Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro

NN 107/2022 (16.9.2022.), Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro

Državni zavod za statistiku

1578

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22 i 88/22), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O PRERAČUNAVANJU VREMENSKIH SERIJA STATISTIČKIH PODATAKA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU IZ KUNE U EURO

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuje se popis vremenskih serija objavljenih statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku, koje će se preračunavati iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Popis vremenskih serija iz članka 1. ovoga Naputka, koji se sastoji od obilježja: statističko područje, naziv serije podataka, periodika, razdoblje preračuna serija u euro te vrsta i institucija objave, nalazi se u prilogu 1. ovog Naputka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/14
Urbroj: 555-01-02-03-22-1
Zagreb, 12. rujna 2022.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.

PRILOG 1

Popis vremenskih serija podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iskazanih u kuni, koje će se preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22 i 88/22)

Rbr.Statističko područjeNaziv serije podatakaPeriodikaRazdoblje
preračunavanja serije u euro
Vrsta i institucija objave
oddo
1Demografske i društvene statistikeSocijalna zaštita (metodologija ESSPROS) – osnovni pokazateljigodišnja2008.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
2Demografske i društvene statistikeSocijalna zaštita (metodologija ESSPROS) – prema ESSPROS programimagodišnja2008.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
3Demografske i društvene statistikePokazatelji siromaštva i socijalne isključenostigodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
4Demografske i društvene statistikePlaćemjesečna
kvartalna
2010.2022.nacionalna (DZS)
5Demografske i društvene statistikeZaposlenost i plaće – pregled po županijamamjesečna
kvartalna
godišnja
2010.2022.nacionalna (DZS)
6Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 0200 – Temeljni agregati opće državegodišnja1995.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
7Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 0900 – Detaljna razrada poreza i socijalnih doprinosa prema vrsti poreza ili socijalnih doprinosagodišnja1995.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
8Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 1100 – Ukupna potrošnja opće države, po funkcijama (namjeni)godišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
9Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 2500 – Kvartalni nefinancijski računi opće državekvartalnaQ1 1999.Q4 2022.međunarodna (Eurostat)
10Ekonomske statistikeIzvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće državepolugodišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
11Ekonomske statistikeIzvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države – historijski podacipolugodišnja1995.2018.međunarodna (Eurostat)
12Ekonomske statistikeIzvještaj o potencijalnim obvezama sektora opće države u skladu s direktivom Vijeća Europe 2011/85/EU, 2016. – 2021.godišnja2016.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
13Ekonomske statistikeUpitnik o javnim poduzećimagodišnja2019.2022.međunarodna (Eurostat)
14Ekonomske statistikeUpitnik o potencijalnim obvezamagodišnja2018.2022.međunarodna (Eurostat)
15Ekonomske statistikeUpitnik o potencijalnim obvezama – historijski podacigodišnja2011.2017.međunarodna (Eurostat)
16Ekonomske statistikeDetaljna lista poreza i socijalnih doprinosa prema nacionalnoj klasifikacijigodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
17Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 0302 – Generiranje imovine (tokovi dugotrajne imovine i zaliha)godišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
18Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 2000 – Vrijednost dugotrajne imovine po industrijama i vrsti imovine (unakrsna klasifikacija)godišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
19Ekonomske statistikeESA2010Tablica 2200 – Investicije u dugotrajnu imovinu po industrijama i vrsti imovine (unakrsna klasifikacija)godišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
20Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1300 – Regionalni računi kućanstavagodišnja2000.2022.međunarodna (Eurostat)
21Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 2600 – Bilance dugotrajne imovinegodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
22Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1500 – Tablica ponude po bazičnim cijenama, uključujući pretvorbu u kupovne cijenegodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
23Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1600 – Tablica upotrebe po kupovnim cijenamagodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
24Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1620 – Trgovačke i transportne maržegodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
25Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1630 – Porezi umanjeni za subvencije po proizvodima 163x; x={0,1,2,3,4}godišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
26Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1610 – Tablice upotrebe u bazičnim cijenamagodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
27Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1611 – Tablice upotrebe za domaću proizvodnju po bazičnim cijenamagodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
28Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1612 – Tablice upotrebe za uvoz po bazičnim cijenamagodišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
29Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1700 – Simetrična input-output tablica po bazičnim cijenama (proizvod x proizvod)godišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
30Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1800 – Simetrična input-output tablica za domaću proizvodnju (proizvod x proizvod)godišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
31Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1750 – Simetrična input-output tablica po bazičnim cijenama (industrija x industrija)godišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
32Ekonomske statistikeESA2010 Tablica 1850 – Simetrična input-output tablica za domaću proizvodnju (industrija x industrija)godišnja2010.2022.međunarodna (Eurostat)
33Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0101 – Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenamagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
34Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0101 – Bruto dodana vrijednost u baznim cijenama i bruto domaći proizvod u tržišnim cijenamakvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
35Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0102 – Bruto domaći proizvod s rashodne stranegodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
36Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0102 – Bruto domaći proizvod s rashodne stranekvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
37Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0103 – Bruto domaći proizvod s dohodovne stranegodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
38Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0103 – Bruto domaći proizvod s dohodovne stranekvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
39Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0117 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema trajnosti dobaragodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
40Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0117 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema trajnosti dobarakvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
41Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0120 – Izvoz roba (fob) i usluga država članica EU/trećih zemaljagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
42Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0120 – Izvoz roba (fob) i usluga država članica EU/trećih zemaljakvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
43Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0121 – Uvoz roba (fob) i usluga od strane država članica EU/trećih zemaljagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
44Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0121 – Uvoz roba (fob) i usluga od strane država članica EU/trećih zemaljakvartalna1Q 1995.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
45Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0301) – Bruto domaći proizvod i outputgodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
46Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0501 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava prema namjenigodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
47Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T0501 – Izdaci za finalnu potrošnju kućanstava premagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
48Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T1001 – Bruto domaći proizvod po regijama (NUTS II)godišnja2000.2022.međunarodna (Eurostat)
49Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T1002 – Sredstva zaposlenih po regijama (A*10), NUTS IIgodišnja2000.2022.međunarodna (Eurostat)
50Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica T1200 – Bruto dodana vrijednost po regijama (A*10), NUTS IIgodišnja2000.2022.međunarodna (Eurostat)
51Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, godišnji obračungodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
52Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, tromjesečni obračunkvartalna1Q 1995.4Q 2022.nacionalna (DZS)
53Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županijegodišnja2000.2022.nacionalna (DZS)
54Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županijegodišnja2000.2022.nacionalna (DZS)
55Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županijegodišnja2000.2022.nacionalna (DZS)
56Ekonomske statistikeBruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županijegodišnja2000.2021.nacionalna (DZS)
57Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 0800 – Godišnji nefinancijski sektorski računigodišnja1995.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
58Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 0801 – Tromjesečni nefinancijski sektorski računikvartalna1999.4Q 2022.međunarodna (Eurostat)
59Ekonomske statistikeESA 2010 Tablica 2900 – Mirovinska prava u RHtrogodišnja2015.2021.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
60II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Strukturne poslovne statistike poduzećagodišnja2008.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
61II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS)godišnja2008.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
62II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Strukturne poslovne statistike financijskih institucijagodišnja2013.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat))
63II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicimagodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
64II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicimakvartalna2010.2022.nacionalna (DZS)
65II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost novih narudžbigodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
66II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima i novih narudžaba prema vrstama građevina u Republici Hrvatskoj – Vrijednost novih narudžbikvartalna2010.2022.nacionalna (DZS)
67II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Izdane građevinske dozvole – Predviđena vrijednost radovagodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
68II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Izdane građevinske dozvole – Predviđena vrijednost radovamjesečna2010.2022.nacionalna (DZS)
69II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2polugodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
70II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2godišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
71II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1 m2godišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
72II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Prosječne cijene prodanih novih stanova i troškovi gradnje po 1 m2 koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-agodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
73II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Građevinarstvo – Vrijednost izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevinagodišnja2002.2022.nacionalna (DZS)
74II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Industrija – Ukupna vrijednost prodanih proizvoda po Nomenklaturi industrijskih proizvoda (NIP)godišnja2004.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
75II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvomgodišnja2010.2022.nacionalna (DZS)
76II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvomkvartalna2022.2022.nacionalna (DZS)
77II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – vremenske serijemjesečna2000.2022.nacionalna (DZS)
78II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvozmjesečna2010.2022.nacionalna (DZS)
79II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz po sektorima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK)mjesečni kumulativi2010.2022.nacionalna (DZS)
80II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz prema NKD-u (2007.) proizvodno načelomjesečni kumulativi2010.2022.nacionalna (DZS)
81II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – Izvoz i uvoz po zemljama namjene/podrijetlamjesečni kumulativi2010.2022.nacionalna (DZS)
82II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom, prema veličini poduzećagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
83II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Izvoz i uvoz prema veličini poduzeća i NKD-u 2007.godišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
