Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini

NN 107/2022 (16.9.2022.), Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini

Vijeće za elektroničke medije

1583

Na temelju članka 25. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21), na sjednici 33-22, 7. rujna 2022. Vijeće za elektroničke medije donosi

NAPUTAK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZVJEŠĆIVANJA O OSTVARENIM PRIHODIMA PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA U PRETHODNOJ GODINI

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ispunjavanje obveze iz stavka 1. članka 25. Zakona o elektroničkim medijima (dalje u tekstu Zakona) izvršava se elektroničkim putem, kroz informacijski sustav pružatelja medijskih usluga na mrežnim stranicama Agencije i to unutar »modula 0,5 %«, sam sadržaj i oblik izvješća te primjeri popunjavanja izvješća o ostvarenim prihodima su dani u excel tablici pod nazivom »Obrazac i primjeri izvješća o ostvarenim prihodima«.

(2) Excel tablica pod nazivom »Obrazac i primjeri izvješća o ostvarenim prihodima« iz stavka 1. nalazi se u prilogu ovoga Naputka i njegov je sastavni dio.

(3) Za pristup informacijskom sustavu pružatelja medijskih usluga na mrežnim stranicama Agencije i »modulu 0,5 %« pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija trebaju korisničko ime i lozinku (korisnički podaci).

(4) Svi obveznici – pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija koji i inače pristupaju informacijskom sustavu pružatelja medijskih usluga koristit će postojeće korisničke podatke dok će se obveznike – novoupisane pružatelje medijskih usluga i elektroničkih publikacija i one koji do sada nisu imali korisničke podatke pozvati, objavom na mrežnoj stranici Agencije i slanjem elektroničke pošte na elektroničke adrese pružatelja koje su upisane u knjigama pružatelja na mrežnoj stranici Agencije, da kontaktiraju informatičku službu Agencije za dobivanje korisničkih podataka.

(5) Popis obveznika – pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija se utvrđuje najkasnije do 15. veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Popis utvrđuje i kreira informatička služba Agencije.

(6) Najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, objavom na mrežnoj stranici Agencije i slanjem elektroničke pošte na elektroničke adrese pružatelja koje su upisane u knjigama pružatelja na mrežnoj stranici Agencije, pozvat će se obveznici – pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija na ispunjavanje obveze iz stavaka 1., 2. i 3. članka 25. Zakona.

(7) Postupak dostave izvješća o ostvarenim prihodima izvršava se:

– pristupom informacijskom sustavu pružatelja medijskih usluga na mrežnim stranicama Agencije korištenjem korisničkih podataka,

– pristupom (ulaskom) u »modul 0,5 %«,

– pokretanjem nove prijave u »modulu 0,5 %«

– samim pokretanjem nove prijave automatizmom se ispunjavaju opći podaci o nazivu pružatelja usluge, OIB-u pružatelja usluge i sjedištu pružatelja usluge,

– obveznik – pružatelj medijskih usluga i elektroničkih publikacija zatim samostalno unosi ostvarene iznose prihoda kao prikazano u excel tablici pod nazivom »Obrazac i primjeri izvješća o ostvarenim prihodima«,

– u slučaju da je obveznik – pružatelj medijskih usluga i elektroničkih publikacija ostvario prihode od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti, prihode od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prihode na temelju članka 38. Zakona dužan je postupiti sukladno stavku 3. članka 25. Zakona na način prikazan u excel tablici pod nazivom »Obrazac i primjeri izvješća o ostvarenim prihodima« i

– obveznik – pružatelj medijskih usluga i elektroničkih publikacija samostalno provjerava unesene iznose, podatke i pojašnjenja prihoda, sprema ih i podnosi elektroničkim potvrđivanjem (klikanjem) u »modulu 0,5 %« s čim završava postupak dostave izvješća o ostvarenim prihodima Agenciji.

(8) U slučaju ako obveznik – pružatelj medijskih usluga i elektroničkih publikacija za prihode od obavljanja djelatnosti definiranih člankom 81. stavkom 1. Zakona iskaže iznos 0,00 eura (nula eura) obvezan je u polje pod nazivom »Pojašnjenje prihoda« obrazložiti razlog/e koji su rezultirati takvom situacijom.

