Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

NN 110/2022 (23.9.2022.), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1624

Na temelju članka 163. stavka 4. i članka 164. stavka 9. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja socijalnih usluga.

Članak 2.

(1) Mjerila prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja socijalnih usluga određuju se prema vrsti socijalne usluge u najmanjem mjerilu.

(2) Opseg usluga, pripadajuća brojčana oznaka i broj stručnih i drugih radnika za pojedinu uslugu koja se pruža korisniku propisan je u Prilogu 1. Katalog socijalnih usluga i Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Usluge se pružaju korisnicima poštujući etička načela i pravila svake struke.

2. VRSTE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 4.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila za sljedeće vrste socijalnih usluga:

1. prva socijalna usluga

2. usluga sveobuhvatne procjene i planiranja

3. savjetovanje

4. stručna procjena

5. psihosocijalno savjetovanje

6. socijalno mentorstvo

7. obiteljska medijacija

8. psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja

9. psihosocijalna podrška

10. rana razvojna podrška

11. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja

12. pomoć u kući

13. boravak

14. organizirano stanovanje i

15. smještaj.

3. ZAJEDNIČKA MJERILA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

3.1. ZAJEDNIČKA MJERILA PROSTORA

3.1.1. Zajednička mjerila prostora za pružanje usluga u prostoru pružatelja usluga

Članak 5.

Zgrada za pružanje usluga u prostoru pružatelja usluga, smatra se onom zgradom u čijim se prostorima usluga provodi u cijelosti, odnosno u kojoj korisnici borave u svrhu korištenja socijalne usluge, osim za organizirano stanovanje i smještaj do 20 korisnika.

Članak 6.

(1) Zgrada u kojoj se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva te mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima i to dokaz o legalnosti objekta.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pružatelj usluga treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostorije danju moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama

– osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja

– u prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici u pravilu se osigurava prirodno prozračivanje, iznimno u prostorijama s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju

– u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti 20° C – 28° C.

– visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, iznimno, može se koristiti i prostor niži od 240 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom

– mora imati instalaciju za dovod vode i odvodnju otpadnih voda, električnu instalaciju, gromobransku instalaciju, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i internetu

– sve instalacije, uređaji i oprema moraju imati važeće isprave o pregledu, ispitivanju i provjeri ispravnosti električne instalacije, gromobranske instalacije, sustava za grijanje i pripremu tople vode, sustava za dojavu požara, o zdravstvenoj ispravnosti vode, vodonepropusnosti sabirne jame ukoliko objekt nije spojen na gradsku kanalizaciju te stručni nalaz dimnjačara i isprave o nepropusnosti plinskih instalacija, ako je primjenjivo

– u prostorijama koje služe za održavanje osobne higijene i fizioloških potreba korisnika i radnika, pripremu obroka, pranje rublja i čišćenje mora se omogućiti korištenje tekuće tople i hladne vode s odvodnjom.

(3) Okoliš i vanjski izgled zgrade moraju biti uređeni i osvijetljeni.

(4) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora biti u vlasništvu, suvlasništvu, najmu odnosno zakupu pružatelja usluge.

(5) Zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima.

(6) Zgrada u kojoj se pružaju socijalne usluge smještaja mora imati izveden sustav za dojavu požara.

Članak 7.

(1) Na zgradu ili dio zgrade u kojoj se pružaju socijalne usluge osobama smanjene pokretljivosti, pružatelj usluga dužan je korisnicima osigurati nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad na jednakoj razini kao i ostalim osobama sukladno posebnom propisu.

(2) Iznimno, ako pružatelj usluga pruža socijalne usluge za najviše 20 osoba smanjene pokretljivosti, može osigurati kao element pristupačnosti uporabu pomagala za svladavanje visinskih razlika.

Članak 8.

Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora ispunjavati minimalne zahtjeve zaštite na radu za mjesta rada prema posebnim propisima za prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad, povremeno zadržavaju osobe na radu i u koje dolaze druge osobe po bilo kojem osnovu rada ili korištenja usluga.

Članak 9.

Lokacija zgrade u kojoj se pružaju usluge treba biti u naselju ili njegovoj blizini da omogućava korištenje usluga odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s potrebama korisnika i prometnu vezu s naseljem.

Članak 10.

(1) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ovisno o vrsti usluge i korisničkoj skupini mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima kao što su: spavaonica, prostor za dnevni odmor korisnika smještaja, prostorija za uslugu boravka, prostorija za pripremu i serviranje hrane te pranje posuđa, kupaonica, zahod, prostor za održavanje čistoće rublja, prostorija za potrebe radnika i dr.

(2) Sve prostorije namijenjene korisnicima i radnicima moraju biti čiste i uredne, a komunalni i ostali otpad mora se redovito uklanjati.

(3) Ako zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom visine 120 cm.

(4) Stubište mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom.

(5) Podovi u prostorijama u kojima se pružaju usluge ne smiju biti klizavi, te podovi i zidovi u zahodu i kupaonici moraju biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(6) Za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive u pravilu se osigurava zasebna prostorija, a iznimno se može koristiti i drugi primjereni prostor.

Članak 11.

U prostoru pružatelja usluga mogu se pružati usluge u jednoj ili više zgrada koje udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Na zgradi u kojoj se obavlja djelatnost potrebno je danom početka rada istaknuti ploču koja sadrži naziv pružatelja usluge, osim zgrade namijenjene organiziranom stanovanju, skloništu za žrtve nasilja u obitelji ili žrtve trgovanja ljudima.

3.1.2. Zajednička mjerila prostora pružatelja usluga koji usluge pružaju na drugim mjestima

Članak 13.

(1) Prostor u kojem se pruža usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, te usluga boravka koja se provodi u odgojno-obrazovnoj ustanovi osigurava odgojno-obrazovna ustanova.

(2) Prostor u kojem se pruža usluga pomoći u kući, usluga psihosocijalne podrške i usluga rane razvojne podrške ako se pruža u obitelji korisnika, osigurava korisnik.

(3) Za pružanje usluga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pružatelj usluga u svrhu organizacije rada za stručne ili druge radnike mora osigurati prostoriju za pripremu i vođenje evidencije, čuvanje dokumentacije i arhive te sredstava za rad, s time da prostoriju istovremeno može koristiti jedan ili više radnika.

(4) Radnicima iz stavka 3. ovoga članka potrebno je omogućiti uporabu zahoda.

3.1.3. Zajednička mjerila prostora za pružanje usluge organiziranog stanovanja

Članak 14.

(1) Usluga organiziranog stanovanja može se pružati u stambenim jedinicama koje mogu biti: obiteljska kuća ili stan u obiteljskoj kući ili zgradi u lokalnoj zajednici namijenjenoj stanovanju.

(2) Usluge organiziranog stanovanja pružaju se u prostoru stambene namjene.

(3) Zgrada ili dio zgrade u kojima se nalaze prostorije u kojima se pruža usluga organiziranog stanovanja mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima i to dokaz o legalnosti objekta.

(4) Odredbe iz članka 6. stavka 2., 3., 4. i 5. primjenjuju se i na pružanje usluga organiziranog stanovanja.

Članak 15.

Stambene jedinice iz članka 14. ovoga Pravilnika za pružanje usluga organiziranog stanovanja moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– lokacija stambene jedinice treba biti u naselju ili njegovoj blizini, radi mogućnosti korištenja usluga odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s dobi i potrebama korisnika, te mora biti prometno povezana s naseljem i imati prilaz prijevoznim sredstvima

– stambena jedinica mora imati priključak na električnu mrežu, provedene instalacije unutar objekta, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i internetu

– stambena jedinica u kojoj se pružaju usluge za korisnike smanjene pokretljivosti i korisnike koji koriste pomagala za pokretljivost mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru kao i pokretnim korisnicima

– stambena jedinica mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima kao što su: spavaonice, prostor za dnevni odmor, prostorija za pripremu i serviranje hrane te pranje posuđa, kupaonica i zahod, te prostor za održavanje čistoće rublja, a u iznimnim slučajevima ovisno o stupnju podrške potrebno je osigurati prostoriju za potrebe radnika

– stambena jedinica mora imati odgovarajući prostor za skladištenje prehrambenih proizvoda odvojen od prostora namijenjenog za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu

– mora imati jedan zahod za najviše 6 korisnika i jednu kupaonicu za najviše 8 korisnika, a zahod može biti u sklopu kupaonice

– prostor za održavanje čistoće rublja može biti organiziran u sklopu kupaonice

– spavaonice mogu biti najviše trokrevetne, osim za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju koje mogu imati najviše 2 ležaja, te ne smiju biti prolazne

– prostorije u kojima borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja

– u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti primjereno kontrolirana

– stubište unutar stambenog prostora mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom

– ako objekt ima balkon i terasu, balkon i terasa moraju biti ograđeni ogradom.

Članak 16.

(1) Stambeni prostor u kojem se pružaju usluge mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu pružatelja usluga.

(2) Za pružanje usluga organiziranog stanovanja u obiteljskoj kući ili stanu u obiteljskoj kući ili zgradi u lokalnoj zajednici ugovor o najmu iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u trajanju od najmanje 2 godine.

3.2. ZAJEDNIČKA MJERILA OPREME

3.2.1. Zajednička mjerila opreme za pružanje usluga u prostoru pružatelja usluga

Članak 17.

Za usluge koje se pružaju u prostoru pružatelja usluga, pružatelj usluga mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– oprema i namještaj moraju biti funkcionalni i sigurni za uporabu, od materijala lakog za održavanje, te primjereni dobi i vrsti korisnika

– vodovodne instalacije koje služe za pranje moraju biti opremljene slavinom za toplu i hladnu vodu

– osigurati odgovarajući broj stolaca, stolova i polica ili ormara za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive.

Članak 18.

Pružatelj usluga boravka koji korisniku u okviru usluge osigurava prijevoz, mora osigurati najmanje jedno vozilo za tu namjenu ako prijevoz nije povjeren ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama.

3.2.2. Zajednička mjerila opreme pružatelja usluga koji usluge pružaju na drugim mjestima

Članak 19.

(1) Opremu u prostoru u kojem se pruža usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, te usluga boravka u školi osigurava ustanova odgoja i obrazovanja.

(2) Opremu u prostoru u kojem se pruža usluga pomoći u kući, usluga psihosocijalne podrške, te usluga rane razvojne podrške ako se pruža u obitelji korisnika, u pravilu osigurava pružatelj usluga, a može ju osigurati i korisnik.

3.2.3. Zajednička mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja

Članak 20.

