Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine

NN 107/2022 (16.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1573

Na temelju članka 48. stavka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA ODRŽIVE OPERATIVNE PROGRAME PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 141/20. i 141/21.), u članku 1. stavku 2. iza postavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – Uredbe (EU) br. 2117/2021 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2117/2021),«

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 3. i 4.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a i naslov iznad toga članka, koji glase:

»Nadležna tijela

Članak 1.a.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje Nacionalnom strategijom, što podrazumijeva osiguravanje usklađenosti Nacionalne strategije s odgovarajućim zakonskim propisima Europske unije, planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava za provedbu Nacionalne strategije, odobravanje operativnog programa te provedbu dijela administrativnih kontrola prije odobravanja operativnog programa.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za odobravanje operativnog fonda i iznosa operativnog fonda te iznosa potpore, provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu prije odobravanja operativnog programa, odobravanja operativnog fonda i iznosa potpore, zahtjeva za isplatu potpore, kontrolu prvog i drugog stupnja povlačenja s tržišta, i drugih kontrola kojima se osigurava pravilna primjena uredbi iz članka 1. ovoga Pravilnika, kao i odgovarajuća zaštita financijskih interesa Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Proizvođačka organizacija je proizvođačka organizacija koja posjeduje važeće rješenje o priznavanju u sektoru voća i povrća, izdano od strane Ministarstva i upisana je u Upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija u skladu s člankom 130. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).«

Iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

»7. Nacionalni okvir za zaštitu okoliša je akt kojim se uređuju opći uvjeti za provedbu aktivnosti zaštite okoliša predviđeni operativnim programima proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća s ciljem smanjenja štetnog utjecaja na okoliš do kojega može doći tijekom proizvodnje (u daljnjem tekstu: Nacionalni okvir).

8. Viša sila u smislu ovog Pravilnika je nastupanje svake izvanredne okolnosti koju nije bilo moguće predvidjeti, niti je mogla biti spriječena, izbjegnuta ili otklonjena, a koja je onemogućila normalan tijek provedbe aktivnosti odobrenog operativnog programa, a izazvana je razlozima navedenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008.«

Članak 4.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a i naslov iznad toga članka, koji glase:

»KORISNICI POTPORA

Korisnici

Članak 2.a

Korisnici potpora Nacionalne strategije su proizvođačke organizacije iz članka 2. točke 2. s operativnim programom iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođačka organizacija izrađuje operativni program u skladu s točkom 3. Nacionalne strategije.

(2) Operativni program iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži elemente navedene u članku 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892.

(3) Predložak za izradu operativnog programa nalazi se na Obrascu 2 Priloga I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.«

Članak 6.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Postupci odobravanja operativnog programa iz članka 4. ovoga Pravilnika i odobravanja operativnog fonda iz članka 9. ovoga Pravilnika su usporedni postupci što znači da korisnik istovremeno podnosi na odobravanje zahtjev iz članka 4. stavka 1. Ministarstvu poljoprivrede i zahtjev iz članka 9. stavka 1. Agenciji za plaćanja.

(2) Sa svrhom transparentnosti provedbe postupaka ovoga Pravilnika, jasnoće uvjeta prihvatljivosti, kao i učinkovite provedbe provjera i kontrola kojima se osigurava pravilna primjena uredbi navedenih u članku 1. ovoga Pravilnika i odgovarajuća zaštita financijskih interesa Europske unije i Državnog proračuna Republike Hrvatske, Agencija za plaćanja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Uputu za korisnike s informacijama vezanim uz njihova prava i obveze.«

Članak 7.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođačka organizacija podnosi zahtjev za odobravanje operativnog programa u skladu s člankom 48. Zakona o poljoprivredi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) elektroničkim putem i putem pošte na Obrascu 1 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev za odobravanje operativnog programa proizvođačka organizacija prilaže i operativni program, a predložak za izradu operativnog programa nalazi se u Prilogu I. Obrascu 2. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za odobravanje operativnog programa podnosi se najkasnije 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se odobrenje operativnog programa traži.

(4) U skladu s člankom 33. stavkom 2. podstavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 operativni program odobrava se najkasnije do 15. prosinca godine u kojoj je zahtjev podnesen.

(5) Ministarstvo provodi sljedeće administrativne provjere i kontrole dostavljenog Zahtjeva za odobravanje operativnog programa:

– potpunosti podnesenog Zahtjeva,

– usklađenosti sadržaja dostavljenog operativnog programa sa sadržajem iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892,

– usklađenosti operativnog programa s Nacionalnom strategijom i Nacionalnim okvirom;

– prihvatljivosti aktivnosti navedenih u dostavljenom operativnom programu za potporu;

– dosljednosti i tehničke kvalitete operativnog programa.

(6) Nakon provedenih provjera i kontrola iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo elektroničkim putem obavještava Agenciju za plaćanja o statusu ispunjenosti kriterija operativnog programa iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Po zaprimljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva Agencija za plaćanja postupa u skladu s člankom 9. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(8) Za potrebe provjera i kontrola prije odobravanja operativnog fonda i iznosa potpore Ministarstvo uz obavijest iz stavka 6. ovoga članka Agenciji za plaćanja dostavlja i zaprimljeni operativni program.

