(2) Proizvođačka informacija mora biti sastavljena tako da se ne može zamijeniti sa službenim Certifikatom o sjemenu na pakiranju iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika, a može sadržavati podatke i znak proizvođača, podatke s Certifikata o sjemenu na pakiranju i druge podatke vezane uz sjeme i proizvodnju usjeva.

(3) Dobavljač iz stavka 1. i 2. ovoga članka je dobavljač sjemena koji prvi u originalnom pakiranju stavlja sjeme na tržište.

(4) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 1. ovoga Pravilnika, prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člankom 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

(5) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 2. ovoga Pravilnika prilikom stavljanja na tržište mora se pakirati i označiti u skladu s člankom 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika. Dobavljač sjemena koji stavlja takvo pakiranje sjemena na tržište mora ga označiti i proizvođačkom informacijom na kojoj će navesti sljedeće podatke: % klijavosti, ime i adresu prebivališta ili sjedišta dobavljača te broj partije sjemena.

(6) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 4. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u boji propisanoj za kategoriju uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(7) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se stavlja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 5. ovoga Pravilnika označit će se Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u smeđoj boji u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika uz naznaku: »sjeme ne ispunjava uvjete propisane za kategoriju«.

(8) Način označavanja sjemena sorte koja je genetski modificirana mora biti u skladu s propisima o genetski modificiranim organizmima.

(9) Pakiranje sjemena uljarica i predivog bilja koja je genetski modificirana na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu i Certifikatu proizvođača mora sadržavati naznaku: »genetski modificirana sorta«.

(10) Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa vezanih uz označavanje tretiranog sjemena, pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano sjeme svih generacija, koje je tretirano sredstvom za zaštitu bilja, na Certifikatu o sjemenu na pakiranju, Certifikatu proizvođača i na ili unutar pakiranja mora sadržavati naznaku: »tretirano« i sve informacije navedene u članku 49. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.).

(11) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 29. stavka 2. ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na Certifikatu proizvođača sadržavati naznaku: »sjeme iz ekološke proizvodnje«.

Članak 22.

Oplemenjivačevo sjeme uzgojeno od generacija koje prethode osnovnom sjemenu odnosno predosnovno sjeme može se staviti na tržište ako je službeno nadzirano u skladu s pravilima koja se primjenjuju pri certifikaciji osnovnog sjemena, pakirano u skladu s člankom 17. i 18. ovoga Pravilnika i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju, u boji propisanoj člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika, na kojemu su navedeni najmanje sljedeći podaci:

– tijelo nadležno za certifikaciju i država članica ili njihova prepoznatljiva kratica

– broj partije

– mjesec i godina plombiranja ili

– mjesec i godina zadnjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certificiranja

– vrsta (navedenu latinicom pod botaničkim nazivom)

– sorta

– opis »predosnovno sjeme«

– broj generacija koje prethode sjemenu kategorije »certificirano sjeme« ili certificirano sjeme prve generacije.

Članak 23.

(1) Na tržište se može staviti i naturalno sjeme koje nije konačno certificirano.

(2) Sjeme koje nije konačno certificirano stavlja se na tržište pakirano i plombirano u skladu s ovim Pravilnikom i označeno Certifikatom o sjemenu na pakiranju i Certifikatom o sjemenu uz otpremnicu u sivoj boji s podacima u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme iz stavka 2. ovoga članka mora imati uvjerenje u skladu s člankom 27. stavkom 2. Zakona.

(4) Dobavljač sjemena dostavlja Agenciji presliku bitnih dijelova ugovora sklopljenog s davateljem usluga, u kojem su navedeni standardi i uvjeti koje trenutačno ispunjava nabavljeno sjeme.

Članak 24.

(1) Sva pakiranja sjemena uljarica i predivog bilja koja su službeno plombirana ne smiju se ponovo jednom ili više puta plombirati, osim u okviru službenog nadzora ili nadzora pod stručnom kontrolom.

(2) U slučaju ponovnog pakiranja i plombiranja dobavljač Agenciji podnosi Zahtjev za postupak ponovnog pakiranja i plombiranja sjemena na Obrascu 7. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(3) Skinute plombe i Certifikati o sjemenu na pakiranju moraju se uništiti nakon dostave obavijesti Agenciji koja daje odobrenje za uništenje.

(4) Na Certifikatu o sjemenu na pakiranju koji je izdan nakon ponovnog pakiranja i plombiranja mora se staviti naznaka: »ponovno plombirano« iza koje se navodi datum ponovnog plombiranja i naziv nadležnog tijela koje je obavilo nadzor nad postupkom ponovnog pakiranja i plombiranja.

Članak 25.

Sitna pakiranja moraju biti plombirana na način da je onemogućeno njihovo otvaranje bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sjemenu na pakiranju.

Članak 26.