Pružatelj usluge organiziranog stanovanja obvezan je osigurati sljedeće uvjete:

– oprema stambenog prostora treba biti primjerena potrebama korisničke skupine i odgovarati namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim i estetskim standardima

– u stambenom prostoru u kojem se pruža usluga organiziranog stanovanja mora se osigurati potrebna oprema za vođenje i odlaganje evidencije i dokumentacije za radnike koji izvode aktivnosti s korisnicima, te ormar koji se može zaključati za pohranjivanje lijekova

– u spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim uz suglasnost korisnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

3.3. ZAJEDNIČKA MJERILA RADNIKA

3.3.1. Stručni i drugi radnici

Stručni radnici

Članak 21.

(1) Socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi pružaju stručni radnici s odgovarajućom kvalifikacijom i položenim stručnim ispitom, ovisno o djelatnosti ustanova socijalne skrbi ili drugog pružatelja socijalnih usluga.

(2) Stručni radnici iz članka 1. ovoga Pravilnika su:

1. socijalni radnik – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u skladu s propisima kojima se regulira djelatnosti socijalnog rada i odobrenje za rad nadležne komore.

2. pravnik – završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.

3. psiholog – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

4. socijalni pedagog – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u skladu s propisima kojima se regulira socijalnopedagoška djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

5. edukacijski rehabilitator – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u skladu s propisima kojima se regulira edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore.

6. logoped – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

7. odgojitelj – završen specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ili preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika u Republici Hrvatskoj ili mu je

– za regulirane profesije – priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost i odobrenje za rad nadležne komore

– za neregulirane profesije – priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

8. kineziterapeut – završen preddiplomski i diplomski stručni ili sveučilišni studij kineziologije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije ili mu je priznata inozemna obrazovna kvalifikacija u skladu s propisima kojima se uređuju način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija

9. fizioterapeut – završen studij fizioterapije kojim se osigurava visoka razina obrazovanja sukladno propisima iz područja visokog obrazovanja i odobrenje za rad nadležne komore

10. radni terapeut – završen stručni studij za zanimanje stručni prvostupnik radne terapije u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore

11. medicinska sestra – završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i odobrenje za rad nadležne komore.

Drugi stručni radnici

Članak 22.

Drugi stručni radnici su:

1. stručni savjetnik – stručni radnik iz članka 21. stavka 2. točke 1. i 3. – 6. ovoga Pravilnika

2. pravni savjetnik – stručni radnik iz članka 21. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika

3. rehabilitator slušanja i govora – stručni radnik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem fonetike, smjera rehabilitacija slušanja i govora ili stručni radnik iz članka 21. stavka 2. točke 6. ovoga Pravilnika ili stručni radnik sa završenim studijem kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim programima iz područja rehabilitacije slušanja

4. odgojitelj za djecu do 3 godine – stručni radnik sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim i/ili diplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim i/ili diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ili edukacijske rehabilitacije ili radne terapije ili fizioterapije ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim učiteljskim studijem ili studijem kojim je stečena viša stručna sprema iz navedenih područja u skladu s ranijim propisima

5. zastupnik – stručni radnik iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 10. ovoga Pravilnika ili stručni radnik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem sestrinstva – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja ili stručni radnik sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem psihijatrijskog sestrinstva

6. instruktor znakovnog jezika – stručni radnik iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 10. ovoga Pravilnika, uz dodatnu izobrazbu iz hrvatskog znakovnog jezika

7. stručni suradnik – stručni radnik sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim i diplomskim stručnim ili preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

8. suradnik – stručni radnik sa završenim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem.

9. sportski instruktor – stručni radnik sa završenim preddiplomskim stručnim studijem za izobrazbu trenera

10. primalja – stručni radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem za primalje.

Ostali radnici

Članak 23.

Ostali radnici su:

1. asistent u skloništu – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i posebnom izobrazbom iz područja rada sa žrtvama nasilja u obitelji, odnosno izobrazbom iz područja rada sa žrtvama trgovanja ljudima

2. asistent u terapijskoj zajednici – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za rad s ovisnicima

3. obiteljski suradnik – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za rad obiteljskog suradnika

4. fizioterapeutski tehničar – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem za fizioterapeutskog tehničara

5. likovni instruktor – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem primijenjenih umjetnosti

6. glazbeni instruktor – radnik sa završenim srednjoškolskim glazbenim obrazovanjem

7. radni instruktor – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

8. voditelj računovodstva – radnik sa završenim preddiplomskim stručnim ili sveučilišnim studijem iz područja ekonomije

9. računovodstveni referent – radnik sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem za ekonomista

10. ekonom – radnik sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem

11. njegovatelj – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za njegu

12. gerontodomaćica – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem izobrazbom za gerontodomaćicu

13. asistent u organiziranom stanovanju – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za njegu ili izobrazbom za asistenta

14. skladištar – radnik sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem

15. vozač – radnik sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i položenim ispitom za vozača B-kategorije

16. kuhar – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem za kuhara

17. pomoćni radnik u kuhinji – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem

18. kućni majstor/kotlovničar – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i završena izobrazba za upravljanje i rukovanje kotlovima

19. portir – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

20. čistačica – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem

21. pralja – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem

22. dostavljač obroka – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem i položenim ispitom za vozača B-kategorije

23. pratitelj – nosač – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem

24. pomoćni radnik – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem

25. ostali radnici koji obavljaju druge pomoćno-tehničke poslove – radnik sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem.

Članak 24.

(1) Broj i vrsta stručnih i drugih radnika određena je prema broju i potrebama korisnika, vrstama usluga, te načinu njihova provođenja.

(2) Ako broj korisnika ili usluga odstupa od propisanog broja korisnika ili usluga u odnosu na propisani broj radnika, broj radnika povećava se ili smanjuje razmjerno broju korisnika ili usluga.

(3) Pružatelj usluge smještaja dužan je korisnicima tijekom noći osigurati odgovarajuću skrb i nadzor od strane stručnih ili drugih radnika.

(4) Aktivnosti koje se obavljaju s korisnicima i ostali odgovarajući poslovi obavljaju radnici zaposleni kod pružatelja usluge, osim ako pružatelj usluge pojedine aktivnosti nije povjerio ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama.

3.4. POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI

Članak 25.

(1) Pružatelj usluga obvezan je osigurati održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora i opreme, osobne odjeće i obuće te posteljnog rublja.

(2) U okviru usluga smještaja i boravka ako se provodi kod pružatelja usluga, obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osigurava pružatelj usluge, a korisnici se uključuju sukladno mogućnostima.

(3) U okviru usluge savjetovanja, stručne procjene, psihosocijalnog savjetovanja, socijalnog mentorstva, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja, psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške ako se provode kod pružatelja usluga, obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osigurava pružatelj usluge.

(4) U okviru usluge organiziranog stanovanja obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka provode korisnici uz podršku zaposlenih radnika propisanih u Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova osim za usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, kada obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osigurava pružatelj usluge, a korisnici se uključuju sukladno mogućnostima.

(5) U okviru usluga smještaja i organiziranog stanovanja za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, te u okviru smještaja za odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji i odrasle osobe žrtve trgovanja ljudima, beskućnike, poslove iz stavka 1. ovoga članka u potpunosti obavljaju korisnici.

(6) U okviru usluga smještaja i organiziranog stanovanja za trudnicu ili roditelja s djetetom do godine dana života, poslove iz stavka 1. ovoga članka osigurava pružatelj usluge, a korisnici se uključuju sukladno mogućnostima.

(7) Poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati radnici navedeni u članku 23. točki 18., 20. i 21. ovoga Pravilnika.

(8) U normativ propisan u Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova koji se odnosi na obavljanje poslova čišćenja računa se samo površina prostora koji samostalno čisti zaposleni radnik, a ako poslove čišćenja obavlja uz pomoć korisnika, tada se površina umanjuje za 50 %.

(9) Normativ propisan u Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova koji se odnosi na obavljanje poslova tehničkog održavanja zgrade i opreme primjenjuje se jednako na zgradu ili više zgrada na istoj lokaciji ili u neposrednoj blizini u kojoj se pružaju usluge.

Članak 26.

(1) Pružatelj usluga obvezan je osigurati primjerenu prehranu korisnicima sukladno propisanim standardima prehrane, ovisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku.

(2) U okviru usluge smještaja i organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe i usluge smještaja za trudnice osigurava se pet obroka dnevno (zajutrak, doručak, ručak, užina i večera).

(3) U okviru usluga smještaja i organiziranog stanovanja za odrasle osobe i starije osobe osigurava se tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera).

(4) U okviru usluge smještaja za beskućnike u prihvatilištu osigurava se dva obroka dnevno (doručak i večera) a iznimno tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera) u slučaju kada ručak nije moguće osigurati u pučkoj kuhinji, dok se u okviru usluge smještaja u prenoćištu osigurava jedan obrok dnevno (doručak ili večera).

(5) U okviru usluge cjelodnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe osigurava se tri obroka dnevno (doručak, ručak, užina).

(6) U okviru usluge cjelodnevnog boravka za odrasle osobe osiguravaju se dva obroka dnevno (doručak i ručak ili ručak i užina).

(7) U okviru usluge poludnevnog boravka osigurava se jedan obrok dnevno (doručak ili ručak ili užina).

(8) U okviru usluge smještaja prehranu iz stavka 1. ovoga članka osigurava pružatelj usluge, osim za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji, odrasle osobe žrtve trgovanja ljudima, kada korisnici sami pripremaju obroke uz nadzor zaposlenih radnika, a pružatelj usluge osigurava namirnice.

(9) U okviru usluge organiziranog stanovanja poslove pripreme obroka obavljaju korisnici uz podršku zaposlenih radnika ili zaposleni radnici pri čemu se korisnici uključuju sukladno mogućnostima. U okviru usluge organiziranog stanovanja za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji i odrasle osobe žrtve trgovanja ljudima korisnici sami pripremaju obroke, a pružatelj usluge osigurava namirnice.

(10) Poslove pripreme obroka mogu obavljati radnici iz članka 23. točke 16. i 17. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Tjedni jelovnik objavljuje se na oglasnoj ploči pružatelja usluge ili mora biti javno dostupan putem interneta, osim za organizirano stanovanje.

(2) Količina i kakvoća obroka te način posluživanja mora biti primjeren potrebama i zdravstvenom stanju korisnika sukladno planu prehrane.

(3) Kod korisnika čije zdravstveno stanje zahtijeva poseban način prehrane, jelovnik i broj dnevnih obroka će se utvrđivati u dogovoru s nadležnim liječnikom.

Članak 28.

