Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

NN 109/2022 (21.9.2022.), Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1612

Na temelju članka 16. stavka 3., članka 18. stavka 10. i članka 84. stavka 5. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15, 70/19 i 47/20) i članka 18. stavka 3. Zakona o djelatnosti psihoterapije (»Narodne novine«, broj 18/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE – PSIHOTERAPEUT ODNOSNO SAVJETODAVNI TERAPEUT U SVRHU POSLOVNOG NASTANA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut i regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj.

(2) Na postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i zakona kojim se uređuje djelatnost psihoterapije.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno zakonima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na osobe koje su podnijele zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: kandidati) koje su:

– državljani država članica Europske unije, država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: države članice) koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici i Švicarskoj Konfederaciji, odnosno koji su obavili pripravnički staž izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a koji u Republici Hrvatskoj, kao osobe zaposlene kod određenog poslodavca ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, žele obavljati određenu reguliranu profesiju

– državljani trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državama članicama

– državljani država članica te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država članica, odnosno u trećim zemljama.

Članak 3.

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska komora psihoterapeuta (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 4.

Komora će priznati stručnu kvalifikaciju propisanu za pristup i obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj ako kandidat dostavi dokaz o stručnoj kvalifikaciji na temelju kojeg u državi članici ostvaruje pravo pristupa profesiji psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut, obavljanju te profesije, odnosno priprema ga za obavljanje profesije psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut, i to:

(a) koji je izdalo nadležno tijelo države članice i

(b) kojim se potvrđuje da je uspješno završio program osposobljavanja i usavršavanja, koji je sastavni dio formalnih programa obrazovanja, odnosno izvan njega, na području države članice i koji je priznat u toj državi članici kao istovjetna razina stručne kvalifikacije.

Članak 5.

Komora će dopustiti pristup reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut i obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske i to kandidatu koji je:

a) stekao stručnu kvalifikaciju u državi članici i posjeduje potvrdu kompetentnosti ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji koji zahtijevaju države članice za pristup i obavljanje profesije psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut na njezinu području ili

b) obavljao tu profesiju u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi ugovornici ili Švicarskoj konfederaciji u kojoj ta profesija nije regulirana, pod uvjetom da kandidat posjeduje jednu ili više potvrda kompetentnosti ili dokaza o stručnoj kvalifikaciji koje je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj ta profesija nije regulirana.

Članak 6.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj pokreće se na zahtjev kandidata.

(2) Komora je dužna u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka potvrditi njegov primitak.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Komori na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge elektroničkim putem.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o završenom formalnom obrazovanju

– dopunsku ispravu o studiju i programu obrazovanja

– potvrdu matične države članice kojom se potvrđuje da kandidat u trenutku izdavanja potvrde nema zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti

– potvrdu o uplati upravne pristojbe i naknade za troškove postupka.

(6) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se i:

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrdu o kompetentnosti

– dokaz o stručnom iskustvu.

Članak 7.

(1) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj obuhvaća usporedbu dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje određene regulirane profesije i ocjenu postojanja bitnih razlika između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

(2) Za usporedbu stručnih kvalifikacija i ocjenu postojanja bitnih razlika iz stavka 1. ovoga članka nadležno je Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Komore koje daje stručno mišljenje.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravni odbor Komore.

(4) Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet, a najviše sedam članova, s time da ukupan broj članova mora uvijek biti neparan.

(5) U Povjerenstvo se imenuju:

– dva ovlaštena psihoterapeuta i dva ovlaštena savjetodavna terapeuta koji najmanje pet godina obavljaju djelatnost psihoterapije i

– jedan ili više stručnjaka koji u sklopu svoje osnovne djelatnosti provodi izobrazbu stručnjaka za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj ili koji je sudjelovao u izradi programa izobrazbe stručnjaka za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj, a koji ne mora ispunjavati uvjete iz podstavka 1. ovoga stavka.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo je u svom radu samostalno.