(1) Ako je iz ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena utvrđeno da sjeme ispunjava zahtjeve iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, dobavljač će, na posebnoj naljepnici koja je priložena uz Certifikat o sjemenu na pakiranju, staviti naznaku: »ponovno ispitano«, broj izvješća o kvaliteti sjemena te mjesec i godinu ponovljenog ispitivanja kvalitete sjemena.

(2) Ponovljenim ispitivanjem kvalitete sjemena mora biti ispitana barem klijavost sjemena.

Članak 27.

(1) Na tržište se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona, može staviti sjeme svih kategorija na razdoblje od godinu dana.

(2) Sjeme iz stavka 1. ovoga članka koje se stavlja na tržište mora na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu biti označeno u skladu s člankom 19. ovoga Pravilnika.

(3) Sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske prilikom stavljanja na tržište mora se označiti Certifikatom o sjemenu na pakiranju u boji propisanoj člankom 19. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

(1) Sjeme uljarica i predivog bilja kategorije osnovno sjeme koje ne ispunjava uvjete propisane u Dodatku 2. dio B. ovoga Pravilnika u pogledu klijavosti može se službeno certificirati i staviti na tržište u skladu s člankom 24. stavakom 2. podstavkom 1. Zakona uz obvezu da se pakira i označi u skladu s člankom 21. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme uljarica i predivog bilja kategorije osnovno, certificirano svih generacija i komercijalno sjeme može se u skladu s člankom 24. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona, a u cilju osiguranja brže opskrbe sjemenom, certificirati i staviti na tržište do prvog kupca kojemu je poznato ime i adresa ako je pakirano i označeno u skladu s člankom 21. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na sjeme koje se uvozi iz trećih zemalja.

(4) U slučaju nedovoljnih količina sjemena uljarica i predivog bilja kategorije osnovno, certificirano svih generacija ili komercijalno sjeme može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona staviti na tržište sjeme uljarica i predivog bilja iako ne udovoljava uvjetima za kategoriju i za izdavanje certifikata, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 21. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju nedovoljnih količina sjemena uljarica i predivog bilja kategorije osnovno, certificirano svih generacija ili komercijalno sjeme može se u skladu s člankom 32. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona staviti na tržište sjeme sorte koja nije upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske, a uz obvezu da se označi u skladu s člankom 21. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Sjeme uljarica i predivog bilja tretirano sredstvom za zaštitu bilja može se staviti na tržište ukoliko je označeno u skladu s člankom 21. stavkom 10. ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme uljarica i predivog bilja koje udovoljava uvjetima za ekološku proizvodnju mora pored zahtjeva iz Zakona i ovoga Pravilnika ispunjavati i posebne zahtjeve utvrđene u propisima koji uređuju ekološku proizvodnju.

Članak 30.

Sjeme majčinskih i očinskih komponenti (linija) mora biti obloženo dodacima koji se koriste za oblaganje sjemena u različitim bojama kako bi se osiguralo da se komponente razlikuju po boji obloge.

Članak 31.

(1) Sjeme uljarica i predivog bilja koje se uvozi i stavlja na tržište mora biti originalno pakirano i označeno OECD certifikatom na pakiranju izdanim od nadležnog tijela zemlje izvoznice.

(2) Svaku pošiljku partije sjemena uljarica i predivog bilja koja se uvozi i stavlja na tržište mora pratiti OECD-ov certifikat o sortnosti i ISTA-in (International Seed Testing Association, Međunarodno udruženje za ispitivanje sjemena) ili AOSA-in (Association of Official Seed Analysts, Udruga službenih analitičara sjemena) certifikat o kvaliteti sjemena koji ne može biti stariji od osam mjeseci.

(3) Za pošiljku sjemena iz uvoza smatra se da je istovjetna sjemenu proizvedenom u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom ako je OECD certifikat iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete pošiljka sjemena udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Prilikom pregleda pošiljke sjemena na graničnom prijelazu ili na određenim mjestima unutar države koja su pod carinskim nadzorom fitosanitarni inspektor kontrolira:

– je li dobavljač sjemena upisan u Upisnik dobavljača sjemena i registriran za uvoz

– je li pakiranje sjemena originalno pakirano i pošiljka sjemena označena u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka

– je li OECD Certifikat koji prati partiju sjemena izdan od nadležnog tijela zemlje izvoznice

– udovoljava li sjeme uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom u pogledu sorte, kategorije i kvalitete.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma s podacima o:

– vrsti

– sorti

– kategoriji

– zemlji proizvodnje sjemena – nadležnom tijelu koje je izdalo Certifikat o sortnosti (obavilo službeni nadzor)

– državi izvoznici (otpreme)

– uvozniku i

– količini sjemena.