(1) Vođenje računovodstvenih poslova obavlja se sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo, zakonu kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanja proračuna, propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija, te pripadajućim podzakonskim aktima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom iz stavka 2. ovoga članka mogu obavljati radnici navedeni u članku 23. točka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se povjeriti drugim ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama.

Članak 29.

(1) Pružatelj usluge obvezan je osigurati nabavu potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijala.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati radnik iz članka 23. točke 10. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

(1) Pružatelj usluge obvezan je osigurati preuzimanje, skladištenje i izdavanje robe.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati radnik iz članka 23. točke 14. ovoga Pravilnika.

Članak 31.

Ako pružatelj usluge u okviru usluge boravka korisniku osigurava prijevoz, te poslove može obavljati radnik iz članka 23. točke 15. ovoga Pravilnika.

Članak 32.

(1) Pružatelj usluge smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu obvezan je osigurati prihvat korisnika za vrijeme odsutnosti stručnih i drugih radnika.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati radnik iz članka 23. točke 19. ovoga Pravilnika.

Članak 33.

Pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se zapošljavanjem radnika ili pružatelj usluge pojedine poslove može povjeriti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama.

4. OPSEG I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Članak 34.

(1) Opseg pružene usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi ovisi o kronološkoj dobi.

(2) Opseg pružene usluge za trudnice prije poroda ili roditelja s djetetom do jedne godine života ovisi o potrebnoj podršci.

(3) Opseg pružene usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju ovisi o svrsi, mjestu izvođenja i potrebnoj podršci.

(4) Opseg pružene usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom ovisi o dobnoj skupini, vrsti oštećenja i potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

(5) Opseg pružene usluge starijim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

(6) Opseg pružene usluge teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

(7) Opseg pružene usluge osobama ovisnim o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ovisi o procjeni potreba korisnika, odnosno o stupnju sposobnosti kontrole nad vlastitim ponašanjem i stupnju društvene funkcionalnosti.

5. MJERILA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

5.1. PRVA SOCIJALNA USLUGA

Članak 35.

(1) Prva socijalna usluga uključuje: inicijalni razgovor, informiranje korisnika o pravima i uslugama, primjenu instrumenata za procjenu općih rizika za dobrobit djeteta, te iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti i/ili osnovnih potreba korisnika.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici u Hrvatskom zavodu za socijalni rad prilikom prvog kontakta s korisnikom kojem nije priznato pravo u sustavu socijalne skrbi odnosno nije poduzeta mjera ili radnja iz nadležnosti Zavoda ili ako je od njezina poduzimanja prošlo više od šest mjeseci, a korisnik se obraća zbog istih ili novih potreba.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu pružati stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 4. ovoga Pravilnika.

(4) Prva socijalna usluga iz stavka 1. ovoga članka pruža se do 60 minuta, a ovisno o okolnostima slučaja usluga se može pružiti u još jednom ponovnom kontaktu.

5.2. USLUGA SVEOBUHVATNE PROCJENE I PLANIRANJA

Članak 36.

(1) Usluga sveobuhvatne procjene i planiranja uključuje: prikupljanje i analizu podataka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima pojedinca, obitelji i zajednice, definiranje korisnikovih potreba, iniciranje i poticanje korisnika na promjenu nepovoljne životne situacije ili ponašanja, te izbor i prihvaćanje mjera za poboljšanje njegove kvalitete života, procjenu žurnosti postupka i žurne intervencije, odnosno stručnu pomoć i podršku usmjerenu na zaštitu najboljeg interesa korisnika, zaštitu sigurnosti korisnika, te planiranje promjene i izradu individualnog plana u suradnji s korisnikom i drugim osobama iz njegovog okruženja, te drugim stručnjacima značajnim za ostvarivanje ciljeva koji su definirani individualnim planom promjene.

(2) Procjenjivanje obuhvaća: prikupljanje i analizu podataka te sintezu i interpretaciju podataka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima u životu pojedinca, obitelji i zajednice, u svrhu prepoznavanja poteškoća, mogućnosti njihova smanjenja ili uklanjanja, procjene uzroka nastalih poteškoća.

(3) Planiranje obuhvaća: izradu individualnog plana promjene životne situacije ili ponašanja korisnika, utvrđen na temelju sveobuhvatne procjene potreba, poteškoća i resursa, uz suradnju i partnerstvo s korisnicima i njihovim obiteljima čija izrada obuhvaća aktivnosti procjene, organiziranja pristupa pravima, pružanje usluga koordiniranje svih drugih pružatelja usluga, te praćenje, preispitivanje plana i učinka socijalnih usluga.

(4) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika.

(5) Aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka provode osim stručnih radnika iz stavka 4. i stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 2. – 4. ovoga Pravilnika u suradnji s vanjskim suradnicima.

(6) Usluga sveobuhvatne procjene i planiranja iz stavka 1. ovoga članka provodi se tijekom jednog mjeseca od najmanje 10 do najviše 20 sati kroz individualne susrete korisnika, članova obitelji, stručnih radnika iz stavka 4. i 5. ovoga članka i vanjskih suradnika.

5.3. SAVJETOVANJE

Članak 37.

(1) Usluga savjetovanja uključuje: stručnu pomoć korisniku da jasnije sagleda vlastitu životnu situaciju, poticanje na promjenu u skladu s vlastitim mogućnostima i potrebama s ciljem osnaživanja za samostalno rješavanje problema, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.

(2) Usluga savjetovanja obuhvaća individualni rad s korisnikom i/ili članovima njegove obitelji.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu pružati radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 5. ovoga Pravilnika.

(4) Usluga savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka pruža se u trajanju od 60 minuta do tri susreta, a iznimno prema procjeni stručnjaka do pet susreta.

5.4. STRUČNA PROCJENA

Članak 38.

(1) Stručna procjena potreba djeteta s odstupanjem u razvoju, razvojnim rizikom ili teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom za usluge psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravka, organiziranog stanovanja i smještaja uključuje: postupke utvrđivanja potreba, interesa i preostalih sposobnosti korisnika radi davanja mišljenja o potrebi pružanja usluga, te primjerenoj vrsti, trajanju i učestalosti potrebne usluge; mišljenje se donosi na temelju zajedničke odluke stručnjaka u timu.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3. – 6., 8. – 11. i drugi stručni radnik iz članka 22. točke 3. ovoga Pravilnika.

(3) Stručna procjena potreba iz stavka 1. ovoga članka traje od 4 do 6 sati rada po korisniku.

5.5. PSIHOSOCIJALNO SAVJETOVANJE

Članak 39.

(1) Psihosocijalno savjetovanje uključuje: posebne stručne postupke i aktivnosti kojima se korisniku pomaže otkloniti teškoće u funkcioniranju u različitim područjima života s naglaskom na ponašajne, emocionalne, interpersonalne, socijalne, obrazovne, razvojne i organizacijske aspekte života.

(2) Temelji se na terapijskom odnosu jedne ili više osoba i jednog ili više psihoterapeuta ili savjetodavnih terapeuta i procesu tijekom kojega se radi na smanjivanju aktualnih teškoća i pronalaženju najboljeg rješenja ili prevladavanju kriznih situacija u skladu s potrebama korisnika kroz poboljšanje vještina komunikacije, jačanje samopoštovanja, promicanje promjene ponašanja.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu pružati stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3., 4. i 5. koji imaju:

– dodatnu izobrazbu u području psihosocijalnog savjetovanja u trajanju od minimalno 100 sati i praksu pod nadzorom mentora u trajanju od 20 sati ili

– završeno specijalizirano psihoterapijsko školovanje u trajanju od najmanje dvije, odnosno četiri godine na nekom od psihoterapijskih pravaca ili ECP-a i odobrenje nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima kojima se regulira djelatnost savjetodavnog terapeuta i psihoterapeuta.

(4) Stručnim radnicima iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka koji nemaju iskustva u području psihosocijalnog savjetovanja pružatelj usluge dužan je osigurati podršku od strane mentora s minimalnim trogodišnjim iskustvom u području psihosocijalnog savjetovanja u trajanju od godinu dana.

(5) Stručni radnici iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka koji pružaju uslugu psihosocijalnog savjetovanja imaju obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja za stjecanje kompetencija vezanih uz psihosocijalno savjetovanje u skladu sa standardima nadležnih strukovnih komora.

(6) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta ukoliko se usluga provodi individualno ili 120 minuta grupno, u trajanju do šest mjeseci, a iznimno i dulje, još dva mjeseca nakon isteka roka od 6 mjeseci.

5.6. SOCIJALNO MENTORSTVO

Članak 40.

(1) Socijalno mentorstvo uključuje: stručnu pomoć dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisnika zajamčene minimalne naknade, osobi s invaliditetom, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora, usmjerenu na njihovo osnaživanje za radnu aktivaciju i aktivno sudjelovanje u društvu u skladu s vlastitim mogućnostima i/ili potrebama u cilju jačanju snaga i sposobnosti korisnika za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka prema procjeni voditelja slučaja provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3. – 5. ovoga Pravilnika s dodatnom izobrazbom iz područja socijalnog mentorstva.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta u minimalno 10 strukturiranih susreta mentora i mentorirane osobe u vremenskom trajanju od 6 do 8 mjeseci.

5.7. OBITELJSKA MEDIJACIJA

Članak 41.

(1) Obiteljska medijacija je usluga koju u strukturiranom procesu obavljaju obiteljski medijatori upisani u Registar obiteljskih medijatora. Usluga uključuje posebne stručne postupke usmjerene na sporazumno rješavanje obiteljskog spora pregovaranjem o spornim pitanjima.

(2) Pruža se članovima obitelji koji su u sukobu i ne mogu se samostalno sporazumjeti oko spornog pitanja iz različitih područja svakodnevnog života i odnosa u užoj i široj obitelji.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka obavljaju obiteljski medijatori u Obiteljskom centru ili kod drugih pružatelja usluga.

(4) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se u jediničnom mjerilu pružene usluge u trajanju od 90 minuta, u tri do osam medijacijskih susreta u vremenskom razdoblju do šest mjeseci.

5.8. PSIHOSOCIJALNI TRETMAN RADI PREVENCIJE NASILNIČKOG PONAŠANJA

Članak 42.

