Odluka o izmjenama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih unija

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih unija

Hrvatska narodna banka

1586

Na temelju članka 40. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH UNIJA

Članak 1.

U Odluci o nadzornim izvještajima kreditnih unija (»Narodne novine«, br. 71/2007. i 51/2009.), u Uputi za sastavljanje nadzornih izvještaja kreditnih unija, koja je sastavni dio te Odluke, u glavi »I. Opće upute za sastavljanje nadzornih izvještaja«, u poglavlju »4. Način dostavljanja izvještaja« riječi »Direkcija za bonitetnu analizu« zamjenjuju se riječima »Direkcija supervizije III«.

Članak 2.

U glavi »II. Upute za sastavljanje pojedinih nadzornih izvještaja«, u poglavlju »4. Izvještaj o ulaganjima u materijalnu imovinu (obrazac MI-KU)« riječi »veća od 30.000 kuna« zamjenjuju se riječima »veća od 4.000 eura«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 314-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.