Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

NN 109/2022 (21.9.2022.), Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede

1613

Na temelju članka 10. stavka 17. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine«, broj 83/22), ministrica poljoprivrede uz suglasnost glavnog državnog inspektora donosi

PRAVILNIK

O UČESTALOSTI UZORKOVANJA TRUPOVA, MLJEVENOG MESA I MESNIH PRIPRAVAKA TE UVJETIMA I NAČINU SMANJENJA BROJA ELEMENTARNIH JEDINICA UZORKA U OBJEKTIMA MANJEG KAPACITETA PROIZVODNJE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje učestalost uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjeti i načini smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje, a u odnosu na zahtjeve propisane Uredbom Komisije (EZ) 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22. 12. 2005.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/205 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 2073/2005).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na mljeveno meso kojeg subjekt u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu: SPH) melje iz usluge neposredno krajnjem potrošaču niti na mesne pripravke koje SPH termički obrađuje prije stavljanja na tržište.

Učestalost uzorkovanja

Članak 2.

(1) U skladu s Poglavljem 3. Prilogom I. Uredbe (EZ) 2073/2005 učestalost uzimanja uzoraka može biti smanjena u odobrenim objektima, ako je to opravdano na temelju analize rizika i u skladu s time odobreno od nadležnog tijela, i to u:

– objektima za klanje goveda, konja, svinja, ovaca ili koza čiji godišnji kapaciteti klanja ne prelaze 7.000 (sedamtisuća) goveda ili konja, odnosno 15.000 (petnaesttisuća) svinja, ovaca ili koza, a na način propisan u Prilogu 1. A ovoga Pravilnika

– objektima za klanje peradi čiji godišnji kapaciteti ne prelaze 1.000.000 (milijun) brojlera, odnosno 100.000 (stotisuća) pura, a na način propisan u Prilogu 1. B ovoga Pravilnika

– objektima za proizvodnju mljevenog mesa i mesnih pripravaka čiji mjesečni kapaciteti proizvodnje ne prelaze 10 (deset) tona mljevenog mesa ili mesnih pripravaka, a na način propisan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika

– objektima za proizvodnju mljevenog mesa i mesnih pripravaka koji proizvode mesne pripravke namijenjene za jelo sirove a čiji mjesečni kapaciteti ne prelaze jednu tonu, na način propisan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(2) Godišnji kapaciteti proizvodnje za objekte iz stavka 1. ovoga članka određuju se:

– kod novootvorenih objekata po predviđenom, odnosno, mogućem godišnjem kapacitetu ovisno o vrsti objekta

– za sve ostale objekte, prema kapacitetu u proteklih 12 mjeseci ili protekloj kalendarskoj godini rada objekta.

(3) Mjesečni kapacitet proizvodnje računa se tako da se godišnji kapacitet proizvodnje podijeli sa brojem 12.

(4) Pri dobivanju nezadovoljavajućeg rezultata uzorka ili skupnog uzorka, prilikom ispitivanja, SPH je dužan ponovno uzimati uzorke prema početnoj učestalosti uzorkovanja propisanoj u Prilozima 1., 2. ili 3. ovoga Pravilnika.

Broj elementarnih jedinica uzorka

Članak 3.

(1) SPH koji proizvode mljeveno meso i mesne pripravke, a koji ispunjavaju zahtjeve propisane člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) 2073/2005 te čiji kapacitet proizvodnje mljevenog mesa ili mesnih pripravaka ne prelazi pet tona mjesečno, mogu u okviru plana uzimanja uzoraka smanjiti broj elementarnih jedinica pri uzorkovanju za ispitivanje na Salmonella spp. na način propisan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(2) SPH koji proizvode mesne pripravke namijenjene za jelo sirove (tatarski biftek i sl.), a koji ispunjavaju zahtjeve propisane člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) 2073/2005 te čiji kapacitet proizvodnje ne prelazi 500 kg mjesečno, mogu u okviru plana uzimanja uzoraka smanjiti broj elementarnih jedinica pri uzorkovanju za ispitivanje na Salmonella spp. na način propisan u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik notificiran je u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241 od 17. rujna 2015., str. 1.).