(1) Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja uključuje: savjetodavno-terapijsku i psihoedukativnu uslugu usmjerenu na zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji, uključivanjem korisnika u strukturirani stručni tretman kojemu je cilj zaustaviti nasilje među partnerima i/ili u obitelji.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi s pojedincem kojem nije izrečena sudska mjera upućivanja u obvezni psihosocijalni tretman, a kod kojeg je procijenjeno postojanje rizika od nasilničkog ponašanja i kojeg je zbog sigurnosti članova obitelji i/ili rizika za dobrobit i razvoj djeteta potrebno uključiti u tretman, partnerima i/ili roditeljima kada niti jednom nije izrečena sudska mjera upućivanja u obvezni psihosocijalni tretman, a postoji rizik od uzajamnog nasilničkog ponašanja i rizik za dobrobit i razvoj djeteta, bez uspostavljenog odnosa žrtva – zlostavljač.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se prema procjeni stručnog tima Zavoda za socijalni rad, a uslugu pružaju stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3. i 4. koji imaju dodatnu izobrazbu za provođenje psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja.

(4) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka za pojedinca provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta za svaki od dva individualna susreta i 120 minuta za svaki od 12 do 16 strukturiranih grupnih susreta, u vremenskom razdoblju do 6 mjeseci, ovisno o specifičnim potrebama grupe, odnosno za obitelj provodi se od deset do 16 susreta s partnerima među kojima nije bilo nasilja, dijelom zajedno, a dijelom odvojeno.

5.9. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Članak 43.

(1) Psihosocijalna podrška obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika.

(2) Usluga psihosocijalne podrške pruža se pojedincu, obitelji, udomiteljskoj obitelji, a pruža se u obitelji korisnika, u udomiteljskoj obitelji, kod drugih pružatelja usluga ili na drugim mjestima prema potrebi korisnika.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3. – 6. i 8. – 10., drugi stručni radnici iz članka 22. točke 3., 6., 7. i 9. i radnik iz članka 23. točke 3. ovoga Pravilnika.

(4) Psihosocijalna podrška pojedincu pruža se u obitelji korisnika ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a kod ostalih pružatelja usluga do šest sati tjedno, a najviše tri sata dnevno, od čega najviše četiri sata individualno, a ostalo u grupi.

(5) Psihosocijalna podrška obitelji pruža se u obitelji do pet sati tjedno, iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, a najviše dva sata dnevno.

(6) Psihosocijalna podrška udomiteljima pruža se u obitelji do pet sati tjedno, a iznimno kod pružatelja usluge do šest sati tjedno, najviše dva sata dnevno.

(7) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta ukoliko se usluga provodi individualno ili 120 minuta grupno.

5.10. RANA RAZVOJNA PODRŠKA

Članak 44.

(1) Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.

(2) Rana razvojna podrška uključuje: poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine i grube motorike, poticanje komunikacije i interakcije, poticanje jezično-govornih vještina, te osnaživanje roditelja za provođenje senzornih i drugih specifičnih stimulacija s djetetom.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1., 3., 5., 6., 8. – 10. i drugi stručni radnik iz članka 22. točke 3. ovoga Pravilnika.

(4) Usluga rane razvojne podrške pruža se djetetu do navršene treće godine, a najdulje do navršene sedme godine, u trajanju do pet sati tjedno.

(5) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge:

– u obitelji korisnika za djecu u dobi od 0 do 3 godine pruža se 60 minuta

– u obitelji korisnika za djecu u dobi od 3 do 7 godina pruža se 90 minuta

– kod pružatelja usluge za djecu u dobi od 0 do 3 godine pruža se 90 minuta

– kod pružatelja usluge za djecu u dobi od 3 do 7 godine pruža se 120 minuta.

5.11. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA

Članak 45.

(1) Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provode stručni radnici iz članka 21. stavka 2. točke 1. i 3. – 6. ovoga Pravilnika.

(3) Usluga se pruža u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta, a može se pružati do pet sati tjedno.

5.12. POMOĆ U KUĆI

Članak 46.

(1) Usluga pomoći u kući obuhvaća:

1. organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)

2. obavljanje kućnih poslova

3. održavanje osobne higijene i/ili

4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

(2) Usluga pomoći u kući pruža se:

1. starijoj osobi kojoj je potrebna pomoć druge osobe

2. osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Članak 47.

(1) Organiziranje prehrane u okviru usluge pomoći u kući obuhvaća: pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću.

(2) Aktivnost nabava ili dostava gotovih obroka iz stavka 1. ovoga provodi radnik iz članka 23. točke 22. ovoga Pravilnika.

(3) Aktivnost iz stavka 1. ovoga članka provodi se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta za pripremu ili nabavu, a 15 minuta za dostavu gotovih obroka.

Članak 48.

(1) Obavljanje kućnih poslova u okviru usluge pomoći u kući obuhvaća: dostavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova, drugih potrepština i po potrebi drugih kućnih poslova.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 23. točke 12. ovoga Pravilnika.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta.

Članak 49.

(1) Održavanje osobne higijene u okviru usluge pomoći u kući obuhvaća: pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 23. točke 12. ovoga Pravilnika.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta.

Članak 50.

(1) Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba u okviru usluge pomoći u kući obuhvaća: uređenje okućnice (košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i sl.), tehničke poslove (cijepanje drva, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja i sl.) te pratnju pri nužnim izlascima iz kuće (liječnički pregled i dr.).

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 23. točke 24. ovoga Pravilnika.

(3) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se u provodi se u vremenskom mjerilu po jedinici pružene usluge u trajanju od 60 minuta.

Posebna mjerila prostora i opreme za pružanje usluga
pomoći u kući

Članak 51.

Za uslugu pomoći u kući za aktivnost organiziranje prehrane pružatelj usluga mora ispunjavati sljedeća mjerila prostora i opreme:

– mora imati kuhinju i prostoriju za čuvanje hrane i pića, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– mora imati opremu potrebnu za dostavu jela te odgovarajuća dostavna vozila koja udovoljavaju propisima o higijeni hrane.

5.13. BORAVAK

Članak 52.

(1) Boravak je usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

(2) Usluga boravka pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost prema zakonu kojim se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.

Članak 53.

(1) Usluga boravka za korisnike iz članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika pruža se u različitom opsegu ovisno o trajanju usluge jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu i to:

– cjelodnevni boravak u trajanju od šest do deset sati dnevno

– poludnevni boravak u trajanju od četiri do šest sati dnevno.

(2) Usluga boravka za korisnike iz članka 52. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se u opsegu različitom s obzirom na dob i vrstu oštećenja na način opisan u Prilogu 1. – Katalog socijalnih usluga i Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova.

(3) U trajanje usluge boravka korisniku koji je uključen u odgoj i obrazovanje u okviru ustanove socijalne skrbi ne uračunava se vrijeme provedeno na nastavi.

(4) Usluge boravka za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe pružaju se u sljedećem intenzitetu:

– prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe

– drugi stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog starosti ili Alzheimerove demencije ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju potreba.

5.13.1. Mjerila prostora za pružanje usluge boravka

Članak 54.

(1) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluga boravka mora imati:

– kuhinju za pripremu obroka te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– odgovarajući prostor za konzumaciju obroka

– jednu kupaonicu s tušem i jedan zahod za korisnike koji moraju biti prilagođeni za djecu do 7 godina, djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom i starije osobe te jedan zahod za radnike i posjetitelje

– odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša

– mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama i osobama koje provode aktivnosti brige o zdravlju

– prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika.

5.13.1.1. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Članak 55.

Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluga boravka mora imati:

– prostor za učenje za djecu i mlađe punoljetne osobe koja se školuju.

5.13.2. Mjerila opreme za pružanje usluge boravka

5.13.2.1. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge boravka za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom

Članak 56.

(1) U kupaonici treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(2) U prostorije za djecu s teškoćama u razvoju te u prostorije za korisnike s intelektualnim oštećenjem, slabovidne i tjelesno oštećene osobe treba ugraditi luminiscentne prekidače.

5.13.2.2. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge boravka za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe

Članak 57.

(1) Prostor za dnevni odmor korisnika cjelodnevnog boravka treba biti opremljen s ležajevima za svakog korisnika usluge, a prostor za dnevni odmor korisnika poludnevnog boravka treba biti opremljen s 50 % ležajeva u odnosu na puni kapacitet.

(2) U sanitarnom čvoru i kupaonici trebaju se ugraditi rukohvati.

(3) U kupaonice i sanitarne čvorove trebaju se ugraditi dojavni uređaji.

(4) Za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija prostorije trebaju biti opremljene:

– namještajem koji treba biti ergonomski oblikovan i zaobljenih uglova

– sigurnosnim vratima i prozorima sa sigurnosnim bravama za zatvaranje

– zaštićenim utičnicama za struju.

5.13.2.3. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge boravka za beskućnike

Članak 58.

U okviru usluge boravka za beskućnike pružatelj usluge osigurava potreban broj perilica i sušilica za rublje.

5.14. ORGANIZIRANO STANOVANJE

Članak 59.

(1) Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

(2) Usluga organiziranog stanovanja se pruža: djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili mlađoj punoljetnoj osobi, djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu stranom državljaninu bez pratnje ili bez državljanstva, djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom, osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje uz pomoć i potporu a najduže do 26. godine života, funkcionalno ovisnoj osobi starije životne dobi koja ne može samostalno zadovoljavati svoje potrebe, osobi ovisnoj o alkoholu, drogama, kockanju ili drugim oblicima ovisnosti, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta koji nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može s djetetom ostati u obitelji, žrtvi obiteljskog nasilja, žrtvi trgovanja ljudima i beskućniku.

(3) U jednoj stambenoj jedinici iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika može se pružati socijalna usluga za najviše osam korisnika.

Članak 60.

(1) Usluga organiziranog stanovanja za dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili mlađu punoljetnu osobu, dijete ili mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju, dijete stranog državljanina bez pratnje ili bez državljanstva i dijete s teškoćama u razvoju pruža se u različitom opsegu ovisno o dobnoj skupini i potrebnoj podršci stručnih radnika i to:

– sveobuhvatna podrška za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je potrebna podrška tijekom 24 sata dnevno

– povremena podrška za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je potrebna podrška u ograničenom trajanju dnevno

(2) Usluga organiziranog stanovanja za osobu s invaliditetom, funkcionalno ovisnu osobu starije životne dobi koja ne može samostalno zadovoljavati svoje potrebe, trudnicu ili roditelja s djetetom do godine dana života djeteta koji nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može s djetetom ostati u obitelji, žrtvi obiteljskog nasilja, žrtvi trgovanja ljudima i beskućniku pruža se ovisno o potrebnoj podršci i provodi se u sljedećem intenzitetu i trajanju:

– pojačana podrška funkcionalno potpuno ovisnom korisniku 24 sata dnevno (organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku)

– pojačana podrška funkcionalno djelomično ovisnom korisniku do 16 sati dnevno (organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku)

– podrška funkcionalno djelomično ovisnom korisniku 2,5 sata dnevno (organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku)

– podrška funkcionalno neovisnom korisniku 2 sata dva do tri puta tjedno (organizirano stanovanje uz povremenu podršku).

