Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Krka«

NN 111/2022 (26.9.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Krka«

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1634

Na temelju članka 142. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) ministar gospodarstva i održivog razvoja uz prethodno mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (klasa: 011-01/22-01/55, urbroj: 530-03-1-2-2-22-2) i Ministarstva poljoprivrede (klasa: 011-02/22-01/5, urbroj: 525-04/95-22-2), donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OČUVANJU NACIONALNOG PARKA »KRKA«

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Krka« (»Narodne novine«, broj 123/2019) članak 8. stavak 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»(3) IIIb Podzona posjetiteljske infrastrukture obuhvaća veću infrastrukturu u funkciji posjećivanja Nacionalnog parka (posjetiteljski centri, staze namijenjene posjećivanju, parkirališta, ulazi, info centri i sl.), područja intenzivnog posjećivanja, plovne puteve, pristaništa i lokalitete na kojima je dozvoljeno kupanje.«

Članak 2.

(1) U članku 12. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

» – uništavati aktivne sedrene barijere, kao i sedrene barijere (fosilna sedra) izvan današnjih vodnih tokova«.

(2) Dosadašnji podstavci 1., 2., 3., 4., 5., i 6., postaju podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na travnjačkim površinama koje su u stadiju zarastanja (sukcesije), a ne nalaze se u Programu zaštite, njege i obnove šuma, Ministarstvo može dopustiti zahvate provođenja aktivnih mjera s ciljem očuvanja travnjačkih stanišnih tipova.«

Članak 4.

(1) U članku 17. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) U stočarstvu je dozvoljen uzgoj isključivo izvornih i ugroženih pasmina.

(4) Poljoprivrednici moraju imati potvrdnicu o uzgoju izvornih i ugroženih pasmina.

(5) Prilikom korištenja pasa kao ispomoć kod ispaše stoke, osoba koja čuva stoku dužna je osigurati sigurnost posjetitelja.«

(2) Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 6. i 7.

Članak 5.

(1) U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vožnja motornim vozilima, izuzev onih za potrebe poljoprivredne proizvodnje, dozvoljena je isključivo na prometnicama na kojima je dozvoljen javni promet.«

(2) Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 22. stavku 2. riječi: »bez odobrenja« zamjenjuju se riječima: »uz suglasnost«, a riječ: »plovila« zamjenjuje se riječima: »brodica maksimalne dužine do 6 m.«

Članak 7.

U članku 33. stavku 2. dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:

» – Goriš (Vrtli Goriš) – uzvodno od Skradinskog buka

– Krnići (Krnića draga) – uzvodno od Skradinskog buka.«

Članak 8.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Nacionalnog parka zabranjen je rafting, kanuing, zmajarenje (paragliding), vožnja biciklom izvan označenih biciklističkih staza, skijanje na vodi, penjanje i postavljanje penjačkih smjerova, grupni sportovi i grupna sportska događanja i natjecanja.«

Članak 9.

U članku 37. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na području Nacionalnog parka zabranjeno je snimanje bespilotnom letjelicom iz zraka, osim u iznimnim slučajevima, uz odobrenje Ustanove.«

Članak 10.

U članku 44. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca u vodotoku rijeke Krke.«

Članak 11.

Prilog I. Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka »Krka« (»Narodne novine«, broj 123/2019) zamjenjuje se Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 352-01/22-05/03

Urbroj: 517-10-2-1-22-7

Zagreb, 23. kolovoza 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

PRILOG I.

KARTA UPRAVLJAČKE ZONACIJE NACIONALNOG PARKA KRKA