84II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Robna razmjena s inozemstvom – pregled po županijama – Izvoz i uvozgodišnja2000.2022.nacionalna (DZS)
85II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Izvoz i uvoz u kunama po županijama prema zemljama partnerimagodišnja2013.2022.nacionalna (DZS)
86II. Ekonomske statistike
Tema 2.3. Poslovne statistike
Izvoz i uvoz u kunama po županijama prema NKD-u 2007., organizacijsko načelogodišnja2013.2022.nacionalna (DZS)
87III. Sektorske statistikeTablica 1. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema županiji prebivalištagodišnja2014.2019.nacionalna (DZS)
88III. Sektorske statistikeTablica 2. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema stupnju obrazovanjagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
89III. Sektorske statistikeTablica 3. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema dobi (u godinama)godišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
90III. Sektorske statistikeTablica 4. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema spolugodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
91III. Sektorske statistikeTablica 5. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema broju članova u kućanstvugodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
92III. Sektorske statistikeTablica 6. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema glavnom motivu putovanjagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
93III. Sektorske statistikeTablica 7. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema glavnom prijevoznom sredstvugodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
94III. Sektorske statistikeTablica 8. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema broju ostvarenih noćenjagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
95III. Sektorske statistikeTablica 9. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti odredištagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
96III. Sektorske statistikeTablica 10. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti smještajagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
97III. Sektorske statistikeTablica 11. Izdaci na višednevnim putovanjima prema kategorijama izdatakagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
98III. Sektorske statistikeTablica 12. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema regiji prebivališta u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2godišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
99III. Sektorske statistikeTablica 13. Broj putovanja, noćenja i izdaci na višednevnim putovanjima prema regiji odredišta putovanja u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2godišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
100III. Sektorske statistikeTablica 14. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema dobi (u godinama)godišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
101III. Sektorske statistikeTablica 15. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema spolugodišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
102III. Sektorske statistikeTablica 16. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema broju članova u kućanstvugodišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
103III. Sektorske statistikeTablica 17. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema regiji odredišta putovanja u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2godišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
104III. Sektorske statistikeTablica 18. Broj putovanja i izdaci na jednodnevnim putovanjima prema regiji prebivališta u Republici Hrvatskoj, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2godišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
105III. Sektorske statistikeTablica 11. Ostvareni prihod luka nautičkog turizma bez PDV-a, u tisućama kunagodišnja2019.2022.nacionalna (DZS)
106III. Sektorske statistike4.3.3.3. Luka nautičkog turizmagodišnja2005.2022.nacionalna (DZS)
107III. Sektorske statistike[tour_dem_extot] Ukupni izdaci na višednevnim putovanjimagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
108III. Sektorske statistike(tour_dem_exac) Izdaci na višednevnim putovanjima za smještajgodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
109III. Sektorske statistike[tour_dem_exacw] Izdaci na višednevnim putovanjima za smještaj prema zemlji odredištagodišnja20122022.međunarodna (Eurostat)
110III. Sektorske statistike[tour_dem_extr] Izdaci na višednevnim putovanjima za prijevozgodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
111III. Sektorske statistike(tour_dem_extrw) Izdaci na višednevnim putovanjima za prijevoz prema zemlji odredištagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
112III. Sektorske statistike[tour_dem_exexp] Izdaci na višednevnim putovanjima prema kategorijama izdatakagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
113III. Sektorske statistike[tour_dem_expur] Izdaci na višednevnim putovanjima s obzirom na svrhu putovanjagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
114III. Sektorske statistike[tour_dem_exls] Izdaci na višednevnim putovanjima prema duljini boravkagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
115III. Sektorske statistike(tour_dem_extotw) Izdaci na višednevnim putovanjima prema zemlji odredištagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
116III. Sektorske statistike[tour_dem_exorg] Izdaci na višednevnim putovanjima prema vrsti organizacijegodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
117III. Sektorske statistike[tour_dem_expktw] Izdaci na višednevnim putovanjima za paket aranžmangodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
118III. Sektorske statistike[tour_dem_exsex] Izdaci na višednevnim putovanjima prema spolugodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
119III. Sektorske statistike[tour_dem_exage] Izdaci na višednevnim putovanjima prema dobnoj skupinigodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
120III. Sektorske statistike[tour_dem_exed11]Izdaci na višednevnim putovanjima prema završenom stupnju obrazovanjagodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
121III. Sektorske statistike(tour_dem_exws) Izdaci na višednevnim putovanjima prema radnom statusugodišnja2012.2022.međunarodna (Eurostat)
122III. Sektorske statistike[tour_dem_sdvexa] Izdaci na jednodnevnim putovanjma – godišnji podacigodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
123III. Sektorske statistike(tour_dem_sdvexq) Izdaci na jednodnevnim putovanjima – tromjesečni podacikvartalna2014.2022.međunarodna (Eurostat)
124III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_203_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima industrijipolugodišnja2005.2007.međunarodna (Eurostat)
125III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_203_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima industrijipolugodišnja2008.2022.međunarodna (Eurostat)
126III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_202_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima kućanstvimapolugodišnja2005.2007.međunarodna (Eurostat)
