Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1599

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 34. stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) te članka 25. stavka 2. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

I.

(1) Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na distribucijski sustav za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. kako slijedi:

915,20 HRK (121,47 EUR)za kategoriju priključka I
(priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h),
2.912,25 HRK (386,52 EUR)za kategoriju priključka II
(priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h),
4.972,00 HRK (659,90 EUR)za kategoriju priključka III
(priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h),
8.057,50 HRK (1.069,41 EUR)za kategoriju priključka IV
(priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h).

(2) Naknada za priključenje u dijelu troška pripremno-završnih radova određuje se za priključenje na transportni sustav za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2025. kako slijedi:

2.012,10 HRK (267,05 EUR)za kategoriju priključka I
(priključni kapacitet manji ili jednak 40.000 kWh/h),
3.435,20 HRK (455,93 EUR)za kategoriju priključka II
(priključni kapacitet veći od 40.000 kWh/h, a manji ili jednak 200.000 kWh/h),
5.567,00 HRK (738,87 EUR)za kategoriju priključka III
(priključni kapacitet veći od 200.000 kWh/h).

(3) U slučaju višestrukog priključenja, sukladno članku 19. Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (»Narodne novine«, broj 48/18) (u daljnjem tekstu: Metodologija), naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 50%.

(4) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 2. Metodologije, naknada iz stavka 1. i 2. ove točke umanjuje se za 20%.

II.

Naknada za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuje se sukladno članku 20. Metodologije.

III.

(1) Naknada za priključenje u dijelu troška redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu određuje se sukladno članku 8. Metodologije.

(2) Jedinični trošak i fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. određuju se za pripadajuću kategoriju priključka za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke

(3) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta, sukladno članku 21. stavku 3. Metodologije, naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za zbroj naknada za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu uplaćenih kod priključenja i prethodnih povećanja priključnog kapaciteta.

IV.

Naknada za priključenje u dijelu troška izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu određuje se sukladno člancima 9. – 14. Metodologije.

V.

Iznosi jediničnog troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

VI.

Naknada za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta iz točke I. ove Odluke te jedinični trošak i fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu iz Priloga 1. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog (»Narodne novine«, broj 141/21).

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Klasa: 391-35/22-01/33
Urbroj: 371-04-22-2
Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

PRILOG 1.

Jedinični trošak JTRKi u HRK/kWh/h (EUR/kWh/h) i fiksni trošak FTRKi u HRK (EUR) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za treće regulacijskog razdoblja 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. za svaku od kategorija priključaka za svakog od operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom

Redni brojNaziv, sjedište i adresa operatora distribucijskog sustavaJedinični trošak JTRKi u HRK/kWh/h (EUR/kWh/h) i fiksni trošak FTRKi u HRK (EUR) za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za kategoriju priključka
IIIIIIIV
JTRKiFTRKiJTRKiFTRKiJTRKiFTRKiJTRKiFTRKi
1.

ENERGO d.o.o.

Dolac 14, 51000 Rijeka

19,02 (2,52)

0,00

(0,00)

32,76 (4,35)5.000,00 (663,61)38,75 (5,14)25.000,00 (3.318,07)45,80 (6,08)75.000,00 (9.954,21)
2.

EVN Croatia plin d.o.o. za distribuciju plina

Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb

13,13 (1,74)

0,00

(0,00)

51,33 (6,81)5.000,00 (663,61)85,95 (11,41)25.000,00 (3.318,07)100,27 (13,31)75.000,00 (9.954,21)
3.

PLINARA d.o.o.
za opskrbu plinom

Industrijska 17, 52100 Pula

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

28,65 (3,80)5.000,00 (663,61)53,56 (7,11)25.000,00 (3.318,07)61,03 (8,10)75.000,00 (9.954,21)
4.

PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina

Alojzija Stepinca 36, 35400 Nova Gradiška

16,28 (2,16)

0,00

(0,00)

17,91 (2,38)5.000,00 (663,61)21,16 (2,81)25.000,00 (3.318,07)24,43 (3,24)75.000,00 (9.954,21)