(2) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

(3) Na prvoj sjednici Povjerenstva imenovani članovi između sebe biraju predsjednika.

(4) Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ako je na sjednici Povjerenstva nazočna većina članova.

(5) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, vodi ih i potpisuje stručna mišljenja i zaključke koje donosi Povjerenstvo, te određuje zapisničara.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu.

Članak 9.

Povjerenstvo razmatra:

– sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena kvalifikacija

– diplomu/certifikat inozemnog visokog učilišta na kojem je stručna kvalifikacija stečena i studijskoga programa na osnovi kojega je stečena ili drugi odgovarajući dokument

– uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program

– trajanje obrazovanja

– prava koja proizlaze iz inozemne stručne odnosno obrazovne kvalifikacije u državi u kojoj je stečena

– mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji, ako je potrebno

– druge okolnosti/činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 10.

(1) Na temelju usporedbe stručnih kvalifikacija i ocjene postojanja bitnih razlika iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika Komora može u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije od kandidata koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika zatražiti provedbu jedne od dopunskih mjera, i to:

a) razdoblje prilagodbe do tri godine ili

b) provjeru kompetentnosti.

(2) Provedbu dopunske mjere iz stavka 1. ovoga članka Komora može zatražiti od kandidata ako:

a) osposobljavanje koje je prošao obuhvaća bitno različite sadržaje od onih koje obuhvaća dokaz o obrazovnoj, odnosno stručnoj kvalifikaciji koji su propisani u Republici Hrvatskoj ili

b) regulirana profesija u Republici Hrvatskoj sadržava jednu ili više aktivnosti koje ne postoje u toj profesiji u kandidatovoj matičnoj državi članici, a osposobljavanje koje se traži u Republici Hrvatskoj obuhvaća bitno različite sadržaje od sadržaja koje obuhvaća potvrda kompetentnosti ili dokaz o obrazovnoj, odnosno stručnoj kvalifikaciji.

(3) Komora će zaključkom pozvati kandidata da se u roku od 30 dana pisanim putem očituje o izboru jedne od dopunskih mjera iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju usporedbe dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje određene regulirane profesije utvrdi da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

(4) Bitno različiti sadržaj iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva sadržaj osposobljavanja, odnosno stečene kompetencije odlučujuće za obavljanje profesije, a osposobljavanje kandidata pokazuje značajne sadržajne razlike od osposobljavanja koja su propisana u Republici Hrvatskoj.

(5) Komora donosi privremeno rješenje kojim se kandidatu utvrđuje dopunska mjera iz stavka 1. ovoga članka, a na temelju izbora kandidata iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od dana očitovanja kandidata o izboru dopunske mjere.

(6) Prilikom određivanja dopunske mjere Komora je dužna poštovati načelo proporcionalnosti te utvrditi jesu li kompetencije koje je kandidat stekao u državi članici ili trećoj zemlji tijekom svojeg stručnog iskustva ili u okviru cjeloživotnog obrazovanja, takve prirode da u cijelosti ili djelomično obuhvaćaju bitno različit sadržaj iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Ako se kandidat ne očituje o dopunskoj mjeri u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka Komora donosi rješenje o obustavi postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj.

(9) Ako je kandidat izabrao dopunsku mjeru iz stavka 1. točke a) ovoga članka, Komora je u privremenom rješenju dužna odrediti i uvjete za njegovo obavljanje s mogućim dodatnim obrazovanjem ili stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem, imenovati kvalificiranog stručnjaka za nadzor te odrediti kriterije za ocjenu uspješnosti obavljanja razdoblja prilagodbe.

(10) Za kvalificiranog stručnjaka iz stavka 9. ovoga članka imenovati će se ovlašteni psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut koji najmanje pet godina obavlja djelatnost psihoterapije.

