Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

NN 107/2022 (16.9.2022.), Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Vlada Republike Hrvatske

1566

Na temelju članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19. i 57/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POPISA MJERNIH MJESTA ZA PRAĆENJE KONCENTRACIJA POJEDINIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU I LOKACIJA MJERNIH POSTAJA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju popis i lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ovom se Uredbom utvrđuje popis i lokacije mjernih mjesta za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku: sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora prizemnog ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku te mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Europske komisije te izvješćivanje sukladno međunarodnim ugovorima iz područja onečišćenja zraka.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

‒ Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.)

‒ Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.)

‒ Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (SL L 226, 29. 8. 2015.).

Članak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

Članak 4.

(1) Lokacije postojećih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, koje su u funkciji danom stupanja na snagu ove Uredbe su:

– Zona HR 01: lokacije Kopački rit, Desinić, Varaždin-1, Koprivnica-1 i Koprivnica-2

– Zona HR 02: lokacije Slavonski Brod-1, Slavonski Brod-2, Sisak-1, Kutina-1 i Kutina-2

– Zona HR 03: lokacije Plitvička jezera, Parg, Karlovac-1

– Zona HR 04: lokacije Višnjan, Pula Fižela

– Zona HR 05: lokacije Polača (Ravni kotari), Vela straža (Dugi otok), Hum (otok Vis), Opuzen (delta Neretve), Žarkovica (Dubrovnik)

– Aglomeracija HR ZG: lokacije Zagreb-1, Zagreb-2, Zagreb-3, Velika Gorica i Zagreb Ksaverska cesta PPI za PM2,5

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-1

– Aglomeracija HR RI: lokacija Rijeka-2 i Rijeka-2 PPI za PM2,5.

(2) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Zagreb-4

– Aglomeracija HR OS: lokacija Osijek-2 i Osijek-2 PPI za PM2,5

– Aglomeracija HR RI: lokacija Omišalj (otok Krk)

– Aglomeracija HR ST: lokacije Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5.

(3) Lokacije novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka prema Programu suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93.) su:

– Aglomeracija HR ZG: lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 03: lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1

– Zona HR 05: lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2.

Članak 5.

(1) Popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida i dušikovih oksida (NO2 i NOx), lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova (Pb), benzena (C6H6), ugljikovog monoksida (CO), prizemnog ozona (O3) i prekursora prizemnog ozona (hlapivi organski spojevi – HOS-evi), arsena (As), kadmija (Cd), žive (Hg), nikla (Ni), benzo(a)pirena (B(a)P) i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), pokazatelja prosječne izloženosti za PM2,5 (PPI) te kemijskog sastava PM2,5 te podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije su sljedeći:

Zona/
aglomeracija
Mjerno mjestoOnečišćujuća tvarKlasifikacija područja
mjernog mjesta
Klasifikacija
mjernog mjesta
HR 01Kopački ritO3ruralna regionalnapozadinska
PM10ruralna regionalnapozadinska
PM2,5ruralna regionalnapozadinska
DesinićO3ruralna regionalnapozadinska
NO2ruralna regionalnapozadinska
PM10ruralna regionalnapozadinska
Varaždin-1O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
Koprivnica-1PM10gradskaprometna
Koprivnica-2PM2,5prigradskapozadinska
HR 02Slavonski Brod-1O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
SO2prigradskapozadinska
PM2,5prigradskapozadinska
Sisak-1benzenprigradskaindustrijska
PM10prigradskaindustrijska
B(a)P i ostali PAUprigradskaindustrijska
teški metaliprigradskaindustrijska
Kutina-1O3gradskaprometna
NO2gradskaprometna
PM10gradskaprometna
Kutina-2PM2,5gradskapozadinska
HR 03Plitvička jezeraPM10ruralna regionalnapozadinska
B(a)Pruralna regionalnapozadinska
PM2,5ruralna regionalnapozadinska
kemijski sastav PM2,5ruralna regionalnapozadinska
PargO3ruralna regionalnapozadinska
Karlovac-1O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
HR 04VišnjanPM10ruralnapozadinska
Pula FiželaO3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
HR 05Hum (otok Vis)O3ruralna regionalnapozadinska