(3) Usluge organiziranog stanovanja za osobu ovisnu o alkoholu, drogama, kockanju ili drugim oblicima ovisnosti pruža se korisniku koji je postigao povećanje sposobnosti kontrole nad vlastitim ponašanjem i viši stupanj društvene funkcionalnosti.

5.14.1. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge organiziranog stanovanja

5.14.1.1. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Članak 61.

(1) Odgovarajuće prostorije za pružanje usluge organiziranog stanovanja mogu se koristiti i za nesmetane susrete i druženje roditelja i djeteta.

(2) Braća i sestre u organiziranom stanovanju u pravilu žive zajedno.

5.14.1.2. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge organiziranog stanovanja za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima

Članak 62.

Stambena jedinica u pravilu treba imati dva ulaza/izlaza.

5.14.2. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja

5.14.2.1. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Članak 63.

(1) Ako su ležajevi u spavaonici postavljeni jedan iznad drugog, djeca mlađa od četiri godine ne mogu spavati na gornjem ležaju.

(2) U stambenoj jedinici za djecu školske dobi potrebno je osigurati radni stol i stolicu za svako dijete.

(3) Za djecu u dobi do 3 godine potrebno je osigurati stolove za prematanje djece, sterilizatore ili kuhala.

5.14.2.2. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Članak 64.

(1) Za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost mora se osigurati primjereni razmak između ležajeva.

(2) Za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke.

(3) U prostorije za djecu s teškoćama u razvoju te u prostorije za korisnike s intelektualnim oštećenjem, slabovidne i tjelesno oštećene osobe treba ugraditi luminiscentne prekidače.

(4) U kupaonici i sanitarnom čvoru za starije osobe trebaju se ugraditi rukohvati.

5.14.2.3. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja za starije osobe

Članak 65.

U kupaonici i sanitarnom čvoru za starije osobe trebaju se ugraditi rukohvati.

5.14.2.4. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge organiziranog stanovanja za žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima

Članak 66.

Na svakom ulazu/izlazu treba biti postavljen videonadzor.

5.15. SMJEŠTAJ

Članak 67.

(1) Smještaj je usluga kojom se korisniku pruža intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga, a smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

(2) Smještaj u kriznim situacijama osigurava se osobi kojoj je ugrožen život, zdravlje ili dobrobit i to: djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu koje se zatekne u skitnji, djetetu bez pratnje stranom državljaninu ili bez državljanstva, djetetu o kojem se roditelji privremeno nisu u mogućnosti skrbiti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje ili zbog narušenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji, žrtvi obiteljskog nasilja, žrtvi trgovanja ljudima, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta ili koja nema prebivalište ili boravište i nije u stanju brinuti se o sebi, odrasloj osobi kojoj je ugrožen život zbog bolesti, nemoći, ovisnosti, socijalne isključenosti ili drugih okolnosti ili beskućniku.

(3) Smještaj radi provođenja rehabilitacijskih programa priznaje se: djetetu s teškoćama u razvoju, osobi s invaliditetom ili osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na rehabilitacijski program, radi njegova aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa.

(4) Smještaj radi provođenja psihosocijalnih tretmana priznaje se djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju.

(5) Smještaj u drugim slučajevima priznaje se: djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom (zbog korištenja odmora roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja ili privremene nesposobnosti za rad roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja, u skladu s propisom iz obveznog zdravstvenog osiguranja dok traje potreba), djetetu i odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga (radi iskustva obiteljskog okruženja tijekom blagdana ili školskih praznika u udomiteljskoj obitelji), djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom (radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta, najdulje do navršene 21. godine), djetetu s problemima u ponašanju (radi multidisciplinarne procjene), djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ako mu skrb nije moguće osigurati u vlastitom domu i pružanjem drugih socijalnih usluga u udomiteljskoj obitelji, dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života), stranom državljaninu i osobi bez državljanstva s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, osobi iz članka 19. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi, djetetu s teškoćama u razvoju, osobi s invaliditetom i starijoj osobi (kojoj je potrebno osigurati intenzivnu skrb i podmirenje osnovnih životnih potreba zbog oštećenja zdravlja i oštećenja funkcionalnih sposobnosti, ako mu skrb nije moguće osigurati u vlastitom domu i pružanjem drugih socijalnih usluga), osobi nesposobnoj za rad (koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih naknada i usluga iz socijalne skrbi ili na drugi način).

Članak 68.

(1) Usluga smještaja za korisnike iz članka 67. ovoga Pravilnika provodi se u opsegu različitom s obzirom na dob i vrstu oštećenja na način opisan u Prilogu 1. – Katalog socijalnih usluga i Prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova.

(2) Usluga smještaja za starije osobe pruža se u sljedećem intenzitetu:

– prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, te mu pomoć druge osobe nije potrebna

– drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba

– treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

– četvrti stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (samo za usluge smještaja).

(3) Usluga smještaja za teško bolesne odrasle osobe pruža se u sljedećem intenzitetu:

– prvi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba

– drugi stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.

(4) Usluga smještaja za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju ili drugim oblicima ovisnosti pružaju se u sljedećem intenzitetu:

– prvi stupanj usluge pruža se nakon medicinskog liječenja korisniku čija je sposobnost kontrole nad vlastitim ponašanjem znatno smanjena i čija je društvena funkcionalnost na niskoj razini

– drugi stupanj usluge pruža se osobama koje su kroz prvi stupanj usluge postigle povećanje sposobnosti kontrole nad vlastitim ponašanjem i viši stupanj društvene funkcionalnosti.

5.15.1. Mjerila prostora za pružanje usluge smještaja

Članak 69.

(1) Za uslugu smještaja pružatelj usluga mora ispunjavati sljedeća mjerila prostora:

– mora imati funkcionalne raspoređene prostorije namijenjene provođenju dnevnih aktivnosti, spavanju, održavanju osobne higijene, organiziranju prehrane, održavanju čistoće rublja

– spavaonice moraju imati mogućnost zamračenja

– mora imati kuhinju za pripremu obroka ili prostoriju za pripremanje jela za usluge smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle osobe te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, sukladno propisima iz područja ugostiteljstva, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– mora imati jedan zahod s predprostorom na 10 korisnika, odgovarajući broj zahoda s predprostorom za radnike, te jednu kupaonicu na 10 korisnika, odvojeno za muškarce i žene ako kupaonicu istovremeno koristi više od jednog korisnika

– mora imati prostoriju za održavanje čistoće rublja, ako pružatelj usluga nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– mora imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša

– mora imati mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.

(2) U spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola osim uz suglasnost korisnika.

(3) Usluga smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle osobe mogu se pružati u prostoru stambene namjene.

5.15.1.1. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Članak 70.

(1) Za djecu koja se školuju potrebno je osigurati prostor za učenje.

(2) Pružatelj usluge dužan je osigurati prostoriju za nesmetane susrete i druženja roditelja i djece.

(3) Za djecu do tri godine potrebno je ostakliti dio pregradnog zida između spavaonica i ostalih prostorija u kojima djeca borave radi stalnog nadzora djece.

(4) Za djecu stariju od 12 godina mora se osigurati čajna kuhinja te posebna prostorija radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i glačanja rublja.

5.15.1.2. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za trudnice i roditelja s djetetom do godine dana života

Članak 71.

(1) Zgrada mora imati jednokrevetne ili dvokrevetne sobe, a na pet korisnika-trudnica i djece je potrebno osigurati sanitarni čvor i kupaonicu i čajnu kuhinju.

(2) Zgrada mora imati prostoriju za nesmetane susrete i druženje roditelja i djeteta.

5.15.1.3. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju

Članak 72.

Za djecu stariju od 12 godina mora se osigurati čajna kuhinja te posebna prostorija radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i glačanja rublja.

5.15.1.4. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom

Članak 73.

(1) Korisnicima koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost i korisnicima smanjene pokretljivosti pripadajuće hodne površine uz zgradu u pravilu trebaju biti u istoj razini, a ako nisu, moraju biti međusobno povezane elementima pristupačnosti, te omogućavati nesmetano kretanje korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost i korisnika smanjene pokretljivosti.

(2) Prostorije se, ovisno o aktivnostima koje se u njima organiziraju i koje čine zasebnu cjelinu, moraju u odnosu na drugu takvu cjelinu ili pojedine prostorije, radi lakše orijentacije, različito označiti bojom, slikom ili drugim odgovarajućim znakom.

(3) Podovi u prostorijama objekata koji pružaju usluge korisnicima oštećena sluha moraju biti odgovarajuće akustično izolirani.

(4) Za korisnike oštećena vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog prostora.

(5) Za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost i korisnike smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati odgovarajući broj prilagođenih sanitarnih čvorova na svakoj etaži.

(6) Za svakog korisnika potrebno je osigurati prostor za odlaganje odjeće i obuće.

5.15.1.5. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe

Članak 74.

(1) Uz blagovaonicu je potrebno osigurati prilagođeni sanitarni čvor.

(2) Na svakoj etaži potrebno je osigurati prilagođenu zajedničku prostoriju za obavljanje osobne higijene, ako pristup kupaonici nije osiguran uz svaku spavaonicu.

(3) Na svakih 50 korisnika potrebno je osigurati 1 čajnu kuhinju, osim za pružatelja usluga do 20 korisnika.

Članak 75.

Za pružanje usluga osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebno je osigurati sljedeće uvjete:

– u jednoj smještajnoj jedinici može biti najviše 20 korisnika

– unutarnji i vanjski prostor zgrade mora omogućiti nesmetano i sigurno kretanje smještenih korisnika

– smještajna jedinica čini cjelinu koja se mora sastojati od spavaonica, blagovaonice, prostorije za dnevni odmor koja se ujedno može koristiti i za aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, prostorija za održavanje osobne higijene, te prostora za radnike

– u jednoj smještajnoj jedinici treba osigurati najmanje tri prilagođena sanitarna čvora i tri tuša

– vrata u smještajnoj jedinici trebaju biti izrađena od materijala koji sprječava mogućnosti od ozljeđivanja. Na zajedničkim prostorijama (prostorija za dnevni odmor, blagovaonica) u pravilu se ne ugrađuju vrata zbog lakšeg kretanja korisnika

– unutarnje uređenje mora osiguravati poticaje za orijentaciju.

