Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 109/2022 (21.9.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

Vlada Republike Hrvatske

1607

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04. 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. rujna 2022. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 342-21/03-01/98, urbroj: 2198-2-22-66, koju je donijela Županijska skupština Zadarske županije na sjednici održanoj 5. travnja 2022., a kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Seline (lučki bazen 2) i luke Vrsi – uvala Školjić (lučki bazen 1, lučki bazen 2 i lučki bazen 3).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/363

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 19. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.