Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

NN 110/2022 (23.9.2022.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

1625

Na temelju članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21. i 22., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9. i članka 112. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljne odredbe vezane uz upis u Upisnik ekoloških subjekata, priznavanje skupina subjekata, postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, pravila proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi, odobravanje izuzeća od pravila proizvodnje, postupci kontrolnih tijela u okviru provedbe službenih kontrola ekološke proizvodnje i proizvoda, izvještaji o provedenoj kontroli, katalog korektivnih mjera, detaljne odredbe o bazi podataka o ekološkom sjemenskom i sadnom materijalu, rokove za dostavu podataka i razmjenu informacija unutar kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede, prikupljanje podataka o dostupnosti biljnog reprodukcijskog materijala za ekološku proizvodnju, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture, granične prijelaze za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/848) kako je posljednji puta izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2022/474 оd 17. siječnja 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za proizvodnju i upotrebu neekoloških sadnica, sadnica iz prijelaznog razdoblja i ekoloških sadnica te drugog biljnog reprodukcijskog materijala (SL L 98, 25. 3. 2022.)

2. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27. 12. 2021.)

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata (SL L 165, 11.5.2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/771)

4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2306)

5. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 оd 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdobljâ u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice (SL L 98, 31. 3. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/464)

6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 od 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i njihovih popisa (SL L 253, 16. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1165)

7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 od 21. listopada 2021. o utvrđivanju pravila o dokumentima i obavijestima obaveznima za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2307)

8. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama (SL L 430, 2. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/2119).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika, koriste se i u ovom Pravilniku.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UPISNIK SUBJEKATA

Upis u Upisnik subjekata

Članak 4.

(1) Fizička ili pravna osoba iz članka 102. stavka 1. Zakona (u daljnjem tekstu: subjekt) radi upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata) u skladu s člankom 108. Zakona, podnosi zahtjev za upis u Upisnik subjekata (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis) u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na obrascu ZUS iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekt u zahtjevu za upis navodi jednu ili više aktivnosti iz Upisnika subjekata koje imaju sljedeće oznake:

A – PROIZVODNJA

B – PRIPREMA

C – UVOZ

D – IZVOZ

E – DISTRIBUCIJA/TRGOVINA

F – SKLADIŠTENJE.

(3) Za potrebe evidentiranja aktivnosti subjekata iz stavka 2. ovoga članka proizvodi se razvrstavaju prema slijedećim kategorijama:

(a) neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal

(b) životinje i neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

(c) alge i neprerađeni proizvodi akvakulture

(d) prerađeni poljoprivredni proizvodi, uključujući proizvode akvakulture, koji se upotrebljavaju kao hrana

(e) hrana za životinje

(f) vino

(g) drugi proizvodi navedeni na popisu iz Priloga I. Uredbe (EU) 2018/848 ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama.

(4) Subjekti koji provode aktivnost A iz stavka 2. ovoga članka i za proizvodnju proizvoda iz stavka 3. ovoga članka koriste poljoprivrednu površinu kako je definirana u članku 3. točki 15. Uredbe (EU) 2018/848, prethodno upisu u Upisnik subjekata moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika iz članka 118., stavka 1. Zakona.

(5) Subjekti uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka, prilažu sljedeće dokaze:

a) zapisnik o obavljenoj prvoj službenoj kontroli koju je obavilo jedno kontrolno tijelo s Popisa iz članka 20. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: kontrolno tijelo), ne stariji od 60 dana od datuma obavljene službene kontrole

b) presliku ugovora o provođenju službene kontrole sklopljenog s kontrolnim tijelom (u daljnjem tekstu: Ugovor o kontroli)

c) informaciju o biodinamičkom uzgoju i izjavu da pristaje na objavu osobnih podataka koje su dio obrasca ZUS iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Subjekti koji se u Upisnik subjekata ne upisuju kao organizacijski oblik obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo iz članka 3. stavka 1. točke a) Zakona, uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka, osim dokaza iz stavka 4. točaka a) i b) ovoga članka, dodatno prilažu obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda/registra udruga.

(7) Subjekt koji predstavlja skupinu subjekata iz članka 36. Uredbe (EU) 2018/848 uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka, osim dokaza iz stavka 5. točaka a) i b) i stavka 6. ovoga članka, prilaže rješenje Ministarstva o priznavanju skupine subjekata iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(8) Na zahtjevu za upis iz stavka 1. ovoga članka navode se aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka, sukladno zapisniku o službenoj kontroli kontrolnog tijela iz stavka 5. točke a) ovoga članka.

(9) Agencija za plaćanja će u postupku rješavanja zahtjeva za upis po službenoj dužnosti provesti provjere subjekta vezane uz uvjete iz članka 109. stavka 5. Zakona.

Podaci koji se vode u Upisniku subjekata

Članak 5.

(1) Upisnik subjekata u skladu s člankom 108. Zakona, vodi i ažurira Agencija za plaćanja u elektroničkom obliku.

(2) Upisnik subjekata sadrži najmanje sljedeće podatke o subjektu:

a) naziv subjekta

b) osobni identifikacijski broj subjekta (u daljnjem tekstu: OIB)

c) ime, prezime, OIB odgovorne osobe u subjektu

d) aktivnost subjekata iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika

e) naziv kontrolnog tijela s kojim subjekt ima sklopljen Ugovor o kontroli

f) datum ulaska u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede

g) datum prve službene kontrole

h) datum brisanja subjekta iz Upisnika subjekata

i) kontakt podaci subjekta: adresa, telefon, mrežna stranica, adresa elektroničke pošte.

(3) Skupina subjekata sastoji se od subjekata koji su prethodno upisani u Upisnik subjekata.

Ažuriranje podataka u Upisniku subjekata

Članak 6.

(1) Datum ulaska subjekta u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede iz članka 5. stavka 2. točke f) je datum donošenja Rješenja o upisu u Upisnik subjekata.

(2) Subjekt upisan u Upisnik subjekata dužan je Agenciji za plaćanja prijaviti promjene podataka iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka.

(3) Datum upisa/prijave promjena u Upisniku subjekata je datum donošenja rješenja o upisu/promjenama u Upisniku subjekata.

(4) Subjekt se briše iz Upisnika subjekata pod uvjetima iz članka 109. Zakona.

(5) Ukoliko Agencija za plaćanja nakon proteka 60 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 22. stavka 6. ovoga Pravilnika, utvrdi da subjekt/skupina subjekata nema valjan Ugovor o kontroli s kontrolnim tijelom o tome će obavijestiti Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Poljoprivredna inspekcija) radi pokretanja postupka iz članka 109. stavka 2. Zakona.

(6) Datum brisanja iz Upisnika subjekata je datum donošenja rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Popis subjekata

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice /certifikata u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama na temelju podataka koje u elektroničkom obliku dostavljaju kontrolna tijela.

(2) Kontrolno tijelo dužno je podatke o izdanim potvrdnicama/certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Ministarstvu elektroničkim putem na mjesečnoj razini do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, a za vjerodostojnost podataka odgovorno je kontrolno tijelo.

(3) Sadržaj javnih podataka iz Popisa subjekata iz stavka 1. ovoga članka (poveznice s podacima o izdanim potvrdnicama/certifikatima) prikazan je na obrascu SPS iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Priznavanje skupine subjekata

Članak 8.

(1) Skupina subjekata podnosi zahtjev za priznavanjem Ministarstvu na obrascu ZPSS iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo u postupku priznavanja skupine subjekata na temelju dokaza koji su dostavljeni uz zahtjev utvrđuje:

– udovoljavanje uvjetima iz članka 36. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) 2018/848 i članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/279 od 22. veljače 2021. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EU) 2018/848 EU Parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osigurava sljedivost i sukladnost u ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (SL L 62, 23. 2. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/279)

– uspostavu zajedničkog sustava stavljanja na tržište proizvoda koje proizvode, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) 2018/848

– uspostavu sustava za unutarnje kontrole (u daljnjem tekstu: IKS), u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) 2018/848

– imenovanje rukovoditelja i inspektora/i IKS-a, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) 2018/848.

(3) Dokazi o udovoljavanju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka koje je potrebno dostaviti uz Obrazac ZPSS iz Priloga 3. ovoga Pravilnika su:

a) Popis članova skupine koji za svakog člana sadrži: MIBPG i IBK – svi članovi skupine subjekata su upisani su u Upisnik subjekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i provode aktivnost proizvodnja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točaka a) i e) Uredbe (EU) 2018/848

b) Odgovarajući dokaz o veličini gospodarstva svakoga člana, ovisno o kriterijima iz članka 36. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) 2018/848 koji se primjenjuju – trošak certifikacije svakog člana, standardni ekonomski rezultat ekološke proizvodnje ili godišnji promet svakog člana ili ekološke poljoprivredne površine svakog člana

c) Izvadak iz sudskog registra s popisom članova – skupina subjekata je pravna osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke c) i d) Uredbe (EU) 2018/848

d) Dokumenti IKS-a – opis dokumentiranih postupaka i obrazaca za: registraciju članova skupine (primjer ugovora); unutarnje inspekcije (opis internog postupka kontrole i procjene rizika s obrascima); prihvaćanje novih članova ili odobrenje novih proizvodnih jedinica ili novih aktivnosti postojećih članova; obuku inspektora u IKS-u, obuku članova skupine; kontrolu dokumenata i evidencija, mjere koje se primjenjuju u slučaju nesukladnosti; uspostavljenu internu sljedivosti u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke g) Uredbe (EU) 2018/848

e) Prikaz sheme osoblja IKS-a s opisom zaduženja – imenovan rukovoditelj IKS-a i inspektor/i IKS-a u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke h) Uredbe (EU) 2018/848

f) zapisnik o kontroli kontrolnog tijela kojim se potvrđuje sukladnost uspostavljenog IKS-a s odredbama Uredbe (EU) 2018/848

(4) Evidenciju skupina subjekata u ekološkoj proizvodnji vodi Ministarstvo.

(5) Ukoliko je skupina subjekata brisana iz evidencije iz stavka 4. ovoga članka, briše se kao subjekt iz Upisnika subjekata iz članka 102. stavka 1. Zakona, u skladu s člankom 109. Zakona.

(6) Članovi skupine subjekata koji su upisani u Upisnik subjekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dodatno se evidentiraju i kao članovi skupine, koja se upisuje kao zasebni subjekt – skupina subjekata.

III. ZAHTJEV ZA OVLAŠTENJE KONTROLNOG TIJELA

Podnošenje zahtjeva

Članak 9.

(1) Kontrolno tijelo Ministarstvu podnosi zahtjev za ovlaštenje u provođenju kontrola u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Zahtjev za ovlaštenje) u skladu s člankom 104. Zakona na obrascu ZOKT iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev za ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka, prilažu se sljedeći opći dokazi:

a) izvadak iz registra trgovačkog suda u kojem je naveden odgovarajući predmet poslovanja

b) dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje poslova u vezi s djelatnosti iz stavka 2. točke a) ovoga članka, s naznakom veličine i tlocrtom poslovnog prostora

c) prihvatljivi dokaz o posjedovanju odgovarajuće opreme za obavljanje poslova u vezi s djelatnosti iz stavka 2. točke a) ovoga članka je: izvod iz popisa imovine i/ili popis inventara ili popis opreme za provođenje kontrole s navedenim brojem komada opreme kao što su: računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama

d) preslika ugovora sklopljenog sa službenim laboratorijem koji je ovlašten u skladu s propisom kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

e) preslika Potvrde o akreditaciji s pripadajućim prilogom koja je izdana od strane Hrvatske akreditacijske agencije i važeća na dan podnošenja zahtjeva ili je izdana od akreditacijskog tijela koje je potpisnik multilateralnog sporazuma na razini Europske suradnje za akreditaciju (EA)

f) adresa mrežne stranice kontrolnog tijela koja mora sadržavati:

– troškovnik naknade za provođenje kontrola,

– ažurirani popis subjekata pod nadzorom,

– obrasce za komunikaciju sa subjektima,

– poveznice na važeće nacionalne i EU propise,

– poveznicu na bazu podataka iz članka 25. ovoga Pravilnika

– poveznicu na sustav za objavu informacija iz članka 26. ovoga Pravilnika

– katalog mjera iz članka 39. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će u postupku rješavanja Zahtjeva za ovlaštenje po službenoj dužnosti provesti provjere kontrolnog tijela u skladu s člankom 107. stavkom 7. Zakona.

Standardni postupak kontrole

Članak 10.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže primjer Ugovora o kontroli i opis procedure standardnog postupka kontrole kako je predviđen člankom 40. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Dokumentacija priložena uz opis standardnog postupka kontrole obuhvaća obrasce za dokumentiranje pojedinih postupaka kontrole opisanih u Uredbi (EU) 2018/848.

(3) Opis standardnog postupka kontrole uključuje:

1. obrazac u obliku izjave u koji subjekti unose podatke iz članka 39. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2018/848

2. obrazac kontrolnih lista za svaku aktivnost iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848

3. obrazac zapisnika o provedenoj kontroli u skladu s člankom 38. stavkom 6. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 1. Uredbe (EU) 2021/771

4. obrazac za svaku razinu utvrđene nepravilnosti sukladno Katalogu mjera

5. primjer obavijesti subjektu o rezultatima kontrole – popis utvrđenih nepravilnosti, rok za njihovo uklanjanje i izrečene mjere

6. obrazac potvrdnice/certifikata iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848.

(4) Obrazac zapisnika o provedenoj kontroli iz stavka 3. točke c) ovoga članka i obrazac utvrđenih nepravilnosti iz stavka 3. točke d) ovoga članka potpisuju kontrolor kontrolnog tijela i predstavnik kontroliranog subjekta, koji ima pravo komentara na zapisnik neposredno nakon zaključenja kontrole, a jedan primjerak zapisnika zadržava kontrolirani subjekt.

(5) Iz opisa standardnog postupka kontrole mora biti vidljivo da nakon utvrđenih nepravilnosti kod subjekta kontrolno tijelo provodi naknadnu kontrolu na teret subjekta, kako bi potvrdilo da su naređene mjere provedene.

(6) Opis standardnog postupka kontrole osim elemenata iz stavaka 1. do 5. ovoga članka, uključuje i certifikacijsku shemu i opis postupanja u slučaju prigovora.

Procedura procjene rizika od nesukladnosti

Članak 11.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže opis procedure procjene rizika od nesukladnosti (u daljnjem tekstu: procjenu rizika) u skladu s kojom provodi godišnju procjenu rizika i određuje intenzitet i učestalost provjera sukladnosti subjekta s kojim sklapa Ugovor o kontroli, kako je predviđeno člankom 40. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Procjena rizika iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se na temelju elemenata iz članka 9. Uredbe (EU) 2017/625 i članka 38. Uredbe (EU) 2018/848 te osobito uzima u obzir sljedeće:

1. Vrstu, veličinu i strukturu subjekta

2. Razdoblje sudjelovanja u kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje

3. Rezultate prethodnih kontrola (nepravilnosti)

4. Relevantno vrijeme za provedbu aktivnosti (vezano uz planiranje kontrola i uzorkovanja)

5. Kategorije proizvoda

6. Vrstu, količinu i vrijednosti proizvoda

7. Mogućnosti miješanja proizvoda ili onečišćenja neodobrenim proizvodima ili tvarima

8. Primjenu odstupanja ili izuzeća od pravila od strane subjekata

9. Kritične točke u vezi s nesukladnosti i vjerojatnosti nesukladnosti u svakoj fazi proizvodnje pripreme i distribucije

10. Podugovorene aktivnosti.

(3) Procjena rizika iz stavka 2. ovoga članka je:

1. Osnova za određivanje učestalosti i termina za provjeru sukladnosti iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 koje uključuju fizičku inspekciju na terenu.

2. Kod provedbe službenih kontrola iz članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/848 osnova za:

a) odabir subjekata za provedbu nenajavljenih kontrola iz članka 38. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848 u skladu s člankom 7. točkom (a) Uredbe (EU) 2021/279

b) odabir subjekata za provedbu dodatnih kontrola uz kontrole iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 u skladu s člankom 7. točkom (b) Uredbe (EU) 2021/279

c) odabir subjekata za provedbu uzorkovanja iz članka 14. točke (h) Uredbe (EU) 2017/625 u skladu s člankom 7. točkom (c) Uredbe (EU) 2021/279

d) odabir članova skupine subjekata za provedbu uzorkovanja iz članka 14. točke (h) Uredbe (EU) 2017/625 u skladu s člankom 7. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/279

e) odabir članova skupine subjekata za provedbu kontrole iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 u skladu s člankom 7. točkom (e) Uredbe (EU) 2021/279

f) odabir proizvoda, skupina proizvoda i razdoblja za koje se provodi provjera sljedivosti i bilance mase tijekom fizičke inspekcije na terenu iz članka 38. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 u skladu s člankom 1. Uredbe (EU) 2021/771.

(4) Minimalni postoci službenih kontrola iz članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/848 koje je kontrolno tijelo obavezno provesti tijekom kalendarske godine kod subjekata s kojima je sklopilo Ugovor o kontroli, propisani su člankom 7. Uredbe (EU) 2021/279.

Procedura uzorkovanja

Članak 12.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže opis procedure u skladu s kojom provodi redovno uzorkovanje i uzorkovanje u slučaju nepravilnosti iz članka 14. točke (h) Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Uzorkovanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s propisom kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

(3) Svaki uzeti uzorak dokumentira se u izvješću o kontroli i za njega se popunjava obrazac o uzorkovanju u kojem se navode:

a) Opis okolnosti uzorkovanja kao što su smještaj parcela (skica), mjesta uzorkovanja, opis pakiranja i opis skladišta koji omogućava interpretaciju rezultata uzorkovanja

b) Podaci o uzorku kao što su proizvod, količina, način uzorkovanja i lot

c) Razlog uzorkovanja kao što su program uzorkovanja, sumnja na nepravilnost, skraćenje prijelaznog razdoblja.

(4) Uzorkovanje se provodi temeljem procjene rizika od nesukladnosti kod najmanje 5% subjekata i najmanje 2% članova skupine subjekata s kojima je kontrolno tijelo sklopilo Ugovor o kontroli pri čemu se uzorci uzeti na zahtjev subjekta ne uračunavaju u ove postotke.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako je kod kontrolnog tijela broj subjekata za pojedinu aktivnost iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika manji od 20, potrebno je uzeti najmanje jedan uzorak godišnje kod subjekata koji provode tu aktivnost.

(6) Plan uzorkovanja kontrolno tijelo sastavlja temeljem Procjene rizika na početku svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Poljoprivrednoj inspekciji, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Procedura razmjene informacija

Članak 13.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže proceduru u skladu s kojom razmjenjuje informacije s Ministarstvom, Poljoprivrednom inspekcijom, Agencijom za plaćanja, Državnim zavodom za statistiku i kontrolnim tijelima ovlaštenim u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama, kako je propisano člankom 43. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 9. Uredbe (EU) 2021/279.

(2) Kada subjekt mijenja kontrolno tijelo, u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika, prethodno kontrolno tijelo temeljem zahtjeva novog kontrolnog tijela dostavlja izravno novom kontrolnom tijelu dokumentaciju o kontroli koja obuhvaća:

a) Zapisnike o kontroli iz članka 38. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/848

b) Status certifikacije subjekta

c) Popis nesukladnosti i mjera koje se primjenjuju na subjekta.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka obuhvaćaju razdoblje od najmanje 2 godine prije promjene kontrolnog tijela, a osobito se odnose na prethodno utvrđene nepravilnosti i korektivne mjere koje se primjenjuju na subjekta, koje novo kontrolno tijelo obavezno nastavlja provoditi.

Procedura kontrolnih posjeta

Članak 14.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže opis procedure u skladu s kojom provodi prvu službenu kontrolu i daljnje praćenje subjekata koja obuhvaća način planiranja datuma kontrole, kako je predviđeno člankom 40. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Planirani datumi kontrole iz stavka 1. ovoga članka dokumentiraju se u spisu subjekta i mogu se promijeniti samo uz postojanje opravdanog razloga.

(3) U slučaju da se zakazana službena kontrola ne može provesti zbog opravdanog razloga subjekta ili kontrolnog tijela, razlog odgode dokumentira se u spisu subjekta te se zakazuje novi datum kontrole što je skorije moguće.

(4) U slučaju nenajavljene kontrole provodi se nadzor do one mjere do koje je to moguće, a nenajavljenom kontrolom smatra se kontrola koja subjektu u pravilu nije najavljena ili u iznimnim slučajevima nije najavljena više od 24 sata unaprijed radi osiguravanja prisustva subjekta tijekom kontrole.

(5) Plan službenih kontrola, kontrolno tijelo sastavlja na početku svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Poljoprivrednoj inspekciji, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Procedura primjene Kataloga mjera

Članak 15.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže opis procedure iz članka 40. stavka 1. točke (a) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 2018/848, u skladu s kojom primjenjuje Katalog mjera iz članka 39. ovoga Pravilnika na subjekte s kojima je sklopilo Ugovor o kontroli u slučaju nepravilnosti i kršenja odredbi Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika, Zakona i provedbenih propisa.

(2) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka opisuje se kako kontrolno tijelo nalaže provedbu korektivnih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti i kršenja.

(3) Procedurom iz stavka 1. ovoga članka opisuje se kako kontrolno tijelo provjerava i potvrđuje provedbu korektivnih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti i kršenja.

Zahtjevi za osoblje kontrolnog tijela

Članak 16.

(1) Kontrolno tijelo uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže životopise osoblja, organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka službene kontrole te dokaze da:

a) raspolaže dovoljnim brojem kvalificiranog i educiranog osoblja za provođenje kontrola, kako su predviđene uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika, Zakonom i provedbenim propisima

b) je osoblje kontrolnog tijela objektivno, neutralno i nepristrano.

(2) Smjernice sa zahtjevima za osoblje kontrolnog tijela navedene su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolno tijelo obavještava Ministarstvo o svim promjenama u dokumentima iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Kontrolno tijelo koje nema sjedište u Republici Hrvatskoj

Članak 17.