(6) Obrazac evidencije iz stavka 5. ovoga članka propisan je na Obrascu 6. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama sjemena čija je masa partije preko dva kilograma, koje mora sadržavati podatke iz Obrasca 6. iz Dodatka 6. ovoga Pravilnika, uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 15 dana od dana uvoza uz dostavu uzorka u skladu s člankom 31. stavkom 5. Zakona.

(8) U slučaju uvoza sjemena u skladu s odredbom članka 33. stavka 1. Zakona po pojedinom uzorku sjemena, bilo da se radi o sorti ili hibridu, može se uvesti 3 kg sjemena.

(9) Uz zahtjev za izdavanjem rješenja iz članka 33. stavka 2. Zakona dobavljač mora priložiti dokaz o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada, te da je upisan u Upisniku dobavljača sjemena i registriran za proizvodnju sjemena.

(10) Dokazom iz stavka 9. ovoga članka smatra se Izjava o provođenju znanstvenog ili selekcijskog rada ili Program znanstvenog ili selekcijskog rada.

(11) Uvezeno sjeme mora prije stavljanja na tržište biti označeno certifikatom iz stavka 1. ovoga članka, tiskanom na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku, ali uz prijevod certifikata na hrvatski jezik koji je pričvršćen na pakiranju.

Članak 32.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razni Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka sjemena uljarica i predivog bilja stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li sjeme uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Agencija.

Članak 33.

Dodaci od 1. do 6. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegove sastavne dijelove.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (Narodne novine, br., 129/07, 78/10, 31/13, 23/17, 112/18 i 47/20).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/28
Urbroj: 525-06/243-22-17
Zagreb, 8. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SJEMENSKI USJEVI

1. Predusjev neće biti u suprotnosti s proizvodnjom sjemena vrsta i sorti, a polje će biti dovoljno čisto od samoniklih biljaka koje su zaostale od predusjeva.

U slučaju hibrida uljane repice, usjev treba uzgajati na polju koje je pet godina bilo slobodno od biljaka iz porodice Cruciferae.

2. Usjev će udovoljavati sljedećim standardima vezano uz udaljenost od susjednih izvora peludi koja može rezultirati nepoželjnim oprašivanjem:

UsjevNajmanja udaljenost

Brassica spp. osim Brassica napus; Cannabis sativa osim jednodomne konoplje; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:

– za proizvodnju osnovnog sjemena


400 m

– za proizvodnju certificiranog sjemena200 m

Brassica napus:

– za proizvodnju osnovnog sjemena sorti osim hibrida

– za proizvodnju osnovnog sjemena hibrida

– za proizvodnju certificiranog sjemena sorti osim hibrida

– za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida


200 m

500 m

100 m

300 m

Cannabis sativa, jednodomna konoplja:

– za proizvodnju osnovnog sjemena

– za proizvodnju certificiranog sjemena


5000 m

1000 m

Helianthus annuus:

– za proizvodnju osnovnog sjemena hibrida

– za proizvodnju osnovnog sjemena sorti osim hibrida

– za proizvodnju certificiranog sjemena


1500 m

750 m

500 m

Gossypium hirsutum i/ili Gossypium barbadense
– za proizvodnju osnovnog sjemena Gossypium hirsutum100 m
– za proizvodnju osnovnog sjemena Gossypium barbadense200 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena ne-hibrida i unutarvrsnih hibrida Gossypium hirsutum proizvedenih bez citoplazmatske muške sterilnosti (CMS)30 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena unutarvrsnih hibrida Gossypium hirsutum proizvedenih CMS-om800 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena ne-hibrida i unutarvrsnih hibrida Gossypium barbadense proizvedenih bez CMS-a150 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena unutarvrsnih hibrida Gossypium barbadense proizvedenih CMS-om800 m
– za proizvodnju osnovnog sjemena stalnih međuvrsnih hibrida Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense200 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena stalnih međuvrsnih hibrida Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense i hibrida proizvedenih bez CMS-a150 m
– za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense proizvedenih sa CMS-om800 m

Te udaljenosti se mogu zanemariti ako je dovoljna zaštita od bilo kojeg nepoželjnog oprašivanja.

3. Usjev mora imati zadovoljavajuću autentičnost i čistoću sorte ili, u slučaju usjeva inbred linija, zadovoljavajuću autentičnost i čistoću u pogledu njenih karakteristika.

Za proizvodnju sjemena hibridnih sorti, prije spomenute odredbe također će se primijeniti na osobine komponenti, uključujući mušku sterilnost ili obnavljanje fertilnosti.

