Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1595

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 48/18 i 79/20), za energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za prvo regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2025., iznose kako slijedi:

Oznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavke

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
T+1T+2T+3T+4
1. 10.
– 31. 12. 2022.
2023.2024.2025.
TUPPTarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a1,051,051,051,05EUR/MWh

II.

Iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina iz točke I. ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 144/20).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/35
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.