Kontrolno tijelo drugih država članica koje ima sjedište pravne osobe registrirano na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije umjesto dokaza iz stavka 1. dostavlja:

a) jednakovrijedan dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika u pogledu osoblja

b) dokaz na hrvatskom jeziku o registraciji pravne osobe na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije iz kojeg je razvidan naziv države u kojoj pravna osoba ima sjedište

c) pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

IV. OVLAŠTENJE KONTROLNOG TIJELA

Rješenje o ovlaštenju

Članak 18.

(1) Podaci koji se navode na rješenju o ovlaštenju kontrolnog tijela iz članka 104. Zakona su:

a) naziv kontrolnog tijela

b) OIB kontrolnog tijela

c) matični broj pravne osobe (u daljnjem tekstu: MBS) ili registracijski broj u drugoj državi članici

d) brojčana oznaka kontrolnog tijela iz članka 19. ovoga Pravilnika

e) adresa sjedišta kontrolnog tijela (ulica, grad, država)

f) područja službenih kontrola za koje je kontrolno tijelo ovlašteno

g) podatak o ugovorenom ovlaštenom službenom laboratoriju.

(2) O svakoj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo obvezno je obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Brojčana oznaka kontrolnog tijela

Članak 19.

(1) Kod izdavanja rješenja o ovlaštenju iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo kontrolnom tijelu dodjeljuje brojčanu oznaku iz članka 28. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 u skladu s formatom iz Priloga V. točke 2. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) U Republici Hrvatskoj brojčana oznaka ima sljedeći format: HR-EKO-00, pri čemu je:

1. »HR« – oznaka Republike Hrvatske

2. »EKO« – izraz koji uspostavlja poveznicu s ekološkim postupkom proizvodnje

3. »00« – referentni broj od dvije znamenke.

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela

Članak 20.

(1) Popis ovlaštenih kontrolnih tijela iz članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2018/848 vodi i ažurira Ministarstvo te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od sljedećih podataka za svako kontrolno tijelo:

1. Naziv kontrolnog tijela

2. OIB, MBS ili registracijski broj u drugoj državi članici

3. Brojčana oznaka kontrolnog tijela iz članka 18. ovoga Pravilnika

4. Sjedište kontrolnog tijela i država sjedišta

5. Područja službenih kontrola za koje je kontrolno tijelo ovlašteno i osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola

6. Naziv ugovorenog službenog laboratorija

7. Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja kojim je kontrolno tijelo ovlašteno

8. Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja kojim je ukinuto ovlaštenje kontrolnom tijelu, do izvršnosti rješenja, ako je primjenjivo

9. Podaci za kontakt (telefon, telefaks, adresa e-pošte kontrolnog tijela)

10. Adresa službene mrežne stranice kontrolnog tijela.

(3) Svaku promjenu podataka iz stavka 2. ovoga članka kontrolna tijela prijavljuju Ministarstvu u roku od 15 dana od nastanka promjene, osim podataka iz točaka 7. i 8. koje upisuje i ažurira Ministarstvo.

V. UGOVOR O KONTROLI

Sklapanje Ugovora o kontroli

Članak 21.

(1) Subjekt se uključuje u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede i svoje aktivnosti stavlja pod nadzor kontrolnog tijela s kojim sklapa Ugovor o kontroli i preuzima obaveze iz članka 39. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na neodređeno vrijeme, s kontrolnim tijelom s popisa iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(3) Pojedini subjekt za aktivnosti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, vezane uz istu kategoriju proizvoda, može sklopiti Ugovor o kontroli iz stavka 1. ovoga članka samo s jednim kontrolnim tijelom s popisa iz članka 20. ovoga Pravilnika.

(4) Obavijest o sklopljenim Ugovorima o kontroli iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo dostavlja Ministarstvu i Agenciji za plaćanja na mjesečnoj razini, do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, na obrascu MISU iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

Raskidanje Ugovora o kontroli

Članak 22.

(1) Kada se Ugovor o kontroli raskida na zahtjev subjekta radi promjene kontrolnog tijela, subjekt popunjava obrazac PKT iz Priloga 7. ovoga Pravilnika u kojem navodi kontrolno tijelo s kojim raskida Ugovor o kontroli i novo kontrolno tijelo s popisa iz članka 20. ovoga Pravilnika s kojim namjerava sklopiti Ugovor o kontroli.

(2) Obrazac PKT potpisuje subjekt i ovjerava novo kontrolno tijelo, kao potvrdu da će sklopiti Ugovor o kontroli iz članka 21. ovoga Pravilnika.

(3) Novo kontrolno tijelo uz zahtjev za razmjenu informacija iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika dostavlja prethodnom kontrolnom tijelu obrazac PKT potpisan od strane subjekta i ovjeren od strane novog kontrolnog tijela.

(4) Rok za razmjenu informacija iz stavka 3. ovoga članka i sklapanje Ugovora o kontroli s novim kontrolnim tijelom iznosi 30 dana, osim u osobito opravdanim slučajevima o čemu odlučuje Ministarstvo.

(5) U slučaju da nakon raskida Ugovora o kontroli subjekt ne namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli s drugim kontrolnim tijelom, kontrolnom tijelu s kojim ima sklopljen Ugovor o kontroli dostavlja potpisanu Izjavu o izlasku iz kontrolnog sustava ekološke poljoprivrede, a po obavijesti kontrolnog tijela o raskidu Ugovora o kontroli Agencija za plaćanja u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona briše subjekta iz Upisnika subjekata.

(6) Kontrolno tijelo o raskidu ugovora sa subjektom bez odgađanja obavještava Ministarstvo, Poljoprivrednu inspekciju i Agenciju za plaćanja.

(7) U obavijesti iz stavka 6. ovoga članka navodi se:

– naziv subjekta, IBK

– datum raskida Ugovora o kontroli

– naziv kontrolnog tijela s kojim subjekt namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli (iz obrasca PKT) ili

– navod »izlazi iz kontrolnog sustava« u slučaju da je potpisana Izjava iz stavka 5. ovoga članka.

Promjena kontrolnog tijela

Članak 23.

(1) Subjekt uključen u kontrolni sustav može promijeniti kontrolno tijelo s kojim je sklopio Ugovor o kontroli najviše jednom godišnje, u razdoblju od 1. siječnja do 1. ožujka, nakon završene certifikacije, prema postupku iz članka 22. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, subjekt može promijeniti kontrolno tijelo i nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, ako niti jedna službena kontrola u predmetnoj godini nije provedena, uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(3) Kontrolno tijelo koje provedi službene kontrole kod subjekta, obvezno je dovršiti postupak certifikacije, odnosno izdati potvrdnicu/certifikat, ako su za to ispunjeni uvjeti.

VI. PRAVILA PROIZVODNJE

Obaveza subjekata

Članak 24.

(1) Subjekt upisan u Upisnik subjekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je postupati u skladu s pravilima proizvodnje iz Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 102. Zakona.

(2) Pravila biljne proizvodnje propisana su člancima 9. do 12. i Prilogom II. dijelom I. Uredbe (EU) 2018/848.

(3) Pravila proizvodnje za životinje propisana su člancima 9., 10., 11. i 14. te Prilogom II. dijelom II. Uredbe (EU) 2018/848.

(4) Pravila proizvodnje za alge i životinje akvakulture propisana su člancima 9., 10., 11. i 14. te Prilogom II. dijelom III. Uredbe (EU) 2018/848.

(5) Pravila proizvodnje prerađene hrane propisana su člancima 9., 11. i 16. te Prilogom II. dijelom IV. Uredbe (EU) 2018/848.

(6) Pravila proizvodnje prerađene hrane za životinje propisana su člancima 9., 11. i 17. te Prilogom II. dijelom V. Uredbe (EU) 2018/848.

(7) Pravila proizvodnje za vino propisana su člancima 9., 10., 11., 16. i 18. te Prilogom II. dijelom VI. Uredbe (EU) 2018/848.

(8) Pravila proizvodnje za kvasce koji se upotrebljavaju kao hrana ili hrana za životinje propisana su člancima 9., 11., 16., 17. i 19. te Prilogom II. dijelom VII. Uredbe (EU) 2018/848.

Baza podataka o poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu

Članak 25.

(1) Bazu podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje i iz prijelaznog razdoblja (u daljnjem tekstu: Baza PRM) iz članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 vodi Ministarstvo, u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama.

(2) Dobavljač poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (u daljem tekstu: PRM) podnosi Ministarstvu zahtjev za upis PRM u Bazu PRM na obrascu ZUPRM iz Priloga 8. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se dokumentacija u skladu s uputom iz Priloga 8. objavljenom uz obrazac ZUPRM.

(4) Podatke koji se vode u Bazi PRM, Ministarstvo ažurira kvartalno i to 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca, tekuće godine.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka za prethodne dvije godine, dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva.

(6) Dobavljači su obvezni u svrhu ažuriranja podataka iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije 15 dana prije roka za ažuriranje iz stavka 4. ovoga članka dostaviti ažurirani popis dostupnog PRM, a ako PRM naveden u Bazi PRM više nije dostupan, o tome bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo.

(7) Ako dobavljač ne dostavi popis iz stavka 6. ovoga članka, podaci će se smatrati nedostupnima te će ih Ministarstvo brisati iz Baze PRM.

(8) Za vjerodostojnost i točnost podataka koji se vode u Bazi PRM odgovorni su davatelji podataka, odnosno dobavljači.

(9) Kontrolno tijelo dobavljača provjerava prijavu PRM u Bazu PRM i ažuriranje podataka u roku iz stavka 6. ovoga članka.

(10) Ministarstvo dostavlja Komisiji obavijesti iz članka 53. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848.

Sustav za objavu informacija

Članak 26.

(1) Sustav za objavu informacija iz članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/848 vodi i na raspolaganje javnosti stavlja Ministarstvo.

(2) Subjekti koji na tržište stavljaju ekološki biljni reprodukcijski materijal iz heterogenog materijala ili sorte pogodne za ekološku proizvodnju, životinje iz ekološkog uzgoja ili juvenilne životinje iz akvakulture, informacije o dostupnosti dostavljaju Ministarstvu koje ih unosi u sustav iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zahtjev za upis i ažuriranje informacija iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na adresu elektroničke pošte: ekobaze@mps.hr, a sadrži podatke sukladno uputi iz Priloga 9. ovoga Pravilnika.

(4) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka odgovorni su za vjerodostojnost i točnost podataka koji se vode u sustavu iz stavka 1. ovoga članka.

Smještaj pčelinjaka

Članak 27.

Smještaj pčelinjaka mora biti u skladu s Prilogom II. dijelom II. točkom 1.9.6.5. Uredbe (EU) 2018/848 i posebnim propisima o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Ograđeni prostori za perad

Članak 28.

Razdoblje iz Priloga II. dijela II. točke 1.9.4.4. Uredbe (EU) 2018/848 tijekom kojeg ograđeni prostori za perad koja se uzgaja u turnusima moraju ostati prazni radi obnove vegetacije je najmanje tri tjedna.

Jedinice akvakulture

Članak 29.

(1) Dopušta se u mrjestilištima ili mladičnjacima uzgoj ekološke i neekološke mlađi u istom objektu pod uvjetom da postoji jasna fizička odvojenost između jedinica i poseban sustav distribucije vode.

(2) U slučaju proizvodnje u punom uzgojnom sustavu, dopušta se postojanje ekoloških i neekoloških jedinica za uzgoj životinja akvakulture u istom objektu pod uvjetom da se udovolji Prilogu II. dijelu III. točki 1.2. Uredbe 2018/848 i ukoliko su uključene različite proizvodne faze i različita razdoblja rukovanja životinjama iz akvakulture.

Podrijetlo životinja

Članak 30.

(1) Ako se jato ili krdo formira prvi puta, do uspostave sustava iz članka 26. ovoga Pravilnika, a najkasnije do 31. 12. 2022. godine, dopušta se dovođenje na gospodarstvo životinja iz neekološke proizvodnje u svrhu rasploda u skladu s ograničenjima iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.4.1. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Radi obnove krda ili jata, do uspostave sustava iz članka 26. ovoga Pravilnika, a najkasnije do 31. 12. 2022. godine, dopušta se dovođenje na gospodarstvo životinja iz neekološke proizvodnje u svrhu rasploda u skladu s ograničenjima iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.4.2. Uredbe (EU) 2018/848.

(3) Podatke o korištenju izuzeća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vodi kontrolno tijelo subjekta i dostavlja zbirno izviješće o korištenju izuzeća Ministarstvu u roku iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Proizvodi prihvatljivi za primjenu u ekološkoj proizvodnji

Članak 31.

(1) Pravne i fizičke osobe koje na tržište stavljaju i distribuiraju proizvode na kojima se navodi da su »prihvatljivi u ekološkoj proizvodnji« na temelju odredbi članka 24. Uredbe (EU) 2018/848 i Uredbe (EU) 2021/1165, za istinitost navoda odgovaraju sukladno propisu kojim se uređuje zaštita potrošača.

(2) Potvrda o sukladnosti proizvoda, izdana od akreditiranog tijela države članice Europske unije, smatra se prihvatljivim dokazom da je proizvod prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.

(3) Ako za proizvod nije izdana važeća potvrda o sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka, o prihvatljivosti pojedinog proizvoda za primjenu u ekološkoj proizvodnji odlučuje kontrolno tijelo subjekta/skupine subjekata na temelju provedene provjere sukladnosti.

(4) Provjera sukladnosti iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva provjeru proizvođačke specifikacije te, po potrebi, ostalih dokaza kako bi se utvrdilo je li proizvod sukladan odredbama Uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Pravne i fizičke osobe koje na tržište stavljaju i distribuiraju proizvode na kojima se navodi da su »prihvatljivi u ekološkoj proizvodnji« obvezne su na zahtjev kontrolnog tijela koje provodi provjeru sukladnosti iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti sve tražene informacije o proizvodu.

(6) »Industrijski poljoprivredni uzgoj« iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/1165 je uzgoj životinja kod kojeg broj životinja u objektu premašuje broj jedinki iz Priloga I. te Uredbe i/ili je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

a) životinje se drže u nedostatku prirodne svjetlosti ili u umjetno kontroliranim uvjetima osvjetljenja cijelo vrijeme njihovog uzgojnog ciklusa i/ili

b) životinje su trajno vezane ili se drže na podovima isključivo rešetkaste konstrukcije ili se drže u kavezima ili nemaju prostor za odmor nastrt biljnom steljom tijekom čitavog ciklusa uzgoja.

Nacionalni znak ekološkog proizvoda

Članak 32.

(1) Nacionalni znak ekološkog proizvoda koristi se uz EU eko znak pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških pro­izvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj, a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su u Prilogu 10. ovoga Pravilnika.

(2) U prijelaznom razdoblju nije dozvoljena uporaba nacionalnog znaka ekološkog proizvoda.

VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE

Izuzeća od pravila proizvodnje o kojima rješava Ministarstvo

Članak 33.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenja za izuzeća od pravila proizvodnje iz članka 103. stavka 1. Zakona.

(2) Zahtjev za odobrenje izuzeća iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu putem kontrolnog tijela na obrascu ZOI iz Priloga 11. ovoga Pravilnika.

(3) Dovođenje na gospodarstvo životinja iz neekološkog uzgoja provodi se sukladno odredbama Priloga II. dijela II. točke 1.3.4. Uredbe (EU) 2018/848 i članka 30. ovoga Pravilnika.

1. Za odobrenje izuzeća za dovođenje peradi iz neekološkog uzgoja u ekološku proizvodnu jedinicu peradi iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.3. Uredbe (EU) 2018/848 subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

2. Za odobrenje izuzeća za dovođenje neekoloških životinja radi osnivanja stada/krda iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.4.1. Uredbe (EU) 2018/848, subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

3. Za odobrenje izuzeća za dovođenje neekoloških životinja radi obnove stada/krda iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.4.2. Uredbe (EU) 2018/848 subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

4. Za odobrenje izuzeća za dovođenje do 40% neekoloških životinja radi obnove stada/krda iz Priloga II. dijela II. točke 1.3.4.4.3. Uredbe (EU) 2018/848 subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela koje mora sadržati obrazloženje i dokaz da je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

a) poljoprivredno gospodarstvo je značajno prošireno

b) jedna pasmina je zamijenjena drugom pasminom

c) započeta je nova stočarska specijalizacija.

(4) Za odobrenje izuzeća za provođenje postupaka iz Priloga II. dijela II. točke 1.7.8. Uredbe (EU) 2018/848, subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika, mišljenje kontrolnog tijela i nadležnog veterinara koji će provoditi postupak za koji se traži izuzeće.

(5) Za odobrenje izuzeća za sapinjanje životinja iz Priloga II. dijela II. točke 1.7.5. Uredbe (EU) 2018/848 subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže obrazloženje sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela, a izuzeće se može odobriti samo subjektu s najviše 50 životinja (isključujući mlade životinje).

(6) Za odobrenje izuzeća za uvođenje u ekološku jedinicu akvakulture u skladu s točkom 3.1.2.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848:

1. ulovljenih divljih životinja ili životinja iz neekološke akvakulture za potrebe mriještenja, subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže mišljenje kontrolnog tijela

2. do 50 % neekoloških juvenilnih životinja onih vrsta koje nisu razvijene kao ekološke u Europskoj uniji do 1. siječnja 2022. godine za potrebe daljeg uzgoja, subjekt uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže mišljenje kontrolnog tijela.

(7) Za odobrenje izuzeća za korištenje neekološkog sastojka poljoprivrednog podrijetla u prerađenoj hrani iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848, subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže informacije o sastojku i dokaze o nedostupnosti sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika.

(8) U slučaju izvanrednih uvjeta iz članka 22. Uredbe (EU) 2018/848, u skladu s člankom 1. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/2146 оd 24. rujna 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u ekološkoj proizvodnji (SL L 428, 18. 12. 2020.) (U daljem tekstu: Uredba (EU) 2020/2146), za izuzeća od pravila proizvodnje navedena u članku 3. Uredbe (EU) 2020/2146, subjekt uz zahtjev za izuzećem iz stavka 2. ovoga članka prilaže obrazloženje sukladno uputi iz Priloga 11. ovoga Pravilnika i mišljenje kontrolnog tijela.

(9) Ministarstvo može, osim odobrenja za izuzeća od pravila proizvodnje pojedinačnim subjektima iz stavka 8. ovoga članka, izdati i opće odobrenje za određeno područje, ovisno o razmjerima izvanrednih uvjeta iz članka 22. Uredbe (EU) 2018/848.

(10) Kontrolno tijelo vodi evidenciju odobrenih izuzeća iz ovoga članka za subjekte s kojima je sklopljen Ugovor o kontroli i dostavlja zbirno izviješće o korištenju izuzeća iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvu u roku iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja

Članak 34.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta donosi rješenje o retroaktivnom priznavanju prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkama a) i b) Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Zahtjev za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se Ministarstvu putem kontrolnog tijela na Obrascu ZRPPR iz Priloga 12. ovoga Pravilnika uz koji se dostavlja:

1. Dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.) – u slučajevima iz članka 10. stavka 3. točke a) Uredbe (EU) 2018/848, a u skladu s člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/464, ili

2. Dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele bile prirodne površine ili poljoprivredne površine koje u posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji – u slučajevima iz članka 10. stavka 3. točke b) Uredbe (EU) 2018/848, a u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/464.

(3) Kontrolno tijelo vodi evidenciju odobrenih izuzeća iz ovoga članka za subjekte s kojima je sklopilo Ugovor o kontroli.

Izuzeća za poljoprivredni reprodukcijski materijal koji nije iz ekološke proizvodnje

Članak 35.

(1) Kontrolno tijelo na temelju zahtjeva subjekta izdaje odobrenje za korištenje PRM koji nije iz ekološke proizvodnje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka subjekt podnosi kontrolnom tijelu s kojim ima sklopljen Ugovor o kontroli, prije planirane sjetve/sadnje na obrascu ZPRM iz Priloga 13. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolno tijelo dostavlja subjektu odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prije planirane sjetve/sadnje.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo izdaje ukoliko ekološki PRM i PRM iz prijelaznog razdoblja nije dostupan i ispunjeni su uvjeti iz Priloga II. dijela I. točke 1.8.5.1. Uredbe (EU) 2018/848.

(5) Provjera dostupnosti ekološkog PRM i PRM iz prijelaznog razdoblja utvrđuje se uvidom u Bazu PRM iz članka 24. ovoga Pravilnika.

(6) Kontrolna tijela vode evidenciju o izdanim odobrenjima iz stavka 1. ovoga članka i dostavljaju Ministarstvu zbirno godišnje izviješće o izdanim odobrenjima u roku iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Izuzeće od uključivanja u kontrolni sustav za trgovce

Članak 36.

(1) Izuzeće od obveze upisa u Upisnik subjekata u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/848 odobrava se subjektu koji prodaje pretpakirane proizvode izravno krajnjem potrošaču ili korisniku te se izuzima od obaveze prijavljivanja iz članka 34. stavka 1. i od obaveze posjedovanja certifikata iz članka 35. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/848, pod uvjetom da takve proizvode ne proizvodi, ne priprema, ne skladišti osim ako je to u vezi s mjestom prodaje niti ih uvozi iz treće zemlje niti je takve aktivnosti povjerio nekom drugom subjektu kao podugovaratelju.

(2) Subjekt koji udovoljavaju uvjetima za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka radi evidentiranja izuzeća dostavlja Ministarstvu obavijest o obavljanju aktivnosti prodaje pretpakiranih ekoloških proizvoda na adresu elektroničke pošte: ekotrgovci@mps.hr.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

– naziv fizičke ili pravne osobe

– OIB

– lokacija trgovine

– kontakt odgovorne osobe (ime, prezime, telefon, adresa e-pošte)

– potpisana izjava o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Popis subjekata koji su dostavili obavijest iz stavka 2. ovoga članka i izuzeti su od obveze prijavljivanja iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 i obveze posjedovanja certifikata iz članka 35. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/848, Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama, a provjeru udovoljavanja uvjetima iz stavka 1. kontinuirano provodi Poljoprivredna inspekcija.