(9) Ako se pri provedbi provjera i kontrola navedenih u stavku 5. ovoga članka utvrdi da nisu priloženi svi potrebni dokazi za razmatranje Zahtjeva za odobravanje operativnog programa, Ministarstvo će zaključkom pozvati proizvođačku organizaciju na izmjenu ili dopunu istoga i odrediti rok za dostavu.

(10) Ministarstvo, uzimajući u obzir obavijest Agencije za plaćanja iz članka 9. stavka 9. ovoga Pravilnika, o Zahtjevu za odobravanje operativnog programa odlučuje rješenjem u skladu s člankom 48. Zakona o poljoprivredi.

(11) Rješenje iz stavka 10. ovoga članka Ministarstvo dostavlja proizvođačkoj organizaciji i Agenciji za plaćanja.«

Članak 8.

U članku 5. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 9.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođačke organizacije mogu izmijeniti operativni program u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891.

(2) Proizvođačka organizacija podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa na Obrascu 3 koji se nalazi u Prilogu I. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođačka organizacija u skladu s člankom 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 može izmijeniti svoj operativni program zbog sljedećih razloga:

– nemogućnosti provođenja odobrenog operativnog programa u potpunosti,

– izmjene sadržaja operativnog programa,

– povećanja ili smanjenja iznosa operativnog fonda,

– dopune iznosa operativnog fonda Nacionalnom financijskom pomoći.

(4) Ako proizvođačka organizacija podnosi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka zbog razloga navedenih u stavku 3. ovoga članka, odobrenje izmijenjenog operativnog programa se, u skladu s člankom 34. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, odnosi na sljedeću godinu provedbe operativnog programa.

(5) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 4. ovoga članka je 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se podnosi izmjena operativnog programa, a izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 15. prosinca iste godine.

(6) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže:

– izmijenjeni operativni program,

– detaljno obrazloženje razloga i okolnosti koji su doveli do izmjena,

– izmjene i učinke izmjena.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, Ministarstvo može odobriti izmjene operativnog programa zbog razloga iz stavka 3. ovoga članka i tijekom godine, pri čemu je proizvođačka organizacija dužna uz dokumente iz stavka 6. ovoga članka detaljno obrazložiti i dokazati da su događaji zbog kojih se traže izmjene nastupili izvan njezine odgovornosti i kontrole te da su vezani uz proizvod za koji je priznata, a provedba izmijenjenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju izmjena.

(8) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izmjenu iz stavka 7. ovoga članka je 15. kolovoza godine za koju se podnosi izmjena operativnog programa, a izmjena operativnog programa odobrava se najkasnije do 15. studenoga iste godine, a provedba izmijenjenog operativnog programa može započeti odmah po odobrenju izmjena.

(9) Sa svrhom odobravanja izmjena operativnog programa Ministarstvo provodi administrativne provjere i kontrole iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika te ovisno o karakteru i učincima izmjena obavještava Agenciju za plaćanja putem elektroničke pošte o potrebi provedbe kontrola iz članka 9. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika pri čemu Agenciji za plaćanja dostavlja izmijenjeni operativni program i drugu dokumentaciju iz stavka 6. ovoga članka.

(10) Ako se pri provedbi nekih ili svih provjera i kontrola navedenih u stavku 7. ovoga članka utvrdi da nisu priloženi svi potrebni dokazi za razmatranje Zahtjeva za odobravanje izmjena operativnog programa, Ministarstvo će zaključkom pozvati proizvođačku organizaciju na dopunu istoga i odrediti rok za dostavu.

(11) Ministarstvo, uzimajući u obzir obavijest Agencije za plaćanja nakon provedenih provjera i kontrola iz stavka 7. ovoga članka, o Zahtjevu za odobravanje izmjena operativnog programa odlučuje rješenjem.

(12) Protiv rješenja iz stavka 11. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(13) Ministarstvo obavještava Agenciju za plaćanja o rješenju iz stavka 12. ovoga članka.

(14) Ako je razlog izmjene operativnog programa hitna potreba uvrštavanja i provedbe mjere kriznog menadžmenta Povlačenje s tržišta u operativni program, proizvođačka organizacija može, u skladu s člankom 34. stavkom 2. podstavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 izmijeniti svoj operativni program, bez podnošenja Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(15) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka, proizvođačka organizacija obvezna je bez odlaganja o izmjeni operativnog programa obavijestiti Ministarstvo.

(16) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka, Ministarstvo, na temelju obavijesti iz stavka 15. ovoga članka u roku od 30 dana donosi rješenje o odobrenju izmjena operativnog programa.«

Članak 10.

U članku 8. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – financijskih doprinosa članova proizvođačke organizacije
i/ili same proizvođačke organizacije,«.

Članak 11.