Posebice, usjevi Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. i hibridi Helianthus annuus i Brassica napus će odgovarati sljedećim standardima ili drugim uvjetima:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi i Gossypium spp. osim hibrida:

broj biljaka koje su atipične i očito ne pripadaju sorti, ne smije prelaziti:

– jedna na 30 m2 za proizvodnju osnovnog sjemena,

– jedna na 10 m2 za proizvodnju certificiranog sjemena

B. Hibridi Helianthus annuus:

a) postotak broja biljaka koje su atipične i očito ne pripadaju inbred liniji ili komponenti ne smije prelaziti:

aa) za proizvodnju osnovnog sjemena
i) inbred linija 0,2 %0,2 %
ii) jednolinijski hibridi:
muški roditelj, biljke koje su izbacile pelud dok 2 % ili više ženskih biljaka imaju receptivne cvjetove0,2 %
– ženski roditelj0,5 %
bb) za proizvodnju certificiranog sjemena
– muška komponenta, biljke koje su izbacile pelud dok 5 % ili više ženskih biljaka imaju receptivne cvjetove0,5 %
– ženska komponenta1,0 %

b) sljedeći drugi standardi ili uvjeti moraju biti zadovoljeni za proizvodnju sjemena hibridnih sorti:

aa) dovoljno peluda mora biti izbačeno od biljaka muške komponente dok su biljke ženske komponente u cvatnji

bb) gdje ženska komponenta biljaka ima receptivne stigme, postotak broja ženske komponente biljaka koje su izbacile pelud ili izbacuju pelud ne smije prelaziti 0,5 %

cc) za proizvodnju osnovnog sjemena ukupni postotak broja biljaka ženske komponente koje su atipične i očito ne pripadaju komponenti i koje su izbacile pelud ili izbacuju pelud ne smije prelaziti 0,5 %

dd) gdje uvjeti iz Dodatka 2. Poglavlje I. točke 2. ne mogu biti zadovoljeni, sljedeći uvjeti bit će zadovoljeni: muška sterilna komponenta će se upotrijebiti za proizvodnju certificiranog sjemena upotrebom muške komponente koja sadrži specifičan obnavljač linije ili linija tako da barem trećina biljaka dobivena od hibrida će proizvesti pelud koji se pojavljuje normalno u svim pogledima

C. Hibridi Brassica napus, dobiveni upotrebom muške sterilnosti:

a) postotak broja biljaka koje su atipične i očito ne pripadaju inbred liniji ili komponenti ne smije prelaziti:

aa) za proizvodnju osnovnog sjemena
i) inbred linija0,1 %
ii) jednolinijski hibridi:
– muška komponenta0,1 %
– ženska komponenta 0,2 %0,2 %
bb) za proizvodnju certificiranog sjemena
– muška komponent0,3 %
– ženska komponenta1,0 %

b) muška sterilnost mora biti najmanje 99 % za proizvodnju osnovnog sjemena i 98 % za proizvodnju certificiranog sjemena. Razina muške sterilnosti bit će ocijenjena ispitivanjem biljaka na nedostatak fertilnih antera.

D. Hibridi Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense:

a) u usjevima za proizvodnju osnovnog sjemena roditeljskih linija Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense, najmanja čistoća sorte obje ženske i muške roditeljske linije mora biti 99,8 % kada 5 % ili više biljaka koje donose sjeme imaju receptivne cvjetove za pelud. Razina muške sterilnosti roditeljske linije koja donosi sjeme bit će ocijenjena ispitivanjem biljaka na prisutnost sterilnih antera i ne smije biti manja od 99,9 %;

b) u usjevima za proizvodnju certificiranog sjemena hibridnih sorti Gossypium hirsutum i/ili Gossypium barbadense, najmanja čistoća sorte obiju roditelja koji donose sjeme i roditeljska linija koja sadrži pelud mora biti 99,5 % kada 5 % ili više biljaka koje donose sjeme imaju receptivne cvjetove za pelud. Razina muške sterilnosti roditeljske linije koja donosi sjeme bit će ocijenjena ispitivanjem biljaka na prisutnost sterilnih antera i ne smije biti manja od 99,7 %.

4. Ako nakon provedbe točaka 1. i 3. i dalje postoji sumnja u identitet sorte sjemena, Agencija se može za ispitivanje tog identiteta koristiti međunarodno priznatom i ponovljivom biokemijskom ili molekularnom tehnikom u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima.

5. Usjev mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sadnog materijala.

Osim toga, usjev mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031[1](Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1.te uredbe.;

Prisutnost RNQP-a na usjevima mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za proizvodnju predosnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju osnovnog sjemenaPragovi za proizvodnju certificiranog sjemena

Plasmopara halstedii (Farlow)

Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.0 %0 %0 %«

6. Ispunjavanje gore navedenih standarda ili drugih uvjeta će u slučaju osnovnog sjemena, biti utvrđeno službenim nadzorom i, u slučaju certificiranog sjemena biti utvrđeno bilo službenim nadzorom ili nadzorom pod stručnom kontrolom.