(5) Izuzeće iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na prodaju ekoloških proizvoda elektroničkim putem, ukoliko se takvi proizvodi skladište.

VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH KONTROLA

Zadaće kontrolnih tijela

Članak 37.

(1) Kontrolna tijela u okviru provedbe službenih kontrola obvezna su:

a) provoditi službene kontrole subjekata u skladu s Poglavljem IV. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 105. Zakona, poštujući procedure iz članaka 10. do 15. ovoga Pravilnika.

b) izdati odobrenje iz članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona, za korištenje PRM koji nije iz ekološke proizvodnje, u skladu s člankom 35. ovoga Pravilnika.

c) izdati potvrdnicu/certifikat u skladu s člankom 105. stavkom 1. točkom 5. Zakona, prema modelu iz Priloga VI. Uredbe (EU) 2018/848, koji za sve subjekte koji provode aktivnost proizvodnje iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika i upisani su u Upisnik poljoprivrednika iz članka 118. Zakona, u dijelu II. sadrži podatke iz polja 2. i 3.

d) na zahtjev subjekta, ovlaštenog kontrolnog tijela ili nadležnog tijela izdati potvrdu o stvarno proizvedenim količinama (prilog certifikata) nakon što je dovršen postupak proizvodnje pojedinog proizvoda

e) izdati dopunski certifikat za potrebe izvoza kojim se potvrđuje da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici u skladu s Prilogom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2304 оd 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici (SL L 461, 27. 12. 2021.),

f) provjeriti primjenu propisa za označavanje ekoloških proizvoda u skladu s člankom 105. stavkom 1. točkom 6. Zakona.

(2) Kontrolna tijela u pogledu obavješćivanja i razmjene informacija obavezna su:

a) na mrežnim stranicama javno objaviti podatke iz članka 9. stavka 2. točke f) ovoga Pravilnika

b) provoditi razmjenu informacija u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) 2018/848, člankom 9. Uredbe (EU) 2021/279 i procedurom iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolna tijela u pogledu osoblja obvezna su:

a) udovoljavati uvjetima iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika

b) za djelatnike koji nemaju iskustva u provođenju kontrola, osigurati mentora koji će pratiti djelatnike na najmanje pet kontrolnih pregleda, što se evidentira potpisom mentora na zapisniku o nadzoru

c) provoditi rotaciju djelatnika koji provode kontrole na način da jedan djelatnik može provoditi službenu kontrolu istog subjekta najviše tri godine uzastopno

d) za svaku fazu proizvodnje koja je zasebno područje kontrola, ima pokrivenost u okviru potvrde o akreditaciji kao i djelatnike educirane za provođenje kontrola u tom području.

Izvještavanje

Članak 38.

(1) Kontrolno tijelo u pogledu dostave podataka obvezno je:

a) najkasnije do 31. siječnja tekuće godine u skladu s člankom 40. stavkom 10. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/848, Ministarstvu dostaviti popis subjekata s kojima ima sklopljen Ugovor o kontroli na dan 31. prosinca prethodne godine

b) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine u skladu s člankom 40. stavkom 10. točkom (b) Uredbe 2018/848, Ministarstvu dostaviti izvješće o provedenim službenim kontrolama iz Priloga, dijela II. točke 9. tablice 1. i tablice 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/723 оd 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L 124, 13. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/723)

c) najkasnije do 28. veljače tekuće godine Ministarstvu dostaviti zbirno izvješće o izdanim i odbijenim odobrenjima iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika za korištenje PRM koji nije iz ekološke proizvodnje, sukladno obrascu ZIPRM iz Priloga 14. ovoga Pravilnika

d) najkasnije do 28. veljače tekuće godine Ministarstvu dostaviti zbirno izvješće o korištenju izuzeća iz članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 10. ovoga Pravilnika za dovođenje na gospodarstvo životinja koje nisu iz ekološke proizvodnje, sukladno obrascu ZIŽ iz Priloga 15. ovoga Pravilnika

e) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine dostaviti plan uzorkovanja iz članka 12. stavka 6. ovoga Pravilnika i plan službenih kontrola iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika

f) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine Državnom zavodu za statistiku, dostaviti statističke podatke iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848.

g) u roku od 30 dana od zaključivanja provedene službene kontrole, Ministarstvu dostaviti izvješće o provedenoj službenoj kontroli, odnosno u roku od 60 dana od zaključivanja provedene službene kontrole dostaviti dopunu izvješća o provedenoj službenoj kontroli, na obrascu ISK-S iz Priloga 16. ovoga Pravilnika

h) na mjesečnoj razini, do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, Ministarstvu dostaviti izdane potvrdnice /certifikate iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848

i) na mjesečnoj razini, do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec, Ministarstvu i Agenciji za plaćanja dostaviti obavijest o sklopljenim ugovorima iz članka 21. stavka 4. ovoga Pravilnika

j) bez odgađanja Ministarstvu, Agenciji za plaćanja i Poljoprivrednoj inspekciji dostaviti obavijest o raskinutim ugovorima iz članka 21. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrolna tijela obvezna su dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine godišnje izvješće o provedenim službenim kontrolama koje sadrži sljedeće podatke:

a) ukupan broj djelatnika, popis djelatnika koji obavljaju službene kontrole, uključujući djelatnike s kojima je sklopljen ugovor o djelu

b) popis subjekata na dan 31. 12. prethodne godine razvrstanih prema kategoriji rizika

c) popis subjekata koji su prešli iz drugog kontrolnog tijela

d) ukupan broj provedenih kontrola, broj redovnih kontrola, broj dodatnih kontrola, broj nenajavljenih kontrola

e) popis utvrđenih nepravilnosti prema katalogu mjera i izrečene mjere

f) popis analiziranih uzoraka s analitičkom metodom i popis uzoraka u kojima su evidentirane tvari koje nisu dozvoljene u ekološkoj proizvodnji, uz navođenje mjera iz kataloga mjera

g) analiza utvrđenih nepravilnosti prema učestalosti u skladu s katalogom mjera

h) ukupan broj izdanih certifikata, a ako je broj certifikata manji od broja subjekata navesti i obrazloženje za neizdavanje certifikata

i) popis povučenih certifikata i razlog povlačenja

j) popis subjekata s kojima je raskinut Ugovor o kontroli.

(3) Kontrolna tijela ovlaštena u drugim državama članicama koja nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezna su do 31. ožujka tekuće godine Ministarstvu dostaviti izvješće o obavljenim nadzorima od strane nadležnog akreditacijskog tijela i nadležnog inspekcijskog tijela za prethodnu godinu.

Katalog mjera

Članak 39.

(1) Pri provedbi službenih kontrola iz članka 37. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/848, u slučaju utvrđenih nepravilnosti kontrolna tijela obvezna su primjenjivati mjere sukladno Katalogu mjera.

(2) Nepravilnošću iz stavka 1. ovoga članka, osim izraza: »nesukladnost« iz članka 3. točke 57. Uredbe (EU) 2018/848, smatra se i svaki oblik ne udovoljavanja ekološke proizvodnje i/ili ekoloških proizvoda i/ili postupanje suprotno odredbama uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika i/ili nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda.

(3) Mjere predviđene Katalogom mjera iz stavka 1. su:

1. Upozorenje (UP) – Ova mjera kao takva nema neposredne posljedice i upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi kontrolno tijelo, primijeniti neka od strožih niže navedenih mjera.

2. Snižavanje statusa lota (SSL) – Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.

3. Snižavanje statusa proizvodnih resursa (SSPR) – Snižava se status parcela ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti retroaktivnog priznavanja.

4. Djelomična suspenzija certifikata (DSC) – Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja.

5. Suspenzija certifikata (SC) – Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme, u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju.

6. Povlačenje certifikata (PC) – Subjektu se oduzima certifikat i zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Kontrolno tijelo raskida Ugovor o kontroli sa subjektom i podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za brisanje iz Upisnika subjekata u skladu s člankom 109. stavkom 2. Zakona.

(4) Katalog mjera nalazi se u Prilogu 17. ovoga Pravilnika.

Određivanje mjera

Članak 40.

(1) Nakon utvrđivanja nepravilnosti kod subjekta, kontrolno tijelo određuje primjenu odgovarajuće mjere iz Kataloga mjera.

(2) U slučaju da je određena nepravilnost kod subjekta utvrđena prvi puta, primjenjuje se mjera iz kolone »Prva nepravilnost«.

(3) Ako se ista nepravilnost ponovi kod subjekta u razdoblju od 24 mjeseca, kontrolno tijelo izreći će mjeru iz kolone »Ponavljanje«.

(4) Pri izricanju mjera DSC i SC iz članka 39. stavka 3. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, kontrolno tijelo ne smije odrediti vremensko trajanje kraće od tri mjeseca.

(5) Ako subjekt nakon izrečene mjere UP iz članka 39. stavka 3. točke 1. ovoga Pravilnika provede korektivne mjere u roku koji je odredilo kontrolno tijelo, mjera se neće uračunavati u zbroj mjera za pojedinog subjekta u smislu ponavljanja nepravilnosti, pod uvjetom da se ista nepravilnost ne ponovi u narednom razdoblju od 24 mjeseca.

Odstupanja od Kataloga mjera

Članak 41.

(1) Ako kontrolno tijelo kod subjekta utvrdi nepravilnost iz članka 39. stavka 2. ovoga Pravilnika koja nije navedena u Katalogu mjera iz Priloga 17. obvezno je primijeniti odgovarajuću mjeru koja je primjerena utvrđenoj nepravilnosti.

(2) Iznimno od odredbe članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, kontrolna tijela mogu:

a) izreći strožu mjeru od one predviđene Katalogom mjera ukoliko je to opravdano prirodom nepravilnosti ili obuhvatom nepravilnosti

b) izreći blažu mjeru od one propisane Katalogom mjera ukoliko je to opravdano prirodom nepravilnosti ili obuhvatom nepravilnosti.

(3) U slučaju postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kontrolna tijela su obavezna o izrečenoj mjeri i razlozima za izricanje iste obavijestiti Ministarstvo, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Obavijest subjektima o izrečenoj mjeri i prigovor

Članak 42.

(1) Kada kontrolno tijelo donese odluku o izricanju mjere iz članka 39. stavka 3. točke 1. ovoga Pravilnika, o tome će obavijestiti subjekta pisanim putem, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke.

(2) Kada kontrolno tijelo donese odluku o izricanju mjere iz članka 39. stavka 3. točaka 2. do 6. ovoga Pravilnika, o tome će obavijestiti subjekta pisanim putem, preporučenom pošiljkom, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

(3) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, subjekt može kontrolnom tijelu podnijeti prigovor u roku od 14 dana od dana zaprimanja pošiljke.

(4) Prigovor kontrolnom tijelu iz stavka 3. ovoga članka podnosi se pisanim putem, preporučenom pošiljkom.

(5) Kontrolno tijelo, nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj mjeri povući, izmijeniti ili potvrditi, o čemu će pisanim putem preporučenom pošiljkom obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nepravilnost koja utječe na integritet

Članak 43.

(1) Ako u okviru provedbe službenih kontrola posumnja na nepravilnost ili utvrdi nepravilnost koja utječe na integritet ekoloških proizvoda i/ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja i/ili proizvodnih resursa iz članka 3. točke 74. Uredbe (EU) 2018/848, kontrolno tijelo obvezno je bez odgađanja o tome obavijestiti Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i Poljoprivrednu inspekciju i postupiti u skladu s člankom 41. i 42. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Nepravilnost iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se na obrascu PN iz Priloga 18. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju sumnje na nepravilnost u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka navode se svi podaci vezani uz nepravilnost na koju se sumnja, a nakon dovršetka službene istrage iz članka 41. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2018/848, dostavlja se dopuna obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, u kojoj se odbacuje ili potvrđuje sumnja na nepravilnost.

(4) U obavijesti iz stavka 1. ovoga članka u slučaju potvrđene nepravilnosti, detaljno se navode svi podaci vezani uz nepravilnost, uključujući analitička izvješća, kao i izrečene mjere sukladno Katalogu mjera iz članka 39. ovoga Pravilnika.

(5) Ministarstvo može zahtijevati i dodatne informacije koje je kontrolno tijelo obvezno dostaviti bez odgađanja.

IX. NADZOR NAD RADOM KONTROLNIH TIJELA

Oblici nadzora

Članak 44.

(1) Poljoprivredna inspekcija provodi nadzor nad radom kontrolnih tijela u skladu s člankom 154. Zakona.

(2) Hrvatska akreditacijska agencija provodi nadzore kontrolnih tijela u vezi s akreditacijom sukladno normi iz članka 40. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/848 te izvještava Ministarstvo u roku iz članka 111. stavka 1. Zakona.

Nadzor rada kontrolnih tijela

Članak 45.

(1) Nadzor nad radom kontrolnih tijela iz članka 44. stavka 1. ovoga Pravilnika, Poljoprivredna inspekcija provodi u obliku redovnog ili izvanrednog nadzora.

(2) Redovni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se, u skladu s člankom 33. točkom (a) Uredbe 2017/625, najmanje jednom godišnje kod svih kontrolnih tijela navedenih na Popisu ovlaštenih kontrolnih tijela i obuhvaća sljedeće postupke:

a) pregled dokumentacije u uredu kontrolnog tijela

b) nadzor provedbe službene kontrole koju kontrolno tijelo provodi kod subjekta

c) reviziju dokumentacije službene kontrole koju je kontrolno tijelo provelo kod subjekta.

(3) Izvanredni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se po potrebi, a obavezno nakon utvrđenih nepravilnosti u radu kontrolnog tijela, kako bi se izvršila kontrola provedbe naloženih korektivnih mjera.

(4) Pregled dokumentacije iz stavka 2. točke a) i nadzor provedbe službene kontrole iz stavka 2. točke b) ovoga članka, Poljoprivredna inspekcija provodi uz prethodnu obavijest kontrolnom tijelu, osim u iznimnim slučajevima kada se može provesti bez prethodne najave ako se smatra da se time može povećati učinkovitost kontrole.

Učestalost nadzora Poljoprivredne inspekcije

Članak 46.

(1) Učestalost provedbe redovnih nadzora iz članka 45. stavka 2. ovoga Pravilnika je:

a) za nadzor iz članka 45. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika najmanje jednom godišnje, a obuhvaća pregled dokumentacije o radu kontrolnog tijela i zaposlenicima, pregled procjene rizika, pregled planova službenih kontrola i uzorkovanja, pregled izvještaja o provedenim službenim kontrolama kontrolnog tijela, pregled kontrolnih lista, zapisnika i evidencija o postupcima tijekom službenih kontrola, pregled korektivnih mjera koje je kontrolno tijelo naredilo subjektima i kontrola nadzora izvršavanja korektivnih mjera koje je provelo kontrolno tijelo tijekom prethodne kalendarske godine.

b) za nadzor iz članka 45. stavka 2. podstavka b) ovoga Pravilnika najmanje jedan nadzor godišnje za svaku kategoriju subjekata pod kontrolom kontrolnog tijela. Ako je broj subjekata pojedine kategorije veći od 100, nadzor se provodi u obuhvatu 1% subjekata te kategorije. Svo osoblje kontrolnog tijela koje provodi službene kontrole treba biti obuhvaćeno barem jednim nadzorom u roku od 3 godine. Prilikom uključivanja osoblja kontrolnog tijela u nadzor, prednost se daje osoblju s manje iskustva i novozaposlenom osoblju.

c) za nadzor iz članka 45. stavka 2. podstavka c) ovoga Pravilnika najmanje 5% subjekata upisanih u Upisnik subjekata, sukladno analizi vjerojatnosti od nesukladnosti, vodeći računa o tome da su obuhvaćeni subjekti svih ovlaštenih kontrolnih tijela.

(2) Izvanredni nadzori iz članka 45. stavka 3. ovoga Pravilnika provode se učestalošću koja osigurava adekvatnu kontrolu provedbe svih naređenih korektivnih mjera.

Izvješće o nadzoru rada kontrolnih tijela

Članak 47.

(1) Poljoprivredna inspekcija sastavlja izvješće o provedenom nadzoru iz članka 45. stavka 2. točke a) i b) ovoga Pravilnika prema obrascu iz Priloga, dijela II. točke 9. tablice 4. Uredbe (EU) 2019/723 i dostavlja ga Ministarstvu u roku od 60 dana od provedenog nadzora.

(2) Uz izviješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

(3) Ako su tijekom nadzora iz članka 45. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđene nepravilnosti koje ukazuju da kontrolno tijelo ne obavlja pravilno poslove koji su mu ovlaštenjem povjereni, izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u roku od 15 dana od provedenog nadzora.

(4) Poljoprivredna inspekcija dostavlja Ministarstvu Zbirno godišnje izvješće o provedenim nadzorima prema obrascu iz Priloga, dijela II. točke 9. tablice 3. Uredbe (EU) 2019/723, do 31. ožujka tekuće godine za sve provedene nadzore kontrolnih tijela iz članka 45. stavka 1. ovoga Pravilnika tijekom prethodne kalendarske godine.

X. UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA

Granični prijelazi za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

Članak 48.

(1) Granični prijelazi preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja iz trećih zemalja su granične kontrolne postaje, kontrolne točke i točke puštanja u slobodan promet.

(2) Popis graničnih kontrolnih postaja, kontrolnih točki i točki puštanja u slobodan promet je u Prilogu 19. ovoga Pravilnika.

Službene kontrole pri uvozu ekoloških proizvoda

Članak 49.

(1) Službene kontrole pri uvozu iz trećih zemalja ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja provode se u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2018/848 i Uredbom (EU) 2021/2306.

(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava je nadležno tijelo iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2021/2306, koje ovjerava potvrdu o inspekciji iz Priloga, dijela I. Uredbe (EU) 2021/2306 i izvadak potvrde o inspekciji iz Priloga, dijela I. Uredbe (EU) 2307/2021, koristeći se elektroničkim sustavom TRACES i/ili prema potrebi u papirnatom izvorniku.

(3) Službene kontrole proizvoda iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju provjere iz članka 6. Uredbe (EU) 2021/2306.

(4) Ministarstvo financija – Carinska uprava provodi provjeru dokumentacije iz članka 2. točke 5. Uredbe (EU) 2021/2306 i provjere identiteta iz članka 2. točke 6. Uredbe (EU) 2021/2306 te u dogovoru s Poljoprivrednom inspekcijom u smislu odabira pošiljki za fizički i identifikacijski pregled, popunjava polje 25. i 29. i ovjerava polje 30. potvrde o inspekciji ili, ovisno o slučaju, polje 12. izvatka potvrde o inspekciji iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Poljoprivredna inspekcija provodi fizičke provjere iz članka 2. točke 7. Uredbe (EU) 2021/2306 te u dogovoru s Ministarstvom financija – Carinskom upravom popunjava polje 25. potvrde o inspekciji u smislu odabira pošiljki za fizički i identifikacijski pregled i polje 29. potvrde o inspekciji.

(6) Ministarstvo financija – Carinska uprava, sukladno članku 112. stavku 2. Zakona, vodi evidenciju o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(7) Poljoprivredna inspekcija vodi evidenciju o fizičkim provjerama i uzorkovanjima proizvoda pri uvozu.

Izvještavanje o uvozu ekoloških proizvoda

Članak 50.

(1) Podatke iz članka 49. stavka 6. ovoga Pravilnika Ministarstvo financija – Carinska uprava dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Podatke iz članka 49. stavka 7. ovoga Pravilnika Poljoprivredna inspekcija dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

XI. UZORKOVANJE I ANALIZE

Uzorkovanje

Članak 51.

(1) Uzorkovanje i analiza uzoraka iz članka 14. točke (h) Uredbe (EU) 2017/625 u okviru provedbe službenih kontrola provodi se s ciljem otkrivanja proizvoda i tvari koje nisu dopuštene u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848.

(2) Uzorkovanje se provodi sukladno propisu kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Ovlašteni laboratorij

Članak 52.

(1) Uzorci uzeti tijekom službenih kontrola dostavljaju se u laboratorij koji je ovlašten sukladno propisu kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

(2) Kontrolna tijela dostavljaju uzorke u laboratorij iz stavka 1. ovoga članka s kojim su sklopili ugovor iz članka 9. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da laboratorij iz stavka 1. ovoga članka ne može obaviti sve tražene analize, postupa se sukladno propisu kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

(4) Ovlašteni laboratorij dužan je dostaviti izvješće o rezultatima laboratorijske analize u roku od 14 dana od dana zaprimanja uzorka, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka kada se izvješće o rezultatima laboratorijske analize dostavlja u roku od 30 dana, a ova obaveza unosi se u ugovor iz članka 9. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.

Rezultati analize

Članak 53.

(1) Ukoliko analitičko izvješće za uzorak iz članka 50. stavka 1. ovoga Pravilnika pokaže prisustvo proizvoda i tvari koje nisu dopuštene u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848 iznad granice određivanja (LOQ), provesti će se službena istraga o podrijetlu kontaminacije, u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 2. Uredbe (EU) 2021/279.

(2) Subjektu se zabranjuje stavljanje proizvoda na tržište kao ekološkog ili kao proizvoda iz prijelaznog razdoblja ukoliko se službenom istragom iz stavka 1. ovoga članka za subjekta utvrdi da je došlo do okolnosti iz članka 29. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/848.

(3) Prilikom tumačenja rezultata analize navode se sve okolnosti koje su dovele do zaključka istrage (npr. okolnosti uzorkovanja, mjerna nesigurnost, faktor preračunavanja za sušene i koncentrirane proizvode) i zaključak istrage vezano uz integritet proizvoda iz članka 42. ovoga Pravilnika.

Popis ovlaštenih laboratorija

Članak 54.

(1) Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje Popis ovlaštenih službenih i referentnih laboratorija koji sadrži podatke o akreditiranim metodama.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka ažurira se sukladno podacima koje dostavljaju ovlašteni laboratoriji.

