Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina

NN 108/2022 (19.9.2022.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1602

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora sustava skladišta plina za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se u iznosu od 190,00 HRK/h (25,22 EUR/h) bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik – satiCijena nestandardne usluge bez PDV-a
HRK (EUR)
Cijena nestandardne usluge s uključenim PDV-om
HRK (EUR)
1.Prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili po isteku ili raskidu ugovora-100,0019.000,00 (2.521,73)23.750,00 (3.152,17)
2.Izvanredno ispitivanje ispravnosti plinomjera ili druge mjerne opreme kod ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisima iz područja zakonskog mjeriteljstva[1]PIPIPI
3.Ispitivanje kvalitete plina na zahtjev korisnika sustava skladišta plina[1]PIPIPI
4.Izdavanje skladišnice (založnice i/ili priznanice)-13,002.470,00 (327,83)3.087,50 (409,78)
5.Mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMIT-a-3,00570,00 (75,65)712,50 (94,57)
6.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja-2,00380,00 (50,43)475,00 (63,04)
7.Prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu-naknada kupca-2,00380,00 (50,43)475,00 (63,04)
8.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina prodavatelju plina-2,00380,00 (50,43)475,00 (63,04)
9.Evidentiranje trgovine uskladištenim plinom korisniku sustava skladišta plina kupcu plina-2,00380,00 (50,43)475,00 (63,04)
10.Pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina-50,009.500,00 (1.260,87)11.875,00 (1.576,08)
11.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju-4,00760,00 (100,87)950,00 (126,09)


Značenje skraćenica:

PI cijena usluge se određuje izračunom

Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:

[1] Cijena usluge sastoji se od troška rada koji se određuje kao umnožak broja radnik – sati potrebnih za izvršenje usluge i prosječne cijene radnog sata. Broj radnik – sati se određuje kao umnožak broja radnika potrebnih za izvršenje usluge i broja radnih sati koje je svaki od radnika utrošio za izvršenje usluge. Cijena usluge ne uključuje trošak ispitivanja od strane ovlaštene osobe koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.

Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva, odnosno prigovora samo u slučaju kada je isti neutemeljen.

(članak 8. stavak 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom)

III.

Prosječna cijena radnog sata iz točke I. ove Odluke i cijene nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina iz točke II. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina (»Narodne novine«, broj 141/21).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Klasa: 391-35/22-01/36

Urbroj: 371-04-22-8

Zagreb, 14. rujna 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.