Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

1591

Na temelju članka 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 2. 12. 2016.), članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 od 15. ožujka 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za izvješćivanje za tržišni rizik (Tekst značajan za EGP) (SL L 89, 16. 3. 2021.), članka 4. stavka 1. točke 3., članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c, članka 162. stavka 1. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVJEŠTAJIMA ZA POTREBE SUPERVIZIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) u članku 4. stavku 1. brišu se točke 3. i 12.

Članak 2.

U članku 7. stavku 7. riječi »sedam milijardi kuna« zamjenjuju se riječima »milijardu eura (odnosno, za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, sedam milijardi kuna)«.

Članak 3.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje izvještaja za potrebe supervizije, koja je sastavni dio Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija, poglavlje II.2.3. briše se.

Članak 4.

U točki 96. Upute podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. izloženost valutno induciranom kreditnom riziku (za referentne datume prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj).«

Članak 5.

Na kraju točke 100. Upute dodaju se riječi »Za referentne datume nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u stupcima o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku ne prikazuju se nikakvi podaci.«

Članak 6.

U točki 103. Upute riječi »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO«« zamjenjuju se riječima »izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »RA«, »AE« i »PO««.

Članak 7.

Poglavlje II.2.12. Upute briše se.

Članak 8.

U točki 243. Upute riječ »izražene« zamjenjuje se riječu »izraženi«, riječ »kuna« zamjenjuje se riječju »eura«, a riječ »lipama« zamjenjuje se riječju »centima«.

Članak 9.

Točke 244. i 245. Upute mijenjaju se i glase:

»244. U slučaju izvještaja koji se ne iskazuju u originalnoj valuti, nego u izvještajnoj valuti (eurima), svi monetarni iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se potom preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.

245. U dijelu izvještavanja prema prilozima XII. i XIII. te od XVIII. do XXV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 stavke u eurima s ugovorenom valutnom klauzulom prema određenoj valuti tretiraju se kao pozicije u eurima.«

Članak 10.

U točki 282. Upute riječi »i »Nominalna vrijednost u kunama« navode se stavke s vrijednostima u valuti/kunama« zamjenjuju se riječima »i »Nominalna vrijednost u domaćoj valuti« navode se stavke s vrijednostima u izvornoj i domaćoj valuti«.

Članak 11.

U točki 284. Upute riječ »kune« zamjenjuje se riječju »domaću valutu«.

Članak 12.

Točka 285. Upute mijenja se i glasi:

»285. U stupcima »Tržišna vrijednost u valuti« i »Tržišna vrijednost u domaćoj valuti« navode se tržišne vrijednosti stavki u izvornoj i domaćoj valuti. Tržišne vrijednosti u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu s pomoću srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj. Pod tržišnom vrijednosti dužničkih instrumenata podrazumijeva se vrijednost bez obračunatih nedospjelih kamata (engl. clean price). Tržišnu vrijednost izvedenoga financijskog instrumenta čini tržišna vrijednost odnosnog instrumenta/varijable.«

Članak 13.

Točke 315. i 316. Upute mijenjaju se i glase:

»315. Iznosi izraženi u stranim valutama preračunavaju se u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum. Kod instrumenata ugovorenih s valutnom klauzulom protuvrijednost u domaćoj valuti izračunava se primjenom ugovorenog tečaja. Iznosi izraženi u stranim valutama koje nisu iskazane na tečajnici Hrvatske narodne banke, preračunavaju se u američke dolare primjenom srednjih tečajeva referentnih tržišta te ih se zatim preračunava u domaću valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji vrijedi na izvještajni datum.

316. Instrumenti u domaćoj valuti s ugovorenom valutnom klauzulom prema drugoj valuti tretiraju se kao pozicije u odnosnoj valuti.«

Članak 14.

Tablica ispod točke 329. Upute mijenja se i glasi:

R. br.VALUTA – vrijednosti šokova po pojedinoj vrsti šoka u pojedinoj valuti (bazni bodovi)
OznakaHrvatski nazivParalelniKratkiDugi
1.ARSargentinski pezo400500300
2.AUDaustralski dolar300450200
3.BGNbugarski lev250350150
4.BRLbrazilski real400500300
5.CADkanadski dolar200300150
6.CHFšvicarski franak100150100
7.CNYjuan renminbi250300150
8.CZKčeška kruna200250100
9.DKKdanska kruna200250150
10.EUReuro200250100
11.GBPfunta sterlinga250300150
12.HKDhongkonški dolar200250100
13.HUFforinta300450200
14.IDRrupija400500350
15.INRindijska rupija400500300
16.JPYjen100100100
17.KRWvon300400200
18.MXNmeksički pezo400500300
19.PLNzloti250350150
20.RONrumunjski leu350500250
21.RUBruski rubalj400500300
22.SARsaudijski rijal200300150
23.SEKšvedska kruna200300150
24.SGDsingapurski dolar150200100
25.TRYturska lira400500300
26.USDamerički dolar200300150
27.ZARrand400500300
28.sve ostale valute400500350


Članak 15.