XII. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA EUROPSKOJ KOMISIJI

Kontakt točka

Članak 55.

(1) Kontakt točka za razmjenu informacija putem računalnog sustava (u daljnjem tekstu: OFIS sustav) iz članka 43. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 je Ministarstvo.

(2) Kontakt točka za razmjenu informacija putem računalnog sustava koji omogućava elektroničku razmjenu dokumenata i podataka iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 je Državni zavod za statistiku.

Nepravilnosti ili povrede iz sustava OFIS

Članak 56.

(1) Ministarstvo zaprima prijave o nepravilnostima ili povredama (u daljem tekstu: OFIS notifikacije) koje šalju druge države članice putem sustava OFIS, u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2021/279.

(2) Ministarstvo unosi i šalje OFIS notifikacije koje se upućuju drugim državama članicama i Europskoj komisiji putem sustava OFIS, u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2021/279.

Postupanje u slučaju zaprimanja OFIS notifikacije

Članak 57.

(1) Ministarstvo po zaprimanju OFIS notifikacije iz članka 56. stavka 1. ovoga Pravilnika istu bez odgađanja šalje Poljoprivrednoj inspekciji na daljnje postupanje i obavještava kontrolno tijelo uključenog subjekta.

(2) Poljoprivredna inspekcija u roku od 25 dana od dana zaprimanja OFIS notifikacije provodi istragu i dostavlja Ministarstvu odgovor na OFIS notifikaciju na obrascu iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/279, uključujući zaključak istrage vezano uz integritet proizvoda iz članka 43. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, rok za dostavu odgovora može biti dulji od 25. dana, ukoliko postoji opravdani razlog za produljenje postupaka koje je potrebno provesti u svrhu istrage iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Poljoprivredna inspekcija u roku iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja privremeni odgovor na OFIS notifikaciju koja sadrži informacije o poduzetim radnjama i tijeku istrage iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U slučaju da država članica koja je poslala OFIS notifikaciju nakon zaprimljenog odgovora zahtijeva dodatne informacije, primjenjuje se postupanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(6) Nakon što država članica prihvati odgovor na OFIS notifikaciju, Ministarstvo o tome obavještava Poljoprivrednu inspekciju i kontrolno tijelo uključenog subjekta.

(7) Poljoprivredna inspekcija obavještava Ministarstvo o svim mjerama koje poduzima prema subjektima i kontrolnim tijelima.

Postupanje u slučaju slanja OFIS notifikacije

Članak 58.

(1) Ministarstvo unosi i šalje OFIS notifikacije iz članka 56. stavka 2. ovoga Pravilnika nakon zaprimanja prijave nepravilnosti od strane Poljoprivredne inspekcije ili kontrolnih tijela.

(2) Prijava nepravilnosti radi slanja OFIS notifikacije iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/279.

(3) Ministarstvo može od podnositelja prijave iz stavka 1. ovoga članka, zahtijevati i dodatne informacije, osim onih navedenih u obrascu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo po zaprimanju odgovora na OFIS notifikaciju iz članka 51. stavka 2. isti bez odgađanja šalje Poljoprivrednoj inspekciji radi procjene prihvatljivosti odgovora.

(5) Poljoprivredna inspekcija u roku od 25 dana od dana zaprimanja odgovora na OFIS notifikaciju dostavlja procjenu prihvatljivosti odgovora.

(6) Nakon što Ministarstvo prihvati odgovor na OFIS notifikaciju, o tome obavještava kontrolno tijelo uključenog subjekta.

Prilozi

Članak 59.

Prilozi od 1. do 19. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 11/20).

(2) Kontrolna tijela koja su ovlaštena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, revidiranu dokumentaciju iz članaka 10. i 11. dostavljaju Ministarstvu najkasnije do 31. listopada 2022. godine.

(3) Kontrolna tijela koja su ovlaštena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, revidiranu dokumentaciju iz članaka 12. do 15. dostavljaju Ministarstvu najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (»Narodne novine«, broj 11/20).

Članak 62.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 7. dana nakon dana objave, osim članka 33. stavka 3. točke 2. i 3. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/21-01/18

Urbroj: 525-06/229-22-9

Zagreb, 8. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac ZUS – Zahtjev za upis, ispis, promjenu podataka u Upisniku ekoloških subjekata

PRILOG 2.

Obrazac SPS – Prikaz podataka iz Popisa subjekata koji objavljuje Ministarstvo

IBKMIBPG

NAZIV SUBJEKTA

(NAME OF THE OPERATOR)

KONTROLNO TIJELO

(CONTROL BODY)

DATUM POČETKA

(START DATE)

CERTIFIKAT

(CERTIFICATE)

NAPOMENA

(REMARK)

       
       
       
       
       

PRILOG 3.

Obrazac ZPSS – Zahtjev za priznavanje skupine subjekata

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE SKUPINE SUBJEKATA iz članka 36. Uredbe (EU) 2018/848
1.Pravna osoba
1.1.Naziv
1.2.OIB
1.3.Adresa sjedišta
2.Odgovorna osoba
2.1.Ime i prezime
2.2.OIB
2.3.Zvanje
3.Interni kontrolni sustavvoditelj
inspektor/i
4.Broj subjekata
5.Kontrolno tijelo
Mjesto i datum:


Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

Ovjera (pečat)


PRILOZI:
Dokazi o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 8. stavku 3. Pravilnika:DA/NE
a)Popis članova skupine koji za svakog člana sadrži: MIBPG i IBK – svi članovi skupine subjekata su upisani su u Upisnik subjekata iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i provode aktivnost proizvodnja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točaka a) i e) Uredbe (EU) 2018/848
b)Odgovarajući dokaz o veličini gospodarstva svakoga člana, ovisno o kriterijima iz članka 36. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) 2018/848 koji se primjenjuju – trošak certifikacije svakog člana, standardni ekonomski rezultat ekološke proizvodnje ili godišnji promet svakog člana ili ekološke poljoprivredne površine svakog člana
c)Izvadak iz sudskog registra s popisom članova – skupina subjekata je pravna osoba koja ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke c) i d) Uredbe (EU) 2018/848
d)

Dokumenti IKS-a – opis dokumentiranih postupaka i obrazaca za:

• registraciju članova skupine (primjer ugovora);

• unutarnje inspekcije (opis internog postupka kontrole i procjene rizika s obrascima);

• prihvaćanje novih članova ili odobrenje novih proizvodnih jedinica ili novih aktivnosti postojećih članova;

• obuku inspektora u IKS-u,

• obuku članova skupine;

• kontrolu dokumenata i evidencija

• mjere koje se primjenjuju u slučaju nesukladnosti

• uspostavljenu internu sljedivost u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke g) Uredbe (EU) 2018/848

e)Prikaz sheme osoblja IKS-a s opisom zaduženja u skladu s uvjetima iz članka 36. stavka 1. točke h) Uredbe (EU) 2018/848
f)Zapisnik o kontroli kontrolnog tijela kojim se potvrđuje sukladnost uspostavljenog IKS-a s odredbama Uredbe (EU) 2018/848
Napomena:
POPUNJAVA MINISTARSTVOBilješka
Datum obrade Zahtjeva
Datum dopune Zahtjeva
Datum završetka obrade Zahtjeva


PRILOG 4.

Obrazac ZOKT – Zahtjev za ovlaštenjem kontrolnog tijela

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

ZAHTJEV ZA OVLAŠTENJE KONTROLNOG TIJELA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
1.Pravna osoba
1.1.Naziv
1.2.OIB
1.3.Adresa sjedišta
1.4.Adresa izvan sjedišta
2.Odgovorna osoba
2.1.Ime i prezime
2.2.OIB
2.3.Zvanje
3.

Broj potvrde o akreditaciji

u skladu s člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/848

4.Izjava odgovorne osobe

Izjavljujem da sam upoznat s odredbama članaka 105. i 106. Zakona o poljoprivredi i odredbama Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede i svojim potpisom jamčim da su podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti.

Potpis odgovorne osobe: ____________________________________________

Ovjera (pečat)

Mjesto i datum:

PRILOZI:
1.Dokazi o ispunjavanju uvjeta sukladno članku 9. stavku 2. Pravilnika:DA/NE
a)Izvornik ili preslika izvoda iz registra Trgovačkog suda o registraciji pravne osobe
b)Dokaz o raspolaganju poslovnim prostorom (vlasnički list ili ugovor o zakupu/najmu prostora) s naznakom veličine i tlocrtom poslovnog prostora
c)Izvod iz popisa imovine i/ili popisa inventara ili popis opreme za provođenje kontrole s navedenim brojem komada opreme
d)Ugovor sa službenim laboratorijem ovlaštenim sukladno posebnim propisima kojima se uređuju službene kontrole (preslika)
e)Adresa službene mrežne stranice
f)Preslika Potvrde o akreditaciji s pripadajućim prilogom
2.Prilozi propisani člancima 10. do 16. PravilnikaDA/NE
a)Opis standardnog postupka kontrole iz članka 10. Pravilnika
b)Procedura procjene rizika od nesukladnosti iz članka 11. Pravilnika
c)Procedura uzorkovanja iz članka 12. Pravilnika
d)Procedura razmjene informacija iz članka 13. Pravilnika
e)Procedura kontrolnih posjeta iz članka 14. Pravilnika
f)Procedura primjene Kataloga mjera iz članka 15. Pravilnika
g)Osoblje kontrolnog tijela iz članka 16. Pravilnika
3.Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 17. Pravilnika (KT koje nema sjedište u RH):DA/NE
a)Jednakovrijedan dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika u pogledu osoblja
b)Dokaz na hrvatskom jeziku o registraciji pravne osobe
c)Pisana izjava – postupci i vođenje dokumentacije će biti na hrvatskom jeziku
Napomena:
POPUNJAVA MINISTARSTVOBilješka
Datum obrade Zahtjeva
Datum dopune Zahtjeva
Datum završetka obrade Zahtjeva
KODNI BROJ Kontrolnog tijela

PRILOG 5.

SMJERNICE SA ZAHTJEVIMA ZA OSOBLJE KONTROLNOG TIJELA

1.ZAHTJEVI U POGLEDU KVALIFIKACIJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA
1.1.Direktor/upravitelj i njegova zamjena

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– ispunjeni su zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7.

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti ili drugog usporedivog područja

– dvije godine radnog iskustva na poslovima ekološke poljoprivrede ili certifikacije hrane.

1.2.Osoblje koje provodi službene kontrole – Inspektori
1.2.1.Poljoprivredna proizvodnja – Neprerađeno bilje i biljni proizvodi

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti ili drugo usporedivo obrazovanje

– barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.2.Poljoprivredna proizvodnja – Životinje i neprerađeni proizvodi životinjskog podrijetla

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjem kontrole 1.2.1. i barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje proizvodnje životinja

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.3.Poljoprivredna proizvodnja – Alge i neprerađeni proizvodi akvakulture

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjem kontrole 1.2.1. i barem jedna godina radnog iskustva u području ekološke poljoprivrede

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biologije mora, ribarstva i akvakulture, morskog ribarstva i barem jedna godina radnog iskustva u navedenim područjima

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda

1.2.4.Proizvodnja prerađene hrane

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija i radno iskustvo u skladu s područjem kontrole 1.2.1. ili usporedivo obrazovanje i barem jedna godina radnog iskustva u navedenim područjima

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda i robno-financijsko knjigovodstvo

1.2.5.Proizvodnja prerađene hrane za životinje

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija i radno iskustvo u skladu s područjima kontrole 1.2.1. i 1.2.4. i poznavanje stočarske proizvodnje i proizvodnje hrane za životinje

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda i robno-financijsko knjigovodstvo

1.2.6.Uvoz/izvoz, skladištenje, distribucija/trgovina ekoloških proizvoda

Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji:

– kvalifikacija u skladu s područjima kontrole 1.2.1., 1.2.4. ili 1.2.5. i barem jedna godina u području uvoza ekoloških proizvoda ili u području ekološke poljoprivrede

– poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, carinsko postupanje i robno-financijsko knjigovodstvo

1.2.7.Podugovaranje
Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni kriteriji za područje kontrole na koje se odnose podugovorene usluge.
1.3.Osoblje koje provodi evaluaciju i certifikaciju
Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7. i provode se redovite edukacije koje mogu biti interne ili vanjske.
2.ZAHTJEVI U POGLEDU OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA ZA PROVOĐENJE KONTROLA
Inspektori koji posjeduju kvalifikacije sukladno točkama od 1.2.1 do 1.2.7. prije samostalnog provođenja kontrola u određenom području kontrole moraju proći edukaciju s ovlaštenim inspektorom kontrolnog tijela u trajanju predviđenom Pravilnikom.
3.ZAHTJEVI U POGLEDU OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA KONTROLNOG TIJELA ZA PROVOĐENJE KONTROLA U DODATNOM PODRUČJU KONTROLE

Inspektori koji su ovlašteni za provođenje kontrola mogu se osposobiti za provođenje kontrola u dodatnom području kontrole. Dokumentacija o provedenom osposobljavanju sadrži:

– dokaz o radnom iskustvu provođenja kontrola u području za koje je ovlašten od minimalno 2 godine i minimalno 40 provedenih kontrola

– sudjelovanje na treninzima/edukacijama vezanim uz dodatno područje kontrole

– trening s ovlaštenim inspektorom kontrolnog tijela u trajanju predviđenom Pravilnikom, kako je navedeno u točki 2.

4.ZAHTJEVI U POGLEDU ODRŽAVANJA OSPOSOBLJENOSTI OSOBLJA ZA PROVOĐENJE KONTROLA
Može se smatrati da je uvjet održavanja osposobljenosti zadovoljen ukoliko inspektor godišnje provede minimalno 5 kontrola u svakom od područja za koje je ovlašten i minimalno 20 kontrola godišnje, osim u slučaju da je broj subjekata s kojima je sklopljen ugovor o kontroli za pojedino područje manji od 5.
5.ZAHTJEVI U POGLEDU OBJEKTIVNOSTI, NEUTRALNOSTI I NEPRISTRANOSTI

Osoblje koje je uključeno u provedbu službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji ne može istovremeno provoditi druge aktivnosti koje su nekompatibilne sa zahtjevima objektivnosti, neutralnosti i nepristranosti, što uključuje:

– aktivnosti vezane uz poljoprivredu, preradu ili oglašavanje poduzeća tijekom kojih se može pojaviti sukob interesa. Ukoliko je inspektor zaposlen u tvrtki ili je vlasnik tvrtke koja je uključena u kontrolni sustav, kontrolno tijelo za koje dotični inspektor provodi kontrole ne može sklopiti Ugovor o kontroli s tom tvrtkom.

– aktivnosti u upravnom ili nadzornom odboru interesnog udruženja ekoloških subjekata, ukoliko je tvrtka koja je pod kontrolom kontrolnog tijela za koje dotični inspektor provodi kontrole član interesnog udruženja

– savjetničke aktivnosti u poslovnim aktivnostima koje podliježu kontroli sukladno europskim i nacionalnim propisima kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, osim u slučaju da postoji jasno vremensko i materijalno razgraničenje između kontrola i savjetničkih aktivnosti

Kako bi se izbjegao sukob interesa kontrolno tijelo između ostalog poduzima mjere koje osiguravaju jasno vremensko i materijalno razgraničenje koje se dokumentira.

6.ZAHTJEVI U POGLEDU BROJA OSOBLJA KOJE PROVODI KONTROLE
Smatra da kontrolno tijelo ima dovoljno osoblja ukoliko na jednog djelatnika koji provodi kontrole otpada oko 150 subjekata s kojima je sklopljen Ugovor o kontroli, ovisno o veličini, strukturi i aktivnostima tih subjekata.


PRILOG 6.

Obrazac MISU – Mjesečno izvješće o sklopljenim ugovorima

KONTROLNO TIJELO:MJESEC/GODINA:
R. BR.NAZIV SUBJEKTAPRETHODNO KT / NOVI SUBJEKTOIBMIBPGDATUM SKLAPANJA UGOVORA
      
      
      
      
      
      
      

PRILOG 7.

Obrazac PKT – Obrazac za promjenu kontrolnog tijela

1.NAZIV SUBJEKTA:
2.IBK:
3.MIBPG:
4.

KONTROLNO TIJELO

s kojim subjekt ima sklopljen važeći ugovor o kontroli

5.

NOVO KONTROLNO TIJELO

koje potvrđuje da će sklopiti ugovor o kontroli u skladu s člankom 22. stavkom 2. Pravilnika

6.Izjava subjekta:

Nakon raskida ugovora s kontrolnim tijelom navedenim u polju 4. sklopit ću ugovor o kontroli s kontrolnim tijelom navedenim u polju 5.

Potpis odgovorne osobe: _______________________________

7.Izjava novog kontrolnog tijela:

Kontrolno tijelo navedeno u polju 5. će sklopiti ugovor o kontroli sa subjektom nakon raskida ugovora s kontrolnim tijelom navedenim u polju 4.

Potpis i pečat: _______________________________________

Mjesto i datum:

Uputa:

Subjekt popunjava Obrazac PKT, potpisuje polje 6. i dostavlja ga na ovjeru novom kontrolnom tijelu s kojim namjerava sklopiti ugovor o kontroli. Novo kontrolno tijelo ovjerava polje 7. i dostavlja obrazac PKT kontrolnom tijelu navedenom u polju 4. s kojim subjekt ima sklopljen važeći ugovor o kontroli, radi raskida ugovora i razmjene dokumentacije iz članka 13. stavka 2. Pravilnika.


PRILOG 8.

Obrazac ZUPRM – Zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

ZAHTJEV ZA UPIS U BAZU BILJNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
1.Dobavljač biljnog reprodukcijskog materijala
1.1.Naziv
1.2.OIB
1.3.Adresa
1.4.Kontakt e-mail
2.Biljni reprodukcijski materijal
2.1.Područje gdje dobavljač može korisniku dostaviti biljni reprodukcijski materijal
2.2.Država ili regija u kojoj je poljoprivredni reprodukcijski materijal ispitan i odobren
2.3.Datum od kada će poljoprivredni reprodukcijski materijal biti dostupan
3.Kontrolno tijelo dobavljačaNaziv
Kodni broj
4.Popis biljnog reprodukcijskog materijala
Znanstveni naziv vrste (latinski + hrvatski)Znanstveni naziv sorte
  
  
  
  
  
  
Mjesto i datum:

Potpis odgovorne osobe:

_________________________________

Ovjera (pečat)

Prilog:

UPUTA ZA DOBAVLJAČE SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA IZ EKOLOŠKE PROIZVODNJE – UPIS U BAZU BRM

NAPOMENA:

Svaki ekološki proizvođač koji proizvodi poljoprivredni reprodukcijski materijal biljnih vrsta koje podliježu odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 110/21), obvezan je upisati se u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili sadnog materijala u skladu s člankom 10. navedenog Zakona.

Za detaljne informacije o biljnim vrstama koje podliježu odredbama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i upisu u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala možete se obratiti na e-mail: HR_reprodukcijski.materijal@mps.hr.


Sukladno članku 25. stavku 2. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede, dobavljač ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za upis biljnog reprodukcijskog materijala u Bazu PRM (Baza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje).

1. Zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala podnosi se na obrascu ZUBRM iz Priloga 8. navedenog Pravilnika. Obrazac ZUBRM nalazi se u prilogu ove Upute.

2. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

– Certifikat kojim se potvrđuje da je subjekt uključen u kontrolni sustav – obzirom da Ministarstvo raspolaže izdanim certifikatima, certifikat dobavljača će provjeriti službenik Ministarstva i nije ga potrebno dostavljati. Na certifikatu mora biti naveden reprodukcijski materijal za koji se traži upis u Bazu PRM.

– Za sjeme i sjemenski krumpir: kopiju uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva (za HAPIH)

– Za CAC kategoriju voćnog sadnog materijala: kopiju izvješća dobavljača o proizvedenim količinama voćnih sadnica CAC kategorije (za HAPIH).

Podaci koji se vode u Bazi podataka obnavljaju se kvartalno: 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca. U tu svrhu dobavljači su obvezni četiri puta godišnje, najkasnije do 1. ožujka, 1. lipnja, 1. rujna i 1. prosinca, dostaviti Ministarstvu ažurirano stanje podataka o dostupnom poljoprivrednom reprodukcijskom materijalu, također na obrascu ZUBRM.

Ukoliko dobavljači u navedenom roku ne dostave ažurirano stanje podataka, sukladno članku 22. stavku 6. Pravilnika, upisani podaci smatrat će se nedostupnima i Ministarstvo će iste brisati iz baze podataka.

Ukoliko trebate dodatne informacije možete se obratiti na mail eko@mps.hr ili na br. telefona 01/61 06 880 i 01/61 06 830.

PRILOG 9.

UPUTA ZA DOSTAVU PODATAKA ZA UNOS U SUSTAV ZA OBJAVU INFORMACIJA IZ ČLANKA 26.

Informacije prema vrsti životinja, se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: ekobaze@mps.hr, a za sve upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: eko@mps.hr.

Za goveda, jelensku divljač, kopitare, ovce, koze, svinje i kuniće iz ekološkog uzgoja
Ime vrste i roda (hrvatski naziv)
Znanstveni naziv vrste i roda (latinski naziv)
Pasmina/soj

Svrha proizvodnje

(meso, mlijeko, dvostruka namjena, rasplod)

Dob životinje (odrasla ili mlada životinja)
Dostupna količina (broj životinja)

Zdravstveni status životinja

(u skladu s horizontalnim propisima o zdravlju životinja)

Naziv dobavljača

Kontakt dobavljača

(adresa e-pošte)

Datum prijave
Datum od kojeg su životinje dostupne
Kontrolno tijelo dobavljača

Za perad iz ekološkog uzgoja
Ime vrste i roda (hrvatski naziv)
Znanstveni naziv vrste i roda (latinski naziv)
Pasmina/soj

Svrha proizvodnje

(meso, jaja, dvostruka namjena, rasplod)

Dostupna količina (broj životinja)
Uzgojni sustav (da/ne: višerazinski sustav uzgoja)

Zdravstveni status životinja

(u skladu s horizontalnim propisima o zdravlju životinja)

Naziv dobavljača

Kontakt dobavljača

(adresa e-pošte)

Datum prijave
Datum od kojeg su životinje dostupne
Kontrolno tijelo dobavljača

Za juvenilne životinje iz ekološke akvakulture
Ime vrste i roda (hrvatski naziv)
Znanstveni naziv vrste i roda (latinski naziv)

Razvojni stadij

(npr. jaja, mlađ, juvenilne ribe)

Dostupna količina (prema procjeni subjekta)
Zdravstveni status u skladu s Direktivom Vijeća 2006/88/EZ (1)
Naziv dobavljača

Kontakt dobavljača

(adresa e-pošte)

Datum prijave
Datum od kojeg su životinje dostupne
Kontrolno tijelo dobavljača

(1) Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24. 11. 2006., str. 14.).