Službeni nadzor će biti proveden u skladu sa sljedećim uvjetima:

A. stanje i stadij razvoja usjeva će omogućiti prikladno ispitivanje,

B. u slučajevima osim usjeva hibrida Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense, mora biti najmanje jedan službeni nadzor.

U slučaju hibrida Helianthus annuus moraju biti najmanje dva službena nadzora.

U slučaju hibrida Brassica napus moraju biti najmanje tri službena nadzora: prvi mora biti proveden prije stadija cvatnje, drugi u ranom stadiju cvatnje i treći na kraju stadija cvatnje.

U slučaju hibrida Gossypium hirsutum i/ili Gossypium barbadense moraju biti najmanje tri službena nadzora:

prvi mora biti proveden u ranom stadiju cvatnje, drugi prije završetka stadija cvatnje i treći na kraju stadija cvatnje nakon uklanjanja, gdje je prikladno, roditeljskih biljaka koje imaju pelud,

C. Veličina, broj i podjela parcela u svrhu ispitivanja zadovoljavanja odredbi Dodatka 1. bit će utvrđena u skladu s prikladnim metodama.

DODATAK 2.

UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI SJEME

Poglavlje I.
OSNOVNO I CERTIFICIRANO SJEME

1. Sjeme mora imati zadovoljavajuću autentičnost i čistoću sorte.

Vrste i kategorijaNajmanja čistoća sorte ( %)
12

Arachis hypogaea:

osnovno sjeme

certificirano sjeme

99,7

99,5

Brassica napus osim hibrida, osim sorti koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Brassica rapa, osim sorti koje se isključivo koriste u krmne svrhe

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme

99,9

99,7

Brassica napus spp. osim hibrida, sorti koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Brassica rapa, sorte koje se isključivo koriste u krmne svrhe, Helianthus annuus, osim hibridnih sorti uključujući njihove komponente, Sinapis alba:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme


99,7

99

Linum usitatissimum:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme, prve generacije

– certificirano sjeme, druge i treće generacije


99,7

98

97,5

Papaver somniferum:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme

99

98

Glycine max:

– osnovno sjeme

– certificirano sjeme

99,5

99


Najmanja čistoća sorte bit će uglavnom utvrđena kroz nadzor u polju u skladu sa uvjetima iz Dodatka 1.

2. U slučaju hibrida Brassica napus dobivenog upotrebom muške sterilnosti sjeme će udovoljavati uvjetima i standardima navedenim od točke a) do točke d).

a) Sjeme mora imati zadovoljavajuću autentičnost i čistoću u pogledu sortnih karakteristika njegovih komponenti, uključujući mušku sterilnost ili obnavljanje fertilnosti.

b) Najmanja čistoća sorte sjemena je:

– osnovno sjeme, ženska komponenta: 99,0 %

– osnovno sjeme, muška komponenta: 99,9 %

– certificirano sjeme zimskih sorti uljane repice: 90,0 %

– certificirano sjeme proljetnih sorti uljane repice: 85,0 %.

c) Sjeme neće biti certificirano kao certificirano sjeme ukoliko tijekom procjene rezultata službene postkontrole na parceli na uzorcima osnovnog sjemena uzetih službeno i provedeni tijekom vegetacijske sezone sjemena uključenog za certifikaciju kao certificirano sjeme te utvrditi da li je osnovno sjeme udovoljilo zahtjevima za osnovno sjeme propisano u pogledu autentičnosti karakteristika komponenti, uključujući mušku sterilnost, i standarde za osnovno sjeme propisani u pogledu minimalne čistoće sorte navedene u točki b).

U slučaju osnovnog sjemena hibrida, čistoća sorte može biti procijenjena prikladnim biokemijskim metodama.

d) Standardi u pogledu minimalne čistoće sorte propisani u točki b) u pogledu certificiranog sjemena hibrida biti će nadzirano službenom postkontrolom na prikladnom omjeru uzoraka službeno uzetih. Mogu biti korištene prikladne biokemijske metode.

3. Gdje uvjeti propisani u Dodatku 1. točki 3. B. b) dd) ne mogu biti zadovoljeni, sljedeći uvjeti moraju biti utvrđeni: gdje je za proizvodnju certificiranog sjemena hibrida suncokreta upotrijebljena žensko muška sterilna komponenta i muška komponenta koja ne obnavlja mušku fertilnost, sjeme dobiveno od muškog sterilnog roditelja bit će pomiješano sa sjemenom dobivenog od potpuno fertilnog roditelja. Odnos sjemena muškog sterilnog roditelja i muškog fertilnog roditelja ne smije biti veći od dva prema jedan.

