Odluka o dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

1592

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019. i 63/2021.) iza članka 23. dodaje se članak 23.a, koji glasi:

»Članak 23.a

Iznimno od članaka od 19. do 23. ove Odluke, banka ne može izvršiti polog gotovog novca u gotovinske centre na dane 28. i 31. listopada 2022.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 27. listopada 2022.

O. br.: 325-091/09-22/BV

Zagreb, 12. rujna 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.