PRILOG 10.

NACIONALNI ZNAK EKOLOŠKOG PROIZVODA

1. Nacionalni znak ekološkog proizvoda je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima na zelenoj podlozi »HRVATSKI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se 5 zvjezdica s lijeve i desne strane koje predstavljaju visoku razinu kvalitete hrvatske eko proizvodnje. Cjelokupan tekst izražen je u Myriad Pro fontu. U sredini znaka nalazi se zelenim slovima rukopisnim fontom ispisana riječ EKO. Minimalna veličina znaka je promjera 10 mm. Referentna boja je Pantone 349C ili Zelena (C90 M30 Y95 K30) ukoliko se koristi četverobojni tisak.

2. Nacionalni znak ekološkog proizvoda se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

5. Znak se može koristiti i u varijanti u kojoj su riječi »HRVATSKI« i »PROIZVOD« napisane na engleskom jeziku. Sva prethodno navedena pravila vrijede i za englesku varijantu nacionalnog znaka ekološkog proizvoda.

PRILOG 11.

Obrazac ZOI – Zahtjev za odobrenje izuzeća

KONTROLNO TIJELO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

ZAHTJEV ZA ODOBRENJEM IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE
1.Podaci o subjektu
1.1.Naziv subjekta
1.2.OIB subjekta
1.3.Ime i prezime odgovorne osobe
1.4.Adresa subjekta
1.5.Kontakt podaci (telefon, e-mail)
2.Podaci o izuzeću iz članka 33. Pravilnika koje se traži (označiti):
2.1.Izuzeće iz stavka 3.Odobrenje za dovođenje na gospodarstvo životinja koje nisu iz ekološkog uzgoja
2.1.1.točka 1. – radi formiranja/obnavljanja jata (Prilog II. dio II. točka 1.3.4.3. Uredbe (EU) 2018/848)
2.1.2.točka 2. – radi osnivanja stada/krda (Prilog II. dio II. točka 1.3.4.4.1. Uredbe (EU) 2018/848)
2.1.3.točka 3. – radi obnove stada/krda (Prilog II. dio II. točka 1.3.4.4.2. Uredbe (EU) 2018/848)
2.1.4.točka 4. – do 40% neekoloških životinja radi obnove stada/krda (Prilog II. dio II. točka 1.3.4.4.3. Uredbe (EU) 2018/848)
2.2.Izuzeće iz stavka 4.Odobrenje za provođenje postupaka iz točke 1.7.8. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848
2.3.Izuzeće iz stavka 5.Odobrenje izuzeća za sapinjanje životinja na malim gospodarstvima iz točke 1.7.5. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848
2.4.Izuzeće iz stavka 6.Odobrenje za uvođenje u ekološku jedinicu akvakulture u skladu s točkom 3.1.2.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848:
2.4.1.točka 1. – ulovljenih divljih životinja ili životinja iz neekološke akvakulture za potrebe mriještenja
2.4.2.točka 2. – do 50 % neekoloških juvenilnih životinja onih vrsta koje nisu razvijene kao ekološke u Europskoj uniji do 1. siječnja 2022. godine za potrebe daljeg uzgoja
2.5.Izuzeće iz stavka 7.Odobrenje izuzeća za korištenje neekološkog sastojka poljoprivrednog podrijetla u prerađenoj hrani iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848
2.6.Izuzeće iz stavka 8.Odobrenje izuzeća od pravila proizvodnje u slučaju izvanrednih uvjeta iz članka 22. Uredbe (EU) 2018/848
3.Podaci sukladno uputi iz priloga ovog obrasca:
 
Mjesto i datum:

Potpis odgovorne osobe:

__________________________________

Ovjera (pečat)

Prilozi: navesti priloge zahtjevu, sukladno uputi za popunjavanje obrasca ZOI:


UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZOI
2.1.

Odobrenje za dovođenje na gospodarstvo životinja koje nisu iz ekološkog uzgoja

Nadležno tijelo može odobriti dovođenje sisavaca iz neekološkog uzgoja na ekološko gospodarstvo za obnovu stada ili krda, pod uvjetima utvrđenim u točki 1.3.4.4. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede prije kupnje životinja.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti broj i vrstu životinja koje se nalaze na gospodarstvu i broj i vrstu životinja za koje se traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti mišljenje kontrolnog tijela u kojem je navedeno obrazloženje zahtjeva subjekta, a u slučaju iz točke 2.1.3. dodatno i dokaz da je ispunjen barem jedan od uvjeta iz članka 3. točke 3. Pravilnika.


2.2.

Odobrenje za provođenje postupaka iz točke 1.7.8. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848

Nadležno tijelo može odobriti provođenje postupaka kao što su pričvršćivanje elastičnih traka na repove ovaca, podrezivanje repova, brušenje zuba, obrezivanje kljunova, odstranjivanje rogova, ukoliko se oni provode zbog sigurnosti ili ukoliko su namijenjeni unapređenju zdravlja, dobrobiti ili higijene životinja.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede prije provođenja postupaka.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti broj i vrstu životinja kod kojih će se provesti postupci.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a. mišljenje kontrolnog tijela

b. mišljenje nadležnog veterinara u kojem su navedeni razlozi zbog kojih se traži izuzeće odnosno obrazloženje za provođenje postupaka.


2.3.

Odobrenje za sapinjanje životinja na malim gospodarstvima

Nadležno tijelo može odobriti da se stoka na malim gospodarstvima sapinje ukoliko stoku nije moguće čuvati u skupinama primjerenima njihovim etološkim potrebama, pod uvjetom da imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše te najmanje dvaput tjedno pristup površinama na otvorenom prostoru kada ispaša nije moguća.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede prije početka sputavanja životinja.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti broj i vrstu životinja koje se nalaze na gospodarstvu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

a. mišljenje kontrolnog tijela

b. izračun ekonomske veličine gospodarstva


2.4.

Odobrenje za uvođenje u ekološku jedinicu akvakulture životinja koje nisu iz ekološkog uzgoja

Nadležno tijelo može odobriti uvođenje ulovljenih divljih životinja ili životinja iz neekološke akvakulture za potrebe mriještenja ili uvođenje do 50% neekoloških juvenilnih životinja onih vrsta koje nisu razvijene kao ekološke u Europskoj uniji do 1. siječnja 2022. godine za potrebe daljeg uzgoja u ekološku jedinicu akvakulture u skladu s točkom 3.1.2.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti broj i vrstu životinja koja se nalazi u ekološkoj jedinici akvakulture i broj i vrstu životinja za koje se traži odobrenje izuzeća. Uz zahtjev je potrebno priložiti mišljenje kontrolnog tijela.


2.5.

Odobrenje za korištenje neekološkog sastojka poljoprivrednog podrijetla kod prerađene hrane

Sukladno članku 25. Uredbe (EU) 2018/848 ako sastojci poljoprivrednog podrijetla nisu dostupni u ekološkom obliku u dovoljnoj količini, država članica na zahtjev subjekta može privremeno odobriti upotrebu neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla za proizvodnju prerađene ekološke hrane na svojem državnom području na razdoblje od najviše šest mjeseci i to se odobrenje primjenjuje na sve subjekte u toj državi članici.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede prije korištenja sastojka za koji se traži odobrenje.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti naziv sastojka za koji se traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokaze o nedostupnosti sastojka ekološkog podrijetla (kontakti s dobavljačima u HR i EU) od najmanje 3 dobavljača.

2. Podatke o sastojku (na engleskom i hrvatskom jeziku):

a. naziv sastojka

b. mjerna jedinica, vezano uz količinu sastojka pod d

c. proizvod u kojem će se koristiti sastojak, uključujući trgovački naziv

d. količina sastojka koja će se odobriti (količina koja će se utrošiti u razdoblju trajanja odobrenja) izražen u mjernoj jedinici pod b

e. obrazloženje za korištenje sastojka (tehnološka namjena sastojka)

f. podrijetlo sastojka (konvencionalna poljoprivreda ili prijelaz na ekološku poljoprivredu).

3. Popis sastojaka proizvoda s njihovim postotnim udjelom


2.6.

Odobrenje za izuzeća od proizvodnih pravila u okolnostima katastrofe

U okolnostima katastrofe nadležno tijelo može odobriti izuzeća od pravila proizvodnje kako je predviđeno člankom 22. Uredbe (EU) 2018/848 i člankom 1. Uredbe (EU) 2020/2146.

U polju 3. zahtjeva potrebno je navesti izuzeće iz članka 3. Uredbe (EU) 2020/2146 za koje se traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti mišljenje kontrolnog tijela u kojem su navedeni razlozi zbog kojih se traži izuzeće, detalje o izuzeću koje je potrebno odobriti (količina hrane, broj životinja i sl.) i predviđeni vremenski period trajanja izuzeća, a u slučaju da se radi elementarnoj nepogodi priložiti i odluku o proglašenju elementarne nepogode.


PRILOG 12.

Obrazac ZRPPR – Zahtjev za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja

KONTROLNO TIJELO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

ZAHTJEV ZA RETROAKTIVNO PRIZNAVANJE PRIJELAZNOG RAZDOBLJA
1.Podaci o subjektu
1.1.Naziv subjekta
1.2.OIB subjekta
1.3.Ime i prezime odgovorne osobe
1.4.Adresa subjekta
1.5.Kontakt podaci (telefon, e-mail)
2.Podaci o izuzeću iz članka 34. Pravilnika koje se traži (označiti):
2.1.Izuzeće iz stavka 2. točka 1.ARKOD parcele zemlje uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.)
2.2.Izuzeće iz stavka 2. točka 2.Površine koje u posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji
3.ARKOD ID i površina parcela (ha):
ARKOD IDha
ARKOD IDha
ARKOD IDha
ARKOD IDha
Ukupno ha:
Mjesto i datum:

Potpis odgovorne osobe:

______________________________________________

Ovjera (pečat)

Prilozi: navesti priloge zahtjevu, sukladno uputi za popunjavanje obrasca ZRPPR:

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZRPPR

Izuzeće iz stavka 2. podstavak a)

Površine za koje se traži retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja su ARKOD parcele uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.).

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, a uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokaze kojima se potvrđuje da su ARKOD parcele uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl.)

2. Zapisnik o obavljenoj službenoj kontroli od strane kontrolnog tijela

3. Mišljenje kontrolnog tijela u kojem se navode dokumenti kojima se dokazuje da subjekt tijekom razdoblja koje je prethodilo prvoj službenoj kontroli nije upotrebljavao sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji


Izuzeće iz stavka 2. podstavak b)

Površine za koje se traži retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, a uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Prikaz parcela za koje se traži retroaktivno priznavanje (ispis iz arkod preglednika, geoportala ili sl.)

2. Detaljnu analizu rizika koju je provelo kontrolno tijelo u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkom b) Uredbe (EU) 2020/464

3. Analitičko izviješće za uzorke tla i/ili bilja za parcele za koje je kontrolno tijelo utvrdilo da postoji rizik od kontaminacije nakon provedene analize rizika iz točke 2.

4. Zapisnik o obavljenoj službenoj kontroli od strane kontrolnog tijela

5. Sve druge dokumente koje kontrolno tijelo smatra relevantnima za ocjenu zahtjeva za retroaktivno priznavanje

6. Završno mišljenje kontrolnog tijela u kojem se navodi

a. da li je opravdano retroaktivno priznati prijelazno razdoblje

b. početak ekološkog statusa za svaku parcelu

c. ukupna površina za koju se retroaktivno priznaje prijelazno razdoblje


PRILOG 13.

Obrazac ZOPRM – Zahtjev za odobrenje korištenja neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala

Kontrolno tijeloNaziv
Kodni broj
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE KORIŠTENJA NEEKOLOŠKOG BILJNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA
1.Podaci o subjektu
1.1.Naziv subjekta
1.2.OIB subjekta
1.3.Ime i prezime odgovorne osobe
1.4.Adresa subjekta
1.5.Kontakt podaci (telefon, e-mail)
2.Podaci o sjemenskom/sadnom materijalu:
2.1.Naziv vrste (latinski + hrvatski)
2.2.Naziv sorte
2.3.Količina (kg/kom)
2.4.ARKOD parcela/e
2.5.Tretirano (NE/DA-sredstvo)
2.6.Planirani datum sjetve/sadnje
2.7.Datum uvida u Bazu PRM
Datum podnošenja zahtjeva:

Potpis odgovorne osobe podnositelja:

______________________________________________

Popunjava kontrolno tijelo:
Traženi ekološki PRM dostupan/nedostupan
Odobrenje se izdaje u skladu s točkom 1.8.5.1. Priloga II. dijela I. Uredbe (EU) 2018/848a)b)c)d)
Napomena
ODOBRAVA SENE ODOBRAVA SE
Datum odobrenja:

Ovjera kontrolnog tijela:

______________________________________________


PRILOG 14.

Obrazac ZIBRM – Zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za PRM

Zbirno izvješće o izdanim i odbijenim odobrenjima za neekološki sjemenski i sadni materijal
KONTROLNO TIJELO
Kodni broj
SJEMENSKI MATERIJAL
Hrvatski naziv / Znanstveni nazivNaziv sorteTočka 1.8.5.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848Ukupan broj odobrenjaKoličina (kg)

Tretirano u skladu s točkom 1.8.5.3. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848

(DA/NE)

Tretirano sa
a)b)c)d)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SADNI MATERIJAL
Hrvatski naziv / Znanstveni nazivNaziv sorteTočka 1.8.5.1. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848Ukupan broj odobrenjaBroj sadnica

Tretirano u skladu s točkom 1.8.5.3. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848

(DA/NE)

Tretirano sa
a)b)c)d)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Odbijeni zahtjeviSjemenski materijalSadni materijal (kom)
broj zahtjeva:količina (kg):broj zahtjeva:količina (kom):

PRILOG 15.

Obrazac ZIŽ – Zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za životinje

Zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za neekološke životinje iz točke 1.3.4.3. i 1.3.4.4. Priloga II. dijela II. Uredbe (EU) 2018/848
KONTROLNO TIJELO
Kodni broj
GOVEDA
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
KOPITARI
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
OVCE
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
KOZE
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
SVINJE
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
JELENSKA DIVLJAČ
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
KUNIĆI
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 
PERAD
Hrvatski naziv / Znanstveni naziv (vrsta i rod)Naziv pasmineTip (namjena)Ukupan broj odobrenjaUkupan broj životinjaObrazloženje
a) nedostatak životinjab) drugo
 
 

PRILOG 16.

Obrazac ISK-S – Izvješće o službenoj kontroli kod subjekata

KONTROLNO TIJELO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

Zagreb

KODNI BROJ
IZVJEŠĆE O SLUŽBENOJ KONTROLI KOD SUBJEKTA broj
1.Podaci o subjektu
1.1.Naziv subjekta
1.2.MIBPG/OIB
1.3.Ime i prezime odgovorne osobe
1.4.Adresa subjekta
1.5.Kontakt podaci (telefon, e-mail)
1.6.Ime i prezime osobe koja je prisutna tijekom kontrole
2.Podaci o aktivnosti subjekta
2.1.Kategorija, potkategorija
2.2.Status (EKO/Prijelaz/NEEKO)
2.3.Kategorija rizika subjekta
2.4.Datum prethodne kontrole
3.Podaci o provedenoj kontroli kod subjekta
3.1.Službena kontrola (označiti)Redovna
Dodatna
Nenajavljena (da/ne)
Uzorkovanje (da/ne)
3.2.Redni broj kontrole u godini
3.3.Trajanje kontrole
3.4.Ime i prezime kontrolora
3.5.Datum kontrole
3.6.Datum zaključivanja izvješća
4.NEPRAVILNOSTI
4.1.Sumnja na nepravilnosti:
4.2.Potvrđene nepravilnosti:
5.MJERE
5.1.Naložene korektivne radnje i rok za izvršenje (UP):
5.2.Mjere za proizvode i proizvodne resurse (SSL, SSP):
5.3.Mjere za subjekta (DSC, SC):
5.4.Povlačenje certifikata i raskid ugovora (PC):
6.NAPOMENE:
Mjesto i datum:

Potpis odgovorne osobe:

___________________________________________________

Ovjera (pečat)

Prilozi:

1. Zapisnik o kontroli

2. Analitičko izvješće (ukoliko su uzimani uzorci)

3. Obrazac prijave nepravilnosti (ukoliko su utvrđene nepravilnosti)

4. Obavijest subjektu o izrečenoj mjeri (ukoliko su izrečene mjere)


UPUTA ZA POPUNJAVANJE I SLANJE IZVJEŠĆA O SLUŽBENOJ KONTROLI KOD SUBJEKATA

Izvješće o službenoj kontroli koja je provedena kod subjekta kontrolno tijelo dostavlja Ministarstvu poljoprivrede u roku od 30 dana od dana zaključivanja kontrole.

U izvješću se popunjavaju svi podaci koji su u tom trenutku dostupni. Za podatke koji su nedostupni navodi se »nedostupno« u pripadajućim rubrikama, a obrazloženje za podatke koji su nedostupni navodi se u rubrici 6. Napomene, uključujući i priloge izvješća koji su nedostupni.

Pojedini elementi izvješća koji nisu bili dostupni, dostavljaju se u roku od narednih 60 dana od dana zaključivanja provedene kontrole u obliku dopune izvješća u kojem se navode podaci koji su nedostajali. Uz dopunu izvješća prilažu se samo dokumenti koji nisu dostavljeni uz poslano izvješće.

Broj izvješća o službenoj kontroli generira se u obliku »broj kontrolnog tijela – redni broj izvješća – godina«, npr. 01-22-2019, a dopuna izvješća označava se istim brojem kao i poslano izvješće, iza broja izvješća navodi se »dopuna 1«, »dopuna 2«, itd.


PRILOG 17.

KATALOG MJERA

Br.PodručjePravna osnovaNepravilnostNe utječe na integritetNepravilnostKršenjePrva nepravilnostPonavljanjeNapomena
1. OPĆA PRAVILA
1.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 9

Falsificiranje dokumentacije povezane s certifikacijom ekoloških proizvodaXSCPC
2.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 2(1) i (2), članak 30

Predstavljanje i/ili označavanje neekološkog proizvoda ili proizvoda sa statusom sniženim na neekološki kao ekološkogXSSL + DSCSC
3.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

Poglavlje III.

Miješanje ekoloških proizvoda s proizvodima iz prijelaznog razdobljaXSSLDSC
4.Opća pravilaUredba (EU) 2018/848 Poglavlje III.Namjerno korištenje sredstava koja nisu dozvoljena u ekološkoj poljoprivrediXSSPRSC
5.Opća pravilaUredba (EU) 2018/848 Poglavlje III.Korištenje dopuštenih sredstava suprotno propisanim uvjetimaXUPDSC
6.Opća pravilaUredba (EU) 2018/848 Poglavlje III.Prisutnost tvari koje nisu dopuštene u ekološkoj poljoprivredi zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSL + SSPRDSC
7.Opća pravilaUredba (EU) 2018/848 Poglavlje III.Prisutnost tvari koje nisu dopuštene u ekološkoj poljoprivredi zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
8.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 11(1)

Namjerna upotreba proizvoda koji sadrže GMO-e ili su proizvedeni od ili uz pomoć GMO-a.XSCPC
9.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 11(1)

Unos GMO-a u bilo kojoj fazi proizvodnje zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSLDSC
10.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 11(1)

Unos GMO-a u bilo kojoj fazi proizvodnje zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
11.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(4)

Namjerno korištenje ionizirajućeg zračenjaXSCPC
12.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(4)

Prisustvo sirovina tretiranih ionizirajućim zračenjem zbog zanemarivanja preventivnih mjeraXSSLDSC
13.Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(4)

Prisustvo sirovina tretiranih ionizirajućim zračenjem zbog slučajne kontaminacijeXSSLSSL
1.1. EVIDENCIJE
14.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)

Subjekt odbija kontrolnom tijelu omogućiti pristup objektima, radnim prostorima, proizvodnim jedinicama i dokumentaciji

Subjekt odbija kontrolnom tijelu dati informacije neophodne za provođenje kontrole

Subjekt odbija predočiti kontrolnom tijelu rezultate vlastitih programa kontrole.

Subjekt odbija omogućiti kontrolnom tijelu uzimanje uzoraka

XSCPC
15.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)

Uredba (EU) 2021/2119

članak 3

Nepotpun ili netočan opis objekta i/ili radnih prostora i/ili aktivnosti subjektaXUPSC
16.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)

Uredba (EU) 2021/2119

članak 3

Nepotpuni opis podugovorenih aktivnosti, te aktivnosti ili neke od njih su nepoznate kontrolnom tijelu i nisu u uključene u kontrolni sustavXDSCSC
17.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)

Uredba (EU) 2021/2119

članak 3

Nepotpuni opis podugovorenih aktivnosti, aktivnosti su poznate kontrolnom tijelu i uključene su u kontrolni sustavXUP
18.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)

Subjekt ne udovoljava obvezama na koje se obvezao izjavom iz članka 39. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848XUP
19.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(1)

Pravilnik o kontrolnom sustavu članak 5(2)

Subjekt ne udovoljava obvezi ažuriranja podataka u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnjiXUP
20.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(6), članak 28, Prilog II. dio IV.