(9) U slučaju ako obveznik – pružatelj medijskih usluga i elektroničkih publikacija za sve prihode definirane člankom 25. stavkom 2. Zakona iskaže iznos 0,00 eura (nula eura) obvezan je u polje pod nazivom »Pojašnjenje prihoda« obrazložiti razlog/e koji su rezultirati takvom situacijom.

(10) Obveznici – pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija koji ne izvrše dostavu izvješća o ostvarenim prihodima Agenciji putem informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga na mrežnim stranicama Agencije do roka kako je definirano u stavku 1. članka 25. Zakona bit će pozvani još jednom, objavom na mrežnoj stranici Agencije i slanjem elektroničke pošte na elektroničke adrese pružatelja koje su upisane u knjigama pružatelja na mrežnoj stranici Agencije, da u roku od 5 radnih dana od dana objave i slanja elektroničke pošte izvrše svoju obvezu.

(11) U slučaju da i nakon proteka toga roka obveznici – pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija ne izvrše dostavu izvješća o ostvarenim prihodima Agenciji putem informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga na mrežnim stranicama Agencije, Vijeće za elektroničke medije će utvrditi popis tih obveznika – pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija i donijeti odluku o daljnje postupanju.

Objava izvješća o ostvarenim prihodima

Članak 2.

Agencija, pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija objavit će na svojim mrežnim stranicama izvješće iz stavka 1. članka 25. Zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/22-01/0158
Urbroj: 567-06/07-22-03
Zagreb, 7. rujna 2022.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Josip Popovac, v. r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PRIHODIMA PRUŽATELJA
ZA 2021. GODINU
Naziv pružatelja usluge:
OIB pružatelja usluge:
Sjedište pružatelja usluge:
Ostvareni ukupni prihodi za godinu:
1.Prihod od obavljanja djelatnosti definiranim stavkom 1. članka 81. Zakona o elektroničkim medijima (dalje Zakon), (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6.) i to:0,00
1.1.od obavljanja djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, članak 26. Zakona0,00
1.2.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge televizije, članak 29. Zakona0,00
1.3.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge radija, članak 29. Zakona0,00
1.4.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, članak 92. Zakona0,00
1.5.od obavljanja djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija (portala), članak 94. Zakona0,00
1.6.od obavljanja djelatnosti usluga platformi za razmjenu videozapisa, članak 95. Zakona0,00
2.Prihod od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti0,00
3.Prihod od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave0,00
4.Prihod na temelju članka 38. Zakona0,00
5.Svi preostali prihodi pružatelja, do iznosa ukupnog prihoda pružatelja za godinu, iskazani zbirno0,00
Sveukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5., a taj iznos ujedno treba odgovarati iznosu ukupnih prihoda pružatelja za godinu)0,00
Razrada prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednostiIznos
1.0,00
2.0,00
3.0,00
4.0,00
5.0,00
6.0,00
7.0,00
8.0,00
9.0,00
10. 
0,00
Sveukupno0,00
Razrada prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Napomena: Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveIznos
1.0,00
2.0,00
3.0,00
4.0,00
5.0,00
6.0,00
7.0,00
8.0,00
9.0,00
10. 
0,00
Sveukupno0,00
Razrada prihoda na temelju članka 38. Zakona
Prema članku 38. Zakona tijela državne uprave i javne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne su 15 % godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi ili oglašavanju svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim ili radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija i/ili kod pružatelja elektroničkih publikacija upisanih u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija.
Napomena: Tijela državne uprave su ministarstva i državne upravne organizacije.
Napomena: Javna ustanova je ustanova čija je djelatnost ili dio djelatnosti koju obavlja zakonom određena kao javna služba.
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda na temelju članka 38. ZakonaIznos
1.0,00
2.0,00
3.0,00
4.0,00
5.0,00
6.0,00
7.0,00
8.0,00
9.0,00
10. 
0,00
Sveukupno0,00
Napomena:Podnošenjem izvješća o ostvarenim prihodima potvrđujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi gore navedeni iznosi, podaci i pojašnjenja točni i istiniti.
PRIMJER ZA ISPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O OSTVARENIM
PRIHODIMA PRUŽATELJA ZA 2021. GODINU
1. Pružatelj medijskih usluga Udruga Zora iz grada M je u 2021. godini ostvario ukupan godišnji prihod (ukupan prihod za godinu) u iznosu od 1.000.000,00 € (milijun eura).
2. Unutar ukupnog godišnjeg prihoda iznos prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za 2021. godinu iznosio je 20.000,00 eura i iznos prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija za 2021. iznosio je 130.000,00 eura.