(11) Ako je kandidat izabrao dopunsku mjeru iz stavka 1. točke b) ovoga članka, nadležno tijelo dužno je u privremenom rješenju utvrditi rok za polaganje (praktičnog i/ili teorijskog dijela) ispita provjere kompetentnosti kojim se kandidatu omogućava prvi izlazak na ispit provjere kompetentnosti unutar šest mjeseci od dana donošenja privremenog rješenja te popis obrazovnih sadržaja koji podliježu provjeri kompetentnosti, a nisu obuhvaćeni kandidatovim dokazima o obrazovnoj, odnosno stručnoj kvalifikaciji, ali su bitni za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj.

(12) Ako je kandidat izabrao dopunsku mjeru iz stavka 1. točke b) ovoga članka i ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, može podnijeti zahtjev za ponavljanje ispita provjere kompetentnosti u roku od 15 dana od dana od kada nije zadovoljio na ispitu provjere kompetentnosti. Ako kandidat ni u ponovljenom roku od šest mjeseci ne zadovolji na ispitu provjere kompetentnosti, nadležno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(13) Iznimno od stavka 3. ovoga članka kandidat nema pravo izbora dopunske mjere iz stavka 1. ovoga članka i Komora određuje privremenim rješenjem dopunsku mjeru kada Povjerenstvo utvrdi da je kandidat stekao stručnu kvalifikaciju razine B prema zakonu kojim se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(14) Privremenim rješenjem detaljno će se obrazložiti zašto je određena dopunska mjera, a posebno će sadržavati informacije o razini stručne kvalifikacije koja je potrebna za obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj i razini stručne kvalifikacije koju posjeduje kandidat te pojedinosti bitno različitog sadržaja iz stavka 6. ovoga članka zbog kojih je dopunska mjera određena i razlozi zašto se te razlike ne mogu nadoknaditi kompetencijama stečenim u matičnoj državi članici.

(15) Protiv privremenog rješenja Komore može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 11.

(1) Komora je dužna donijeti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i dostaviti ga kandidatu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za mjesec dana ako za to postoje opravdani razlozi.

(3) Iznimno, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju provedbe dopunskih mjera.

(4) Komora je dužna odlučiti o zahtjevu kandidata iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od mjesec dana od dana provedene dopunske mjere iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(6) Ako nadležno tijelo, u postupku pokrenutom na uredan zahtjev kandidata, ne donese rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije i ne dostavi ga kandidatu u roku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučaju opravdanih razloga u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je zahtjev kandidata usvojen. U tom slučaju kandidat ima pravo tražiti od Komore donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je zahtjev kandidata usvojen, a koje je Komora obvezna izdati u roku od osam dana od dana traženja kandidata.

Članak 12.

(1) Nadležno tijelo izdaje rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj:

a) ako na temelju zahtjeva ocijeni da stručne kvalifikacije kandidata odgovaraju stručnim kvalifikacijama koje su za obavljanje određene regulirane profesije propisane u Republici Hrvatskoj ili

b) kada kandidat nadležnom tijelu podnese dokaz o obavljenoj dopunskoj mjeri iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije omogućava se nositelju stručne kvalifikacije pristup i obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za koju je osposobljen u državi članici, pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Iznimno od članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika, Komora će na zahtjev nositelja stručne kvalifikacije, u svakom pojedinačnom slučaju, odobriti djelomičan pristup reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut, pod uvjetom da su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da je nositelj stručne kvalifikacije potpuno kvalificiran za obavljanje profesionalne djelatnosti u matičnoj državi članici za koju traži djelomičan pristup u Republici Hrvatskoj

b) da su razlike između profesionalne djelatnosti koja se obavlja u matičnoj državi članici i regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj toliko velike da bi primjena dopunskih mjera iz članka 10. ovoga Pravilnika značila da se od kandidata zahtijeva da završi cijeli program obrazovanja i osposobljavanja potreban u Republici Hrvatskoj kako bi imao pristup cjelokupnoj reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj i

c) da se profesionalnu djelatnost objektivno može razdvojiti od ostalih djelatnosti koje pripadaju reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj, pri čemu nadležno tijelo uzima u obzir činjenicu može li se profesionalna djelatnost obavljati samostalno u matičnoj državi članici.