Članak 76.

U okviru usluge smještaja obroci se poslužuju na sljedeći način:

– korisnicima prvog i drugog stupnja usluge obroci se poslužuju u blagovaonici

– korisnicima trećeg i četvrtog stupnja usluge obroci se poslužuju u spavaonici i/ili blagovaonici.

Članak 77.

Pružatelj usluge dužan je osigurati prostoriju za privremeni prihvat umrlih, ako pružatelj usluga nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu.

5.15.1.6. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

Članak 78.

(1) Lokacija zgrade može biti izvan naselja.

(2) Ako se usluga pruža osobama ovisnim o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti kod kojih je prisutna i druga bolest, mentalno oštećenje ili trudnoća, zgrada mora biti u naselju ili njegovoj blizini radi omogućavanja korištenja usluga ustanova zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o potrebama korisnika.

(3) Zgrada mora imati jedan sanitarni čvor i tuš na 10 korisnika.

(4) U zgradi je potrebno osigurati prostor u kojoj će korisnici sami obavljati poslove pranja, sušenja i glačanja osobnog i posteljnog rublja.

5.15.1.7. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima

Članak 79.

(1) Zgrada za smještaj korisnika mora imati dva ulaza/izlaza, s postavljenim videonadzorom.

(2) Zgrada mora imati prostoriju za individualni ili grupni rad s osobama u tretmanu.

5.15.1.8. Posebna mjerila prostora za pružanje usluge smještaja za beskućnike

Članak 80.

(1) Spavaonice i prostorije za obavljanje osobne higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce.

(2) Prostorija za obavljanje osobne higijene treba imati najmanje jedan sanitarni čvor i jedan tuš na 20 korisnika.

(3) U prihvatilištu i prenoćištu potrebno je osigurati prostor za odlaganje osobnih stvari korisnika s mogućnošću zaključavanja.

5.15.2. Mjerila opreme za pružanje usluge smještaja

Članak 81.

Za uslugu smještaja pružatelj usluge treba ispunjavati sljedeće mjerila opreme:

– oprema i namještaj moraju biti funkcionalni, od materijala lakog za održavanje, te primjereni dobi korisnika

– spavaonice moraju biti opremljene ležajevima te ormarom za odjeću i odlaganje osobnih stvari za svakog korisnika zasebno s mogućnošću zaključavanja, ako se isti ne nalaze u prostoriji do spavaonice s kojom je povezana neposrednom vezom

– spavaonice za odrasle osobe s invaliditetom i starije osobe moraju biti opremljene noćnim ormarićima

– ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugog, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno

– prostorija za dnevni boravak mora biti funkcionalno opremljena

– prostor kupaonice i sanitarni čvor moraju biti opremljeni s potrebnim priborom i opremom

– kuhinja ili prostor za pripremu jela te blagovaonica moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom sukladno propisima iz područja ugostiteljstva

– čajna kuhinja mora biti opremljena primjerenom opremom

– praonica rublja mora imati opremu za pranje, sušenje i glačanje rublja

– u prostoru u kojem se čuvaju lijekovi potrebno je osigurati ormarić s bravom za zaključavanje.

5.15.2.1. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Članak 82.

(1) Spavaonica za djecu u dobi do tri godine može biti opremljena s najviše deset ležajeva.

(2) Spavaonica za djecu stariju od tri godine može biti opremljena s najviše tri ležaja. Iznimno, spavaonica veća od 20 m2 može biti opremljena s najviše četiri ležaja, a spavaonica veća od 25 m2 s najviše pet ležajeva.

(3) Ležajevi u spavaonicama za djecu do tri godine moraju biti standardizirane veličine i imati zaštitne stranice.

(4) Ako su ležajevi u spavaonici postavljeni jedan iznad drugog, djeca mlađa od četiri godine ne mogu spavati na gornjem ležaju.

(5) Razmak između ležajeva mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme.

(6) Osigurati funkcionalnu opremu za učenje i provođenje slobodnih aktivnosti u skladu s kronološkom dobi djeteta.

(7) Za djecu do tri godine potrebno je osigurati stolove za prematanje djece, sterilizatore ili kuhala.

(8) Prostorija za susrete i druženje roditelja i djeteta treba biti funkcionalno opremljena i prilagođena djeci.

5.15.2.2. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za trudnice i roditelja s djetetom do godine dana

Članak 83.

(1) Pružatelj usluge dužan je osigurati ležaj za majku, dječji krevet, garderobni ormar, stol za prematanje djeteta, kolica, kadu za kupanje djeteta, pribor za njegu i hranjenje djeteta.

(2) Prostorija za susrete i druženje roditelja i djeteta treba biti funkcionalno opremljena i prilagođena djeci.

5.15.2.3. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju

Članak 84.

Spavaonica može biti opremljena s najviše tri ležaja. Iznimno, spavaonica veća od 20 m2 može biti opremljena s najviše četiri ležaja, a spavaonica veća od 25 m2 s najviše pet ležajeva.

5.15.2.4. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom

Članak 85.

(1) Pružatelj usluge mora osigurati opremu i pomagala za njegu korisnika ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

(2) Spavaonica može biti opremljena s najviše pet ležaja.

(3) Ležajevi u spavaonicama, ovisno o uzrastu korisnika, moraju biti širine 70 do 90 cm, duljine 150 do 200 cm i visine 40 do 60 cm. Razmak između ležaja treba biti 60 do 80 cm, a ležajevi ne mogu biti postavljeni jedan iznad drugoga.

(4) Za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost razmak između ležajeva mora iznositi najmanje 120 cm. Najmanje 20 % ležajeva moraju biti funkcionalno medicinski.

(5) Za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke.

(6) U kupaonici treba osigurati specijalna kolica za prijevoz i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost.

(7) U kupaonici na svakih 10 korisnika potrebno je osigurati najmanje jedan umivaonik i jedan tuš.

(8) Za korisnike smanjene pokretljivosti i nepokretne korisnike mora se postaviti jedna kada s pristupom s tri strane ili jedna pokretna kada na svaku etažu.

(9) U spavaonici, kupaonici i sanitarnom čvoru za korisnike s težim oštećenjem potrebno je osigurati signalni uređaj vezan sa prostorijom za dežurstvo.

(10) Prostorije za rehabilitaciju moraju biti opremljene osnovnom opremom potrebnom za individualni i grupni rehabilitacijski rad s korisnicima, ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

(11) U prostorije za djecu s teškoćama u razvoju te u prostorije za korisnike s intelektualnim oštećenjem, slabovidne i tjelesno oštećene osobe treba ugraditi luminiscentne prekidače.

5.15.2.5. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe

Članak 86.

(1) Spavaonica za korisnike prvog stupnja usluge može imati najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba iznositi najmanje 6 m² po korisniku uz dopušteno odstupanje do 5 %.

(2) Spavaonica za korisnike drugog i trećeg stupnja usluge može imati najviše tri ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m² po korisniku uz dopušteno odstupanje do 5 %.

(3) Ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 × 200 cm i visine 50 do 60 cm s razmakom između ležajeva 60 do 80 cm.

(4) Ležajevi za korisnike trećeg stupnja usluge moraju biti s mehanizmom za podizanje i spuštanje, antidekubitalnim madracem te zaštitnom ogradom ako to zahtijevaju zdravstvene indikacije. Mjesto postavljenja ležaja mora odgovarati zahtjevima njege. Razmak između ležajeva treba iznositi najmanje 120 cm.

(5) Za pružanje usluga korisnicima trećeg stupnja potrebno je osigurati stolove za serviranje obroka u krevetu.

(6) Za pružanje usluga korisnicima trećeg stupnja iznad kreveta potrebno je osigurati trapez rukohvat.

(7) Spavaonice za korisnike trećeg stupnja potrebno je opremiti stolom i stolcem s rukohvatima te pomagalima za pomoć pri kretanju ovisno o stupnju pokretnosti korisnika.

(8) Prostorija za obavljanje osobne higijene za korisnike prvog, drugog i trećeg stupnja treba imati najmanje jedan sanitarni čvor prilagođen potrebama korisnika i jedan tuš/kadu s pristupom s tri strane/mobilnu kadu na deset korisnika, osim ako kupaonica i sanitarni čvor nisu osigurani uz svaku spavaonicu.

(9) Pružatelj usluge mora osigurati kolica za prijevoz korisnika i dizalo za podizanje nepokretnih korisnika ili korisnika smanjene pokretljivosti.

(10) U hodniku, kupaonici i sanitarnom čvoru trebaju se ugraditi rukohvati.

(11) U spavaonice, kupaonice i sanitarne čvorove trebaju se osigurati dojavni uređaji povezani s prostorijom za dežurstvo, osim za usluge smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle osobe.

(12) Za pružanje njege korisnicima, ovisno o vrsti usluge treba osigurati opremu i pomagala za njegu korisnika.

Članak 87.

Za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija dodatno moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

– spavaonice mogu imati najviše dva ležaja, a od ukupnog broja spavaonica najmanje dvije spavaonice trebaju biti jednokrevetne

– ležajevi moraju biti postavljeni tako da omogućuju pristup s tri strane te moraju imati mogućnost podizanja zaštitne ograde

– prostorije trebaju biti opremljene namještajem koji treba biti ergonomski oblikovan i zaobljenih uglova

– na ulazu u smještajnu jedinicu potrebno je ugraditi sigurnosna vrata, te elektroničke uređaje koji upozoravaju na kretanje korisnika; dojavni alarm mora biti ugodan i prigušen; prozori također trebaju imati sigurnosne brave za zatvaranje

– sve utičnice za struju potrebno je zaštititi.

5.15.2.6. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za osobe ovisne o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

Članak 88.

U jednoj spavaonici može biti najviše osam ležajeva, koji mogu biti postavljeni jedan iznad drugog, a u spavaonici u kojoj su smješteni ovisnici kod kojih je prisutna i druga bolest, mentalno oštećenje ili trudnoća, može biti najviše četiri ležaja.

5.15.2.7. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima

Članak 89.

(1) Spavaonice mogu biti opremljene s najviše četiri ležaja, a iznimno i više, za višečlanu obitelj.

(2) Ležajevi u spavaonicama moraju biti prilagođeni dobi korisnika, osim za djecu jasličke dobi, koji su standardizirane veličine i imaju zaštitne stranice.

(3) U spavaonici djece školske dobi potrebno je osigurati opremu za učenje.

(4) U prostoru za boravak djece do tri godine potrebno je osigurati stolove za prematanje djece, kuhala ili sterilizatore.