Nema preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnjeXDSCSC
21.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(6), članak 28

Neadekvatan opis preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnje, u slučaju da su mjere koje se primjenjuju neadekvatneXUPDSC
22.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(6), članak 28

Neadekvatan opis preventivnih mjera kako bi se smanjio rizik od kontaminacije nedopuštenim proizvodima ili tvarima i/ili nema mjera čišćenja u skladišnim prostorima ili u prostorima u procesu proizvodnje, u slučaju da su mjere koje se primjenjuju adekvatneXUP
23.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Uredba (EU) 2021/771

članak 1

Ne postoji odgovarajuća evidencija i/ili financijska i skladišna dokumentacija, što onemogućava reviziju sustavaXSCPC
24.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5), članak 35(6)

Uredba (EU) 2021/771

članak 1

Nedostatak odgovarajućih evidencija koje potvrđuju da subjekt provodi verifikaciju kod ulaza ekoloških proizvoda, kada nije moguće provjeriti sukladnosti ulaznih proizvodaXSSLSC
25.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5), članak 35(6)

Uredba (EU) 2021/771

članak 1

Nedostatak odgovarajućih evidencija koje potvrđuju da subjekt provodi verifikaciju kod ulaza ekoloških proizvoda, kada je moguće provjeriti sukladnosti ulaznih proizvodaXUP
26.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 38(6)

Uredba (EU) 2021/771

članak 1

Značajno odstupanje između ulaza i izlaza ekoloških proizvodaXSCPC
27.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 38(6)

Uredba (EU) 2021/771

članak 1

Manje odstupanje između ulaza i izlaza ekoloških proizvodaXUPUP
28.

Opća pravila,

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 27

Subjekt ne udovoljava odredbama članka 27. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
1.2. IZUZEĆA
29.Opća pravilaPostupci za koje se odobrava izuzeće od pravila propisanih Uredbom (EU) 2018/848, Zakonom i provedbenim propisimaPostupci koje je dopušteno provoditi uz prethodno odobrenje izuzeća od pravila propisanih Uredbom (EU) 2018/848, Zakonom i provedbenim propisima, u slučaju da zahtjev za izuzećem nije podnesen ili nije podnesen na vrijeme, pod uvjetom da subjekt udovoljava svim uvjetima za odobrenje izuzećaXUP
2. PRAVILA PROIZVODNJE (BILJNA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA ŽIVOTINJA, AKVAKULTURA)
2.1. PRAVILA ZA PRIJELAZ
30.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4)

Prodaja proizvoda koji su označeni kao ekološki prije proteka propisanog prijelaznog razdobljaXSSLSC
31.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4)

Prodaja proizvoda biljne proizvodnje koji su označeni kao proizvodi iz prijelaznog razdoblja, prije isteka minimalnog prijelaznog razdoblja propisanog u tu svrhuXSSLSC
32.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4)

Prodaja životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla iz razdoblja prijelaza na ekološku poljoprivredu koji su označeni kao proizvodi iz prijelaznog razdobljaXSSLSC
33.

Pravila proizvodnje

Pravila za prijelaz

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(10)

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica od kojih nisu sve ekološke nedostaje adekvatna evidencija iz koje je vidljivo da se provodi odvajanje ekoloških proizvoda i/ili životinja od proizvoda i/ili životinja iz prijelaznog razdoblja, no postoji učinkovito odvajanjeXUP
2.2. PROIZVODNJA
34.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(7)

Istovremeno postojanje više proizvodnih jedinice na gospodarstvu koje nisu sve ekološke u obliku koji nije predviđen primjenjivim propisima u pogledu vrsta i sorata (paralelna proizvodnja)XSSLUP + SSL
35.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(7)

Plan prijelaza gospodarstva na ekološku proizvodnju nije proveden, odnosno parcele uključene u plan prijelaza nisu uključene u prijelazno razdoblje nakon isteka propisanog petogodišnjeg razdobljaXSSLUP + SSL
36.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(10)

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica koje nisu sve ekološke neadekvatne mjere odvajanja između površina, životinja i proizvoda koji se koriste na ekološkim i onih koji se koriste na proizvodnim jedinicama koje nisu ekološkeXUPUP
37.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(10)

Kod subjekata s više proizvodnih jedinica od kojih nisu sve ekološke nedostaje adekvatna evidencija iz koje je vidljivo da je provedeno odvajanje ekoloških proizvoda i/ili životinja od proizvoda i/ili životinja iz prijelaznog razdoblja, no postoji učinkovito odvajanjeXUP
38.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(8)(a) i (b)

U slučaju iz članka 9. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/848 ne udovoljavanje obvezi dostave obavijesti kontrolnom tijelu o:

– žetvi/berbi svakog od predmetnih proizvoda minimalno 48 sati prije berbe/žetve

– točnim količinama proizvoda koje su ubrane/požete s predmetnih proizvodnih jedinica i mjerama odvajanja koje su primijenjene

XUP
39.

Pravila proizvodnje

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9(8)(c)

U slučaju iz članka 9. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/848 ne udovoljavanje obvezi dostave kontrolnom tijelu plana prijelaza i mjera za odvajanje proizvoda radi potvrdeXUPSSL
2.3. SKLADIŠTENJE
40.

Pravila proizvodnje

Skladištenje

Uredba (EU) 2018/848

Prilog III, točka 7.2.

Za ekološke proizvodne jedinice iz članka 9(7) Uredbe (EU) 2018/848 skladištenje sirovina ili tvari koje nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnjiXUPSC
41.

Pravila proizvodnje

Skladištenje

Uredba (EU) 2018/848

Prilog III, točka 7.3.

Skladištenje veterinarskih alopatskih veterinarsko-medicinskih proizvoda i antibiotika na mjestu koje nije pod nadzoromXUP
3. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PROIZVODNJI BILJA (OSIM SAKUPLJANJA SAMONIKLOG BILJA)
3.1. PROIZVODNJA
42.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848 Prilog II, Dio I, točka 1.2Korištenje hidroponskih tehnika uzgojaXDSCSC
43.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 11, članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.2. točka 1.8.1. i 1.8.5.3.

Korištenje:

– GMO ili tretiranog sjemena ili sjemenskog krumpira

– neekoloških sadnica u slučaju biljki koje se koriste ili plodonose unutar tri mjeseca od sadnje

XDSCPC
44.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 11, članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.2. točka 1.8.1. i 1.8.5.1.

Korištenje:

– ne tretiranog ne-GMO sjemena ili sjemenskog krumpira bez prethodnog odobrenja kontrolnog tijela

– neekološkog vegetativnog reprodukcijskog materijala bez prethodnog odobrenja kontrolnog tijela

XUPSSL
45.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 11, članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.2. točka 1.8.1. i 1.8.5.1.

Korištenje:

– ne tretiranog ne-GMO sjemena ili sjemenskog krumpira nakon odbijenog zahtjeva za odobrenje kontrolnog tijela

– neekološkog vegetativnog reprodukcijskog materijala nakon odbijenog zahtjeva za odobrenje kontrolnog tijela

XSSLSSLNakon ponavljanja kršenja SSL se primjenjuje na sve usjeve dotične vrste
46.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.9.2.

Ne primjenjuje se plodored ili plodored nije odgovarajućiXUPSSL
47.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.9.4.

Korištenje dopuštenih gnojiva koje prelazi ograničenje od 170 kg dušika godišnje po hektaru korištene poljoprivredne površineXUPSSL
48.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.9.1. i 1.9.2.

Korištenje sredstava iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/1165 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz Točke 1.9.1. i 1.9.2. Priloga II. Dijela I. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
49.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.9.5.

Uspostava suradnje s ciljem raspodjele viška gnojiva iz ekološke proizvodnje sa subjektima koji ne poštuju pravila ekološke proizvodnjeXUPUP
50.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 2.1.

Proizvodnja gljiva: korištenje supstrata koji nije sukladan zahtjevima Točke 2.1. Priloga II. Dijela I. Uredbe (EU) 2018/848XSSLSSPR
51.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.10.1.

Korištenje sredstava iz Priloga I. Uredbe (EU) 2021/1165 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz Točke 1.10.1. Priloga II. Dijela I. Uredbe (EU) 2018/848XUP
52.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.10.3.

Rizik od prodiranja tvari u okoliš ili rizik od kontakta između tvari i usjeva koji se obrađuje zbog neadekvatnih klopki i/ili raspršivača ili zbog njihovog neadekvatnog zbrinjavanja.XUP
53.

Proizvodnja bilja

Proizvodnja

Uredba (EU) 2018/848

članak 9, članak 24

Prilog I. i Prilog II. Uredbe (EU) 2021/1165

Dokazana slučajna kontaminacija parcele sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnjiXSSLSSL
54.

Proizvodnja bilja

Proizvodnje

Uredba (EU) 2018/848

članak 9, članak 24

Prilog VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

Prilog IV. Uredbe (EU) 2021/1165

Korištenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja nisu navedena u Prilogu VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ili Prilogu IV. Uredbe (EU) 2021/1165XUPUP
55.

Proizvodnja bilja

Proizvodnje

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 1.8.2. i 1.8.6.

Za subjekte koji proizvode PRM: roditeljska biljka nije proizvedena prema pravilima ekološke proizvodnje u trajanju od barem jedne generacije ili u slučaju višegodišnjeg bilja barem u jednoj generaciji tijekom dvije sezone rasta ili nije odobrena u skladu s Točkom 1.8.6. Priloga II. Dijela I. Uredbe (EU) 2018/848XSSLSSPR
3.2. EVIDENCIJE
56.

Proizvodnje bilja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 39(1)(b)

Uredba (EU) 2021/2119

članak 3(d)

Kontrolnom tijelu nisu dostavljeni podaci o proizvodnji iz članka 3. (d) Uredbe (EU) 2021/2119 u roku koji je odredilo kontrolno tijeloXUP
57.

Proizvodnje bilja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Prilog II, Dio I

Ne vodi se evidencija u skladu s Prilogom II. Dijelom I. Uredbe (EU) 2018/848, čime je onemogućena evaluacija postupakaXSSL + SSPRDSC
58.

Proizvodnje bilja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Prilog II, Dio I

Evidencija o proizvodnji bilja je nepotpuna, ali bez sumnje da su provedeni postupci sukladniXUP
4. PRAVILA ZA SUBJEKTE ZA SAKUPLJANJU SAMONIKLOG BILJA
4.1. SAKUPLJANJE
59.Skupljanje samoniklog bilja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 2.2.

Skupljanje samoniklog bilja u području za koje se ne može dokazati da u tijekom perioda od tri godine prije sakupljanja nije bilo tretirano proizvodima koji nisu dopušteni u ekološkoj poljoprivrediXSSLUP + SSL
60.Skupljanje samoniklog bilja

Uredba (EU) 2018/848

članak 12

Prilog II, Dio I, točka 2.2.

Sakupljanje samoniklog bilja sakupljanje utječe na stabilnost prirodnog staništa ili na održanje vrste u području sakupljanjaXSSLDSC
4.2. EVIDENCIJE
61.

Skupljanje samoniklog bilja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Prilog II, Dio I, točka 2.2.

Ne vodi se evidencija u skladu s Prilogom II. Dijelom I. Uredbe (EU) 2018/848, čime je onemogućena evaluacija postupakaXSSLDSC
62.

Skupljanje samoniklog bilja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Prilog II, Dio I, točka 2.2.

Evidencija o sakupljanju bilja je nepotpuna, ali bez sumnje da su provedeni postupci sukladniXUP
5. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PROIZVODNJI ŽIVOTINJA (OSIM PČELARSTVA)
5.1. PODRIJETLO ŽIVOTINJA
63.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških životinja bez odobrenja nadležnog tijela koje nisu namijenjene rasploduXSSLDSC
64.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina neznatno prelazi ograničenje iz točke 1.3.4.4.1. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
65.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina značajno prelazi ograničenje iz točke 1.3.4.4.1. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSC
66.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških ženki sisavaca za obnovu stada ili krda, koje su se već okotileXSSLSSL
67.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških ženki sisavaca za obnovu stada ili krda, u broju koji je veći od maksimalno dopuštenogXSSLSSL
68.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.3.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških pilića i kokoši nesilica čija starost prelazi ograničenje iz točke 1.3.4.3. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSLSSL
69.

Proizvodnja životinja

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.

Dovođenje na gospodarstvo neekoloških životinja bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela.XSSLDSC
5.2. SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I POSTUPCI UZGOJA
70.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.1.

Osoblje koje se brine o životinjama ne posjeduje osnovna znanja i vještine vezano uz zdravlja i dobrobit životinjaXUPUP
71.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4.

Ukupna korisna površina peradarskih objekata za proizvodnju mesa bilo koje proizvodne jedinice prekoračuje 1 600 m2XSSLDSCPerad za proizvodnju mesa
72.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.6.

Prekoračenje dozvoljene gustoće stočnog fonda na način da prelazi ograničenje od 170 kg dušika godišnje po hektaru poljoprivredne površineXUPDSC
73.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.1.

Ne postoji pisani ugovor sa subjektom u ekološkoj proizvodnji o dijeljenju viška gnojiva s gospodarstvaXUPUP
74.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.1.

Zgrada ne omogućava obilnu prirodnu ventilaciju i ulazak svjetlostiXUPDSC
75.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.1.

Zgrada u kojoj su protok zraka i/ili razina prašine i/ili temperatura i/ili relativna vlažnost zraka i/ili koncentracija plina škodljive za životinje zbog neadekvatne izolacije i/ili grijanja i/ili ventilacijeXUPDSC
76.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.

Uredba (EU) 2020/464

članak 4, članak 11

Više od pola podne površine nastambe iz Priloga I. Uredbe (EU) 2020/464 je orebrene ili rešetkaste konstrukcijeXUPDSCSisavci
77.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.

Površina za ležanje/odmaranje nije dovoljno velika, ne sastoji se čvrste konstrukcije koja nije orebrena, nije nastrta steljom koja je ima čista i suhaXUPDSCSisavci
78.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.

Stelja nije sastavljena od slame ili drugog odgovarajućeg prirodnog materijalaXUPDSCSisavci
79.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.

Stelja je od prirodnog materijala ali je obogaćena mineralnim proizvodima koji nisu na popisu iz Priloga III. dijela A Uredbe (EU) 2021/1165XUPSisavci
80.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.

Prostor za smještaj stoke nema glatke podove ili su podovi skliskiXUPUPSisavci
81.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4.

Više od dvije trećine podne površine nastambe iz točke 1.9.4.4. Priloga II, Dijela II je orebrene ili rešetkaste konstrukcijeXUPDSCPerad
82.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4.

Podna površina nastambe koja nije orebrene ili rešetkaste konstrukcije nije pokrivena, ili nije dovoljno pokrivena, steljom kao što je slama, strugotina drva, pijesak ili tresetXUPUPPerad
83.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4.

Nedovoljno velik dio prostora poda nastambe koji je dostupan za prikupljanje izmetaXUPNesilice
84.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Neto površina nastambe namijenjena životinjama značajno je manja od minimuma utvrđenog u Prilogu I. Uredbe (EU) 2020/464XSSLDSC
85.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Neto površina nastambe namijenjena životinjama neznatno je manja od minimuma utvrđenog u Prilogu I. Uredbe (EU) 2020/464XUPSSL
86.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Uredba (EU) 2020/464

članak 15

Broj životinja u objektu je veći od ograničenja iz članka 15. Uredbe Komisije ((EU) 2020/464XSSLSSL
87.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Uredba (EU) 2020/464

članak 15, Prilog I

Oprema unutar objekta (gnijezda, prečke) nisu sukladne specifikacijama iz Priloga I. Uredbe (EU) 2020/464XUPUPPerad
88.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.5.

Životinje su izolirane ili sputane bez opravdanog razlogaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

89.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.8.

Odojci se drže na ravnim platformama ili u kavezima za odojkeXSSLSC
90.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.8.

Perad se drži u kavezimaXSSLSC
91.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4. (j)

Perad se drži u zatvorenom prostoru zbog ograničenja ili obveza utvrđenih zakonodavstvom, ali bez

stalnog pristupa dostatnim količinama vlaknaste krme i primjerenoj sirovini kako bi zadovoljila svoje etološke potrebe

XUP
92.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4. (l)

Neprekidno noćno trajanje odmora bez umjetnog svjetla kraće je od osam satiXUPDSCPerad
93.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.3.

Životinje uopće nemaju pristup otvorenim površinama, u slučaju biljojeda, životinje uopće nemaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispašeXSSPRDSCIznimke za primjenu mjere*
94.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.3.

Životinje privremeno nemaju pristup otvorenim površinama, u slučaju biljojeda, životinje privremeno nemaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše koji nije opravdan vremenskim uvjetima i stanjem tlaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

Iznimke za primjenu mjere*
95.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.5.

Stoka koja je sputana na malim gospodarstvima nema pristup otvorenim površinama najmanje dva puta tjedno što se ne može opravdati vremenskim uvjetimaXUP

SSPR

zahvaćene životinje

96.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.5.

Stoka koja je sputana na malim gospodarstvima nema pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše, što se ne može opravdati vremenskim uvjetimaXUP

SSPR

zahvaćene životinje
* tijekom zime za biljojede koji imaju slobodu kretanja u zimskim nastambama (1.9.1.1., 1.9.2.1.), za perad koja nije dostigla minimalnu starost za pristup otvorenim površinama (točka 1.9.4.4. Priloga II. Dijela II. Uredbe (EU) 2018/848), u slučaju primjene ograničenja (točka 1.7.3. Priloga II. Dijela II. Uredbe (EU) 2018/848)

Br.PodručjePravna osnovaNepravilnostNe utječe na integritetNEPRAVILNOSTKRŠENJEPrva nepravilnostPonavljanjeNapomena
97.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Uredba (EU) 2020/464

članak 15

Neadekvatna veličina izlazno/ulaznih otvora

i/ili izlazno/ulazni otvori imaju ukupnu dužinu manju od 4 m na 100 m2 korisne zatvorene površine koju koriste ptice

XUPDSCPerad
98.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Uredba (EU) 2020/464

Površina otvorene površine dostupne životinjama (osim pašnjaka) je ispod minimuma utvrđenog u Prilogu I. Uredbe (EU) 2020/464XUPSSL
99.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.6.4.

Uredba (EU) 2020/464

Otvorene površine nemaju propisane karakteristikeXUPUP
100.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.8.

Provođenje radnji iz točke 1.7.8. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848 bez prethodnog odobrenja MinistarstvaXSSLDSC
101.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.8.

Provođenje radnji iz Priloga II, Dijela II, točke 1.7.8. Uredbe (EU) 2018/848 bez odgovarajućih anestetika i/ili od strane nekvalificiranog osoblja i/ili kod životinja čija dob nije primjerena (odstranjivanje repova janjadi može se obavljati bez anestezije ukoliko se provodi elastičnim vrpcama)XSSLSC
102.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.7.

Ne postoje mjere kojima se svaka patnja životinja svodi na minimum tijekom cijelog života (mjera koja se primjenjuje na nepravilnosti koje nisu pokrivene mjerama 98. i 99.)XUP
103.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.11.

Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavlja se uz primjenu bilo koje vrste električne stimulacije za prisiljavanje životinja, prije ili za vrijeme transportaXUPUP
104.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.11.

Ukrcavanje i iskrcavanje životinja obavlja se uz primjenu alopatskih sredstava za smirivanje, prije ili za vrijeme transportaXSSLDSC
105.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.7.6.

Trajanje prijevoza životinja nije svedeno na minimumXUP
106.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.1.

Perad se kolje prije dostizanja minimalne dobi iz 1.9.4.1. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSC
107.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.4.

Korištenje tvari koje pospješuju rast ili proizvodnju (uključujući antibiotike, kokcidiostatike i druge umjetne pospješivače rasta)XSCPC
108.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.2.

Poticanje razmnožavanja terapijom hormonima ili sličnim tvarima, osim u slučaju da se radi o obliku veterinarskog terapeutskog tretmana pojedinačnih životinjaXSCPC
109.

Proizvodnja životinja

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.2.

Razmnožavanja kloniranjem ili embrio transferomXSCPC
5.3. HRANA ZA ŽIVOTINJE
110.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Stoka se hrani neekološkom hranom za životinje ili hranom koja sadrži takvu razinu kontaminacije da joj se mora sniziti statusXSSPRDSC
111.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.3.1.(a)

Udio hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P2 koja nije proizvedena na vlastitom gospodarstvu prelazi nije u skladu s ograničenjem iz točke 1.4.3.1.(b) Priloga II. Djela II.XUPSSPR
112.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.3.1.(b)

Udio i vrsta hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P1 nije u skladu s ograničenjem iz točke 1.4.3.1.(b) Priloga II. Djela II.XSSPRDSC
113.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.3.1.

Udio hrane za životinje iz prijelaznog razdoblja P1 i P2 premašuje propisani maksimalni zajednički udio te hraneXUPSSPR
114.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Uredba (EU) 2021/1165

Prilog III

Hrana za životinje je dopunjena određenim proizvodima i tvarima koje nisu navedene u točki 1.4.1. Priloga II Djela II. Uredbe (EU) 2018/848 i/ili u Prilogu III. Uredbe (EU) 2021/1165XSSLUP + SSL
115.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Uredba (EU) 2021/1165

Prilog III

Hrana za životinje je dopunjena određenim proizvodima i tvarima koje su navedene u točki 1.4.1. Priloga II Djela II. Uredbe (EU) 2018/848 i/ili u Prilogu III. Uredbe (EU) 2021/1165, ali se ne koriste sukladno propisanim ograničenjimaXUP
116.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.1.1.

Udio vlaknaste krme, svježe ili suhe krma ili silaže čini manje od 60% dnevnog obroka biljojeda, ili manje od 50% tijekom maksimalno tri mjeseca u ranoj fazi laktacije za životinje u proizvodnji mlijekaXUPSSPR
117.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.3.1(b) i 1.9.4.2(b)

Dnevni obrok za svinje i perad ne sadrži vlaknastu krmu, svježu ili sušenu krmu ili silažuXUP
118.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Uredba (EU) 2020/464

Ne poštuje se minimalni period ovisno o vrsti tijekom kojeg se mladi sisavci hrane majčinim mlijekom (ili drugim prirodnim mlijekom ukoliko je primjenjivo)XUPSSPR
119.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Mladi sisavci hrane se mliječnim nadomjescima koje koji sadržavaju kemijski sintetizirane sastojke ili sastojke biljnog podrijetlaXSSPRSSPR
120.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.2.2.