(2) Zahtjevi za potrebe poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj razmatrat će se u skladu s općim sustavom priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, propisanog zakonom kojim se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i ovim Pravilnikom.

Članak 14.

Ako Komora u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi ni provedbom dopunskih mjera iz članka 10. ovoga Pravilnika, a nisu ispunjeni uvjeti za djelomičan pristup reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj iz članka 13. ovoga Pravilnika, odbit će zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 15.

(1) Komora prilikom provođenja postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj može zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove ili Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, koji su dužni dati svoje mišljenje u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva. Komora može izdati rješenje bez takvog mišljenja.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuje Komoru.

Članak 16.

(1) Ako u sljedećim odredbama nije drukčije određeno, na postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 4. do 12. ovoga Pravilnika, osim članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije može zatražiti azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji su u pravima i dužnostima izjednačeni s hrvatskim državljanima, a u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuju se odredbe članaka 4. do 12. ovoga Pravilnika, osim članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Nadležno tijelo dopustit će pristup reguliranoj profesiji – psihoterapeut odnosno reguliranoj profesiji – savjetodavni terapeut u Republici Hrvatskoj i bavljenje tom profesijom u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske, i to kandidatu koji:

a) je stekao stručnu kvalifikaciju u trećoj zemlji i

b) ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji, a što dokazuje potvrdom izdanom u toj državi članici.

Članak 18.

(1) Iznimno od članka 16. ovoga Pravilnika, Komora može zatražiti provjeru kompetentnosti, i to bez:

a) prethodne usporedbe programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj i

b) utvrđivanja dopunskih mjera iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, Komora je dužna zatražiti mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata, pri čemu će odgovarajuća obrazovna ustanova izvršiti usporedbu programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoje obrazovne kvalifikacije u trećoj zemlji i programa obrazovanja koje se pohađa za reguliranu profesiju – psihoterapeut odnosno reguliranu profesiju – savjetodavni terapeut na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

(3) Pod odgovarajućim obrazovnim ustanovama iz stavka 2. ovoga članka smatraju se specijalizirani psihoterapijski instituti koji su akreditirani od međunarodnih institucija.

(4) Mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata nije obvezujuće za Komoru u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

(5) Komora je dužna prije traženja mišljenja iz stavka 3. ovoga članka zatražiti od Nacionalnog ENIC/NARIC ureda provjeru akreditacije studijskog programa, visokog učilišta ili druge odgovarajuće obrazovne ustanove na kojoj je kandidat stekao kvalifikaciju u trećoj zemlji.

(6) Kada je kandidat studijski program završio na više visokih učilišta odnosno više drugih odgovarajućih obrazovnih ustanova u trećoj zemlji, akreditacija se provjerava za svako visoko učilište odnosno za svaku obrazovnu ustanovu, i to za svaku godinu provedenog obrazovanja.

(7) Ako studijski program, visoko učilište ili druga odgovarajuća obrazovna ustanova nije akreditirana, Komora će odbiti zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(8) Ako se prilikom usporedbe programa obrazovanja iz stavka 2. ovoga članka utvrdi bitno različit sadržaj prema članku 10. stavku 3. ovoga Pravilnika, kandidat ima pravo na dopunske mjere iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim u slučaju iz članka 10. stavka 13. ovoga Pravilnika.

(9) Izbor dopunske mjere moguć je samo prilikom prvog odabira dopunske mjere.

(10) Ako je kandidat odabrao dopunsku mjeru iz članka 10. stavka 1. točke b) ovog Pravilnika te iz drugog puta ne položi ispit provjere kompetentnosti u zadanom roku, sljedeća dopunska mjera koja mu se može odrediti je razdoblje prilagodbe u trajanju koje može biti i duže od trajanja mjere iz članka 10. stavka 1. točke a) Pravilnika, ali najviše do pet godina od dana donošenja privremenog rješenja.