3. Iznos prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti za 2021. godinu iznosio je 80.000,00 eura.

U ovom primjeru radi se o sredstvima – potpora male vrijednosti – Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 60.000,00 eura koja je pružatelj dobio od Agencije za elektroničke medije, Zagreb te o sredstvima – potpori male vrijednosti – od Grada »M« iz M u iznosu od 20.000,00 eura za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama.

4. Iznos prihoda ostvaren od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iznosio je u 2021. godini 100.000,00 eura.

U ovom primjeru radi se o sredstvima koje je pružatelj dobio od Općine »K« iz K u iznosu od 50.000,00 eura prema Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi te od Županije »L« iz L u iznosu od 50.000,00 eura prema Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

5. Iznos prihoda ostvaren na temelju članka 38. Zakona o elektroničkim medijima za 2021. godinu iznosio je 30.000,00 eura.

U ovom primjeru radi se o sredstvima koje je pružatelj dobio od Ministarstva »K« iz T iznosu od 10.000,00 eura za oglašavanje aktivnosti ministarstva te od javne ustanove »NP« iz mjesta R kojoj je osnivač RH u iznosu od 20.000,00 eura za oglašavanje usluga i aktivnosti javne ustanove »NP« iz mjesta R.

6. Svi preostali prihodi pružatelja, do iznosa ukupnog prihoda pružatelja za godinu, iskazani zbirno za 2021. godinu iznosili su 640.000,00 eura. (1.000.000,00 – 150.000,00 – 80.000,00 – 100.000,00 – 30.000,00 = 640.000,00).

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PRIHODIMA PRUŽATELJA ZA 2021. GODINU
Naziv pružatelja usluge:Udruga Zora
OIB pružatelja usluge:22222222222
Sjedište pružatelja usluge:M
Ostvareni ukupni prihodi za godinu:
1.Prihod od obavljanja djelatnosti definiranim stavkom 1. članka 81. Zakona o elektroničkim medijima (dalje Zakon), (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6.) i to:150.000,00
1.1.od obavljanja djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, članak 26. Zakona0,00
1.2.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge televizije, članak 29. Zakona0,00
1.3.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge radija, članak 29. Zakona0,00
1.4.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, članak 92. Zakona20.000,00
1.5.od obavljanja djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija (portala), članak 94. Zakona130.000,00
1.6.od obavljanja djelatnosti usluga platformi za razmjenu videozapisa, članak 95. Zakona0,00
2.Prihod od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti80.000,00
3.Prihod od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave100.000,00
4.Prihod na temelju članka 38. Zakona30.000,00
5.Svi preostali prihodi pružatelja, do iznosa ukupnog prihoda pružatelja za godinu, iskazani zbirno640.000,00
Sveukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5., a taj iznos ujedno treba odgovarati iznosu ukupnih prihoda pružatelja za godinu)1.000.000,00
Razrada prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednostiIznos
1.Agencija za elektroničke medije, Zagreb60.000,00
2.Grad »M«, M20.000,00
3. 
0,00
Sveukupno80.000,00
Razrada prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveIznos
1.Općina »K«, K50.000,00
2.Županija »L«, L50.000,00
3. 
0,00
Sveukupno100.000,00
Razrada prihoda na temelju članka 38. Zakona
   
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda na temelju članka 38. ZakonaIznos
1.Ministarstvo »K«10.000,00
2.Javna ustanova »NP«, R20.000,00
3. 
0,00
Sveukupno30.000,00

Napomena:

Podnošenjem izvješća o ostvarenim prihodima potvrđujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi gore navedeni iznosi, podaci i pojašnjenja točni i istiniti.PRIMJER ZA ISPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O OSTVARENIM PRIHODIMA PRUŽATELJA ZA 2021. GODINU
1. Pružatelj medijskih usluga Jutarnja vijest d.o.o. iz grada P je u 2021. godini ostvario ukupan godišnji prihod (ukupan prihod za godinu) u iznosu od 7.000.000,00 eura (sedam milijuna eura).
2. Unutar ukupnog godišnjeg prihoda iznos prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za 2021. godinu iznosio je 250.000,00 eura, a iznos prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za 2021. godinu iznosio je 4.750.000,00 eura.
3. Iznos prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti za 2021. godinu iznosio je 950.000,00 eura. U ovom primjeru radi se o sredstvima – državna potpora – Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 700.000,00 eura i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija.

4. Iznos prihoda ostvaren od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini iznosio je 150.000,00 eura.

U ovom primjeru radi se o sredstvima koje je pružatelj dobio od Grada »T« iz T u iznosu od 60.000,00 eura prema Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi te od Županije »L« iz L u iznosu od 90.000,00 eura prema Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

5. Iznos prihoda ostvaren na temelju članka 38. Zakona o elektroničkim medijima za 2021. godinu iznosio je 100.000,00 eura. U ovom primjeru radi se o sredstvima koje je pružatelj dobio od Ministarstva »K« iz T u iznosu od 20.000,00 eura za oglašavanje aktivnosti ministarstva te od javne ustanove »NP« iz mjesta R kojoj je osnivač RH u iznosu od 80.000,00 eura za oglašavanje usluga i aktivnosti javne ustanove »NP« iz mjesta R.
6. Svi preostali prihodi pružatelja, do iznosa ukupnog prihoda pružatelja za godinu, iskazani zbirno za 2021. godinu iznosili su 800.000,00 eura. (7.000.000,00 – 5.000.000,00 – 950.000,00 – 150.000,00 – 100.000,00 = 800.000,00).

IZVJEŠĆE O OSTVARENIM PRIHODIMA PRUŽATELJA
ZA 2021. GODINU
Naziv pružatelja usluge:Jutarnja vijest d.o.o.
OIB pružatelja usluge:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sjedište pružatelja usluge:P
Ostvareni ukupni prihodi za godinu:
1.Prihod od obavljanja djelatnosti definiranim stavkom 1. članka 81. Zakona o elektroničkim medijima (dalje Zakon), (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6.) i to:5.000.000,00
1.1.od obavljanja djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, članak 26. Zakona0,00
1.2.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge televizije, članak 29. Zakona4.750.000,00
1.3.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge radija, članak 29. Zakona0,00
1.4.od obavljanja djelatnosti pružanja medijske usluge za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, članak 92. Zakona250.000,00
1.5.od obavljanja djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija (portala), članak 94. Zakona0,00
1.6.od obavljanja djelatnosti usluga platformi za razmjenu videozapisa, članak 95. Zakona0,00
2.Prihod od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti950.000,00
3.Prihod od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave150.000,00
4.Prihod na temelju članka 38. Zakona100.000,00
5.Svi preostali prihodi pružatelja, do iznosa ukupnog prihoda pružatelja za godinu, iskazani zbirno800.000,00
Sveukupno (1. + 2. + 3. + 4. + 5., a taj iznos ujedno treba odgovarati iznosu ukupnih prihoda pružatelja za godinu)7.000.000,00
Razrada prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od primljenih državnih potpora i potpora male vrijednostiIznos
1.Agencija za elektroničke medije, Zagreb700.000,00
2.Grad »T«, T250.000,00
3. 
0,00
Sveukupno950.000,00
Razrada prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda od jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveIznos
1.Grad »T«, T60.000,00
2.Županija »L«, L90.000,00
3. 
0,00
Sveukupno150.000,00
Razrada prihoda na temelju članka 38. Zakona
 
Naziv subjekta koji je dodijelio iznos prihoda na temelju članka 38. ZakonaIznos
1.Ministarstvo »K«, T20.000,00
2.Javna ustanova »NP«, R80.000,00
3. 
0,00
Sveukupno100.000,00
   
Napomena:Podnošenjem izvješća o ostvarenim prihodima potvrđujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi gore navedeni iznosi, podaci i pojašnjenja točni i istiniti.