Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Veliki Otok

NN 107/2022 (16.9.2022.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Veliki Otok

Državna geodetska uprava

1575

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18 i 39/22) Državna geodetska uprava donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD ZA KATASTARSKU OPĆINU VELIKI OTOK

I.

Na području Općine Legrad za katastarsku općinu Veliki Otok provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

II.

Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina obavit će trgovačka društva: Geodist d.o.o., Ede Murtića 8, Zagreb i Metra d.o.o., Ferde Rusana 2A, Bjelovar.

III.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici trgovačkih društava: Geodist d.o.o., Ede Murtića 8, Zagreb i Metra d.o.o., Ferde Rusana 2A, Bjelovar, ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištu na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su do 1. ožujka 2023. godine vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelji općih i javnih dobara).

V.

Nositelje prava na zemljištu pisanim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VI.

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Koprivnica i trgovačka društva: Geodist d.o.o., Ede Murtića 8, Zagreb i Metra d.o.o., Ferde Rusana 2A, Bjelovar, osigurat će stručnu pomoć u obilježavanju granica zemljišta osobama iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri izrađuje se elaborat katastarske izmjere.

VIII.

Pregledan i potvrđen elaborat katastarske izmjere izlaže se na javni uvid koji se provodi istodobno i povezano s obnovom zemljišne knjige.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-04/22-04/06
Urbroj: 541-04-01-01/5-22-23
Zagreb, 5. rujna 2022.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.