4. Sjeme mora udovoljavati standardima ili drugim uvjetima s obzirom na klijavost, analitičku čistoću i prisutnost sjemena drugih biljnih vrsta, uključujuću Orobanche spp.:

A. Tablica

B. Standardi ili drugi uvjeti navedeni u tablici u Poglavlju I. (3) (A) Dodatka 2.:

a) maksimalan sadržaj sjemena naveden u stupcu 5 također uključuje sjeme vrsta od stupca 6 do stupca 11;

b) utvrđivanje ukupnog sadržaja sjemena drugih biljnih vrsti prema broju ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 5 nisu zadovoljeni;

c) utvrđivanje broja sjemenki Cuscuta spp. ne mora biti provedeno, osim ako postoji sumnja da uvjeti iz stupca 7 nisu zadovoljeni;

d) prisutnost jedne sjemenke Cuscuta spp. u uzorku propisane mase neće se smatrati nečistoćom, ukoliko drugi uzorak iste mase ne sadrži niti jednu sjemenku Cuscuta spp.;

e) sjeme mora biti bez sjemenki Orobanche spp.; ipak prisutnost jedne sjemenke Orobanche spp. u uzorku od 100 grama neće se smatrati nečistoćom ukoliko drugi uzorak od 200 grama ne sadrži niti jednu sjemenku Orobanche spp.

(4) Sjeme mora biti praktički slobodno od štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu sadnog materijala.

Osim toga, sjeme mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme, karantenske štetne organizme zaštićenih područja te RNQP-e u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Prisutnost RNQP-a na sjemenu i odgovarajućim kategorijama mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima navedenima u tablici:

Gljive i pseudogljive
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokujuBilje za sjetvu (rod ili vrsta)Pragovi za predosnovno sjemePragovi za osnovno sjemePragovi za certificirano sjeme
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

1 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]Linum usitatissimum L. – laneno sjeme

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG]],

osim štetnog organizma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % zahvaćeno štetnim organizmima Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merrmaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsismaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsismaximalno 15 % sjemena zaraženo gljivama iz kompleksa Phomopsis
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Helianthus annuus L.0 %0 %0 %
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.5 %5 %5 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 10 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]Sinapis alba L.U laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga PravilnikaU laboratorijskom ispitivanju reprezentativnog uzorka svake partije sjemena dopušteno je prisustvo najviše 5 sklerocija ili dijelova sklerocija, veličine koja je utvrđena u stupcu 4. Dodatka 3. ovoga Pravilnika


Poglavlje II.
KOMERCIJALNO SJEME

S izuzetkom točke 1. poglavlja I., uvjeti navedeni u Dodatku 2. poglavlju I. primijenit će se na komercijalno sjeme.

DODATAK 3.

MASA PARTIJE I UZORKA

VrstaNajveća masa partije (t)Najveća masa uzorka uzeta iz partije (g)Masa uzorka za određivanje prema broju predviđeno u stupcima 5 do 11 Dodatka 2. Poglavlja 1. (3) (A) i stupcu 5 Dodatka 2. Poglavlja 1. (4) (A) (g)
1234
Arachis hypogaea3010001000
Brassica rapa1020070
Brassica juncea1010040
Brassica napus10200100
Brassica nigra1010040
Cannabis sativa10600600
Carthamus tinctorius25900900
Carum carvi1020080
Gossypium spp.2510001000
Helianthus annuus2510001000
Linum usitatissimum10300150
Papaver somniferum105010
Sinapis alba10400200
Glycine max.3010001000

Najveća masa partije ne smije prelaziti više od 5 % propisane težine.

DODATAK 4.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU

A. Traženi podaci

a) Za osnovno i certificirano sjeme

1. »EU pravila i standardi«

2. Tijelo ovlašteno za certifikaciju, naziv ili kratica države članice

3. Službeno dodijeljen serijski broj

4. Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačena na način: »plombirano... (mjesec i godina)« ili mjesec i godina posljednjeg službenog uzimanja uzorka za potrebe certifikacije mora biti naznačeno na način: »uzet uzorak… (mjesec i godina)«

5. Referentni (serijski) broj partije

6. Vrsta navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici)

7. Sorta naziv sorte najmanje na latinici

8. Kategorija

9. Država proizvodnje

10. Neto ili bruto masa

11. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrstu dodataka kao i približan odnos između mase čistog sjemena i ukupne mase

12. U slučaju sorti koje su hibridi ili samooplodne linije:

– za osnovno sjeme gdje je hibrid ili samooplodna linija kojoj sjeme pripada službeno priznata: ime ove komponente, pod kojim je službeno priznata, sa ili bez preporuke o konačnoj sorti, popraćena, u slučaju hibrida ili samooplodna linija koji su namijenjeni isključivo kao komponente za konačne sorte riječju »komponenta«,

– za osnovno sjeme u drugim slučajevima: ime komponente kojoj osnovno sjeme pripada, koja može biti u obliku šifre, praćena preporukom o konačnoj sorti, sa ili bez preporuke na njenu funkciju (mušku ili žensku) i popraćena riječju »komponenta«