(11) Ako Komora utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi ni provedbom dopunskih mjera iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, odbit će zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 19.

(1) Visinu naknade za troškove postupka iz članka 3. ovoga Pravilnika i visinu naknade troškova provedbe dopunske mjere iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika, kao i način plaćanja te raspodjelu naknade, uključujući troškove dodatnog obrazovanja ili stručnog usavršavanja i osposobljavanja u razdoblju prilagodbe i troškove provedbe provjere kompetentnosti utvrđuje Komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(2) Naknadu troškova postupka plaća kandidat prije podnošenja zahtjeva, a troškove provedbe dopunske mjere plaća kandidat prije početka obavljanja dopunske mjere, a naknada ne smije biti viša od naknade koja se za istu namjenu obavljanja profesije utvrđuje za državljane Republike Hrvatske te ne smije prelaziti stvarne troškove postupka.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/6

Urbroj: 524-09-01-02/1-22-9

Zagreb, 9. rujna 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac

Zahtjev za priznavanje stručne kvalifikacije (zaokruži)

1. Psihoterapeut

2. Savjetodavni terapeut

Application for the recognition of professional qualifications (circle)

1. Psychotherapist

2. Counseling therapist

1. Osobni podaci/Personal data

Ime

Name

Prezime

Surname

Spol Žensko ☐ Muško ☐

Sex Female ☐ Male ☐

Datum rođenja (datum, mjesec, godina)

Date of birth (day, month, year)

Mjesto i država rođenja

Place and Country of birth

OIB

Identification number

Ulica i kućni broj

Street and house number

Poštanski broj i grad

Postal code and town

Država

Country

Broj telefona

Telephone no.

e-mail

Adresa za kontakt

Contact address

2. Podaci o profesiji/Professional data

2.1. Naziv profesije

Name of profession

2.2. Obrazovna razina

Education level

3. Dokumenti za priznavanje kvalifikacije / Documents for the recognition of qualifications

Dokaz o državljanstvu

Evidence of nationality

Dokaz o završenom formalnom obrazovanju

Evidence of formal education

Dopunska isprava o studiju iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

A diploma supplement containing educational program (courses, lessons, exercises, lectures)

Potvrda o kompetentnosti

Evidence of knowledge and skills

Dokaz o priznavanju obrazovne kvalifikacije od strane ENIC /NARIC ureda

Evidence of recognition of educational qualifications by ENIC /NARIC office

Uvjerenje o položenome relevantnom stručnom ispitu

Certificate of completion of state qualifying exam or state license exam

Dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Evidence of professional qualification

Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Evidence of professional training

Dokaz o stručnom iskustvu

Evidence of professional experience

Zadnja radna organizacija u kojoj je bio zaposlen ili jest zaposlen

The last organization in which he or she was employed or is employed

EU potvrda

An attestation certifying that the holder is legally established in a Member State for the purpose of pursuing the activities concerned and that he is not prohibited from practicing, even temporarily, at the moment of delivering the attestation (i.e. EU certificate)

Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije odnosno djelatnosti

Evidence that at the moment of submission of a request, there is no prohibition on work in profession

Dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi i naknadi za troškove postupka

Proof of payment of administrative fee and remuneration for the procedure

Ostali dokumenti (napisati koji):

Other documents (write which):

4. Suglasnost/Agreement

4.1. Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to make inquiries about my educational documents.

Da/Yes ☐ Ne/No ☐

4.2. Suglasan sam da nadležno tijelo može provjeriti autentičnost priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to investigate the authenticity of the documents submitted.

Da/Yes ☐ Ne/No ☐

5. Potpis/Signature

Izjavljujem da su podaci u ovome dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u kopijama istovjetni izvorniku.

I declare that I completed this document truthfully and that the enclosed copies of the documents are identical to the original.

Datum

Date

Vlastoručni potpis

Applicants signature