Tijekom razdoblja transhumance, kada životinje sele s jedne površne za ispašu na drugu, udio neekološke hrane prelazi 10 % ukupnoga godišnjeg unosa hrane ili traje dulje od 35 danaXUP
121.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.2.1.

Stoka iz neekološkog uzgoja koristi ekološku ispašu u neograničenom vremenskom trajanjuXUP
122.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.2.1., 1.4.2.2.

Stoka iz neekološkog uzgoja koristi ekološku ispašu istovremeno sa stokom iz ekološkog uzgojaXSSLSSL
123.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.2.1., 1.4.2.2.

Životinje iz neekološkog uzgoja koje koriste ekološke pašnjake nisu uzgojene na prihvatljiv način za okoliš na zemljištu koje se podupire u okviru članaka 23., 25., 28., 30., 31. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013.)XSSLUP + SSL
124.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.2.2.

Stočni proizvodi od ekoloških životinja koje koriste zajedničko zemljište označavaju se kao ekološki (ne primjenjuje se ukoliko se može dokazati primjerena odvojenost od neekoloških životinja)XUPSSL
125.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9 (1.9.1.1(a), 1.9.2.1(a, 1.9.3.1(a),1.9.4.2(a), 1.9.5.1(a)

Ne poštuje se minimalni udio hrane za životinje koja je iz vlastitih izvora iako gospodarstvo ima resurse da udovolji ovom udjeluXUPSSL
126.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9 (1.9.1.1(a), 1.9.2.1(a, 1.9.3.1(a),1.9.4.2(a), 1.9.5.1(a)

Ne poštuje se minimalni udio hrane za životinje koja je proizvedena u istoj regiji ukoliko gospodarstvo nema resursa da udovolji propisanom udjeluXUPSSL
127.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Način držanja stoke ili način ishrane uzrokuju anemijuXSSLDSC
128.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4.1.

Označavanje proizvoda koji potječu od šopanih životinja kao ekološkihXSCPC
129.

Proizvodnja životinja

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.4. i 1.4.9.2.

Hrana za perad nije u skladu s odredbama točke 1.4. i 1.9.4.2. Priloga II. Dijela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSLSSL
5.4. SPRIJEČAVANJE BOLESTI
130.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.3.

Pri odabiru pasmina ili sojeva ne uzima se u obzir mogućnost životinja da se prilagode lokalnim uvjetima, njihovu vitalnost i otpornost na bolest.XUP
131.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.5.

Ne primjenjuju se posebne mjere kao što je pregled ili razdoblje karantene kada se neekološka stoka dovodi na gospodarstvo iako lokalne okolnosti jasno ukazuju na potrebu primjene takvih mjeraXUPUP
132.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.7.

Objekti, ograde, oprema i pribor nisu propisno očišćeni i dezinficiraniXUP
133.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.6.

Za čišćenje i dezinfekciju naprava i pribora u zgradama za stoku koriste se proizvodi koji nisu odobreni u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848XUPUP
134.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.7.

Fekalije, mokraća i nepojedena ili razlivena hrana ne uklanja se onoliko često koliko je to potrebnoXUPUP
135.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.7.

Za uklanjanje insekata i drugih štetočina u zgradama i drugim objektima u kojima se čuva stoka koriste se sredstva protiv glodavaca (koja se koriste samo u klopkama) i proizvodi koji nisu odobreni u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848XUPDSC
136.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.4.4.

Ne poštuje se minimalni period u kojem ograđeni prostor za perad mora ostati prazan kako bi se bilju omogućilo da ponovno narasteXUPSSLPerad
137.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.3.

Korištenje kemijski sintetiziranih alopatskih veterinarskih lijekova (osim tretmana za parazite, cijepljenja i obaveznih programa iskorjenjivanja) ili antibiotika za preventivno liječenjeXSSPRDSC
138.

Proizvodnja životinja

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.1.3.

Preventivno korištenje tretmana protiv parazitaXUPSSPR
5.5. VETERINARSKO LIJEČENJE
139.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Bolesne ili ranjene životinje, nisu odmah podvrgnute liječenju, prema potrebi u izolaciji i u odgovarajućem mjestu za boravakXUPUP
140.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Ne daje se prednost primjeni fitoterapeutskih proizvoda, homeopatskih proizvoda, elemenata u tragovima i mineralnih proizvodaXUP
141.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Fitoterapeutski i homeopatski proizvodi, krmiva mineralnog podrijetla i dodaci hrani za životinje odobreni u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848 primjenjuju se bez dokaza da je njihov terapijski učinak djelotvoran za vrstu životinje i za stanje za koje je namijenjeno liječenjeXUP
142.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Korištenje kemijski sintetiziranih alopatskih veterinarskih lijekova ili antibiotika da bi se izbjegla patnja ili bol životinje, bez da ih je prepisao veterinarXUPUP
143.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Označavanje životinja (ili njihovih proizvoda) koje su primile više od tri terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim lijekovima ili antibioticima unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja ukoliko je njihov reproduktivni ciklus kraći od godine dana, kao ekoloških prije isteka propisanog prijelaznog razdoblja (osim cijepljenja, liječenja zbog parazita i obveznih programa iskorjenjivanja)X

SSL +

SSPR

PC
144.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Nepoštivanje karence između posljednjeg davanja alopatskog veterinarskog lijeka životinji u redovnim uvjetima primjene i proizvodnje ekološke hrane od takve životinjaXSSLUP + SSL
145.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Liječena stoka nije jasno označena, pojedinačno kod velikih životinja, pojedinačno, po lotu ili po košnici kod peradi, malih životinja i pčelaXUP
146.

Proizvodnja životinja

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.

Sprječavanje bolesti kod pilića nije u skladu s odredbama točke 1.5.2.Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSLSSL
5.6. OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA
147.

Proizvodnja životinja

Označavanje životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.5.

Na gospodarstvu je stoka koja se ne može identificirati (stoka koja nije trajno označena primjenom metoda koje su prilagođene svakoj vrsti, pojedinačno kod velikih sisavaca, a pojedinačno ili skupno kod peradi i malih sisavaca)XUP
5.7. EVIDENCIJE
148.

Proizvodnja životinja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 14, 34(5)

Prilog II, Dio II

Evidencija stoke je nepotpuna ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
149.

Proizvodnja životinja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 14, 34(5)

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.7.

Kada se koriste veterinarski lijekovi, stavljanje stoke ili stočnih proizvoda na tržište kao ekoloških bez evidencije podataka iz točke 1.5.2.7. Priloga II. Dijela II. Uredbe (EU) 2018/848XUP
150.

Proizvodnja životinja

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 34(5)

Prilog II, Dio II

Ne vodi se evidencija stoke sukladno Prilogu II. Djelu II. Uredbe (EU) 2018/848 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
6. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PČELARSTVU
151.

Pčelarstvo

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.1.

Uzgoj pčela koje ne pripadaju vrsti Apis mellifera i njihovim lokalnim ekotipovima bez opravdanog razlogaXUP
152.

Pčelarstvo

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.3.4.2.

Broj neekoloških matice i rojeva za obnovu pčelinjaka koje se dovode u košnice sa saćem ili satnim osnovama koji potječu iz jedinica ekološkog uzgoja premašuje najveći dopušteni udio iz točke 1.3.4.2. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848XSSPRUP + SSPR
153.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Smještaj košnica ne osigurava da unutar radijusa od 3 km od sjedišta pčelinjaka, izvore nektara i cvjetnog praha čine uglavnom ekološki uzgojene kulture i/ili samoniklo bilje i/ili kulture tretirane postupcima s malim utjecajem na okoliš ekvivalentne onima predviđenima u člancima 28. i 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013XSSLDSC
154.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Košnice nisu na dovoljnoj udaljenosti od izvora koji mogu dovesti do onečišćenja pčelarskih proizvoda ili loše utjecati na zdravlje pčelaXUPSSL
155.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Košnice nisu uglavnom izrađene od prirodnih materijala koji ne predstavljaju opasnost za onečišćenje okoliša ili proizvoda pčelarstvaXUPSSL
156.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Pčelinji vosak za nove osnove ne potječe iz jedinica ekološkog uzgojaXSSPRSSPR
157.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Korištenje neprirodnih materijala u košnicama (osim u slučaju proizvoda za sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje)XUPSSPR
158.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.5.

Korištenje kemijskih sintetskih sredstava za odbijanje insekata tijekom postupaka vrcanja medaXSSLDSC
159.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.4.

Uništavanje pčela ili legla u saćima kod sakupljanja pčelarskih proizvodaXSSLDSC
160.

Pčelarstvo

Smještaj i postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.4.

Rezanje krila pčelinjih maticaXSSLDSC
161.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.2.

Količina meda i peludi u košnicama na kraju proizvodne sezone je nedovoljna da osigurava preživljavanje pčela tijekom zimeXUPSSL
162.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.2.

Hranidba pčelinjih zajednica se provodi iako preživljavanjem zajednice nije ugroženo zbog klimatskih uvjetaXUP
163.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.2.

Hranidba pčelinjih zajednica proizvodima koji nisu iz ekološke proizvodnjeXSSLSSPR
164.

Pčelarstvo

Hrana za pčele

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.2.

Hranidba pčelinjih zajednica proizvodima koji nisu med šećerni sirup ili šećerXUP
165.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Uništavanja roja trutova koje nema za cilj izoliranje zaraženosti s Varroa destructorXUPDSC
166.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Za zaštitu okvira, košnica i saća od štetočina koriste se proizvodi i tvari koji nisu odobreni u skladu s člancima 9. i 24. Uredbe (EU) 2018/848

za upotrebu u ekološkoj proizvodnji, ili se ti proizvodi koriste suprotno propisanim uvjetima

XSSPRDSC
167.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Bolesne ili zaražene kolonije nisu odmah liječeneXUPUP
168.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Korištenje proizvoda i tvari koje nisu

navedene u točki 1.9.6.3. Priloga II. Djela II. Uredbe (EU) 2018/848

XSSPRDSC
169.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Kolonije tijekom razdoblja liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim proizvodima nisu smještene u pčelinjake u izolacijiXUPUP
170.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.3.

Kod kolonija liječenih kemijski sintetiziranim alopatskim proizvodima vosak nije voskom iz ekološkog pčelarstvaXSSPRSSPR
171.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.7.

Košnice u kojima je provođeno veterinarsko liječenje nisu označeneXUP
172.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.5.

Kada se koriste veterinarski lijekovi, stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište kao ekoloških prije proteka propisanog razdobljaXUP
173.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.5.2.5.

Kada se korištenja veterinarskih lijekova ne poštuje se propisana karencaXSSLUP + SSL
174.

Pčelarstvo

Sprječavanje bolesti i veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 14

Prilog II, Dio II, točka 1.2.2.

Označavanje pčelinjih proizvoda kao ekoloških prije isteka propisanog prijelaznog razdobljaX

SSL +

SSPR

DSC
175.

Pčelarstvo

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 14, članak 34(5)

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.6.

Ne vodi se evidencija pčelinjaka sukladno točki 1.9.6.6. Priloga II. Dijela II. Uredbe (EU) 2018/848 čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
176.

Pčelarstvo

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 14, članak 34(5)

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.6.

Evidencija pčelinjaka je nepotpuna ali bez sumnje u da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
177.

Pčelarstvo

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 14, članak 34(5)

Prilog II, Dio II, točka 1.9.6.6.

Obavijest o premještanju pčelinjaka nije dostavljena kontrolnom tijelu u roku koji je dogovoren s kontrolnim tijelomXUP
7. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PROIZVODNJI ALGI I ŽIVOTINJA AKVAKULTURE
7.1. PODRIJETLO ŽIVOTINJA
178.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.1.

Ne koriste se lokalne vrste i uzgoj usmjeren na dobivanje sojeva koji su prilagođeniji uzgojnim uvjetima, dobrom zdravlju i dobroj iskoristivosti hranidbenih izvora, ne bez značajne štete po divlji fondXUP
179.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.1.

Divlje ulovljene životinje ili životinje iz neekološke akvakulture se koriste u svrhu uzgoja kada nisu dostupne životinje iz ekološke akvakulture prije isteka minimalnog prijelaznog razdoblja od tri mjesecaXSSPRUP + SSPR
180.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.1.

Sakupljanje divlje riblje mlađi iz akvakulture u svrhu tova izvan ograničenja utvrđenih u točki 3.1.2.1.(e) Priloga II. Djela III Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSC
181.

Akvakultura

Podrijetlo životinja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.2.

Rasplod nije s skladu s odredbama točke 3.1.2.2. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSC
7.2. POSTUPCI UZGOJA
182.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Životinje se drže u vodi koja nije dobre kakvoće i/ili je s nedostatnom razinom kisikaX

SSL +

SSPR

(ako je primjenjivo)

DSC
183.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.2.

Životinje se uzgajaju u vodi čija kakvoća ne udovoljava uvjetima iz točke 3.1.3.2. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848X

SSL +

SSPR

(ako je primjenjivo)

DSCDvodijelni školjkaši i druge vrste koji se hrane samo planktonom
184.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.1.

Mjesto proizvodnje je zagađeno proizvodima ili tvarima za koje nisu dozvoljene u ekološkoj poljoprivredi, ili zagađivačima koji ugrožavaju ekološki status proizvodaX

SSL +

SSPR

DSC
185.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.2.

Nepoštivanje odredbi o odvajanju ekoloških i neekoloških proizvodnih jedinicaXUPSSL
186.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.3.

Ne postoji studija procjene utjecaja na okoliš (ukoliko je potrebna)XDSCSC
187.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.5.

Ne postoji godišnji plan održivog upravljanja sa svim propisanim podacima, ne poduzimaju se odgovarajuće preventivne mjereXDSCDSC
188.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.8.

Plan održivog upravljanja nije usklađen sa susjednim subjektima (kada je to primjenjivo)XUP
189.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.5. do 1.9.

Ne postoji godišnji plan održivog upravljanja sa svim propisanim podacima, ali se poduzimaju odgovarajuće preventivne mjereXUP
190.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.9.

Kod uzgoja životinja akvakulture u ribnjacima, bazenima ili uzgojnim bazenima u nizu, uzgajališta nisu opremljena ili prirodnim filtrima, taložnicama, biološkim filtrima ili mehaničkim filtrima za sakupljanje otpadnih nutrijenata niti se koriste morske alge i/ili životinje (školjkaši i alge) koji doprinose poboljšanju kakvoće efluenataXUPSSL
191.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.6.

Sustavi zadržavanja nisu smješteni tako da su protok vode, dubina i stopa razmjene vodenog stupca dostatni za umanjivanje utjecaja na morsko dno i okolno moreXUPUPSustavi zadržavanja u moru
192.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.1.

Koriste se zatvoreni recirkulacijski objekti (osim za mrjestilišta i mladičnjake ili za uzgoj vrsta koje se koriste za ekološku hranidbu životinja)XDSCDSC
193.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.5.

Kod protočnih sustava nije moguće pratiti i nadzirati stopu protoka i kakvoću ulazne i izlazne vodeXUPDSCUzgojne jedinice na kopnu
194.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.7.

Dizajn, lokacija i korištenje kaveznih sustava nije takvo da minimalizira rizik bijega životinjaXUPDSC
195.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.8.

Prilikom bijega riba ili rakova nisu poduzete primjerene radnje kako bi se umanjio učinak na lokalni ekosustavXUPUP
196.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.2.

Korištenje mreže za grabežljivce, čija izvedba škodi ugroženim vrstama, osobito pticama plivaricamaXUPDSCŠkoljkaši
197.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 1.4.

Uništavanje mangrove vegetacije zbog instalacije bazenaXDSCSC
198.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Uredbe (EU) 2020/464

Prilog II

Postupci uzgoja nisu u skladu sa specifičnim zahtjevima za pojedine vrste iz Priloga II. Uredbe (EU) 2020/464XSSLDSC
199.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Sustavi zadržavanja nisu prilagođeni zahtjevima pojedine vrste u pogledu temperature i uvjeta svjetlaXUPSSL
200.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.5.

Prirodna vegetacija ne pokriva barem 10% »kopneno-vodene dodirne površine”XUPUzgojne jedinice na kopnu
201.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.6.

Sustavi zadržavanja sastoje se od kaveza čiji dizajn, konstrukcija i održavanje nisu odgovarajući u pogledu njihove izloženosti radnom okruženjuXUPDSCSustavi zadržavanja u moru
202.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.5.

Postolja za uzgoj kamenica (ili druge konstrukcije) nisu u skladu s odredbama točke 3.2.5. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUPKamenice
203.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.2.

Područje ekološkog uzgoja školjkaša nije jasno ograničenoXUPŠkoljkaši
204.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.4.

Ne daje se prednost obnovljivim izvorima energije (za mehaničke aeratore) ili recikliranju materijala iako je navedeno moguće pod uvjetima prihvatljivim za subjektaXUP
205.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.4.

Obraštajni organizmi ne uklanjaju se fizičkim putem ili ručno nego drugačijeXUPŠkoljkaši
206.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.4.

Obraštajni organizmi vraćaju se u more nedovoljno daleko od uzgajališta školjkašaXUPŠkoljkaši
207.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.4.

Školjkaši se tretiraju otopinom vapna radi kontrole kompetitivnih obraštajnih organizama više od jednom tijekom uzgojnog ciklusaXUPUPŠkoljkaši
208.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.1.

Osoblje koje se brine o životinjama ne posjeduje osnovna znanja i vještine vezano uz zdravlja i dobrobit životinjaXUPUP
209.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.1.

Koriste se divlje ličinke koje potječu izvan granica proizvodne jedinice ne poštujući uvjete iz točke 3.2.1. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSLŠkoljkaši
210.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Vrsta dna nije slična prirodnim uvjetima što je više moguće, u slučaju šarana dno nije prirodna zemljaXDSCDSCSlatkovodna riba
211.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Uredbe (EU) 2020/464

Prilog II

Značajno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća (ili maksimalna proizvodnja) iz Priloga II. Uredbe (EU) 2020/464XSSLDSC
212.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.3.

Uredbe (EU) 2020/464

Prilog II

Značajno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća (ili maksimalna proizvodnja) iz Priloga II. Uredbe (EU) 2020/464XUPSSL
213.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.2.4.

Uzgojna gustoća školjkaša je veća od one koja se koristi za školjkaše iz neekološkog uzgoja na dotičnom lokalitetuXSSLSCŠkoljkaši
214.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.5.2.

Umjetno grijanje ili hlađenje vode provodi se u objektima koji nisu mrjestilišta i/ili mladičnjaci.XUPSSL
215.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.3.

Korištenje umjetnog svjetla bez poštivanja ograničenja iz točke 3.1.6.3. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUPDSC
216.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.5.

Korištenje kisika bez poštivanja ograničenja iz točke 3.1.6.5. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
217.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.9.

Patnja životinja nije svedena na minimum korištenjem tehnika koje nisu u skladu s odredbama točke 3.1.6.9. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUP
218.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.8.

Ablacija stapkastih očiju i/ili slične prakse kao što su ligacija, incizija i štipanjeXSSLSC
219.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.2.

Rukovanje životinjama bez poduzetih mjera za izbjegavanje stresa i fizičkog oštećenje povezanog s postupcima rukovanjaXUP
220.

Akvakultura

Postupci uzgoja

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.6.6.

Uvjeti prijevoza ne osiguravaju dobrobit životinja (osim uvjeta za ribe propisanih drugdje)XUPSSL
7.3. RAZMNOŽAVANJE
221.

Akvakultura

Razmnožavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.2.

Umjetno induciranje poliploidijeXSSLSC
222.

Akvakultura

Razmnožavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.2.

Umjetno križanje, kloniranje i proizvodnja jednospolnih sojeva, osim ručnim sortiranjemXSCPC
223.

Akvakultura

Razmnožavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.2.2.

Korištenje hormona i njihovih derivataXSCPC
7.4. HRANIDBA
224.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.4.

Neopravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada je dodana hrana sukladna odredbama točke 3.1.3.4. Uredbe (EU) 2018/848XUPPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
225.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.4.

Opravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada dodana hrana nije sukladna odredbama točke 3.1.3.4. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSLPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
226.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Neopravdano dodavanje hrane koja nije prirodno dostupna u ribnjacima i jezerima, kada dodana hrana nije sukladna odredbama točke 3.1.3.4. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSCPrilog XIIIa Odjeljci 6, 7, 8
227.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Uredba (EU) 2021/1165, Prilog III

Korištenje krmiva koja sadrže tvari koje nisu navedene u Prilogu III. Uredbe (EU) 2021/1165, ili su navedene ali se ne koriste suprotno ograničenjima tog PrilogaXUPSSPR
228.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Ne poštuje se prioritet odabira hrane iz točke 3.1.3.3. Uredbe (EU) 2018/848XSSPRDSCMesojedne životinje iz akvakulture
229.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Obrok sadrži više od 60 % ekoloških biljnih proizvodaXSSPRSSPRMesojedne životinje iz akvakulture
230.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Uredba (EU) 2021/1165, Prilog III

Ne poštuju se posebni uvjeti uporabe astaksatina iz Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1165XUPSSLMesojedne životinje iz akvakulture
231.

Akvakultura

Hranidba

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.3.