– za certificirano sjeme: ime sorte kojoj sjeme pripada, popraćena riječju »hibrid«

13. Kada je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje u skladu s člankom 26.

Za certificirano sjeme sintetičke sorte

Podatci koji se zahtijevaju u dijelu a), osim što se umjesto naziva sorte navodi naziv sintetičke sorte (podatak »sintetičke sorte« i njezin naziv) postotak mase različitih komponenti iskazani po sortama. Dovoljno je navesti naziv sintetičke sorte ako je u pisanom obliku kupcu na zahtjev priopćen i službeno evidentiran postotak mase.

b) Za komercijalno sjeme

1. »EU pravila i standardi«

2. »Komercijalno sjeme (nije certificirano u pogledu sorte)«

3. Tijelo ovlašteno za certifikaciju i naziv ili kratica države članice

4. Službeno dodijeljen serijski broj

5. Mjesec i godina plombiranja mora biti naznačena na način: »plombirano (mjesec i godina)«

6. Referentni (serijski) broj partije

7. Vrsta (navedena najmanje sa svojim botaničkim imenom, na latinici)

8. Područje proizvodnje

9. Neto ili bruto masa

10. Kada je naznačena masa, a korišteni su granulirani pesticidi, tvari za peletiranje ili drugi kruti dodaci, navesti vrsta dodataka kao i približan odnos između težine sjetvenih jedinica ili čistog sjemena i ukupne težine

11. Kada je klijavost ponovno ispitana: »ponovno ispitano... (mjesec i godina)« i naziv laboratorija koji je izvršio ponovno ispitivanje u skladu s člankom 26.

B. Minimalne dimenzije

110 mm × 67 mm.

DODATAK 5.

CERTIFIKAT O SJEMENU NA PAKIRANJU I CERTIFIKAT O SJEMENU UZ OTPREMNICU U SLUČAJU KADA SJEME NIJE KONAČNO CERTIFICIRANO, A POŽETO JE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

A. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu na pakiranju

1. tijelo odgovorno za službeni nadzor i naziv ili kratica države članice

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta, naznačena barem pod njenim botaničkim imenom, koje može biti naznačeno u skraćenom obliku i bez imena autora, na latinici

4. sorta; u slučaju sorti (samooplodna linija, hibrida), koji su namijenjeni zasebno kao komponente za hibridne sorte, riječ »komponenta« mora biti dodana

5. kategorija

6. u slučaju hibridnih sorti, riječ »hibrid«

7. polje ili referentni (serijski) broj partije

8. neto ili bruto masa

9. riječi: »sjeme nije konačno certificirano«.

B. Boja Certifikata o sjemenu na pakiranju

Certifikat o sjemenu na pakiranju je sive boje.

C. Podaci potrebni za Certifikat o sjemenu uz otpremnicu

1. tijelo koje izdaje dokument;

2. službeno dodijeljen serijski broj

3. vrsta, naznačena barem pod njenim botaničkim imenom, koje može biti naznačeno u skraćenom obliku i bez imena autora, na latinici

4. sorta, na latinici

5. kategorija

6. referentni broj sjemena (broj deklaracije uz otpremnicu) koje je korišteno za sjetvu i ime zemlje ili zemalja koje su certificirale to sjeme

7. polje ili referentni (serijski) broj partije

8. područje kultivirano za proizvodnju partije za koju je izdan dokument

9. količina pobranog ili požetog sjemena i broj pakiranja

10. broj generacija nakon osnovnog sjemena, u slučaju certificiranog sjemena

11. potvrda da su u potpunosti ispunjeni zahtjevi koje usjev od kojeg potječe sjeme mora zadovoljiti

12. gdje je primjenjivo, rezultati preliminarnih analiza sjemena.

DODATAK 6.

Obrazac broj 1.

Obrazac broj 2.

Zapisnik broj ________
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom

Podnositelj prijave:

Adresa: ______________________

Vrsta: ___________ Sorta: ___________ Kategorija: _________

Prijavljena površina za nadzor, ha: _______ Parcela: ________

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena:

Porijeklo:

Proizvođač:

Datum sjetve:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Sklop usjeva po m²:

Razvojni stadij usjeva:

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Autentičnost sorte: DA – NE

Genetska čistoća u %:

Polijeganje u %:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
2. DRUGE VRSTE:
               
               
               
Zbroj
3. KOROVI PROBLEMATIČNI ZA ODVAJANJE PRI DORADI (latinski naziv):
               
               
               
Zbroj
4. ZDRAVSTVENO STANJE (bolesti i štetnici – latinski naziv):
               
               
               
               
Zbroj

Nadzirana površina – ha: _________

Odbijena površina – ha: _________

Priznata površina – ha: _________

Napomena proizvođaču:

Procjena prinosa, kg/ha (u zadnjem pregledu)

Ukupno kg

Usjev se priznaje: DA – NE u kategoriju:

Datum pregleda:

Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
________________________________

Obrazac broj 3.