Članak 9. i naslov iznad toga članka mijenjaju se i glase:

»Odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija podnosi Agenciji za plaćanja elektroničkim putem i putem pošte Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(2) Uz Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore proizvođačka organizacija prilaže sljedeće:

– dokaz o osnivanju operativnog fonda (potvrda banke o postojanju žiro računa),

– dokaz o odgovarajućem iznosu deponiranih financijskih sredstava na žiro računu (operativnom fondu) u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2013/1308 i visinom iznosa troškova odabranih mjera i planiranih aktivnosti predviđenih za provedbu u operativnom programu,

– obavijest o procijenjenom iznosu iz članka 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891,

– zahtjev za dodjelu Nacionalne financijske pomoći

– dokaz/e o procjeni pojedinog iznosa troška po aktivnosti odnosno najmanje tri ponude za provedbu prihvatljive usluge/aktivnosti koju proizvođačka organizacija namjerava provesti u okviru operativnog programa ili manji broj ponuda uz valjano pisano obrazloženje razloga zbog kojeg nije prikupljen dovoljan broj ponuda

– dokaz/e o prihvatljivosti odabranog ponuditelja odnosno ispis izvadaka iz Sudskog registra za svakog ponuditelja kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za djelatnost za koju se ponuda podnosi te da nije povezan s proizvođačkom organizacijom i njenim članovima

– izjavu proizvođačke organizacije da će poštovati odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892,

– izjavu proizvođačke organizacije da nije primila i da neće primiti, posredno ili neposredno, bilo kakva druga financijska sredstva Unije ili nacionalna sredstva za aktivnosti koje su prihvatljive za dodjelu potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća

– izjavu o nepostojanju sukoba interesa (izjava proizvođačke organizacije da niti jedan član iste nije povezan s odabranim izvoditeljem i podizvoditeljima, u smislu članka 3. Preporuke Komisije od 6. svibnja 2003. godine u vezi s definicijom mikro, malih i srednjih poduzeća od 20. 5. 2003. (SL L 124/37).

(3) Zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore podnosi se za svaku godinu provedbe operativnog programa, a najkasnije 15. rujna godine koja prethodi godini za koju se odobrenje traži.

(4) U skladu s člankom 33. stavkom 2. podstavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 operativni fond odobrava se najkasnije do 15. prosinca godine u kojoj je zahtjev podnesen.

(5) Na temelju dostavljenog Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu dokaza iz stavka 2. ovog članka radi kontrole opravdanosti troška, sukoba interesa, dvostrukog financiranja (osobito za korisnike koji sudjeluju u mjerama programa ruralnog razvoja namijenjenih uspostavi proizvođačkih grupa i organizacija) te prihvatljivost dobavljača.

(6) Osim kontrola iz stavka 5. ovoga članka Agencija za plaćanja na temelju dostavljenog operativnog programa iz članka 4. stavka 9. ovoga Pravilnika provodi sljedeće kontrole:

– točnosti podataka iz članka 4. stavka 1. točaka (a) i (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892, koji se moraju uvrstiti u nacrt dostavljenog operativnog programa;

– točnosti podataka iz članka 4. stavka 1. točke (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892, koji se moraju uvrstiti u nacrt dostavljenog operativnog programa;

– prihvatljivosti iznosa predloženih troškova za potporu

– pouzdanosti procjena i plana potpore te planiranje njegove provedbe

(7) Provjere i kontrole iz stavaka 5. i 6. ovoga članka provode se prema potrebi i prije odobravanja izmjena operativnog programa u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, a, pored administrativnih uključuju i kontrole na terenu.

(8) Ako se pri provedbi provjera i kontrola navedenih u stavku 5. ovoga članka, utvrdi da nisu priloženi svi potrebni dokazi za razmatranje Zahtjeva za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore, Agencija za plaćanja će pozvati proizvođačku organizaciju na dopunu istoga

(9) Po završetku provedenih kontrola iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Agencija za plaćanja putem elektroničke pošte obavještava Ministarstvo o rezultatima istih.

(10) Po zaprimanju rješenja o odobrenju operativnog programa iz članka 4. stavka 10. ovoga Pravilnika od strane Ministarstva, Agencija za plaćanja donosi Odluku o odobrenju operativnog fonda i iznosu potpore.

(11) Odluka o odobrenju operativnog fonda i iznosu potpore dostavljaju se proizvođačkoj organizaciji i Ministarstvu najkasnije do 15. prosinca godine koja prethodi godini za koju je potpora zatražena.

(12) Prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje izmjena odobrenog operativnog programa iz članka 6. ovoga Pravilnika, proizvođačka organizacija je, radi provedbe kontrola, u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne dokaze iz stavka 2. ovoga članka.

(13) Nastavno na kontrole iz stavka 5. ovoga članka izabrana ponuda i ponuditelj na osnovu koje je dokazan procijenjen iznos pojedinog troška po aktivnosti nije obvezujuća, no iznos troška u smislu dodjele potpore je obvezujući.«

Članak 12.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora predstavlja financijska sredstva namijenjena za provedbu mjera Nacionalne strategije.

