Odluka o izmjenama Odluke o financijskim izvještajima kreditnih unija

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o financijskim izvještajima kreditnih unija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1587

Na temelju članka 47. stavka 2. točaka 2. i 3. Zakona o kreditnim unijama (»Narodne novine«, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH UNIJA

Članak 1.

U Odluci o financijskim izvještajima kreditnih unija (»Narodne novine«, br. 71/2007.), u Uputi za sastavljanje financijskih izvještaja kreditnih unija, koja je sastavni dio te Odluke, u poglavlju »I. Opće upute za sastavljanje financijskih izvještaja« točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Svi iznosi u datoteci moraju biti iskazani u eurima i centima.«

Članak 2.

U poglavlju »II. Upute za sastavljanje pojedinih financijskih izvještaja« u potpoglavlju 3.1. riječi »kunska vrijednost« zamjenjuju se riječima »vrijednost u domaćoj valuti«.

Članak 3.

U potpoglavlju 3.2. Upute riječ »kune« zamjenjuje se riječju »domaću«.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 315-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.