Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1570

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), a u vezi s člankom 40.d stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SUHOPOLJE

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori za općinskog načelnika Općine Suhopolje.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 23. listopada 2022.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. rujna 2022.

Klasa: 022-03/22-04/349
Urbroj: 50301-21/32-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.