(5) Za utvrđivanje uvjeta putem sredstava za prijenos slike i zvuka, pružatelj usluge mora osigurati opremu za prijenos slike i zvuka u realnom vremenu s mogućnošću snimanja zapisa.

5.15.2.8. Posebna mjerila opreme za pružanje usluge smještaja za beskućnike

Članak 90.

U okviru usluge smještaja za beskućnike pružatelj usluge osigurava potreban broj perilica i sušilica za rublje.

Članak 91.

Pružatelj usluga može, sukladno individualnim potrebama korisnika, u provedbi pojedinih usluga odstupiti najviše 30% od vremenskog mjerila po jedinici pružene usluge propisanog člankom 37. stavkom 4., člankom 39. stavkom 6., člankom 40. stavkom 3., člankom 41. stavkom 4., člankom 42. stavkom 4., člankom 43. stavkom 7., člankom 44. stavkom 5., člankom 45. stavkom 3., člankom 47. stavkom 3., člankom 48. stavkom 3., člankom 49. stavkom 3. i člankom 50. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

(1) Pružatelj socijalnih usluga koji na dan stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) ima rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga ili je do dana stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi podnio zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za pružanje socijalnih usluga dužan je u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje usluga.

(2) Dom socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska koji nema rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga u skladu s prije važećim propisima dužan je podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju mjerila u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Obiteljski domovi osnovani prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 33/12. i 46/13.) ili Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) koji imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga do dana stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22. i 46/22.) mogu nastaviti pružati socijalne usluge, najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Članak 93.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/24
Urbroj: 524-09-02-01/1-22-2
Zagreb, 12. rujna 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG 1.

KATALOG SOCIJALNIH USLUGA

Šifra
usluge
Naziv uslugeMinimalni broj radnika na broj jedinica usluge/broj korisnika
1.Prva socijalna usluga1 radnik za 1840 jedinica usluge godišnje
2.Usluga sveobuhvatne procjene i planiranja1 radnik za 800 do 1600 jedinica usluge godišnje
3.SavjetovanjeIndividualno1 radnik za 1200 jedinica usluge godišnje
Grupno1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
4.Stručna procjena1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
5.Psihosocijalno savjetovanjeIndividualno1 radnik za 1200 jedinica usluge godišnje
Grupno1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
6.Socijalno mentorstvo1 radnik za 1200 jedinica usluge godišnje
7.Obiteljska medijacija1 radnik za 800 jedinica usluge godišnje
8.Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanjaIndividualno1 radnik za 1200 jedinica usluge godišnje
Grupno1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
9.Psihosocijalna podrškaIndividualno kod pružatelja usluge1 radnik za 1200 jedinica usluge godišnje
Individualno u obitelji1 radnik za 900 jedinica usluge godišnje
Grupno kod pružatelja usluge1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
Grupno u obitelji1 radnik za 450 jedinica usluge godišnje
10.Rana razvojna podrškaU obitelji – za djecu u dobi od 0 do 3 godine1 radnik za 800 jedinica usluge godišnje
U obitelji – za djecu u dobi od 3 do 7 godine1 radnik za 600 jedinica usluge godišnje
Kod pružatelja usluge – za djecu u dobi od 0 do 3 godine1 radnik za 800 jedinica usluge godišnje
Kod pružatelja usluge – za djecu u dobi od 3 do 7 godine1 radnik za 550 jedinica usluge godišnje
11.Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja1 radnik na 900 jedinica usluge godišnje
12.Pomoć u kućiOrganiziranje prehrane1 radnik za 7260 jedinica usluge godišnje
Obavljanje kućnih poslova1 radnik za 1430 jedinica usluge godišnje
Održavanje osobne higijene1 radnik za 1430 jedinica usluge godišnje
Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba1 radnik za 1430 jedinica usluge godišnje
13.Boravak
13.1.Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
13.1.2.

Cjelodnevni ili poludnevni boravak

(za djecu do 3. godine)

1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 odgojitelj za djecu do 3 godine na 6 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 60 korisnika
1 psiholog na 60 korisnika
13.1.3.

Cjelodnevni ili poludnevni boravak

(za djecu od 3. do 18. godine)

1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 50 korisnika
1 psiholog na 50 korisnika
13.2.Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
13.2.1.Cjelodnevni ili poludnevni boravak1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 socijalni pedagog na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
13.3.Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom
13.3.1.Djeca s tjelesnim oštećenjem
13.3.1.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 20 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 9 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 radni terapeut na 40 korisnika
13.3.1.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 15 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 9 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 radni terapeut na 40 korisnika
13.3.2.Djeca s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
13.3.2.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 30 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 80 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.2.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 30 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.3.Djeca s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
13.3.3.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 15 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 60 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.3.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 12 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 60 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.4.Djeca s više vrsta oštećenja
13.3.4.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 15 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 60 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.4.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 12 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.5.Djeca s oštećenjem vida
13.3.5.1.Poludnevni boravak1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.5.2.Cjelodnevni boravak1 medicinska sestra/primalja na 80 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.6.Djeca s oštećenjem sluha ili poremećaja glasa, jezika i govora
13.3.6.1.Poludnevni boravak1 medicinska sestra na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 15 korisnika u odgojnoj skupini
1 logoped na 30 korisnika
13.3.6.2.Cjelodnevni boravak1 medicinska sestra na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 logoped na 30 korisnika
13.3.7.Djeca s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)
13.3.7.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 12 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.7.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 7 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.8.Odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem
13.3.8.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 14 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 20 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.8.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 15 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.9.Odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
13.3.9.1.Poludnevni boravak1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
13.3.9.2.Cjelodnevni boravak1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
13.3.10.Odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
13.3.10.1.Poludnevni boravak1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 80 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.10.2.Cjelodnevni boravak1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.11.Odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
13.3.11.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 40 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 80 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 80 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.11.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 40 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.12.Odrasle osobe s više vrsta oštećenja
13.3.12.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 20 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 80 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.12.2.Cjelodnevni boravak1 njegovatelj na 15 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika
1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.13.Odrasle osobe s oštećenjem vida
13.3.13.1.Poludnevni boravak1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
13.3.13.2.Cjelodnevni boravak1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 20 korisnika
13.3.14.Odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)
13.3.14.1.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 radni instruktor na 20 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.3.14.2.Cjelodnevni boravak (osnovni opseg usluge)1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
1 njegovatelj na 25 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 radni instruktor na 20 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
13.4.Starije osobe i teško bolesne odrasle osobe
Starije osobe i teško bolesne odrasle osobe (prvi stupanj usluge)
13.4.1.Poludnevni boravak1 socijalni radnik na 70 korisnika
1 stručni suradnik na 70 korisnika
13.4.2.Cjelodnevni boravak1 socijalni radnik na 50 korisnika
1 stručni suradnik na 70 korisnika
Starije osobe (drugi stupanj usluge)
13.4.3.Poludnevni boravak1 njegovatelj na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 70 korisnika
1 stručni suradnik na 70 korisnika
13.4.4.Cjelodnevni boravak2 njegovatelja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 70 korisnika
1 stručni suradnik na 30 korisnika
13.5.Beskućnici i odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta
13.5.1.Poludnevni ili cjelodnevni boravak1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na objekt
14.Organizirano stanovanje
14.1.Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
14.1.1.

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

(za djecu do 3. godine)

1 medicinska sestra/primalja u jednoj smjeni
1 odgojitelj za djecu do 3 godine u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
14.1.2.

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

(za djecu od 3. do 18. godine)

1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 odgojitelj u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
14.1.3.

Organizirano stanovanje uz povremenu podršku

(za osobe od 18. do 26. godine)

1 stručni suradnik na 32 korisnika u jednoj smjeni
1 socijalni radnik na 130 korisnika
1 psiholog na 130 korisnika
14.2.Trudnice prije poroda ili roditelj s djetetom do 1 godine života
14.2.1.Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku1 asistent u organiziranom stanovanju u jednoj smjeni
1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 socijalni radnik na 60 korisnika
1 psiholog na 60 korisnika
14.2.2.Organizirano stanovanje uz povremenu podršku1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 socijalni radnik na 60 korisnika
1 psiholog na 60 korisnika
14.3.Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
14.3.1.Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku1 odgojitelj u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 socijalni pedagog na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
14.3.2.Organizirano stanovanje uz povremenu podršku1 odgojitelj na 4 stambene jedinice
1 socijalni radnik na 130 korisnika
1 socijalni pedagog na 130 korisnika
1 psiholog na 130 korisnika
14.4.Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom
14.4.1.Djeca s teškoćama u razvoju
14.4.1.1.Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku4-51 asistenta u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 20 korisnika
14.4.2.Odrasle osobe s invaliditetom
14.4.2.1.Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku4-51 asistenta u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu
1 zastupnik na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.4.2.2.Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku2-31 asistenta u organiziranom stanovanju na 1 stambenu jedinicu
1 zastupnik na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.4.2.3.Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku1 asistent u organiziranom stanovanju na 3 stambene jedinice
1 zastupnik na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.4.2.4.Organizirano stanovanje povremenu podršku1 asistent u organiziranom stanovanju na 5 stambenih jedinica
1 zastupnik na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.5.Starije osobe
14.5.1.Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku5 asistenata u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.5.2.Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku3 asistenta u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu
1 socijalni radnik na 100 korisnika
14.5.3.Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku1 asistent u organiziranom stanovanju na 3 stambene jedinice
14.5.4.Organizirano stanovanje uz povremenu podršku1 asistent u organiziranom stanovanju na 5 stambenih jedinica
14.6.Osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
14.6.1.

Organizirano stanovanje

(drugi stupanj)

1 socijalni radnik na 8 stambenih jedinica i najmanje 16 korisnika
1 psiholog na 8 stambenih jedinica i najmanje 16 korisnika
1 asistent u terapijskoj zajednici na 8 stambenih jedinica
14.7.Žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima
14.7.1.Žrtve nasilja u obitelji
14.7.1.1.Organizirano stanovanje1 socijalni radnik na 2 stambene jedinice
1 psiholog na 2 stambene jedinice
1 asistent u skloništu na stambenu jedinicu
14.7.2.Žrtve trgovanja ljudima – odrasli
14.7.2.1.Organizirano stanovanje5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 socijalni radnik na stambenu jedinicu
5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 psiholog na stambenu jedinicu
1 asistent u skloništu na stambenu jedinicu
14.7.3.Žrtve trgovanja ljudima – djeca
14.7.3.1.Organizirano stanovanje5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 socijalni radnik na stambenu jedinicu
5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 psiholog na stambenu jedinicu
5 asistenta u skloništu na stambenu jedinicu
14.8.Beskućnici i odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta
14.8.1.Organizirano stanovanje1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 100 korisnika
15.Smještaj
15.1.Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
15.1.1.Smještaj
(za djecu do 3. godine)
1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 odgojitelj za djecu do 3 godine na 6 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
15.1.2.Smještaj
(za djecu od 3. do 18. godine)
1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
15.1.3.