Zapisnik broj _______
o obavljenom službenom nadzoru nad sjemenskim usjevom stranooplodnog bilja

Podnositelj prijave:

Adresa:

Vrsta:

Hibrid:

Linija: majka: otac:

Prijavljena površina za nadzor, ha: Parcela:

Plodored20___20___20___20___20___
      

Broj partije sjemena: majka otac:

Porijeklo – proizvođač: majka: otac:

Datum sjetve: majka: otac:

Oznaka u polju: DA – NE

Priložen Certifikat o sjemenu sa pakiranja: DA – NE

Minimalna prostorna izolacija: DA – NE

Ujednačenost usjeva: DA – NE

Razvojni stadij usjeva:

Autentičnost linije: DA – NE

Sklop usjeva po m2: majka: otac:

ELEMENTI OCJENJIVANJA (broj po nadziranoj jedinici)

12345678910111213Prosjek
1. OČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
2. MAJČINSKE ATIPIČNE BILJKE:
               
               
               
Zbroj
Ukupno u %
3. ZDRAVSTVENO STANJE:
               
               
               
Zbroj

Nadzirana površina – ha:

Odbijena površina – ha:

Priznata površina – ha:

Napomena proizvođaču:

Datum pregleda: ________________


Potpis odgovorne osobePotpis nadzornika
________________________________

Obrazac broj 4.

UVJERENJE o priznavanju sjemenskog usjeva broj ____________

1. Dobavljač registriran za proizvodnju sjemena ____________________________________________________________________

2. Sjedište (adresa): __________________________________________________________________________________________

3. Vrsta sjemena (naziv na hrvatskom i latinskom jeziku): _____________________________________________________________

4. Sorta – hibrid – samooplodna linija: ___________________________________________________________________________

5. Godina proizvodnje: ________________________________

6. Podrijetlo proizvedenog sjemena:

a) Naziv i sjedište proizvođača sjemena: ___________________________________________________________________________

b) Broj i datum certifikata o sjemenu uz otpremnicu: _________________________________________________________________

7. Površina sjemenskog usjeva (ha): ______________________________________________________________________________

8. Ukupni prinos naravnog sjemena u kg: _________________________________________________________________________

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21), zapisnika broj ____ od ____ o obavljenom službenom nadzoru, priznaje se sjemenski usjev, kategorija ____________

Mjesto i datum:

M.P.

(potpis)

Obrazac broj 5.

EVIDENCIJA O MASI PREUZETOG I DORAĐENOG SJEMENA

Dobavljač s pravom dorade:_______________________
(Naziv i sjedište dobavljača)

Red. br.Biljna vrstaSortaKategorijaProizvođač i zemlja proizvodnjeBroj dokumenta o sotrnosti, uvjerenjaKoličina naturalnog sjemenaBroj partijeDatum podnošenja zahtjeva/broj zahtjevaMasa partijeMasa jednog pakiranjaBroj pakiranjaDatum doradeMjesec plombiranjaMasa dorađene partije sjemenaBroj pakiranja partije sjemena nakon doradeSredstvo za tretiranje sjemenaIzvješće o kvaliteti sjemenaNapomena
12345678910111213141516171819
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Obrazac broj 6.

EVIDENCIJA UVEZENIH KOLIČINA SJEMENA

Red. brojVrstaSortaKategorijaZemlja
proizvodnje
Zemlja izvozaNadležno tijelo koje je izdalo i broj dokumentaKoličina sjemena
Fitosanitarni cert.Cert. o sortnostiCert. o kvalitetikgBroj
pakiranja
Tež jednog
pakiranja
123456789101112
            
            
            
            

Obrazac broj 7.

_________________________________

Naziv (ime) i sjedište podnositelja zahtjeva

Kontakt osoba

Broj telefona

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE I PREPAKIRANJE CERTIFIKATA O SJEMENU BR. ________

1. Biljna vrsta

2. Sorta

3. Kategorija

4. Dobavljač

5. Broj Uvjerenja o priznavanju usjeva, Certifikat o sortnosti za sjeme iz uvoza ____________________________

6. Broj izvornog certifikata (u slučaju prepakiranja) ________________________________________________

7. Zemlja porijekla sjemena __________________________________________________________________

Redni brojBroj Certifikata o sjemenuBroj izvješća o kvalitetiGodina
proizvodnje
Masa partijeMasa jednog pakiranja ili broj zrnaBroj
pakiranja
Naziv preparata za dezinfekciju sjemenaNaziv i
veličina frakcije

Klijavost

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vrsta certifikata na pakiranju (samoljepiva, za prošivanje, za vezanje) _______________________________

Datum podnošenja zahtjevaM.P.Podnositelj zahtjeva
_____________________________________________