Uredba (EU) 2021/1165, Prilog III

Ne poštuju se posebni uvjeti uporabe histidina proizvedenog fermentacijom iz Priloga III. Uredbe (EU) 2021/1165XUPSSLMesojedne životinje iz akvakulture
7.5. SPRJEČAVANJE BOLESTI
232.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Proizvodnja jedinica nije pod redovitim nadzorom službi za zdravlje životinja iz akvakultureXUPDSC
233.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Sustavi za držanje životinja, oprema i oruđe nije primjereno očišćeno i dezinficiranoXUP
234.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Za čišćenje i dezinfekciju sustava za držanje životinja, opreme i oruđa koriste se sredstva koja nisu odobrena u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848 ili se koriste sredstva koja su navedena, ali suprotno propisanim ograničenjimaXUPUP
235.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Ne poštuje se razdoblje odmora objekta ukoliko je propisanoXUPSSL
236.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Ostaci riblje hrane, izmeta i uginule životinje ne uklanjaju se dovoljno čestoXUPUP
237.

Akvakultura

Sprječavanje bolesti

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.1.

Korištenje ultraljubičastog svjetla i ozona u objektima koji nisu mrjestilišta i mladičnjaciXUPSSL
7.6. VETERINARSKO LIJEČENJE
238.

Akvakultura

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.2.

Liječene životinje ne mogu se identificiratiXUP
239.

Akvakultura

Veterinarsko liječenje

Uredba (EU) 2018/848

članak 15

Prilog II, Dio III, točka 3.1.4.2.

Označavanje životinja akvakulture koje su primile više od dvije terapije liječenja kemijski sintetiziranim alopatskim lijekovima ili tretmana protiv parazita unutar razdoblja od 12 mjeseci ili više od jedne terapije liječenja ukoliko je njihov reproduktivni ciklus kraći od 18 mjeseci, kao ekoloških (osim cijepljenja, liječenja zbog parazita i obveznih programa iskorjenjivanja)XSSLDSC
8. PRAVILA ZA SUBJEKTE U PRERADI HRANE
8.1. OPĆA PRAVILA
240.

Prerada

Opća pravila

Uredba (EU) 2018/848

članak 16, 17

Prilog II, Dio IV, točka 1.5.

Prilog II, Dio V, točka 1.5.

Ne provodi se čišćenje opreme ili to čišćenje nije odgovarajuće prije obrade ekoloških proizvoda (ukoliko se neekološki proizvodi pripravljaju ili čuvaju istoj jedinici)XUPSSL
8.2. HRANA ZA ŽIVOTINJE
241.

Prerada

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 17, 24

Prilog II, Dio V, točka 2.3. i 2.4.

Tijekom proizvodnje proizvoda koriste se tvari koje nisu navedene odobrene u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2018/848, i/ili tvari koje su navedene ali ne uzimajući u obzir propisana ograničenja uporabeXSSLDSC
242.

Prerada

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 17

Prilog II, Dio V, točka 2.1.

Hrana za životinje istovremeno sadrži ekološke sirovine ili sirovine iz prijelaznog razdoblja i te iste sirovine koje su proizvedene neekološkiXSSLUP + SSL
243.

Prerada

Hrana za životinje

Uredba (EU) 2018/848

članak 17

Prilog II, Dio V, točka 2.2.

Krmiva koja se upotrebljavaju ili prerađuju u ekološkoj proizvodnji su prethodno prerađena s pomoću kemijski sintetiziranih otapalaXSSLDSC
8.3. HRANA (OSIM PROIZVODA VINARSTVA)
244.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV

Ako je stoka predmet postupaka pripreme koji nisu prerada, ne poštuju se opći zahtjevi utvrđeni u dijelu IV. točkama 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 2.2.3.XUPSSL
245.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV, točka 2.1.

Proizvod nije proizveden uglavnom od sastojaka poljoprivrednog podrijetlaXSSLDSC
246.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV, točka 2.2.1.

Tijekom proizvodnje proizvoda koriste se tvari koje nisu odobrene u skladu s člankom 24. i 25. Uredbe (EU) 2018/848, i/ili tvari koje su navedene ali ne uzimajući u obzir propisana ograničenja uporabeXSSLDSC
247.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV, točka 2.2.1.

Proizvod sadrži neekološke poljoprivredne sastojke koji nisu navedeni u Prilogu IX. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (za proizvode koji sadrže minimalno 95% ekoloških poljoprivrednih sastojaka)XSSLDSC
248.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV, točka 2.1.

Proizvod istovremeno sadrži ekološke sastojke i iste takve sastojke koji su neekološki ili iz prijelaznog razdobljaXSSLUP + SSL
249.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4)

Hrana proizvedena iz usjeva u prijelaznom razdoblju sadrži više od jednog sastojka poljoprivrednog podrijetlaXSSLUP + SSL
250.

Prerada

Hrana

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio IV, točka 1.6.

Korištenje tvari i tehnika pomoću kojih se ponovo vraćaju svojstva izgubljena tijekom prerade i skladištenja ekološke hrane ili koja mogu biti zavaravajuća u pogledu stvarne prirode proizvodaXSSLDSC
8.4. PROIZVODI VINARSTVA
251.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 2.2.

Uredba (EU) 2021/1165

Prilog V

Korištenje proizvoda i tvari koje su navedene u Prilogu V Uredbe (EU) 2021/1165, ali nisu dobivene iz ekoloških sirovina iako su te sirovine dostupne (za proizvode i tvari za koje je utvrđena ova obveza)XUPSSL
252.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 2.2.

Uredba (EU) 2021/1165

Prilog V

Korištenje proizvoda i tvari koje nisu navedene u Prilogu V Uredbe (EU) 2021/1165, ili se koriste proizvodi i tvari koje su navedene, ali suprotno propisanim ograničenjima (osim sadržaja SO2)XSSLDSC
253.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 2.1.

Proizvodi iz sektora vinarstva sadrže sirovine koje nisu ekološki proizvedeneXSSLDSC
254.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4)

Proizvodi vinarstva proizvedeni od grožđa u prijelaznom razdoblju sadrže više od jednog sastojka poljoprivrednog podrijetlaXSSLUP + SSL
255.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 2.2.

Uredba (EU) 2021/1165

Prilog V

Maksimalni dopušteni sadržaj SO2 iz Priloga V. Uredbe (EU) 2021/1165 je prekoračenXSSLUP + SSL
256.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 3

1. Korištenje enoloških postupaka koji su zabranjeni u ekološkoj proizvodnji iz točke 3.2. Priloga II. Djela VI. Uredbe (EU) 2018/848

2. Korištenje bilo kojeg postupka zabranjenog na temelju Uredbe (EU) Parlamenta i Vijeća br. 1308/2013 i Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2019/934 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2019/935

3. Korištenje bilo kojeg postupka koji je odobren temeljem Uredbe (EU) Parlamenta i Vijeća br. 1308/2013 i Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2019/934 i Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2019/godine, ali nije eksplicitno naveden kao dopušten u ekološkoj proizvodnji

XSSLDSC
257.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VI, točka 3.3.

Nepoštivanje ograničenja koja se odnose na temperaturu kod termičke obrade i porozitet kod filtracije (sa ili bez korištenja inertnog sredstva za filtraciju)XSSLUP + SSL
8.5. KVASCI
258.

Prerada

Proizvodi vinarstva

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VII, točka 1.2.

Hrana ili hrana za životinje istovremeno sadrži isti soj kvasaca u ekološkom i neekološkom oblikuXSSLUP + SSL
259.

Prerada

Kvasci

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VII, točka 1.1.

Za proizvodnju ekološkog kvasca upotrebljavaju se neekološki proizvedeni supstratiXSSLDSC
260.

Prerada

Kvasci

Uredba (EU) 2018/848

članak 18

Prilog II, Dio VII, točka 1.3.

U proizvodnji, pripravcima i formulaciji ekološkog kvasca upotrebljavaju se proizvodi i tvari koji nisu sukladni točki 1.3. Priloga II. Djela VII Uredbe (EU) 2018/848XSSLUP + SSL
8.6. ALGE
261.

Prerada

Alge

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio III, točka 1.10.

Ako su alge predmet postupaka pripreme koji nisu prerada, ne poštuju se opći zahtjevi utvrđeni u dijelu IV. točkama 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 2.2.3.XUPSSL
262.

Prerada

Alge

Uredba (EU) 2018/848

članak 16

Prilog II, Dio III, točka 1.9.

Proces sušenja morskih algi nije sukladan odredbama točke 1.9. Priloga II. Djela III. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
8.7. EVIDENCIJE
263.

Prerada

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 16-19, 34(5)

Prilog II, Dio IV-VII

Pisana izvješća subjekta su nepotpuna, ali bez sumnje da su provedeni proizvodni postupci sukladniXUP
264.

Prerada

Evidencije

Uredba (EU) 2018/848

članak 16-19, 34(5)

Prilog II, Dio IV-VII

Ne vode se pisana izvješća subjekta čime je onemogućena evaluacija proizvodnih postupakaXSSLDSC
9. PRAVILA ZA PRIKUPLJANJE, PAKIRANJE, PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE PROIZVODA
9.1. PRIKUPLJANJE PROIZVODA
265.Prikupljanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 1.

Istovremeno prikupljanje ekoloških i neekoloških proizvoda bez poduzimanja odgovarajućih mjera za sprečavanje svakog mogućeg miješanja ili zamjene proizvodaXUPSSL
266.Prikupljanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 1.

Informacije koje se odnose na dane, sate i opseg prikupljanja, te datum i vrijeme primitka proizvoda su nedostupneXUP
9.2. PAKIRANJE I PRIJEVOZ PROIZVODA
267.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 2.1.

Nisu zadovoljene propisane odredbe o identifikaciji i pakiranju ekoloških proizvoda tijekom transporta, uključujući pravila o dokumentaciji, no sljedivost proizvoda nije narušenaXUP
268.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 2.1.

Nisu zadovoljene propisane odredbe o identifikaciji i pakiranju ekoloških proizvoda tijekom transporta, uključujući pravila o dokumentaciji kada je sljedivost proizvoda narušenaXSSLDSC
269.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 3.

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o mjerama čišćenja koje se poduzimaju prije obavljanja transporta ekoloških proizvodaXUPSSLPrijevoz hrane za životinje
270.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 3.

Nedostaje evidencija o početnoj količina proizvoda i svakoj pojedinačnoj isporučenoj količini tijekom kruga isporukeXUPPrijevoz hrane za životinje
271.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 3.

Tijekom prijevoza ekološka hrana za životinje, hrana za životinje iz prijelaznog razdoblja i neekološka hrana za životinje nije fizički odvojenaXSSLDSC
272.Pakiranje i prijevoz proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 3.

Prijevoz gotove ekološke hrane za životinje nije fizički ili vremenski odvojen od prijevoza drugih gotovih proizvodaXSSLDSC
9.3. PRIJEVOZ ŽIVE RIBE
273.Prijevoz žive ribe

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 4.

Riba se prevozi pod uvjetima koji nisu u skladu s uvjetima iz točke 4. Priloga III. Uredbe (EU) 2018/848XUPSSL
9.4. SKLADIŠTENJE PROIZVODA
274.Skladištenje proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 7.

Nije osigurana identifikacija proizvoda i zaštita od onečišćenja proizvodima i/ili tvarima koje nisu sukladne pravilima ekološke proizvodnjeXUPSSL
275.Skladištenje proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 7.

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o čišćenju skladišnih prostora pri čemu su oni očigledno neadekvatno očišćeniXUPSSL
276.Skladištenje proizvoda

Uredba (EU) 2018/848

članak 23

Prilog III točka 7.

Nedostaje evidencija (ili je neodgovarajuća) o čišćenju skladišnih prostora pri čemu su oni očigledno adekvatno očišćeniXUP
10. PRAVILA ZA SUBJEKTE UVOZNIKE PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA
277.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Uvoznik nije pravovremeno obavijestio nadležno tijelo o pošiljci koja se uvozi, kada je priložena sva dokumentacija i informacijeXUP
278.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Nisu dostupne sve pojedinosti o prijevozu od izvoznika u trećoj zemlji do prvog primatelja i od prostorija/skladišnih objekata prvog primatelja do slijedećih primatelja unutar EUXUPUP
279.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Nezadovoljavajuća evidencija provjera koje provodi prvi primatelj po primitku ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, bez da je dovedena u pitanje sukladnost uvezenih proizvodaXUP
280.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Nezadovoljavajuća evidencija provjera koje provodi prvi primatelj po primitku ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, kada je dovedena u pitanje sukladnost uvezenih proizvodaXSSLUP + SSL
281.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Subjekt je prihvatio potvrdu o inspekciji izdanu od kontrolnog tijela koje nije priznatoXSSLSSL
282.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Dokumentacijska provjera pošiljke nije provedena prije puštanja u slobodan promet: polje 17 nije popunjeno i potpisano od ovlaštene osobe čime se potvrđuje da je označavanje proizvoda kao ekoloških u skladu s podacima navedenim u potvrdi o inspekcijiXSSLSSL
283.Uvoz iz trećih zemalja

Uredba (EU) 2018/848

članak 23, 34(5), 45(1)

Prilog III točka 6.

Nedostaje potvrda o inspekciji čime je onemogućena provjera ekvivalentnosti uvezenih proizvodaXSSLDSC
11. PRAVILA ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA
284.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 32

Prilog V

Proizvod nije označen svim obaveznim navodima sukladno odredbama članka 32. Uredbe (EU) 2018/848XUP
285.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 32

Prilog V

Proizvod je označen svim obaveznim navodima sukladno odredbama članka 32. Uredbe (EU) 2018/848, ali oznake (sve ili neke od njih) nisu lako uočljive, čitljive i neizbrisiveXUP
286.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 30(6)

Označavanje nije sukladno dodatnim odredbama iz članka 30. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/848XUPOznačavanje hrane za životinje
287.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 30

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju u prodajnom nazivu i/ili korištenje znaka EU iz članka 33. Uredbe (EU) 2018/848 na hrani čiji je maseni udio ekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla manji od 95%XSSLDSCOznačavanje hrane osim proizvoda vinarstva
288.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 30

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju u popisu sastojaka u skladu s odredbama članka 30. (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/848 na hrani koja nije sukladna odredbama tih članakaXSSLDSCOznačavanje hrane
289.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 30

Označavanje proizvoda nije usklađeno u pogledu ekološkog podrijetla sastojaka u popisu sastojaka nakon zamjene ekološkog sastojka neekološkimXSSLDSC*
290.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 30

Korištenje izraza koji se odnose na ekološku proizvodnju i/ili korištenje znaka EU iz članka 33. Uredbe (EU) 2018/848 na hrani za životinje čiji sastav nije u skladu s odredbama iz članka 30. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSCOznačavanje hrane za životinje
291.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 31

Navođenje izjave »može se koristiti u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) 2018/848« na proizvodima i tvarima koji nisu u skladu s odredbama članka 31. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSC
292.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4), 30

Korištenje izraza »proizvod iz prijelaznog razdoblja na ekološku poljoprivredu« na proizvodu koji nije sukladan odredbama članka 10. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/848XSSLDSCProizvodi biljne proizvodnje iz prijelaznog razdoblja
293.Označavanje

Uredba (EU) 2018/848

članak 10(4), 30

Oglašavanje (oznake, natpisi, oglasi) proizvoda iz druge i treće godine prijelaznog razdoblja kao ekoloških ili proizvoda iz prve godine prijelaznog razdoblja kao proizvoda iz prijelaznog razdobljaXUPProizvodi biljne proizvodnje iz prijelaznog razdoblja* Nakon izdavanja odobrenja iz čl. 25. Uredbe (EU) 2018/848, nakon što je proizvod ispravno označen može se označiti kao ekološki (samo kod prvog kršenja)

Značenje mjera:

UP: Upozorenje – Ova mjera kao takva nema neposredne posljedice za subjekta, upozorava subjekta da će se u slučaju ponavljanja nepravilnosti i/ili neprovođenja naređenih korektivnih mjera u roku koji odredi kontrolno tijelo primijeniti neka od strožih niže navedenih mjera.

SSL: Snižavanje statusa lota – Snižava se status dijela proizvodnje subjekta na neekološki. Mjera se može primijeniti na lot, urod jedne ili više parcela, proizvode jedne ili više životinja. Mjera može obuhvatiti proizvode koji još nisu označeni kao ekološki i proizvode iz prijelaznog razdoblja.

SSPR: Snižavanje statusa proizvodnih resursa – Snižava se status parcela i/ili životinja (proizvodnih resursa) na neekološki, a za povratak na ekološki status primjenjuje se propisano prijelazno razdoblje bez mogućnosti skraćenja.

DSC: Djelomična suspenzija certifikata – Subjektu se na određeno vrijeme zabranjuje prodaja jednog ili više ekoloških proizvoda navedenih na certifikatu. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Trajanje suspenzije, koje ne može biti kraće od tri mjeseca, određuje kontrolno tijelo.

SC: Suspenzija certifikata – Subjektu se certifikat suspendira na određeno vrijeme u kojem mu je zabranjena prodaja ekoloških proizvoda. O snižavanju statusa proizvoda/parcela/životinja subjekta u trenutku suspenzije odlučuje kontrolno tijelo od slučaja do slučaja. Mjera se može primijeniti i na subjekte u prijelaznom razdoblju. Trajanje suspenzije, koje ne može biti kraće od tri mjeseca, određuje kontrolno tijelo.

PC: Povlačenje certifikata – Subjektu se oduzima certifikat i zabranjuje prodaja svih ekoloških proizvoda. Kontrolno tijelo raskida Ugovor o kontroli sa subjektom. Mjera uključuje snižavanje statusa svih proizvoda/parcela/životinja subjekta. Kontrolno tijelo podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev iz članka 109. stavka 2. Zakona, za brisanje subjekta iz Upisnika subjekata.

PRILOG 18.

Obrazac PN-Prijava nepravilnosti koje utječu na ekološki status proizvoda/parcela/životinja

Prijava nepravilnosti koje utječu na ekološki status proizvoda/proizvodnih resursa/subjekta
Kontrolno tijelo koje prijavljuje nepravilnostNaziv
Kodni broj
NepravilnostSumnja na nepravilnost(obrazloženje sumnje na nepravilnost)
Potvrđena nepravilnost(opis nepravilnosti i broj nepravilnosti iz Kataloga mjera)
Subjekt kod kojeg je utvrđena nepravilnostNaziv
Adresa
IBK
OIB
Nepravilnost utvrđena uzorkovanjem (proizvoda, biljnog materijala, tla)
Podaci o uzorkuNaziv
LOT/ARKOD ID
Količina
Podaci o uzorkovanju (datum, mjesto, razlog uzorkovanja, opis postupka)
Podaci o nepravilnostima na proizvodnim resursima
Podaci o proizvodnom resursuNaziv
ARKOD ID
Broj životinje
Datum utvrđivanja/sumnje na nepravilnost
Datum prijave nepravilnosti
Podaci o izrečenim mjerama
SSL
SSPR
DSC, SC, PC
Datum stupanja na snagu izrečenih mjera
Napomene:

Prilozi:

1. Obavijest subjektu o izrečenoj mjeri

2. Analitičko izvješće i obrazac o uzorkovanju


PRILOG 19.

Granični prijelazi preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja
iz trećih zemalja iz članka 48. Pravilnika

1. GRANIČNE KONTROLNE POSTAJE
GRANIČNI CARINSKI URED/CARINSKI UREDRGP/BORDER CONTROL POST (BCP)ADRESA/KONTAKT
BAJAKOVOBAJAKOVO

32264 Bajakovo – GRANIČNI PRIJELAZ

tel. + 385 32 336 182

STARA GRADIŠKASTARA GRADIŠKA

35435 Stara Gradiška – GRANIČNI PRIJELAZ

tel. + 385 35 453 588

KARASOVIĆIKARASOVIĆI

Karasovići bb, 20220 Karasovići

tel. + 385 20 772 071

METKOVIĆMETKOVIĆ – NOVA SELA

Nova Sela bb, 20278 Nova Sela

tel. + 385 20 796 016

ZRAČNA LUKA I POŠTAZRAČNA LUKA

Rudolfa Fizira 21, 10410 Velika Gorica

tel. + 385 1 6511 670

PLOČELUKA PLOČE

Trg kralja Tomislava 26, 20340 Ploče

tel. + 385 20 796 040

RIJEKALUKA RIJEKA

Senjsko pristanište 9, 51000 Rijeka

tel. + 385 51 319 168

2. KONTROLNE TOČKE
ZAGREBJANKOMIR I SL. ZONA

Jankomir 25, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 786

ZAGREBŽITNJAK

Slavonska avenija 52, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 735

ZAGREBZAPADNI KOLODVOR

Vodovodna 20a, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 840

3. TOČKE PUŠTANJA U SLOBODAN PROMET
BAJAKOVOBAJAKOVO

32264 Bajakovo – GRANIČNI PRIJELAZ

tel. + 385 32 336 182

STARA GRADIŠKASTARA GRADIŠKA

35435 Stara Gradiška – GRANIČNI PRIJELAZ

tel. + 385 35 453 588

KARASOVIĆIKARASOVIĆI

Karasovići b.b., 20220 Karasovići

tel. + 385 20 772 071

METKOVIĆMETKOVIĆ – NOVA SELA

Nova Sela bb, 20278 Nova Sela

tel. + 385 20 796 016

ZRAČNA LUKA I POŠTAZRAČNA LUKA

Rudolfa Fizira 21, 10410 Velika Gorica

tel. + 385 1 6511 670

PLOČELUKA PLOČE

Trg kralja Tomislava 26, 20340 Ploče

tel. + 385 20 796 040

RIJEKALUKA RIJEKA

Brajdica 14, 51000 Rijeka

tel. + 385 51 319 168

ZAGREBJANKOMIR I SL. ZONA

Jankomir 25, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 786

ZAGREBŽITNJAK

Slavonska avenija 52, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 735

ZAGREBZAPADNI KOLODVOR

Vodovodna 20a, 10000 Zagreb

tel. + 385 1 6511 840

SPLITSPLIT

Kopilica 47, 21000 Split

tel. + 385 21 316 103

OSIJEKOSIJEK I SL. ZONA

31000 Osijek, Ulica Jablanova 11

tel. + 385 31 593 191

VARAŽDINVARAŽDIN

Vilka Novaka 48/g, 42000 Varaždin

tel. + 385 42 234 260

DUBROVNIKDUBROVNIK

Obala pape Ivana Pavla II 1, 20000 Dubrovnik

Tel. + 385 20 772 054