(2) Potpora se osigurava i isplaćuje iz proračuna Europske unije, a u slučaju da su stečeni uvjeti za dodjelu Nacionalne financijske pomoći iz članka 8. stavka 6. ovoga Pravilnika, potpora se isplaćuje i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Potpora se dodjeljuje za prihvatljive troškove koji proizlaze iz provedbe mjera i aktivnosti kojima se postižu ciljevi Nacionalne strategije.

(4) Proizvođačka organizacija dužna je za potrebe izračuna iznosa potpore temeljem vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište do 15. lipnja tekuće godine dostaviti podatke za godinu koja je prethodila godini provedbe operativnog programa odnosno dužna je dostaviti u elektroničkom obliku sljedeće:

– dokaze o vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište u elektroničkom ili pisanom obliku koji se sastoje od računovodstvenih ili drugih evidencija koje vodi proizvođačka organizacija u kojima se jasno referira na brojeve izdanih računa i članove proizvođače čija je proizvodnja stavljena na tržište

– obrazac Izračun vrijednosti utržene proizvodnje popunjen i poslan elektroničkim putem sukladno dostavljenim dokazima o vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište

– obrazac Evidencija proizvodnje za proizvodnju iz prethodne godine.

(5) Zahtjevi za dodjelu potpore temelje se na provedenim prihvatljivim aktivnostima u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(6) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru provedbe operativnog programa ograničeni su na stvarno nastale troškove u skladu s člankom 31. stavkom 2. podstavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 i člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(7) U skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892 proizvođačka organizacija podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za isplatu za troškove nastale od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) do 15. veljače sljedeće godine.

(8) U skladu s člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892 proizvođačka organizacija može podnijeti Agenciji za plaćanja zahtjev za obročnu isplatu potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev za obročnu isplatu) najviše tri puta godišnje prema sljedećem rasporedu:

– za troškove nastale od 1. siječnja do 30. travnja najkasnije do 15. lipnja tekuće godine;

– za troškove nastale od 1. svibnja do 31. kolovoza najkasnije do 15. listopada tekuće godine;

– za troškove nastale od 1. rujna do 31. prosinca najkasnije do 15. veljače sljedeće godine.

(9) Uz Zahtjev za obročnu isplatu iz stavka 8. podstavak 1. i 2. ovoga članka proizvođačka organizacija prilaže dokaze o nastalim prihvatljivim troškovima i dokaze o podmirenju tih troškova po pojedinim aktivnostima iz operativnog programa te dokaze o prihvatljivosti dobavljača odnosno izvadaka iz Sudskog registra za svakog dobavljača kojim se dokazuje da je dobavljač registriran za djelatnost za koju je izvršio pri nabavu robe ili usluga za nastale prihvatljive troškove te da nije povezan sa proizvođačkom organizacijom i njenim članovima. Uz navedeno, na zahtjev Agencije za plaćanja, proizvođačka organizacija prilaže dodatne dokaze potrebne za utvrđivanje provedbe aktivnosti i prihvatljivosti nastalih troškova u skladu s člankom 26. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892.

(10) Iznos potpore na Zahtjevu za obročnu isplatu iz stavka 8. podstavak 1. i 2. ovoga članka ne može biti veći od 80 % najvišeg odobrenog iznosa za pojedinu aktivnost.

(11) Uz Zahtjev za isplatu i Zahtjev za obročnu isplatu iz stavka 8. podstavak 3. proizvođačka organizacija uz dokumentaciju iz stavka 9. ovog članka prilaže i sljedeće:

– godišnje izvješće o provedbi operativnog programa iz članka 21. Uredbe (EU) br. 2017/892

– obrazac Popis članova proizvođačke organizacije za godinu podnošenja zahtjeva

– dokaze o financijskom doprinos njezinih članova i doprinosu same organizacije proizvođača;

– ukupni pregled troškova nastalih u vezi s operativnim programom;

– dokaze o postotku operativnog fonda koji je potrošen na sprečavanje krize i upravljanje krizom i raščlanjen prema aktivnostima;

– dokaze o ispunjavanje odredaba članka 33. stavka 3., članka 33. stavka 5. prvog podstavka i članka 34. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

– pisanu potvrdu da nisu primljena dvostruka financijska sredstva Unije ili Nacionalna sredstva u pogledu mjera ili aktivnosti koje su prihvatljive za dobivanje potpore u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 u sektoru voća i povrća;

– za plaćanje na temelju standardnih paušalnih stopa ili veličina jediničnih troškova iz članka 31. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, dokaz o provedbi predmetne aktivnosti;

– za plaćanje na temelju stvarnih i utvrđenih troškova, dodatne dokaze kojima dokazuje provedbu predmetne aktivnosti;

– ostalu dokumentaciju zatraženu od Agencije za plaćanja u svrhu provedbe kontrola propisanih člankom 26. i 27. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2017/892 odnosno opravdanosti nastalih troškova u provedbi operativnog programa s ciljem utvrđivanja namjenskog trošenja odobrenih sredstava potpore i konačnog iznosa potpore za isplatu.

