Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar – Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar – Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1571

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), a u vezi s člankom 5. stavkom 10. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU POLAGANJA I KORIŠTENJA ELEKTROENERGETSKOG KABELA – PODMORSKA 110 KV KABELSKA VEZA HVAR – KORČULA, NA DIJELU k.o. PITVE, OPĆINA JELSA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I DIJELU k.o. VELA LUKA, OPĆINA VELA LUKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva trgovačkog društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. iz Zagreba, Kupska 4, OIB: 13148821633 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje Ovlašteniku koncesije koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza na dionici Hvar – Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija, u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, klasa: UP/I-350-05/19-01/000085, urbroj: 531-06-2-1-2-19-0011, od 26. studenoga 2019., koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

II.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza na dionici Hvar – Korčula, obuhvaća dio kopna na dijelu k.o. Pitve i dijelu k.o. Vela Luka, te dio podmorja za polaganje elektroenergetskog kabela.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju obilježeno je poligonom točaka izraženim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:

1. Područje kopna na dijelu k.o. Pitve, uvala Medvidbad, Općina Jelsa, otok Hvar, Splitsko-dalmatinska županija

Broj točkeEN
1513131,884775838,82
2513132,264775834,17
3513131,234775833,56
4513127,104775831,26
5513124,254775830,11
6513121,914775829,51
7513122,544775831,23
8513122,884775832,14
9513122,734775832,32
10513121,694775833,58
11513123,254775833,99
12513125,154775834,75
13513129,274775837,05

2. Područje kopna na dijelu k.o. Vela Luka, uvala Prapatna, Općina Vela Luka, otok Korčula, Dubrovačko-neretvanska županija,

Broj točkeEN
14516767,774760859,05
15516751,854760844,36
16516751,304760846,57
17516767,524760861,54
18516767,584760860,92
19516767,714760859,67

3. Područje mora (pojas duljine 15807 m, širine 1 m),

Broj točkeEN
20513050,244775799,68
21513070,434775817,75
22513122,294775832,20
23513070,184775818,72
24513049,314775800,04
25513034,054775759,93
26513025,384775735,78
27513024,294775730,99
28512868,584774241,43
29512690,374772155,10
30512682,004772029,02
31512683,174772018,40
32512712,154771919,83
33513831,324768839,62
34515390,944764679, 20
35516518,504761755,28
36516575,244761607,44
37516642,324761440,90
38516645,084761434,66
39516738,234761242,22
40516745,404761222,21
41516778,504761085,01
42516779,424761080,79
43516809,844760925,49
44516797,864760888,87
45516798,544760888,14
46516810,824760925,68
47516780,404761080,98
48516779,474761085,24
49516746,374761222,44
50516739,134761242,65
51516645,984761435,10
52516643,254761441,27
53516576,174761607, 80
54516519,444761755,64
55515391,884764679,56
56513832,264768839,97
57512713,104771920,14
58512684,134772018, 68
59512683,004772028,96
60512691,374772155,03
61512869,584774241,34
62513025,294775730,89
63513026,334775735,44
64513034,984775759,58
65513050,244775799,68
18516767,584760860,92
19516767,714760859,67
7513122,544775831,23
8513122,884775832,14
9513122,734775832,32


III.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 15.895 m2, a sve kako je prikazano na grafičkim podlogama izrađenima od strane trgovačkog društva Tripodij-geodezija d.o.o. iz Dugopolja koje čine Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na posebnu upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 35 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu koristiti isključivo u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar – Korčula, na dijelu k.o. Pitve, uvala Medvidbad, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, uvala Prapatna, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija, a prema namjeni koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je izvesti radove sukladno Lokacijskoj dozvoli iz točke I. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke izvesti radove i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i to na taj način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju i rekonstrukciju na koncesioniranom području u redovnoj proceduri zatražiti prethodnu suglasnost Davatelja koncesije te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za upotrebu pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 5,00 kuna po m2 zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 79.475,00 kuna godišnje.

Koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 30. travnja:

− za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

− za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju moguća je temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 3. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon što Ovlaštenik koncesije podmiri dug po osnovi korištenja pomorskog dobra bez koncesije za proteklih pet godina u godišnjem iznosu iz točke VII. ove Odluke sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedinog godišnjeg obroka.