Točka 371. Upute mijenja se i glasi:

»371. Kod grupe instrumenata »Roba – fizički proizvodi« nominalna vrijednost instrumenta u izvornoj i domaćoj valuti iznosi 0.«

Članak 16.

U Prilogu I. Upute brišu se poglavlja I.3. i I.12.

Članak 17.

U Prilogu II. Upute tablica u poglavlju II.2. mijenja se i glasi:

Detaljna knjiga trgovanja (DKT)

Naziv kreditne institucije:

OIB kreditne institucije:

Oznaka izvješća:

Datum:

Red.
br.
Naziv instrumentaOznaka instrumenta/poslaOznaka valute 
Nominalna vrijednost u valuti 
Nominalna vrijednost u domaćoj valuti 
Tržišna vrijednost u valuti 
Tržišna vrijednost u domaćoj valuti
 
 
12 
3 
4 
5 
6
 
1. Dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
010010 
020010 
030010 
040010 
2. 
 
 
010020 
020020 
030020 
040020 
3. 
 
 
... 
... 
... 
... 
4. 
 
 
... 
... 
... 
... 
5.Ukupno dionice i vlasnički udjeli u trgovačkim društvima 
 
01Z010 
02Z010 
03Z010 
04Z010 
 
2. Dužnički instrumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno dužnički instrumenti 
 
01Z020 
02Z020 
03Z020 
04Z020 
 
3. Instrumenti tržišta novca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno instrumenti tržišta novca 
 
01Z030 
02Z030 
03Z030 
04Z030 
 
4. Ostali prenosivi vrijednosni papiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno ostali prenosivi vrijednosni papiri 
 
01Z040 
02Z040 
03Z040 
04Z040 
 
5. Ročnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno ročnice 
 
01Z050 
02Z050 
03Z050 
04Z050 
 
6. Forvard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno forvard 
 
01Z060 
02Z060 
03Z060 
04Z060 
 
7. Ugovori o razmjeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno ugovori o razmjeni 
 
01Z070 
02Z070 
03Z070 
04Z070 
 
8. Kreditne izvedenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno kreditne izvedenice 
 
01Z080 
02Z080 
03Z080 
04Z080 
 
9. Opcije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno opcije 
 
01Z090 
02Z090 
03Z090 
04Z090 
 
10. Ugrađene izvedenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno ugrađene izvedenice 
 
01Z100 
02Z100 
03Z100 
04Z100 
 
11. Roba – fizički proizvodi 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno roba – fizički proizvodi 
 
01Z110 
02Z110 
03Z110 
04Z110 
 
12. Robne izvedenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno robne izvedenice 
 
01Z120 
02Z120 
03Z120 
04Z120 
 
13. Izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz nenamirenih transakcija 
 
01Z130 
02Z130 
03Z130 
04Z130 
 
14. Izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz slobodnih isporuka 
 
01Z140 
02Z140 
03Z140 
04Z140 
 
15. Izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj strani 
 
01Z150 
02Z150 
03Z150 
04Z150 
 
16. Izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz obratnih repo ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane 
 
01Z160 
02Z160 
03Z160 
04Z160 
 
17. Izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade 
 
01Z170 
02Z170 
03Z170 
04Z170 
 
18. Izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno izloženosti proizašle iz transakcija s dugim rokom namire 
 
01Z180 
02Z180 
03Z180 
04Z180 
 
19. Financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno financijski instrumenti ostvareni na temelju ugovora o poslovima pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa 
 
01Z190 
02Z190 
03Z190 
04Z190 
 
20. Ostalo neraspoređeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
... 
... 
... 
... 
...Ukupno ostalo neraspoređeno 
 
01Z200 
02Z200 
03Z200 
04Z200 
 
SVEUKUPNO 
 
01ZZZZ 
02ZZZZ 
03ZZZZ 
04ZZZZ 


Članak 18.

Posljednji Izvještaj o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (D5M3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to najkasnije do 13. veljače 2023.

Posljednji Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR3) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021.) kreditna institucija dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sa stanjem na dan 31. prosinca 2022., i to u sljedećim rokovima:

1) nerevidirano izvješće najkasnije do 13. veljače 2023.

2) revidirano izvješće najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2022.

Članak 19.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 319-091/09-22/BV

Zagreb, 8. rujna 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.