(12) Agencija za plaćanja isplaćuje potporu iz stavka 8. podstavak 1. i 2. ovog članka u roku od 90 dana od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva, a potporu iz stavka 3. i stavka 8. podstavak 3. ovog članka najkasnije do 15. listopada u godini koja slijedi nakon pojedine godine provedbe odobrenog operativnog programa.

(13) Zahtjevi iz stavka 7. i 8. i obrasci iz stavaka 4. i 11. ovoga članka nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

(14) U skladu s člankom 9. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892 zahtjev za dodjelu potpore može obuhvaćati i nepodmirene troškove proizašle iz provedenih prihvatljivih aktivnosti, ako proizvođačka organizacija prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore dokaže da su ispunjeni uvjeti iz točaka (a) i (b).

(15) Ako se zahtjev za dodjelu potpore podnese nakon datuma iz stavka 4. ovoga članka, potpora se umanjuje za 1% za svaki dan kašnjenja.

(16) Umanjenje iz stavka 10. ovoga članka ne primjenjuje se isključivo u slučaju ako proizvođačka organizacija dokaže da se radi o višoj sili.«

Članak 13.

U članku 14. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Potpora za zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika, a troškovi prihvatljivi za potporu u okviru provedbe operativnog programa ograničeni su na stvarno nastale troškove u skladu s člankom 31. stavkom 2. podstavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, člankom 34. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 45. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891.«

Članak 14.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Pored podataka iz članka 15. stavka 1. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama, proizvođačke organizacije obvezne su Ministarstvu dostavljati i sljedeće podatke i izvješća:

– do 1. listopada, podatke navedene u članku 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892, za potrebe sastavljanja Godišnjeg izvješća iz članka 54.b) Uredbe (EU) br. 2017/891

– do 1. listopada, podatke o procijenjenom iznosu operativnog fonda u skladu s člankom 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, s planiranim iznosima po pojedinim mjerama,

– do 1. listopada Izvješće o procjeni iz članka 57. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 koje se prilaže Godišnjem izvješću iz prvog podstavka ovoga članka.

(2) Podaci za potrebu sastavljanja Godišnjeg izvješća iz stavka 1., podstavka 1. ovoga članka dostavljaju se na Obrascu 4. koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Za potrebe provedbe članka 77. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 imenuje se Ministarstvo poljoprivrede.«

Članak 15.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s člankom 56. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 i točkom 5. Nacionalne strategije, za postupak praćenja, ocjenjivanja i vrednovanja operativnih programa i Nacionalne strategije nadležno je Ministarstvo.«

(2) Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) U skladu s člankom 58. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891 Ministarstvo provodi postupke nadzora i procjene povezane s Nacionalnom strategijom.«

Članak 16.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe provedbe članaka 25. 26., 27., 28., 29., 30., 34. i 35. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/892, Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi.«

Članak 17.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi: »Žalbe«.

U članku 18. stavku 1. riječ: »prigovor« zamjenjuje se riječju: »žalbu«.

U stavku 2. riječ: »prigovor« zamjenjuje se riječju: »žalba«.

Članak 18.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođačka organizacija koja namjerava prestati provoditi svoj operativni program prije završetka njegovog predviđenog i odobrenog trajanja dužna je o tome obavijestiti Ministarstvo i Agenciju za plaćanja najmanje 30 dana prije prestanka provedbe.

(2) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka proizvođačka organizacija navodi i detaljno obrazlaže:

– razloge prijevremenog prestanka provedbe operativnog programa,

– status izvršenja i postizanja ciljeva operativnog programa.

(3) Na temelju obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja, u skladu s odredbama članka 36. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, obustavlja sve daljnje isplate potpore toj proizvođačkoj organizaciji za aktivnosti provedene nakon datuma prestanka.

(4) Ministarstvo i Agencija za plaćanja sa svrhom utvrđivanja statusa izvršenja i postizanja ciljeva operativnog programa te utvrđivanja osnovanosti isplaćene potpore u skladu s odredbama članka 36. stavaka 2., 3. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/891, izrađuju izvješće o statusu provedbe operativnog programa.

(5) Na temelju podataka i obrazloženja iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka o obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.«

Članak 19.

Dosadašnji Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Proizvođačka organizacija koja sudjeluje u provedbi Nacionalne strategije iz stavka 1. ovoga članka i čiji je operativni program odobren za razdoblje nakon 31. prosinca 2022., obvezna je, u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/2117, Ministarstvu dostaviti zahtjev u kojemu se traži da se njihov operativni program izmijeni, zamijeni ili nastavi, kako je propisano člankom 5. stavkom 6. točkama (a) (b) i (c) Uredbe (EU) br. 2021/2117.

(2) Ako proizvođačka organizacija Ministarstvu ne dostavi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka do 15. rujna 2022. njezin operativni program odobren na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 završava 31. prosinca 2022.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/59

Urbroj: 525-06/215-22-53

Zagreb, 9. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Zahtjev za odobravanje Operativnog programa

Prilog I.

Obrazac 1


Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-adresu PO.HR@mps.hr te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjev+Ime i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Zahtjevu se prilaže:

1. Operativni program (Obrazac 2)

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)

Operativni program

Prilog I.