Ako se u roku iz stavka 1. ove točke ne sklopi ugovor o koncesiji, ova Odluka se ukida.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za koncesiju, u ukupnom iznosu od 158.950,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

X.

U slučaju prijenosa koncesije novi koncesionar mora plaćati punu koncesijsku naknadu sukladno propisima koji uređuju pomorsko dobro i zakonu koji određuje koncesije, a ne naknadu koju po posebnim uvjetima i temeljem posebnog propisa plaća Ovlaštenik koncesije.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Sukladno članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), posebnom upotrebom pomorskog dobra smatra se gradnja na pomorskom dobru građevina i drugih objekata infrastrukture (ceste, pruge, vodovodna, kanalizacijska, energetska, telefonska mreža i slično), građevine i drugi objekti za potrebe obrane, unutarnjih poslova, regulaciju rijeka i drugih sličnih infrastrukturnih objekata.

Sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama odluku o koncesiji za posebnu upotrebu za objekte od državnog značaja donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3. podstavak 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14., 154/14., 30/21. i 75/22.), određuje da su infrastrukturni koridori podmorskih kabela i cjevovoda u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji prelaze granice epikontinentalnog pojasa i koji prelaze granice dviju ili više županija, od značaja za Republiku Hrvatsku.

Člankom 17. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je određeno da se koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra daje na zahtjev.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.) radi sigurne opskrbe električnom energijom nadležno tijelo koje daje koncesiju na pomorskom dobru daje koncesiju na zahtjev operatoru prijenosnog sustava sukladno prostoru pomorskog dobra koju elektroenergetska infrastruktura zauzima na kopnenom i morskom dijelu pomorskog dobra.

Trgovačko društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. podnijelo je 18. lipnja 2020. zahtjev za davanjem koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar - Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, na vremensko razdoblje od 35 godina.

U međuvremenu je isto Društvo provelo preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo pa od 16. travnja 2022. nastavlja poslovati pod tvrtkom Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., skraćeno HOPS d.d.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. jedini je operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u Republici Hrvatskoj i vlasnik cjelokupne hrvatske prijenosne mreže te posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge, a zamjenom dotrajalih kabela koji čine predmet koncesije, ne ostvaruje dodatne ekonomske koristi već ispunjava svoju temeljnu zadaću pouzdanog prijenosa električne energije.

Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar – Korčula dio je Južne otočne petlje kojom su srednjodalmatinski otoci uključeni u elektroenergetsku mrežu preko uljnih trožilnih 110 kV kabela. Postojeći podmorski kabel je zbog dotrajalosti potrebno zamijeniti novim kabelom. Novi trožilni podmorski kabel s kopna u more ulazi s dijela k.č.br. 4016/2 u k.o. Pitve, u uvali Medvidbad na otoku Hvaru, a iz mora na otok Korčulu izlazi na dijelu k.č.br. 2477/76 u k.o. Vela Luka, u uvali Prapatna. Navedene čestice upisane su u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 15.895 m2, a duljina kabela položenog na dno mora iznosi 15.807 m i položit će se iz jednog komada u jednom prolasku broda za polaganje kabela, sve u skladu s pravomoćnom Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, klasa: UP/I-350-05/19-01/000085, urbroj: 531-06-2-1-2-19-0011, od 26. studenoga 2019.

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, naknada za koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra određuje se u simboličnom iznosu, osim za koncesije gradnje infrastrukture (vodovodna, kanalizacijska, energetska i telefonska) u kojem slučaju se naknada utvrđuje kao za gospodarsku upotrebu pomorskog dobra, a sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.

Sukladno članku 5. stavku 11. Zakona o tržištu električne energije koncesijska naknada za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru plaća se isključivo po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra, a iznos naknade odredit će odlukom ministar nadležan za energetiku, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 46/22.), koja je stupila na snagu 31. ožujka 2022., određeno je da koncesijska naknada za trožilne energetske kabele iznosi 5,00 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra. Slijedom navedenoga, predmetna koncesijska naknada iznosi 79.475,00 kuna godišnje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Klasa: UP/I-022-03/22-04/02

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.