Članak 5.

Prilozi 1, 2, i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

SPH koji su smanjili učestalost uzorkovanja prema Pravilniku o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (»Narodne novine«, br. 30/10 i 38/12), a za Campylobacter spp. prema Uredbi 2073/2005 sa svim izmjenama i dopunama, nisu dužni provesti novo početno uzorkovanje, osim u slučaju nezadovoljavajućeg rezultata uzorka ili skupnog uzorka.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje (»Narodne novine«, br. 30/10 i 38/12).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/20-01/205

Urbroj: 525-09/576-22-32

Zagreb, 12. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1

A. Učestalost uzorkovanja u klaonicama s trupova goveda, svinja, ovaca, koza i konja ovisno o kapacitetima proizvodnje

Godišnji kapacitet proizvodnjeUčestalost uzorkovanja
Početna učestalost uzorkovanjaSmanjena učestalost uzorkovanja
(kod zadovoljavajućih rezultata)
A1

od 1.001 do 7.000 goveda ili konja

od 4.001 do 15.000 svinja, ili ovaca ili koza

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova svaka 2 tjedna barem 2 mjeseca uzastopno

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova mjesečno

Salmonella spp.:

5 trupova svaka 2 tjedna 2 mjeseca uzastopno

Salmonella spp.:

5 trupova mjesečno

A2

od 501 do 1.000 goveda ili konja

od 1.001 do 4.000 svinja, ili ovaca ili koza

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova svaka 2 mjeseca 2 puta uzastopno

Salmonella spp.:

5 trupova svaka 2 mjeseca 2 puta uzastopno

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova kvartalno

Salmonella spp.:

5 trupova kvartalno

A3

od 101 do 500 goveda ili konja

od 101 do 1.000 svinja, ili ovaca ili koza

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova svaka 3 mjeseca 2 puta uzastopno

Salmonella spp.:

5 trupova svaka 3 mjeseca 2 puta uzastopno

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije:

5 trupova u polugodištu

Salmonella spp.:

5 trupova u polugodištu

A4

do 100 goveda ili konja

ili svinja ili ovaca ili koza

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije, Salmonella spp.:

5 trupova svakih 6 mjeseci 2 puta uzastopno

Enterobacteriaceae i aerobne mezofilne bakterije, Salmonella spp.:

5 trupova godišnjeTumačenje rezultata:

GOVEDA, KONJI, OVCE, KOZE
ZadovoljavajućePrihvatljivoNezadovoljavajuće
Aerobne mezofilne bakterije≤3.5 (2.8) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>3.5 (2.8) i ≤5.0 (4.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>5.0 (4.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka
Enterobacteriaceae≤1.5 (0.8) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>1.5 (0.8) i ≤2.5(1.8) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>2.5 (1.8) log cfu/cm² dnevnog prosjeka
Salmonella spp.broj pozitivnih je ≤1 od 20 (vrijedi samo za A1)
broj pozitivnih je >1 od 20 (vrijedi samo za A1)
SVINJE
Aerobne mezofilne bakterije≤4.0 (3.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>4.0 (3.3) i ≤5.0 (4.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>5.0 (4.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka
Enterobacteriaceae

≤2.0 (1.3)

log cfu/cm² dnevnog prosjeka

>2 (1.3) i ≤3.0 (2.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka>3.0 (2.3) log cfu/cm² dnevnog prosjeka
Salmonella spp.

broj pozitivnih je ≤2 od 20

(vrijedi samo za A1)


broj pozitivnih je >2 od 20

(vrijedi samo za A1)


Napomene:

1) Uzorkovanje treba provoditi odvojeno za svaku vrstu životinja. U jednoj seriji potrebno je uzorkovati 5 trupova; 1 uzorak podrazumijeva 1 trup.

