Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 108/2022 (19.9.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Vlada Republike Hrvatske

1585

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. rujna 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 105/22.), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Najviše jedinične cijene za motorne benzine i dizelsko gorivo određuju se sukladno sljedećoj formuli:

pri čemu je:

■ PC = jedinična cijena u HRK/l (izražena na tri decimalna mjesta)

■ Pt = osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

■ P = premija energetskog subjekta u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

■ CIF Med M = srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u Platt’s European Marketscan pod Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera) za proizvode Premium Unleaded 10 ppm (Eurosuper 95), 10 ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta

■ T = srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)

■ ρ = gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)

■ i = dnevni podaci: i = 1, 2, 3,..., n

■ n = broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med M) unutar obračunskog razdoblja

■ t = sedmodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja); Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih sedam dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak, nakon sedmodnevnog obračunskog razdoblja u 0.00 sati.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavku 2. riječi: »smjesa propan« zamjenjuju se riječima: »smjesa propan – butan«, a iza riječi: »mjestima« riječ: » – butan« briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/76

Urbroj: 50301-05/20-22-1

Zagreb, 19. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.