Obrazac 2


Tablica 1:     Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za priznavanje proizvođačke organizacije

UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA ZA PRIZNAVANJE
PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE
Broj članova u trenutku podnošenja zahtjeva za odobravanje operativnog programaProizvođači
Neproizvođači
Količina i vrijednost proizvodnje
Referentno razdobljePovršine (ha) (prema nasadima za proizvod za koji je PO priznata)Količina proizvodnjeKoličina utržene
proizvodnje
Vrijednost utržene
proizvodnje
1. 1. 202_. – 31. 12. 202_.

Vrijednost utržene proizvodnje
(Ukupno)

Količina

(Ukupno)

prodaja u svježem stanjuza preradu
utržena vrijednostkoličinautržena vrijednostkoličina
 
 
 
 
 
 

Tablica 2:     Vrijednost utržene proizvodnje (članak 8. stavak 5. Pravilnika)

A) OPIS POČETNOG STANJA PRIJE POČETKA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA

NAPOMENA: Ova točka popunjava se nakon popunjavanja točaka B) i C)

Za popunjavanje tablice potrebno je koristiti se:

– Tablicom 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablicom 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– uputama iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– prilogom II. Uredbe (EU) br. 2017/891;

– prilogom III. Uredbe (EU) br. 2017/891;

– člankom 31. Uredbe (EU) br. 2017/891.

Tablicu je potrebno popuniti na sljedeći način:

1.Tablica se popunjava kako bi se, uzimajući u obzir odabrane ciljeve, mjere i pripadajuće aktivnosti, navedene, opisane i obrazložene u točkama B) i C), opisalo i pojasnilo stanje proizvodnje do početka provedbe operativnog programa;

2. Primjer:

Ako je proizvođačka organizacija u svojem operativnom programu odabrala sljedeće:

• Specifični cilj Planiranje proizvodnje, uključujući predviđanje i praćenje proizvodnje i potrošnje (Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije);

• Opći cilj Planiranje proizvodnje, uključujući predviđanje i praćenje proizvodnje i potrošnje;

Dvije mjere u okviru općeg i specifičnog cilja – M1 i M3 (Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije);

Opći ciljOdabrani
specifični cilj
Odabrane mjere

INDIKATORI MJERE

(upisati odgovarajuće podatke u desnu kolonu)

Aktivnosti koje su provođene u okviru odabrane mjere prije operativnog programa

1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
1.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere
2.1. broj PG / članova koji su sudjelovali u provedbi mjere
2. ukupna vrijednost ulaganja
3. broj poduzetih radnji/aktivnosti unutar mjere

• U okviru odabrane M1 Ulaganje u skladu s točkom 3.2.1. Nacionalne strategije proizvođačka organizacija će navođenjem podataka vezanih za provedbu te mjere i prihvatljivih aktivnosti u okviru te mjere opisati postojeće stanje prije početka provedbe operativnog programa što uključuje podatke navedene u stupcu Indikatori mjera.

Tablica 3. Opis početnog stanja prije početka provedbe operativnog programa

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

B) CILJEVI PROGRAMA

Za ispunjavanje ove točke uputno je koristiti sljedeće podatke i tablice:

– Točka 2.2. Odabrana strategija s obzirom na snage i slabosti (Nacionalna strategija) u dijelu ključnih područja i općih ciljeva;

– Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– upute iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– Prilog II. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Prilog III. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Članak 31. Uredbe (EU) br. 2017/891

Svrha ove točke je sljedeće:

– detaljno opisati i obrazložiti razloge odabira specifičnih i općih ciljeva operativnog programa;

– obrazložiti način na koji će odabrani ciljevi biti ostvareni;

– obrazložiti način kojim će se na osnovu ostvarenja odabranih ciljeva ostvariti ključna područja Nacionalne strategije u skladu s Tablicom 4. (Matica Nacionalne strategije) i tablicom 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) u dijelu indikatora općih ciljeva;

Potrebno je prikazati realna očekivanja ostvarenja ciljeva kroz proizvodnju i plasman proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata. U opisu ciljeva služiti se mjerljivim dometima (indikatorima) navedenima u tablici 1. A) OPIS POSTOJEĆEG STANJA i tablici 5. (Pokazatelji uspješnosti provedbe) u dijelu indikatora općih ciljeva kako bi se olakšalo praćenje postupnog napretka u provedbi operativnog programa.