2) Broj navedenih trupova u jednom uzorku podrazumijeva uzorkovanje unutar jednog klaoničkog lota.

3) Aerobne mezofilne bakterije i Enterobacteriaceae – kriterij je ispod definiranog log prosjeka na razini 5 uzoraka. Granične vrijednosti (m i M) primjenjuju se samo na uzorke uzete destruktivnom metodom, dok su kriteriji za uzorke uzete nedestruktivnom metodom (spužvom) niži i prikazani u ().

4) Za A2, A3 i A4 kategoriju prihvatljiva vrijednost za Salmonella spp. = 0 / broj uzoraka

B. Učestalost uzorkovanja u klaonicama peradi ovisno o kapacitetima proizvodnje

Godišnji kapacitet
proizvodnje
Učestalost uzorkovanja
Početna učestalost uzorkovanjaSmanjena učestalost uzorkovanja
(kod zadovoljavajućih rezultata)
B1od 100.001 do 1.000.000 brojlera

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka u svaka 2 tjedna 3 mjeseca uzastopno

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka jednom u mjesecu

od 10.001 do 100.000 pura

Salmonella spp.:

5 uzoraka u svaka 2 tjedna 3 mjeseca uzastopno

Salmonella spp:

5 uzoraka jednom u mjesecu

B2od 5.501 do 100.000 brojlera

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka svaka 2 mjeseca 3 puta uzastopno

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka kvartalno

od 5.501 do 10.000 pura

Salmonella spp.

5 uzoraka svaka 2 mjeseca 3 puta uzastopno

Salmonella spp.:

5 uzoraka kvartalno

B3do 5.500 brojlera

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka svaka 3 mjeseca 2 puta uzastopno

Salmonella spp. i Campylobacter spp.:

5 uzoraka u polugodištu

do 5.500 pura

Salmonella spp.

5 uzoraka svaka 3 mjeseca 2 puta uzastopno

Salmonella spp.:

5 uzoraka u polugodištu


Tumačenje rezultata:

BROJLERI, PURE
ZadovoljavajućeNezadovoljavajuće
Salmonella spp.prisutnost utvrđena u ≤3 od 30 ispitivanih uzoraka1) (vrijedi samo za B1)prisutnost utvrđena u > od 3 od 30 ispitivanih uzoraka (vrijedi samo za B1)
Campylobacter spp.(kategorija B1)

ako je najviše u 9 (c) od 30 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m2)

od 1. 1. 2025. ako je najviše u 6 (c) od 30 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

ako je u više od 9 (c) od 30 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

od 1. 1. 2025. ako je u više od 6 (c) od 30 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

Campylobacter spp.(kategorija B2)

ako je najviše u 5 (c) od 15 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m2)

od 1. 1. 2025. ako je najviše u 3 (c) od 15 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

ako je u više od 5 (c) od 15 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

od 1. 1. 2025. ako je u više od 3 (c) od 15 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

Campylobacter spp.(kategorija B3)

ako je najviše u 3 (c) od 10 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m2)

od 1. 1. 2025. ako je najviše u 2 (c) od 10 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

ako je u više od 3 (c) od 10 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m

od 1. 1. 2025. ako je u više od 2 (c) od 10 (n) ispitivanih uzoraka utvrđena veća vrijednost od m1) Za uzorke u kojima je utvrđena prisutnost Salmonella spp. izolati sojeva moraju biti dalje serotipizirani u svrhu određivanja serotipova Sallmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis kako bi se verificirala sukladnost s mikrobiološkim kriterijem iz točke 1.28 Priloga I. Poglavlja I. Uredbe (EZ) br. 2073/2005

2) n = broj jedinica koje sačinjavaju uzorak, c = broj jedinica uzorka, m = granična vrijednost 1000 cfu/g

Napomena:

1). Pravila za uzorkovanje trupova peradi i svježeg mesa peradi

Uzorkovanje treba provoditi odvojeno za svaku vrstu životinja. Za analizu Salmonella spp. i Campylobacter spp. klaonice uzorkuju cijele trupove peradi s kožom vrata. Kad se ispitivanja za salmonelu i kampilobakter provode u istom laboratoriju, tijekom svakog uzorkovanja nasumično se uzimaju uzorci kože vratova s najmanje 15 trupova peradi nakon rashlađivanja. Prije ispitivanja uzorci koža vratova s najmanje tri trupa peradi iz istog jata podrijetla, objedinjuju se u jedan uzorak od 26 g. Time se dobiva pet konačnih uzoraka koža vratova od 26 g (potrebno je 26 g kako bi se iz jednog uzorka istodobno mogla provesti ispitivanja prisutnosti Salmonella spp. i Campylobacter spp.). Dobivenih pet objedinjenih uzoraka od 26 g upotrebljava se za provjeru usklađenosti s kriterijima higijene procesa utvrđenima u retcima 2.1.5. i 2.1.9. poglavlja 2. te s kriterijem sigurnosti hrane utvrđenim u retku 1.28. poglavlja 1 Uredbe 2073/2005.

Kad se ispitivanja za Salmonella spp. i Campylobacter spp. provode u dvama različim laboratorijima, tijekom svakog uzorkovanja nasumično se uzimaju uzorci koža vratova s najmanje 20 trupova peradi nakon rashlađivanja. Uzorci koža vratova s najmanje četiri trupa peradi iz istog jata podrijetla objedinjuju se u jedan uzorak od 35 g. Time se dobiva pet uzoraka koža vratova težine 35 g, koje treba podijeliti na način da se od svake kože vrata u uzorku odreže oko 2,5 grama za pretragu na Campylobacter spp., a preostali dio ostaje za pretragu na Salmonella spp. Na opisan način iz 20 uzorkovanih koža vratova dobit će se pet konačnih uzoraka od 25 g (ispitivanje za Salmonella spp.) i pet konačnih uzoraka od 10 g (ispitivanje za Campylobacter spp.). Dobivenih pet uzoraka od 25 g upotrebljavaju se za provjeru usklađenosti s kriterijem higijene procesa utvrđenima u retku 2.1.5. poglavlja 2. te s kriterijem sigurnosti hrane utvrđenim u retku 1.28. poglavlja I. Uredbe 2073/2005 za parametar Salmonella spp. Dobivenih pet uzoraka od 10 g upotrebljavaju se za provjeru usklađenosti s kriterijem higijene procesa utvrđenim u retku 2.1.9. poglavlja 2. Uredbe 2073/2005 za parametar Campylobacter spp.

Uzorci se nakon uzorkovanja moraju čuvati i dostaviti u laboratorij pri temperaturi od najmanje 1 °C, a najviše 8 °C, dok vrijeme između uzorkovanja i ispitivanja prisutnosti Campylobacter spp. mora biti kraće od 48 sati kako bi se osigurala cjelovitost uzoraka. Uzorci kojima je vrijednost temperature 0 °C ili niža, ne smiju se upotrebljavati za provjere usklađenosti s kriterijem za Campylobacter.

2) Broj navedenih trupova u jednom uzorku podrazumijeva uzorkovanje unutar jednog klaoničkog lota.

3) Za B2 i B3 kategoriju prihvatljiva vrijednost za Salmonella spp. = 0 / broj uzoraka.