Smještaj

(za djecu od 18. do 26. godine)

1 stručni suradnik na 32 korisnika
1 socijalni radnik na 130 korisnika
1 psiholog na 130 korisnika
15.1.4.Smještaj do deset korisnika1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
15.2.Trudnice prije poroda ili roditelj s djetetom do 1 godine života
15.2.1.Smještaj1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 socijalni radnik na 60 korisnika
1 psiholog na 60 korisnika
15.3.Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju
15.3.1.Smještaj radi provođenja psihosocijalnih tretmana1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 socijalni pedagog na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
15.3.2.Smještaj u kriznim situacijama1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 30 korisnika
1 socijalni pedagog na 30 korisnika
1 psiholog na 30 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
15.3.3.Smještaj u drugim slučajevima (multidisciplinarna procjena)1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini
1 socijalni radnik na 10 korisnika
1 socijalni pedagog na 10 korisnika
1 psiholog na 10 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika
15.4.Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom
15.4.1.Djeca s tjelesnim oštećenjem
15.4.1.1.Smještaj1 njegovatelj na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 9 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika
15.4.2.Djeca s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
15.4.2.1.Smještaj1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.3.Djeca s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
15.4.3.1.Smještaj1 njegovatelj na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 10 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.4.Djeca s više vrsta oštećenja
15.4.4.1.Smještaj1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.5.Djeca s oštećenjem vida
15.4.5.1.Smještaj1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 12 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.6.Djeca s oštećenjem sluha ili poremećaja glasa, jezika i govora
15.4.6.1.Smještaj1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 odgojitelj na 15 korisnika u odgojnoj skupini
1 logoped na 30 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30
1 psiholog na 100 korisnika
15.4.7.Djeca s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)
15.4.7.1.Smještaj1 njegovatelj na 5 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 13 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 25 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 odgojitelj na 7 korisnika u odgojnoj skupini
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.8.Odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem
15.4.8.1.Smještaj1 njegovatelj na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika
15.4.9.Odrasle osobe s mentalnim oštećenjem
15.4.9.1.Smještaj1 njegovatelj na 12 korisnika u jednoj smjeni
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 radni terapeut na 40 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika
15.4.10.Odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem
15.4.10.1.Smještaj1 njegovatelj na 30 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.11.Odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem
15.4.11.1.Smještaj1 njegovatelj na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika usluge
1 edukacijski rehabilitacija na 30 korisnika
1 radni terapeut na 50 korisnika usluge
15.4.12.Odrasle osobe s više vrsta oštećenja
15.4.12.1.Smještaj1 njegovatelj na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 20 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika
1 radni terapeut na 20 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
15.4.13.Odrasle osobe s oštećenjem vida
15.4.13.1.Smještaj1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 15 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
15.4.14.Odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)
15.4.14.1.Smještaj1 njegovatelj na 5 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe u jednoj smjeni
1 njegovatelj na 13 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
1 psiholog na 100 korisnika
1 radni terapeut na 40 korisnika
15.4.15.Odrasle osobe s invaliditetom – smještaj do 20 korisnika
15.4.15.1.Smještaj1 njegovatelj na 20 korisnika u jednoj smjeni
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
0,5 radnih instruktora na 20 korisnika
15.5.Starije osobe i teško bolesne odrasle osobe
Starije osobe (prvi stupanj usluge)
15.5.1.Smještaj2 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
2 njegovatelja na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 200 korisnika
Starije osobe (drugi stupanj usluge)i teško bolesne odrasle osobe (prvi stupanj usluge)
15.5.2.Smještaj3 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
8 njegovatelja na 100 korisnika
1 fizioterapeut na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 200 korisnika
Starije osobe (treći stupanj usluge) i teško bolesne odrasle osobe (drugi stupanj usluge)
15.5.3.Smještaj6 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
12 njegovatelja na 100 korisnika
1 fizioterapeut na 50 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 200 korisnika
Starije osobe (četvrti stupanj usluge)
15.5.4.Smještaj5 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
8 njegovatelja na 20 korisnika
1 fizioterapeut na 40 korisnika
1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 200 korisnika
Starije osobe – smještaj do 20 korisnika
15.5.5.Smještaj1 njegovatelj na 20 korisnika u jednoj smjeni
1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika
0,5 stručnog suradnika na 20 korisnika
15.6.Osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
15.6.1.

Smještaj

(prvi stupanj)

1 psiholog na 30 korisnika, a na svakih sljedećih 30 korisnika broj se uvećava za 0,5 radnika
1 socijalni radnik na 60 korisnika
4 asistenta u terapijskoj zajednici na 30 korisnika, a na svakih sljedećih 30 korisnika broj se uvećava za 2 radnika
15.6.2.

Smještaj

(drugi stupanj)

1 psiholog na 100 korisnika
1 socijalni radnik na 60 korisnika
2 asistenta u terapijskoj zajednici na 30 korisnika, a na svakih sljedećih 30 korisnika broj se uvećava za 1,5 radnika
15.7.Žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima
15.7.1.Žrtve nasilja u obitelji
15.7.1.1.Smještaj0,5 socijalnog radnika na objekt
0,5 psihologa ili socijalnog pedagoga na objekt
1 asistent u skloništu na objekt sa više od 30 korisnika
15.7.2.Žrtve trgovanja ljudima – odrasli
15.7.2.1.Smještaj5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 socijalni radnik na objekt
5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 psiholog ili socijalni pedagog na objekt
1 asistent u skloništu na objekt sa više od 30 korisnika
15.7.3.Žrtve trgovanja ljudima – djeca
15.7.3.1.Smještaj5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 socijalni radnik na objekt
5 sati tjedno na jednog korisnika, a najviše 1 psiholog ili socijalni pedagog na objekt
4 asistenta u skloništu na objekt
15.8.Beskućnici i odrasle osobe koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta
15.8.1.Smještaj u prihvatilištu1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 100 korisnika
1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika
15.8.2.Smještaj u prenoćištu1 socijalni radnik na 100 korisnika
1 stručni suradnik na 300 korisnika


1 Niži propisani normativ primjenjuje se samo ako su svi korisnici najmanje osam sati dnevno odsutni iz stambene jedinice

PRILOG 2.

KATALOG POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

Redni brojNaziv poslovaNaziv uslugeBroj radnika
1.Čišćenje, pranje, tehničko održavanje
Usluga smještaja
1.1.Čišćenje vanjskog i unutarnjeg prostora i opreme

– za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi stariju od 14 godina

– za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju stariju od 14 godina

– za beskućnike

– za starije osobe prvog stupnja usluge

1 čistačica na 800 m2
1.2.Pranje i glačanje osobne odjeće te posteljnog rublja korisnika1 pralja na 100 korisnika
1.3.Tehničko održavanje zgrade i opreme0,5 kućnog majstora/kotlovničara na 100 korisnika
1.4.Čišćenje prostora i opreme

– za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi stariju do 14 godina

– za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju stariju do 14 godina

– za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom

– za djecu žrtve trgovanja ljudima

– za starije osobe trećeg i četvrtog stupnja usluge

– za teško bolesne odrasle osobe drugog stupnja usluge

1 čistačica na 800 m2
1.5.Pranje i glačanje osobne odjeće te posteljnog rublja korisnika1 pralja na 50 korisnika
1.6.Tehničko održavanje zgrade i opreme1 kućni majstor do 200 korisnika, odnosno 2 kućna majstora/kotlovničara do 400 korisnika
1.7.Čišćenje prostora i opreme

– za starije osobe drugog stupnja usluge

– za teško bolesne odrasle osobe prvog stupnja usluge

1 čistačica na 1000 m2
1.8.Pranje i glačanje osobne odjeće te posteljnog rublja korisnika1 pralja na 100 korisnika
1.9.Tehničko održavanje zgrade i opreme1 kućni majstor do 200 korisnika, odnosno 2 kućna majstora/kotlovničara do 400 korisnika
Boravak i druge usluge
1.10.Čišćenje prostora i opreme – za starije osobe na cjelodnevnom boravku1 čistačica na 800 m2
1.11.Pranje i glačanje osobne odjeće te posteljnog rublja korisnika0,5 pralja na 100 korisnika
1.12.Tehničko održavanje zgrade i opreme0,25 kućnih majstora/kotlovničara na zgradu ili više zgrada na istoj lokaciji ili u neposrednoj blizini u kojoj se pružaju usluge
1.13.Čišćenje prostora i opreme

– za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

– za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju

– za djecu s teškoćama u razvoju

– za odrasle osobe s invaliditetom

– za beskućnike

1 čistačica na 800 m2
1.14.Tehničko održavanje zgrade i opreme0,25 izvršitelja kućnih majstora/kotlovničara na zgradu ili više zgrada na istoj lokaciji ili u neposrednoj blizini u kojoj se pružaju usluge
2.Osiguravanje prehrane, održavanje higijene prostora, opreme, te odjeće i obuće korisnika
3.Priprema obrokaUsluga smještaja3 kuhara i 2 izvršitelja pomoćni radnik u kuhinji na 100 korisnika
Usluga smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu1 pomoćni radnik u kuhinji na 100 korisnika, te dodatno 2 kuhara na 100 korisnika1
Usluga boravka1 kuhar i 2 pomoćna radnika u kuhinji na 100 korisnika
4.Financijsko-računovodstveni posloviUsluga smještaja i organiziranog stanovanja1 voditelj računovodstva i 1 računovodstveni referent do 150 korisnika, a 1 voditelj računovodstva i 2 računovodstvena referenta iznad 150 korisnika
Usluga poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka1 voditelj računovodstva do 150 korisnika, a 1 voditelj računovodstva i 0,5 računovodstvenog referenta iznad 150 korisnika
Ostale usluge0,5 voditelja računovodstva do 150 korisnika
5.Nabava potrebnih namirnica, potrošnog i drugog materijalaUsluga smještaja1 ekonom na 300 korisnika
6.Preuzimanje, skladištenje i izdavanje robeUsluga smještaja1 skladištar na 300 korisnika
7.Osiguravanje prijevoza korisnikaUsluga boravka1 vozač na 24 korisnika
8.Prihvat korisnikaUsluga smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu4 portir na pružatelja usluge u prihvatilištu, odnosno 3 portira na pružatelja usluge u prenoćištu


1 Ako se ručak ne osigurava u pučkoj kuhinji