OPIS:

C) ODABRANE MJERE

Za ispunjavanje ove točke uputno je koristiti sljedeće podatke i tablice:

– Točka 2.2. Odabrana strategija s obzirom na snage i slabosti (Nacionalna strategija) u dijelu ključnih područja i općih ciljeva;

– Tablica 4. Matrica Nacionalne strategije (Točka 2.2.3. Nacionalne strategija – Sažeti prikaz ključnih područja, općih i specifičnih ciljeva, mjera);

– uputama navedenima u Točki 3. Nacionalne strategije;

– Tablica 5. Pokazatelji uspješnosti provedbe (Nacionalna strategija) u dijelu odabranih mjera i indikatora mjera;

– upute iz točke 4.1 Priloga II Uredbe (EU) br. 2017/892;

– Prilog II. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Prilog III. Uredbe (EU) br. 2017/891

– Članak 31. Uredbe (EU) br. 2017/891

1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
2. Uspostava poljskih traka
3. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
4. Održavanje suhozida
5. Održavanje živica
6. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
7. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
8. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
9. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
10. Mehaničko uništavanje korova u višegodišnjim nasadima
11. Prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
12. Održavanje ekoloških praksi i metoda
13. Integrirana proizvodnja
14. Zaštita tla od erozije
15. Minimalna razina obrade i održavanje poljoprivrednog zemljišta
16. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
17. Suzbijanje štetnih organizama
18. Gospodarenje biljnim ostacima
19. Održavanje razine organskih tvari i humusa u tlu
20. Održavanje strukture tla
21. Održavanje plodnosti tla
22. Biološka kontrola oprašivanja
23. Biološka kontrola štetnih organizama
24. Mehaničke i fizičke metode kontrole štetnih organizama
25. Smanjenje količine ambalažnog otpada
26. Upotreba ekološki prihvatljivih materijala za pakiranja
27. Smanjenje količine otpada tijekom proizvodnje

Svrha ove točke je sljedeće:

– detaljno opisati i obrazložiti odabrane mjere, kao i razloge odabira istih u provedbi operativnog programa;

– obrazložiti način na koji će se odabranim mjerama ostvariti specifični i opći ciljevi;

– navesti, opisati i obrazložiti broj, vrstu i karakter aktivnosti koje se namjeravaju provoditi u okviru određene mjere;

– u slučaju odabira mjere/a kriznog menadžmenta obrazložiti potrebu odabira navedenih mjere.

Agrookolišne mjere

U skladu s člankom 33. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i točkom 3.1 Nacionalne strategije proizvođačka organizacija u operativnom programu mora odabrati najmanje dvije okolišne aktivnosti, a iznos troškova za provedbu okolišnih mjera mora iznositi najmanje 10% od ukupnih troškova operativnog programa.

Popis prihvatljivih agro okolišnih aktivnosti nalazi se u Prilogu II. poglavlju I. točkama 1., 2. i 3. te Prilogu II. poglavlju II. točkama 1., 2., 5. i 7. Nacionalnog okvira za zaštitu okoliša.

Tablica 4. Prihvatljive agrookolišne aktivnosti

D) TRAJANJE OPERATIVNOG PROGRAMA

Svrha ove točke je navesti trajanje provedbe operativnog programa.

OPIS:

E) FINANCIJSKI ASPEKTI OPERATIVNOG PROGRAMA

Svrha ove točke je opisati tijek i dinamiku provedbe operativnog programa s obzirom na njegovo trajanje prema razdobljima provedbe (mjerama i aktivnostima koje se namjeravaju provesti u pojedinoj kalendarskoj godini), što uključuje:

– izračun visine financijskih doprinosa članova i financijskog doprinosa Unije potrebnog za provedbu planiranih mjera i pripadajućih aktivnosti (članak 7. i 8. Pravilnika);

– način i postupak za financiranje operativnog fonda (članak 6. Pravilnika o proizvođačkim organizacijama (»Narodne novine«, br. 87/20 i 129/20) te članak 7. i 8. ovog Pravilnika);

– podatke potrebne za opravdanje različitih visina doprinosa (procijenjeni godišnji i trogodišnji iznos visine troškova planiranih aktivnosti/rashoda za provedbu operativnog programa), (članak 9. stavak 2. podstavak 2. ovoga Pravilnika);

– procijenjeni iznos proračuna za pojedinu godinu provedbe operativnog programa s ukupnim procijenjenim iznosom financijskih sredstva za sve za tri godine provedbe operativnog programa na temelju odabrane mjere i pripadajuće aktivnosti;

– vremenski raspored za provedbu odabranih mjera i pripadajućih aktivnosti za svaku godinu provedbe operativnog programa (planirana dinamika provedbe aktivnosti).

OPIS:

Tablica 5: Financijski aspekti operativnog programa

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAODABRANE MJEREPLANIRANE AKTIVNOSTI U OKVIRU ODABRANE MJERETRAJANJE PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTIUKUPAN TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti pojedinačnu aktivnost prema odabranoj mjeri)UDJEL PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE U TROŠKU (navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)UDJEL EUROPSKE UNIJE U TROŠKU
(navesti udjel u trošku pojedinačne aktivnosti prema odabranoj mjeri)
GODIŠNJI IZNOS NACIONALNE FINANCIJSKE POMOĆI
(najviše do 80% od iznosa doprinosa proizvođačke
organizacije)
2021.
2022.
2023.
UKUPNO:


Tablica 6: Financijski aspekti operativnog programa u dijelu provedbe agrookolišnih mjera

(Prema potrebi povećati broj redova u tablici)

GODINA PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMAPLANIRANE AGROOKOLIŠNE
AKTIVNOSTI U OKVIRU
ODABRANE MJERE
TRAJANJE PROVEDBE PLANIRANIH
AKTIVNOSTI
TROŠAK PROVEDBE PLANIRANIH AKTIVNOSTI (navesti trošak pojedinačne aktivnosti)IZNOS RASHODA U UKUPNIM GODIŠNJIM RASHODIMA
2021.
2022.
2023.
UKUPNO:


2. USKLAĐENOST FINANCIRANJA POJEDINIH MJERA IZ VIŠE FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Svrha ove točke je navesti, opisati i obrazložiti ima li proizvođačka organizacija namjeru financirati provedbu nekih mjera i aktivnosti iz svojeg operativnog programa financijskim sredstvima koja potječu iz više od jednog izvora (fonda Europske unije).