PRILOG 2

Učestalost uzorkovanja mljevenoga mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa (SOM) ovisno o kapacitetima proizvodnje

Mjesečni kapaciteti proizvodnjeVrsta mesaUčestalost uzorkovanja
Početna učestalost uzorkovanjaSmanjena učestalost uzorkovanja (kod zadovoljavajućih rezultata)
od 5 do 10 tona mljevenog mesa/SOM-asve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak u 2 tjedna, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak u 2 tjedna, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak mjesečno

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno

od 5 do 10 tona mesnih pripravakasve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli:

1 uzorak u 2 tjedna, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak u 2 tjedna, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

E. coli:

1 uzorak mjesečno

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno

od 1 do 5 tona mljevenog mesa/SOM-asve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak u 2 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno

meso peradiSalmonella spp.: 1 uzorak mjesečno
od 1 do 5 tona mesnih pripravakasve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli:

1 uzorak u 2 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno

meso peradiSalmonella spp.: 1 uzorak mjesečno
od 501 kg do 1 tone mljevenog mesa/SOM-asve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak u 2 mjesaca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak u 2 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak svaka 4 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak jednom u 2 mjeseca

meso peradiSalmonella spp.: 1 skupni uzorak mjesečno
od 501 kg do 1 tone mesnih pripravakasve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli:

1 uzorak u 2 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak jednom u 2 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli:

1 uzorak svaka 4 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak jednom u 2 mjeseca

meso peradi

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno

do 500 kg mljevenog mesa/SOM-asve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak u 4 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak u 2 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli i aerobne mezofilne bakterije:

1 uzorak svaka 4 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak svaka 4 mjeseca

meso peradi

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno

do 500 kg mesnih pripravakasve vrste mesa, osim mesa peradi

E. coli:

1 uzorak u 4 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak u 2 mjeseca, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli:

1 uzorak svaka 4 mjeseca

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak svaka 4 mjeseca

meso peradi

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečnoNapomena:

1) Uzorak je uzorak sastavljen od 5 elementarnih jedinica od kojih se svaka ispituje prema zadanim parametrima te se dobiva 5 rezultata, a rezultati se interpretiraju sukladno Uredbi (EZ) br. 2073/2005.

2) Skupni uzorak se dobiva na način da osoba koja uzorkuje združi pet elementarnih jedinica u uzorak te se ispitivanje provodi na tom uzorku i dobije se jedan rezultat koji se interpretira sukladno Uredbi (EZ) br. 2073/2005.

3) Mljeveno meso, mesni pripravci i strojno otkošteno meso (SOM) su pojmovi propisani Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004)., kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2019/1243.

PRILOG 3

Učestalost uzorkovanja mesnih pripravaka namijenjenih za jelo sirovih ovisno o kapacitetima proizvodnje

Mjesečni kapacitet proizvodnjeUčestalost uzorkovanja
Početna učestalost uzorkovanjaSmanjena učestalost
uzorkovanja (kod
zadovoljavajućih rezultata)
od 501 kg do 1 tone mesnih pripravaka namijenjenih za jelo sirovih

E. coli:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak u 2 tjedna, do dobivanja 6 uzastopnih zadovoljavajućih rezultata

E. coli:

1 uzorak u 2 mjeseca

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno

od 101 kg do 500 kg mesnih pripravaka namijenjenih za jelo sirovih

E. coli:

1 uzorak u 2 mjeseca, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli:

1 uzorak kvartalno

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno

do 100 kg mesnih pripravaka namijenjenih za jelo sirovih

E. coli:

1 uzorak kvartalno, do dobivanja 3 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak mjesečno, do dobivanja 4 uzastopna zadovoljavajuća rezultata

E. coli:

1 uzorak u polugodištu

Salmonella spp.:

1 skupni uzorak u 2 mjesecaNapomena:

1) Uzorak je uzorak sastavljen od 5 elementarnih jedinica od kojih se svaka ispituje prema zadanim parametrima te se dobiva 5 rezultata, a rezultati se interpretiraju sukladno Uredbi (EZ) br. 2073/2005.

2) Skupni uzorak se dobiva na način da osoba koja uzorkuje združi pet elementarnih jedinica u uzorak te se ispitivanje provodi na tom uzorku i dobije se jedan rezultat koji se interpretira sukladno Uredbi (EZ) br. 2073/2005.