Žarkovica

(Dubrovnik)

O3ruralna, u blizini gradapozadinska
NO2ruralna, u blizini gradapozadinska
PM10ruralna, u blizini gradapozadinska
PM2,5ruralna, u blizini gradapozadinska
HR ZGZagreb-1NO2gradskaprometna
PM10gradskaprometna
benzengradskaprometna
B(a)P i ostali PAUgradskaprometna
teški metaligradskaprometna
Zagreb-3O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
PM10prigradskapozadinska
B(a)P i ostali PAUprigradskapozadinska
Zagreb-4Hgprigradskapozadinska
Velika GoricaO3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
PM2,5prigradskapozadinska
Zagreb Ksaverska cesta PPI za PM2,5PM2,5prigradskapozadinska
kemijski sastav PM2,5prigradskapozadinska
HR OSOsijek-1O3prigradskaprometna
NO2prigradskaprometna
PM10prigradskaprometna
Osijek-2benzenprigradskapozadinska
B(a)Pprigradskapozadinska
Osijek-2 PPI za PM2,5.PM2,5prigradskapozadinska
HR RIRijeka-2O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
SO2prigradskapozadinska
PM10prigradskapozadinska
B(a)Pprigradskapozadinska
PM2,5prigradskapozadinska
Rijeka-2 PPI za PM2,5.PM2,5prigradskapozadinska
HR STSplit-1O3gradskaprometna
NO2gradskaprometna
SO2gradskaprometna
PM10gradskaprometna
PM2,5gradskaprometna
Kaštel SućuracSO2prigradskaprometna
NO2prigradskaprometna
Split-2PM10prigradskaprometna
Split-3O3prigradskapozadinska
NO2prigradskapozadinska
SO2prigradskapozadinska
PM10prigradskapozadinska
PM2,5prigradskapozadinska
B(a)Pprigradskapozadinska
Split-3 PPI za PM2,5PM2,5prigradskapozadinska


(2) Klasifikacija područja i klasifikacija mjesta u tablici iz stavka 1. ovoga članka su definirane u skladu s rječnikom podataka objavljenim na Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (EIONET Data Dictionary) pri Europskoj agenciji za okoliš.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku s mjernih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe koji se mogu koristiti za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije su:

‒ Zona HR ZG, Zagreb-1: onečišćujuće tvari SO2 i CO

‒ Zona HR OS, Osijek-2: onečišćujuće tvari SO2 i CO

‒ Zona HR RI, Rijeka-2: onečišćujuća tvar CO

‒ Zona HR 01, Desinić: onečišćujuće tvari SO2 i PM2,5

‒ Zona HR 02, Slavonski Brod-2: onečišćujuća tvar CO

‒ Zona HR 03, Plitvička jezera: onečišćujuće tvari NO2, SO2 i O3

‒ Zona HR 04, Višnjan: onečišćujuća tvar PM2,5

‒ Zona HR 05, Polača (Ravni kotari): onečišćujuće tvari PM10 i PM2,5.

(4) Za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije mogu se koristiti i podaci dobiveni na osnovi rezultata indikativnih mjerenja, te drugi podaci kvalitete zraka dobiveni primjenom standardiziranih matematičkih modela i drugih metoda procjene koje se primjenjuju na području Europske unije.

Članak 6.

Podaci iz članka 4. i članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za potrebe godišnjeg izvješća o kvaliteti zraka i/ili za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Ministarstva i Europske komisije te izvješćivanje sukladno međunarodnim ugovorima iz područja onečišćenja zraka.

Članak 7.

Mjernim mjestima u smislu članaka 4. i 5. ove Uredbe podrazumijevaju se i mjerne postaje jedinica lokalne samouprave Split-1 (Grad Split) i Kaštel Sućurac (Grad Kaštela), koje nisu sastavni dio državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, ali se koriste za potrebe iste do uspostave novih postaja Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5 iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Nove mjerne postaje iz članka 4. stavaka 2. i 3. ove Uredbe uspostavit će se do 31. prosinca 2022.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 65/16.).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/53
Urbroj: 50301-05/20-22-3
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.