OPIS:


3. SPRIJEČAVANJE RIZIKA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Svrha ove točke je potreba uspostave evidencije i kontrole provedbe aktivnosti sa ciljem sprječavanja financiranja iste aktivnosti pojedinog člana ili proizvođačke organizacije iz više od jednog izvora (fonda Europske unije).

OPIS:

Zahtjev za odobrenje izmjena odobrenog
operativnog programa

Prilog I.

Obrazac 3


Zahtjev se šalje elektroničkim putem na e-adresu PO.HR@mps.hr te poštanskim putem na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Zahtjev za odobravanje izmjena operativnog programa

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Zahtjev se ispunjava u skladu s člankom 6. Pravilnika, a zahtjevu se prilaže sljedeće:

1. Izmijenjeni Operativni program
2. Detaljno obrazloženje razloga i okolnosti koje su dovele do izmjene Operativnog programa
3. Detaljno obrazloženje izmjena i učinaka izmjena

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

______________________

Godišnje izvješće

Prilog I.

Obrazac 4

Godina

Podaci o podnositelju zahtjeva
Naziv proizvođačke organizacije, OIB
Adresa, županija
Kontakt telefon, adresa e-pošte
Podaci o fizičkoj osobi koja podnosi zahtjevIme i prezime podnositelja i OIB
Status podnositelja zahtjeva u proizvođačkoj organizaciji

Broj članova proizvođačke organizacije

Ukupno
Pravni subjekti
Fizičke osobe
Broj proizvođača voća i/ili proizvođača

Proizvodnja

Dio proizvodnje namijenjen za tržište u svježem stanjuVrijednost
Količina (u tonama)
Dio proizvodnje namijenjen za preraduVrijednost
Količina (u tonama)
Ukupna površina na kojoj se proizvodi voće i povrće (ha)

Podaci o izdacima

Operativni fondUkupno odobreno
Iznos financijskog doprinosa organizacije i /ili članova organizacije
Iznos financijske pomoći Unije
Konačni operativni fondUkupno potrošeno
Iznos financijskog doprinosa članova organizacije
Iznos financijske pomoći Unije
Nacionalna financijska pomoćIznos isplaćene nacionalne financijske pomoći
Vrijednost proizvodnje stavljene na tržište (KN)

Ukupni stvarni izdaci operativnih programa

Aktivnost/MjeraCiljevi (čl. 33. stavci 1. i 3.; čl. 152. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013Ukupni stvarni izdaci (KN)
UlaganjaPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Istraživanja i eksperimentalna proizvodnjaPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Okolišne mjere
Trening i/ili razmjena najboljihPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Savjetodavne usluge i tehnička pomoćPlaniranje proizvodnje
Poboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Okolišne mjere
Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvodePoboljšanje kvalitete proizvoda
Podizanje komercijalne vrijednosti proizvoda
Promidžba i komunikacijaPodizanje komercijalne vrijednosti proizvoda

Ulaganja kojima se upravljanje količinama plasiranima na tržište čini učinkovitijimSprečavanje kriznih situacija i upravljanje njima
Ponovna sadnja voćnjaka
Promidžba i komunikacija
Povlačenje s tržišta
Osiguranje mentorstva

Povlačenje s tržišta

Ukupna godišnja količina (u tonamaUkupni izdaciIznos financijske pomoći EU-aBesplatna distribucija (u tonama)Kompostiranje (u tonama)Prerađivačka industrija (u tonama)Druga namjena (u tonama)
Cvjetača
Rajčica
Jabuke
Grožđe
Marelice
Nektarine
Breskve
Kruške
Patlidžan
Dinje
Lubenice
Naranče
Mandarine
Klementine
Satsuma manda.
Limun
Ostali proizvodi
Ukupno

1. U kojoj su mjeri ostvareni ciljevi operativnog programa.

 

2. Sažetak glavnih problema s kojim se proizvođačka organizacija susretala u provedbi programa i mjera poduzetih za osiguranje kvalitete i učinkovitost provedbe programa.

 

3. Čimbenici koji su pridonijeli uspjehu ili neuspjehu u provedbi programa i način na koji su ti čimbenici uzeti u obzir u tekućem programu.

 

4. Sažetak glavnih problema s kojim se proizvođačka organizacija susretala u provedbi programa i mjera poduzetih za osiguranje kvalitete i učinkovitost provedbe programa.

 

U _____________, dana ___________ 202_. godine.

_____________________________________

(potpis podnositelja i pečat proizvođačke organizacije)