127III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_202_H) Cijene prirodnog plina distribuiranog plinovodima kućanstvimapolugodišnja2008.2022.međunarodna (Eurostat)
128III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_205_H) Cijene električne energije isporučene industrijipolugodišnja2005.2007.međunarodna (Eurostat)
129III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_205_H) Cijene električne energije isporučene industrijipolugodišnja2008.2022.međunarodna (Eurostat)
130III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_204_H) Cijene električne energije isporučene kućanstvimapolugodišnja2005.2007.međunarodna (Eurostat)
131III. Sektorske statistikeTablica (NRG_PC_204_H) Cijene električne energije isporučene kućanstvimapolugodišnja2008.2022.međunarodna (Eurostat)
132III. Sektorske statistikeEkonomski računi za poljoprivredugodišnja20052022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
133III. Sektorske statistikeEkonomski računi za poljoprivredu u 2020 za Republiku Hrvatsku, HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2godišnja20052022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
134III. Sektorske statistikeProcjena realnog dohotka u poljoprivredigodišnja20092022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
135III. Sektorske statistikeCijene u poljoprivredigodišnja20052022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
136III. Sektorske statistikeOtkup i prodaja poljoprivrednih proizvodagodišnja20102022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
137III. Sektorske statistikeZemljišne cijene i rentegodišnja20142022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
138III. Sektorske statistikeEkonomski računi šumarstvagodišnja20132022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
139IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica 1.1. Porezi i naknade za okolišgodišnja2005.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
140IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica 1.1. Investicije u zaštitu okolišagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
141IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica 1.2. Tekući izdaci za zaštitu okolišagodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
142IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica 1.1. Outputgodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
143IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica 1.2. Bruto dodana vrijednostgodišnja2014.2022.nacionalna (DZS)
međunarodna (Eurostat)
144IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_TAX) Prihodi od poreza za okolišgodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
145IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_TAXIND2) Porezi za zaštitu okoliša prema gospodarskoj djelatnosti (NACE Rev. 2)godišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
146IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (T2020_RT320) Prihodi od ekoloških porezagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
147IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (T2020_RT300) Porezi na energijugodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
148IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (T2020_RT310) Energetski porezi prema sektoru plaćanjagodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
149IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (TEN00120) Implicitna porezna stopa na energijugodišnja1995.2022.međunarodna (Eurostat)
150IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (TEN00135) Nacionalni izdaci za zaštitu okolišagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
151IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EPNEIS) Nacionalni izdaci za zaštitu okoliša po institucionalnim sektorimagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
152IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (TEN00136) Investicije u zaštitu okoliša ukupnog gospodarstvagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
153IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EPIGG) Investicije opće države u zaštitu okoliša po djelatnosti zaštite okolišagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
154IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EPISSP) Investicije poduzeća u zaštitu okoliša kao specijaliziranih i sekundarnih proizvođača zaštite okolišagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
155IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EPIAP) Investicije u zaštitu okoliša korporacija kao pomoćnih proizvođača po djelatnosti zaštite okoliša i djelatnosti NACE Rev. 2godišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
156IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_PEPSGG) Proizvodnja usluga zaštite okoliša opće države prema ekonomskim obilježjimagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
157IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_PEPSSP) Proizvodnja usluga zaštite okoliša poduzeća kao proizvođača specijalista po gospodarskim značajkamagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
158IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_PEPSNSP) Proizvodnja usluga zaštite okoliša korporacija osim specijaliziranih proizvođača prema ekonomskim obilježjima i djelatnosti NACE Rev. 2godišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
159IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_CEPSGH) Izdaci krajnje potrošnje za usluge zaštite okoliša po institucionalnim sektorimagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
160IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_CEPSGC) Međufazna potrošnja usluga zaštite okoliša prema institucionalnom sektoru i djelatnosti NACE Rev. 2godišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
161IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EPTRF) Transferi zaštite okoliša po djelatnosti zaštite okoliša i institucionalnom sektorugodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
162IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_ESST_GG) Subvencije za okoliš i slični transferi od opće države, prema djelatnosti zaštite okoliša, sektoru primatelja i ESA kategoriji transferagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
163IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (TEN00132) Bruto dodana vrijednost (BDV) u gospodarstvu okoliša EU prema aktivnostima zaštite okoliša i upravljanja resursimagodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
164IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (TEN00134) Bruto dodana vrijednost (BDV) u EU gospodarstvu okoliša prema NACE Rev. 2 djelatnostigodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
165IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EGSS2) Proizvodnja, dodana vrijednost i izvoz u sektoru dobara i usluga za okolišgodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)
166IV. Statistika okoliša i statistika za više područjaTablica (ENV_AC_EGSS3) Proizvodnja, dodana vrijednost i zaposleni po industrijskim granama u sektoru dobara i usluga za okolišgodišnja2014.2022.međunarodna (Eurostat)